BALEV Eğitim Bursu başvuruları

BALEV Burs Kulübü olarak arzumuz, yeni dönemde yapılacak tüm başvuruları karşılamak ve öğrenci kardeşlerimize destek olmaktır. Gençlerimiz ve geleceğimiz için desteklerinizi bekliyoruz.

BALEV Eğitim Bursu başvuruları bu yıl 01 Temmuz 2019 – 30 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

Burs başvuru formları BALEV ofisten temin edilecektir.

BURS YÖNETMELİĞİ

Madde 1 – AMAÇ

Bu yönetmeliğin amacı, Bornova Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı’nın gerek kendi kaynaklarından gerekse aynı amaçla yapılan şartlı, şartsız menkul ve gayrimenkul bağışlarından sağlanacak gelirlerle oluşturulacak fonlardan, her düzeyde eğitim ve öğretim gören başarılı ve maddi olanakları yetersiz öğrencilere verilecek bursların başvuru koşullarının, değerlendirme, karar, uygulama ve takip süreçlerinin usul ve esaslarını belirlemektir.

Madde 2- TANIMLAR

BALEV: Bornova Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı’nı,

Mütevelli Heyet: Bornova Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı Mütevelli Heyet’ini,

Yönetim Kurulu: Bornova Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu’nu,

Burs Kulübü: Bornova Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Burs Komitesi’ni,

Eğitim Öğretim Yılı: Derslerin başladığı tarihten sona erdiği tarihe kadar olan süreyi,

Bursiyer Dosyası: BALEV den burs alan öğrenciye ait tüm belge ve bilgilerin yer aldığı her öğrenci için ayrı ayrı tutulan dosya’yı İfade eder.

Madde 3 – BALEV BURSLARI

BALEV Bursları;

BALEV Orta Öğretim Bursları
BALEV Yüksek Öğretim Bursları
Diğer BALEV Bursları
olmak üzere üç gruptur.

Yurtdışı bursları dışındaki BALEV Bursları karşılıksızdır, ancak bursiyer ileride yeterli gelir

düzeyine ulaştığında kendisi de gereksinim sahibi bir öğrencinin yetişmesine katkıda

bulunmayı bir vicdan borcu olarak kabul eder.

Diğer BALEV Bursları kapsamında yurtdışı için verilecek burslar geri ödeme koşulu ile

verilir. Bursiyer ve bir kefilinden geri ödeme taahhüdü ve garantisi alınır. Geri ödeme planı

ve şartları Burs Komitesinin önerisi ile Yönetim Kurulunca belirlenir.

Şartlı burs bağışları Burs Kulübünün önerisi ve Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilir.

BALEV Orta Öğretim Bursları
Gerek BALEV’in kendi kaynaklarından, gerekse BALEV’e burs şartı ile yapılan şartlı

bağışlardan, başarılı ve maddi olanakları yetersiz öğrencilere her eğitim öğretim yılı için

verilen burslardır.

Duyuru Tarihi: Başvuru tarihinden 1 ay önce BALEV’in resmi iletişim kaynaklarından duyurulur.

Başvuru Tarihi: 1 Ağustos ile orta öğretim kurumlarının açılış tarihinden bir ay sonrasına kadar Ek-1 deki BALEV Orta Öğretim Öğrencileri Burs Başvuru Formu ve bu formda belirtilen belgelerle birlikte BALEV’e başvuru yapılır

Değerlendirme Süreci: Burs Komitesi başvuru tarihinin sona ermesinden sonra dört hafta içinde başvuruları inceler, Ek-3 deki BALEV Burs Başvuruları Değerlendirme Anahtarına göre değerlendirir ve değerlendirme sonuçları Ekim ayı sonunda Yönetim Kurulunun onayı ile karara bağlanır.

Bursların Süresi, Devamı: Bursların süresi 1 eğitim öğretim dönemidir. Burs ödemeleri 10 ay boyunca aylık ödemeler halinde bursiyerin banka hesabına yapılır. Burs başvuruları her eğitim öğretim dönemi başında yenilenir.

BALEV Yüksek Öğretim Bursları
Gerek BALEV’in kendi kaynaklarından, gerekse BALEV’e burs şartı ile yapılan şartlı

bağışlardan, başarılı ve maddi olanakları yetersiz öğrencilere her eğitim öğretim yılı için

verilen burslardır.

Duyuru Tarihi: Başvuru tarihinden 1 ay önce BALEV’in resmi iletişim kaynaklarından duyurulur.

Başvuru Tarihi: 1 Ağustos – 30 Ekim tarihleri arasında Ek-2 deki BALEV Yüksek Öğretim Öğrencileri Burs Başvuru Formu ve bu formda belirtilen belgelerle birlikte BALEV’e başvuru yapılır.

Değerlendirme Süreci: Burs Komitesi başvuru tarihinden sonraki dört hafta içinde başvuruları inceler, Ek-3 deki BALEV Burs Başvuruları Değerlendirme Anahtarına göre değerlendirir ve değerlendirme sonuçları Ekim ayı sonunda Yönetim Kurulu onayı ile karara bağlanır.

Bursların Süresi, Devamı: Bursların süresi 1 eğitim öğretim yılıdır. Burs ödemeleri 10 ay boyunca aylık ödemeler halinde bursiyerin banka hesabına yapılır. Burs başvuruları her eğitim öğretim dönemi başında yenilenir.

3.3 Diğer BALEV Bursları

Orta ve Yüksek Öğretim öğrencilerine burs verilmesi esas olmakla birlikte, Diğer Burslar kapsamında her düzeydeki öğrencilere öğrenim, barınma, beslenme, ulaşım ve diğer ihtiyaçlarını gidermek, eğitim seviyelerini yükseltmek, başarılı öğrenci ve öğretmenler için yurt içi ve yurt dışında kendilerini alanlarında geliştirici her türlü desteği sağlamaya yönelik de burs verilebilir.

Bağışçı kişi veya kurumların belli alan/ dal ya da projeler için, belli bölge veya şehirlerde belli kişi veya kurumların anısını yaşatmak amacıyla vermek istedikleri şartlı burslar da gerekli değerlendirme sonucu uygun bulunduğu takdirde Diğer BALEV Bursları kapsamında verilebilir.

Üstün akademik, sportif, sanatsal başarı sağlayan ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrenciler için de Diğer Burslar kapsamında “Başarı Destek Bursu” verilebilir.

Diğer BALEV Bursları kapsamında verilecek bursların başvuruları için bir süre yoktur. Değerlendirme süreci, bursun miktarı, süresi ve ödeme koşulları da başvuru nedenlerine ve ihtiyaç koşullarına göre özel olarak değerlendirilir.

Diğer BALEV Bursları kapsamında verilecek bursların ve ödüllerin tutarları da Burs Komitesinin önerisi üzerine Yönetim Kurulunca belirlenir.

Madde – 4 Danışma Kurulu

Danışma Kurulu; BALEV Vakıf Senedi Madde 23’e uygun olarak, BALEV Mütevelli Heyet Başkanı, BALEV Mütevelli Heyet Başkan Vekili, BALEV Yönetim Kurulu Başkanı, BALEV Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, BALEV’de görev almış geçmiş dönem Mütevelli Heyet ve Yönetim Kurulu başkanları ve Mütevelli Heyet ve Yönetim Kurulu başkan vekillerinden oluşturulmuş bir kuruldur.

Danışma Kurulu, son dönem Burs Kulübü Başkanının da katılımıyla, Mütevelli Heyet Başkanı başkanlığında toplanarak Burs Kulübü için 5 üye seçer.

Madde – 5 Burs Kulübü

Burs Kulübü; bu yönetmelik hükümlerini yerine getirmekle görevli, BALEV’in Vakıf Senedi

uyarınca kurulan, Yönetim Kuruluna bağlı “Vakıf Yürütme Komiteleri”nden biridir.

Burs Kulübü, BALEV Yönetim Kurulu Başkanı ile birlikte toplam onbir üyeden oluşur.

Beş üye Yönetim Kurulu, beş üye de Danışma Kurulu tarafından seçilir.

Danışma Kurulu tarafından seçilecek 5 üyeden biri başkan olarak önerilir. Böylece teşekkül eden Burs Kulubü’nün 11 üyesi, Danışma Kurulu’nun önerisi doğrultusunda Burs Kulübü başkanını seçer.

Burs Kulübü görev süresi Yönetim Kurulu görev süresi ile uyumlu olarak iki yıldır.

Bu kapsamda Burs Kulübü’nün görevleri şunlardır;

Burs ihtiyacı olan öğrencileri bulmak.
Burs verecek eğitim gönüllülerini bularak BALEV burs fonlarının gelişimini sağlamak.
Burs verenler ve bursiyerler ile iletişimi sağlamak.
Burslar için; duyuru, başvuru, değerlendirme süreçlerini yürütmek ve hazırlayacağı burs listesini, her eğitim öğretim yılı için verilmesi öngörülen aylık ve yıllık toplam burs tutarları ile birlikte Ekim ayı sonunda onay için Yönetim Kuruluna sunmak.
Aylık ve yıllık burs tutarlarının Yönetim Kurulunca onaylanmasından sonra mevcut burs verenlere ve diğer olası eğitim gönüllülerine yeni burs miktar ve varsa değişen koşulları yazılı olarak bildirmek.
Değerlendirme sürecinde başvuru sahipleri ile yüz yüze görüşmeler yapmak ve görüşme notlarını bursiyer dosyasında kayıt altına almak.
Bursiyere ait her türlü bilgi ve belgeyi bursiyer dosyalarında kayıt altında tutmak.
Burs verenin talebi halinde bursiyer ile bire bir görüşmesini sağlamak.
BALEV burs fonlarının gelişimini sağlamak amacıyla çeşitli öneriler (özel gece, gezi, konser, konferans, seminer vb) geliştirerek Yönetim Kuruluna sunmak. Yönetim Kurulu onayını takiben bu amaca yönelik çalışmaları yürütmek.
Bursiyerleri yakından izleyerek, kendilerine verilen burs tutarı dışında çeşitli nedenlerle özel bir gereksinimi olup olmadığını gözlemlemek.
Gerek duyulduğunda bursiyerlere ve/veya diğer ihtiyaç sahiplerine özel durum ve günlerde gıda ve giysi gibi ayni yardımların yapılmasını sağlamak.
Her eğitim öğretim yılı sonunda burs verenlere bursiyer hakkında yazılı bilgilendirmede bulunmak.
5-10-15-20-25 ve daha fazla yıldır burs verenlerin BALEV tarafından onurlandırılmalarını sağlamak.
Geçmiş yıllarda burs almış ve yaşama katılmış olan eski bursiyerlerin Burs Komitesi ve BALEV’in diğer komitelerinde görev alarak ve burs vererek katkı yapmalarını sağlamak.

Madde – 6 Burs Gönüllüleri

Burs Kulübü, yukarıdaki görevleri yerine getirirken daha yaygın ve etkin destek sağlamak

amacıyla gönüllü olarak çalışmalarına katkı sağlayabilecek BAL mezunu olan veya olmayan

gönüllü kişilerden de yararlanabilir, birlikte çalışabilir. BAL mezunlarının her döneminden

temsilciler seçerek Burs Kulübü’nün faaliyet ağını genişletebilir.

Madde – 7 Burs Tutarları

BALEV burslarının aylık ve yıllık toplam tutarları her yıl Burs Komitesinin önerisi ile Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Madde – 8 Burs Hesaplarının Yönetimi

Burs şartıyla BALEV’e yapılan bağışlar “BALEV BURS FONU” adı altında ayrı bir banka hesabında toplanır ve takip edilir.

Bağışçı tarafından talep edilmesi halinde yapılacak bağış ayrı fon adlarıyla ayrı hesaplarda da toplanabilir, takip edilebilir.

4 Mart 2017 tarihli genel kurul kararı ile 3. Fıkra çıkarılmıştır.

Burs tutarları, burs alan öğrencilerin banka hesaplarına yatırılır.

Burs fonları hesapları Yönetim Kurulu Başkanı ve Burs Komitesi Başkanının müşterek imzalarıyla yönetilir.

Madde – 9 Değişiklikler

Bu Yönetmeliğin ekleri, maddeleri veya tamamı Yönetim Kurulu tarafından değiştirilebilir.

Yapılacak değişiklikler ilk olağan veya olağanüstü Mütevelli Heyet toplantısında

değerlendirilerek Mütevelli Heyet’in onayından sonra yürürlüğe girer.

Madde – 10 Yürürlük

Bu Yönetmelik 04.03.2017 tarihinde yapılacak Mütevelli Heyet toplantısında Mütevelli

Heyet’in onayına sunulmak üzere 26.01.2017 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında karara

bağlanmıştır. Yönetmelik, Mütevelli Heyet onayını takiben yürürlüğe girer.

Madde – 11 Ekler

11.1 BALEV Orta Öğretim Öğrencileri Burs Başvuru Formu

11.2 BALEV Yüksek Öğretim Öğrencileri Burs Başvuru Formu

11.3 BALEV Burs Başvuruları Değerlendirme Anahtarı

https://balev.org.tr