Ahşap Oyuncak Yarışması Başvurusu Başladı

Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü olarak, öğrencilerin yeteneklerini geliştirmek, doğal ve sağlıklı, yerli ahşap oyuncak çeşitliliğini artırmak, yetenekli öğrencileri sektöre kazandırmak, yeni, ergonomiye uygun, araştırma ve geliştirme odaklı, ülke ekonomisine katkı sağlayabilecek oyuncakların tasarlanmasını sağlamak amacıyla Ahşap Oyuncak Yarışması düzenlemekte.

MEB AHŞAP OYUNCAK YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

KONU: Ahşap Oyuncak Yarışması

AMAÇ: Türk Millî Eğitiminin genel amaçları doğrultusunda öğrencilerin yeteneklerini geliştirmek, doğal ve sağlıklı, yerli ahşap oyuncak çeşitliliğini artırmak, yetenekli öğrencileri sektöre kazandırmak,yeni, ergonomiye uygun, araştırma ve geliştirme odaklı,ülke ekonomisine katkı sağlayabilecek oyuncakların tasarlanmasını sağlamak.

KAPSAM: 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında Genel Müdürlüğümüze bağlı okullarda ve özel meslek liselerinde öğrenim gören öğrencileri kapsamaktadır.

DAYANAK: Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ve Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği ve 2023 Eğitim Vizyon Belgesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YARIŞMANIN HEDEFLERİ:
a) Oyuncak sektörüne yeni tasarımlar ile doğal ve sağlıklı oyuncaklar kazandırmak,
b) Yerli ahşap oyuncak çeşitliliğini artırmak, ithal oyuncakların azaltılmasına katkı sağlamak,
c) Öğrencilerin hayallerindeki oyuncakları geliştirmeleri için ortam hazırlamak,
d) Öğrencilerin yeteneklerini sergileyebilmelerini sağlamak,
e) Yetenekli öğrencileri sektöre kazandırmak ve desteklemek,
f) Derece alan oyuncakların faydalı model ya da patent başvurularında desteklenmesini sağlamak,
g) Derece alan oyuncakların, Bakanlığımızca istenildiği takdirde çoğaltılarak, okul öncesi ve özel eğitim kurumlarımıza gönderilmesi, bu sayede öğrencilerimizin paylaşım, yardımlaşma duygularını ve sosyal sorumluluk anlayışlarını geliştirmek,
h) Öğrencilerin ders dışı zamanlarını verimli geçirmelerini sağlamak ve okul aidiyet duygusunu artırmak,
hedeflenmektedir.

KATEGORİLER:
Yarışma temalı ve serbest olmak üzere iki farklı kategoride yapılacaktır.
Temalı kategori olarak; “Okul öncesi eğitim” (3-6 yaş grubu) belirlenmiştir. Okul öncesi dönemindeki çocukların oyun ve eğlence ihtiyaçlarını karşılayabilecek, bu dönemdeki çocukların el-göz koordinasyonu ve kas gelişimine yönelik ergonomiye uygun, çocukların eğitim ortamlarını destekleyici, öğrenmeyi somutlaştıran aynı zamanda öğrenmeyi eğlenceli hale getirebilen oyuncakların tasarlanması hedeflenmektedir.
Serbest Kategori; 6-14 yaş grubundaki çocuklara yönelik olacaktır. Herhangi bir temaya bağlı olmaksızın geliştirilen oyuncaklarla, öğrencilerin teknolojik bağımlılıktan uzaklaştırarak, bedensel, zihinsel ve ruhsal yönden gelişimlerini desteklenmesini sağlayacak oyuncakların tasarlanması ve geliştirilmesi hedeflenmiştir.

BAŞVURU TARİHİ VE ADRESİ:
Başvuru: Başvuru, ekte yer alan formun doldurularak ahsapoyuncak@meb.gov.tr e-posta adresine gönderilmesiyle başlayacaktır.Oyuncağın yapım aşamalarını gösterir tanıtım videosu vedeğişik açılardan çekilmiş en az 3 adet fotoğrafın daform ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Tanıtım videosu avi, mp4 ve mpeg formatında en az 2 dakika en fazla 5 dakika olacak şekilde hazırlanmalıdır. E-posta içeriği 5 Megabaytı (MB) geçmemesi gerekmektedir.Başvurusu alınan ve bilgileri kontrol edilerek başvurunun onaylanıp onaylanmadığına, varsa eksikliklerinin ya da ilave açıklamaların gerekli olduğuna dair cevap, e-posta yoluyla gönderilecektir. Formlar seçici kurul tarafından incelenecek ve yarışmaya hak kazananlar mtegm.meb.gov.tr adresinde yer alan “Duyurular”bölümünde 15 Nisan 2019 tarihinde açıklanacaktır.

DEĞERLENDİRME:
Başvurusu kabul edilerek, değerlendirmeye alınan oyuncaklar için Seçici kurul değerlendirme tarihi verilerek 15 Nisan 2019 tarihinde ilan edilecektir.
İlan tarihinde oyuncağın tasarımını yapan ekip, Dikmen Nevzat Ayaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çankaya/Ankara adresine, tasarladıkları oyuncakla birlikte gelerek, Seçici Kurula sunum yapacaklardır. Sunum için PowerPoint-Windows ortamı hazır bulundurulacaktır. Sunumu grup sözcüsü öğrenci yapacak, Seçici Kurul tarafından danışman ve diğer öğrenciye de sorular sorulabilecektir.
Değerlendirme sonrasında sunum dosyaları, varsa oyuncakla ilgili diğer dokümanlar Seçici Kurula teslim edilecektir.
Tüm değerlendirmeler bittikten sonra oyuncaklar Bakanlık tarafından yapılacak bir sergide sergilenecek ve sergi sonrasında istenildiği takdirde proje ekibine teslim edilecektir.

Değerlendirme Kriterleri:
A) ESTETİK YÖNDEN DEĞERLENDİRME 40 Puan
Form 10 Puan
Biçim 10 Puan
Renk Uyumu 10 Puan
Malzeme uygunluğu 10 Puan
B) FONKSİYON YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRME 40 Puan
Kullanışlılık 15 Puan
Amaca uygunluk 15 Puan
Üretilebilirlik 10 Puan
C) ÖZGÜNLÜK 20 Puan
TOPLAM 100 Puan

Sonuçların Açıklanması: Sonuçlar Ödül Töreni sırasında açıklanacaktır.
Ödül Töreni ve Yeri: Ödül töreni ve serginin yapılacağı yer daha sonra bildirilecektir.

YARIŞMAYA KATILIM ŞARTLARI:
a) Yarışmaya Genel Müdürlüğümüze bağlı okullarda ve özel meslek liselerinde öğrenim gören öğrenciler katılabilir.
b) Yarışmaya bireysel olarak veya ekip olarak katılım sağlanabilir. Ekipler 1 danışman öğretmen ve 2 öğrenciden oluşur.
c) Birden fazla kategoride yarışmaya başvuru yapılabilir.
d) Bir ürünle başvuru yapıldığı takdirde aynı ürün kullanılarak başka kategoride başvuru yapılamaz.
e) Yarışmaya katılan oyuncaklar Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Millî Eğitim Temel Kanunu ile Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak yasal düzenlemelerde belirtilen ilke, esas ve amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde hazırlanması gerekmektedir.
f) Hazırlanacak olan tasarımların daha önce hiçbir yarışmaya katılmamış, özgün ve herhangi bir yerde sergilenmemiş olması gerekmektedir.
g) Katılımcı, ürünlerin incelenmesi-değerlendirilmesi sürecinde oluşabilecek hasarlardan dolayı herhangi bir hak iddia edemeyecektir.
h) Yarışmaya katılan oyuncakların iadesini isteyen katılımcılara, gönderim bedeli alıcı tarafından ödenmek koşuluyla ürünleri iade edilecektir.
i) Oyuncakların iadelerinde meydana gelebilecek gecikme kayıp ve hasarlardan Bakanlığımız sorumlu değildir.
j) Üçüncü kişilerce hak iddia edilmesi durumunda yasal sorumluluk katılımcıya/katılımcılara aittir.
k) Başvuru tarihleri dışında ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
l) İhtilaf durumunda seçici kurulun kararı geçerlidir.
m) Burada belirtilmeyen hususlarda organizasyon ekibinin alacağı kararlar geçerlidir.
n) Yarışmaya katılanlar şartnamedeki kuralları kabul etmiş sayılırlar.
o) Millî Eğitim Bakanlığı yarışma kapsamında belirtilen bütün hususlarda değişiklik yapma/iptal etme hakkına sahiptir

SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ:
Yarışma Seçici Kurul Üyeleri; Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü temsilcileri, Sektör Temsilcileri, Üniversitelerin İlgili Alanından Öğretim Üyeleri, Okul Öncesi, Özel Eğitim, Mobilya ve İç Mekan Tasarımı, Görsel Sanatlar Öğretmenleri arasından seçilecektir.

ÖDÜLLER:
Yarışmada kategorilerde ilk üç dereceye giren oyuncakları geliştiren ekipler Millî Eğitim Bakanlığınca ödüllendirilecektir. Ödüller daha sonra duyurulacaktır.

TELİF HAKKI:
Katılımcı yarışmaya gönderdiği oyuncağın kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Yarışmaya gönderilen oyuncağın özgün olmamasından doğacak tüm hukuki sorumlulukların kendisine ait olduğunu kabul eder.
Oyuncağın telif hakkı oyuncak sahibine ait olmakla birlikte katılımcı, yarışmaya gönderdiği oyuncağın “Millî Eğitim Bakanlığı” tarafından kullanılmasına süresiz olarak kullanım hakkı verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği oyuncağın çoğaltma, değiştirme, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma ve bunun gibi umuma arzla ilgili bilumum telif hakları için Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan oyuncaklar için oyuncak sahibi sonradan verdiği lisansı kesinlikle geri almayacağını ve ürünün yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini ya da bu lisans için herhangi bir telif hakkı ya da maddi manevi talepte bulunmayacağını, gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. “Millî Eğitim Bakanlığı” oyuncaklar için katılımcının yukarıda verdiği lisans karşılığında telif hakkı bedeli ödemeyecektir.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

a- Genel Özellikler:
1) Oyuncak bireysel oynanabileceği gibi 2-5 kişilik grup oyununa da yönelik olabilir.
2) Oyuncağın parça boyutları olarak 60 cm’yi, ağırlık olarak 5 kg’yi aşmayacak şekilde olması gerekmektedir.
3) Oyuncakların yarışmaya bir isim verilerek katılması gerekmektedir.Oyuncak için verilecek isim, oyuncağın ana fikrini yansıtır, orijinal olması gerekmektedir.
b- Ahşap Malzeme:
1) Masif Ağaç(Sert veya yumuşak, iğne veya geniş yapraklı ağaç kerestesi)Yerli masif ağaç çeşitleri kullanılmalıdır.
c- Yardımcı Malzemeler:
1) Oyuncağın toplamının %10 unu geçmeyecek şekilde plastik, metal ve fiber malzemeler, mekanizmalar, bağlantı malzemeleri kullanılabilir. Bu malzemeler fiziksel açıdan zarar vermeyecek şekilde hazır işlenmiş malzeme olmalı ya da işlenmelidir.
d- Konstrüksiyon (Birleştirme):
1) Oyuncak her türlü ahşap montaj şekilleri ile birleştirilebilir. Ayrıca çeşitli yapıştırıcılar, plastik veya metal bağlantılar kullanılabilir. Kullanılacak yapıştırıcıların el normuna uygun olduğu tedarikçiden alınacak belge ile ispatlanmalıdır.
e- Boya ve cila (Üst Yüzey İşlemleri):
1) Oyuncaklar ISO,EN71-3 standartlarına haiz su bazlı,sağlığa zararlı olmayan örtücü ve yarı örtücü boyalarla boyanabilir. Çeşitli uygulama teknikleri kullanılabilir. (püskürtme, baskı, fırça vb.)Kullanılacak boyaların EN71-3 standardına uygun olduğu tedarikçiden alınacak belge ile ispatlanmalıdır.
f- Güvenlik:
1) Oyuncak kullanımı sırasında çocuğa fiziksel zarar vermeyecek bir yapıya sahip olmalıdır.
2) Oyuncak Güvenliği Yönetmeliğine aykırı olmamalıdır.
g- Ambalaj, Sunum ve Tanıtım:
1) Ambalaj içinde oyuncakla birlikte oyunu anlatan kılavuz olmalı, oyun anlatımı sade ve anlaşılır şekilde olmalıdır. Kutu üzerinde, olması gereken ve Oyuncak Yönetmeliğinde yer alan tüm işaretler ve uyarılar yer almalıdır.
2) Oyuncak kalın mukavva(en az Mikro oluklu mukavva 250gr. Bristol karton)ambalaj içerisinde veya kolay sökülebilir ahşap ambalaj içerisinde teslim edilir.Ürünün ambalajlanmasından ve zarar görmeden tesliminden yarışmacı sorumludur.

YARIŞMA TAKVİMİ:

Sorumlu Birim Tarih İşlemler
Başvuru 07 Ocak-12 Nisan 2019 ahsapoyuncak@meb.gov.tr e-posta adresinden başvuruların gönderilmesi, başvuruda tanıtım videolarının,değişik açılardan çekilmiş en az 3 adet fotoğrafın,açıklama dokümanlarının da gönderilmesi. (E-postanın 5 MB geçmemesi gerekmektedir)
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü 15 Nisan2019 Seçici Kurul tarafından yarışmaya hak kazananların ilan edilmesi
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü 25Nisan-3 Mayıs2019 Seçici Kurul değerlendirmesi her kategoriden ilk 3 dereceye girenlerin belirlenmesi
 Ödül Töreni daha sonra ilan edilecektir.

 

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ:
Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlik Dairesi Başkanlığı
Atatürk Bulvarı No 98 1. Kat A Blok Kızılay ANKARA
TEL: 0312 413 13 02 ,0312 413 12 56

Katılım için Tıklayınız