AZİZ SANCAR BİLİM, HİZMET VE TEŞVİK ÖDÜLLERİ

AZİZ SANCAR BİLİM, HİZMET VE TEŞVİK ÖDÜLLERİ

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığından:

TÜRKİYE SAĞLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN AZİZ SANCAR BİLİM, HİZMET VE TEŞVİK ÖDÜLLERİ VERİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kanun ve diğer kanunlarla verilen görevleri yerine getirmek amacıyla sağlık alanında araştırma ve geliştirme faaliyetleri kapsamında verilecek ödüllerde uygulanacak usul ve esasların düzenlenmesidir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, sağlık bilimi ve teknolojileri alanında ülkeye ve insanlığa hizmet etmek amacıyla yaptığı çalışmalarla bilime uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunmuş bilim insanlarına, üstün hizmette bulunmuş kişiler ve yaptığı çalışmalarla bilime gelecekte uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunabilecek niteliklere sahip olduğunu kanıtlamış kişilere TÜSEB tarafından verilecek Bilim, Hizmet ve Teşvik ödüllerinin verilmesindeki usul ve esasları kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 19/11/2014 tarihli ve 6569 sayılı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Aday: Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödüllerine başvuruda bulunan veya önerilen Bilim İnsanını,
b) Başkan: Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanını,
c) Başkanlık: Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığını,
ç) Bilim Ödülü: Yaptığı çalışmalarla bilime uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunmuş hayattaki bilim insanlarına verilen ödülü,
d) Hizmet Ödülü: Bilim ve teknolojinin gelişmesine üstün hizmette bulunmuş hayattaki kişilere verilen ödülü,
e) Kanun: 6569 sayılı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu,
f) PYDB: TÜSEB Genel Sekreterlik Proje Yönetim ve Destek Daire Başkanlığını,
g) Teşvik Ödülü: Yaptığı çalışmalarla bilime gelecekte uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunabilecek niteliklere sahip olduğunu kanıtlamış, ödülün verildiği yılın ilk gününde 40 yaşını geçmemiş bilim insanlarına verilen ödülü,
ğ) TÜSEB: Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığını,
h) Yönetim Kurulu: TÜSEB Yönetim Kurulunu,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Başvuru Esasları, Ödül Kategorileri ve Ödül Sahiplerinin Belirlenmesi
Duyuru ve başvuru kabul tarihleri

MADDE 5 – (1) Ödüllere ilişkin duyuru, bu Yönetmeliğin eki mahiyetinde olup, her yıl TÜSEB yönetim kurulu tarafından tespit edilir.
(2) Ödüllere başvuru duyuruları; başkanlık tarafından üniversite ve resmi kurumlara yazılı olarak bildirilir ve başkanlığın resmi internet adresinden yayınlanarak duyurulur.
(3) Adaylar bilim, hizmet ve teşvik ödülleri duyurusunda belirtilen belgeleri hazırlayarak, Başkanlığa ilanda belirtilen tarihler arasında teslim ederler.
Başvuru şekli ve istenen belgeler

MADDE 6 – (1) Başvurular, adayların kendileri tarafından yapılabileceği gibi 7 nci maddenin ikinci fıkrasında belirtilenler tarafından aday gösterilmek sureti ile de yapılabilir.
(2) Başvurular, aday formları Ek 2, Ek 3 ve Ek 4’te yer alan ilgili belgelerin usulüne uygun şekilde doldurulması suretiyle hazırlanacak dosyanın bir asıl ve dört elektronik kopya olmak üzere beş takım olarak duyuruda belirtilen tarihe kadar başkanlığa ulaştırılması ile yapılır.
Başvuru yöntemi, şartları ve sayısı

MADDE 7 – (1) Bu ödüllerden;
a) Bilim, hizmet ve teşvik ödüllerine;
1) Hayatta olan adaylar kişisel olarak başvurabilir veya aday gösterilebilir.
2) 2017 yılından başlamak üzere aynı aday tarafından her bir ödüle en çok 3 kez başvuru yapılabilir.
3) Hizmet ödülüne kişisel başvuru olanağı bulunmamakta, aday gösterilmesi gerekmektedir.
b) Bilim, hizmet ve teşvik ödüllerine;
1) Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim veya Hizmet Ödülü almış bilim insanları,
2) Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Bilim veya Hizmet Ödülü almış bilim insanları,
3) Üniversite Rektörlükleri,
4) Bilimsel ve teknolojik alanlarda faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları,
aday gösterebilirler.
(2) Teşvik ödülü için toplam 3 defayı aşmamak koşulu ile her yıl başvuru yapılabilir.
(3) Bilim ödülü için toplam 3 defayı aşmamak koşulu ile aradan en az bir yıl geçmedikçe yeni başvuru yapılamaz.
(4) Hizmet ödülüne aynı kişi en fazla 3 kez aday gösterilebilir.
Ödül kategorileri, sayısı ve miktarı

MADDE 8 – (1) Ödüller üç kategoride sıralanır.
a) TÜSEB Aziz Sancar Bilim Ödülü, her yıl bir kişiye verilir. Ödül miktarı, 100.000,00 TL’dir.
b) TÜSEB Teşvik Ödülü, her yıl en fazla beş kişiye verilir. Bu kişilerin her birine verilecek ödül miktarı, 30.000,00 TL’ dir.
c) TÜSEB Hizmet Ödülü, her yıl bir kişiye verilir. Bu kişiye verilecek ödül miktarı 50.000,00 TL’ dir.
(2) Her yıl verilecek toplam ödül sayısı yediyi geçemez, adaylara para ödülü ile birlikte gümüş plaket ve berat takdim edilir.
(3) Aynı kategori içinde olanlar eşdeğer sayılır.
(4) Bu ödüllerden birine başvurmak için daha önce aynı kategoride ödül almamış olmak gerekir.
(5) Aynı dönemde TÜSEB Bilim, Teşvik ve Hizmet ödüllerinden yalnızca birine başvurulabilir.
Ön inceleme

MADDE 9 – (1) Başvuru dosyalarının şekil ve usul bakımından ön incelemesi ve sekretarya hizmetleri PYDB tarafından yürütülür.
Bilimsel ön inceleme ve başvuru kabul komiteleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunca her yıl, Bilim, Hizmet ve Teşvik ödülleri için ayrı ayrı en az beşer kişiden oluşan Bilimsel Ön İnceleme ve Başvuru Kabul Komiteleri kurulur.
(2) Bu komite üyeleri tercihen ödül sahipleri ve alanında uzmanlaşmış bilim insanlarından ve Başkanlık dışında görev yapan akademisyenlerden oluşur.
(3) Görev süreleri, Komite yürütücüsü ve hakem tespitindeki üst sınır Yönetim Kurulunca belirlenir.
(4) Komite; Bilimsel Ön İnceleme, Başvuru Kabul ve Hakem önerilerinde bulunur.
(5) Başkanlığın daveti üzerine üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile toplanır.
(6) Komite toplantıda hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğu ile karar verir.
Başvuruların hakemlerce değerlendirilmesi

MADDE 11 – (1) Başvuru dosyalarının Bilimsel Ön İnceleme ve Başvuru Kabul Komiteleri tarafından kabul edilmesi ve hakem önerilerinin belirlenmesinden sonra Başkanlık; başvuru dosyalarını hakemlere ulaştırır.
(2) Hakemler, dosyaların kendilerine ulaşmasından itibaren iki hafta içerisinde Ek 1’de yer alan Hakemlerin Uyması Gereken İlke ve Etik Kurallar çerçevesinde kategorisine göre Ek 2, Ek 3, Ek 4’ te yer alan aday formlarını inceleyerek başvuruları değerlendirir.
(3) Hakemler, ödüle layık gördüğü bilim insanlarını belirler. Sonuçlarını gerekçeleriyle Başkanlığa ilgili Bilimsel Ön İnceleme ve Başvuru Kabul Komitesine sunulmak üzere gönderir.
Ödül verileceklerinin belirlenmesi

MADDE 12 – (1) Başkanlık, Bilimsel Ön İnceleme ve Başvuru Kabul Komitelerini toplantıya çağırarak hakem görüşlerini sunar.
(2) Bilimsel Ön İnceleme ve Başvuru Kabul Komiteleri; hakem görüşlerini değerlendirerek aday başvurularını karara bağlar. Alınan karar Başkanlık tarafından Yönetim Kuruluna sunulur.
(3) Ödül verilecek bilim insanları TÜSEB Yönetim Kurulunun yaptığı değerlendirme sonucunda belirlenir. Son karar Yönetim Kurulunca verilir.
Ödüllerin verilmesi

MADDE 13 – (1) Ödüller her yıl TÜSEB Yönetim Kurulunca belirlenerek duyurulur.
(2) Ödül; para ödülü ile birlikte ödülün kategorisine göre plaket ve beratı içerir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Bilgi edinme hakkı kapsamı

MADDE 14 – (1) Ödül değerlendirme sürecinde yapılan tüm değerlendirme ve oluşturulan görüşler ile değerlendirmelerine başvurulan hakem/danışman isimleri ve bunlar tarafından veriler görüşler gizli olup; sayılanlar 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun 26 ncı maddesinin birinci fıkrası gereğince bilgi edinme hakkı kapsamı dışındadır.
Hakemler ve komite üyelerine huzur hakkı ödemesi

MADDE 15 – (1) Hakemler ile Bilimsel Ön İnceleme ve Başvuru Kabul Komiteleri üyelerine Kanunun 14 üncü maddesinin beşinci fıkrası gereğince her yıl Başkan tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ile birlikte 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre yol masrafı ve konaklama giderleri ile birlikte gündelikleri ödenir.
Aday olamayacaklar

MADDE 16 – (1) TÜSEB Yönetim Kurulu ve Bilim Kurullarının üyeleri ile TÜSEB’te görev yapan akademisyenler, çalışanlar ve değerlendirme sürecinde görev alan bilim insanları, görevleri süresince bu ödüller için aday olamaz ve gösterilemezler.
Ödülleri kazananların ilanı ve masrafların karşılanması

MADDE 17 – (1) Ödül kazananlar, her yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında açıklanır.
(2) Ödüller, her yıl düzenlenecek bir törenle sahiplerine verilir. Ödül kazanmış olanlar ile ödülü kazananın beyan edeceği en fazla beş yakınının törenin yapıldığı şehre gidiş-dönüş ve konaklama masrafları Başkanlık tarafından 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre karşılanır.
Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı yürütür.

Ekler için Tıklayınız