8. Ulusal Sosyoloji Kongresi

Farklılıklar, Çatışmalar ve Eylemlilikler Çağında Sosyoloji

Sosyoloji disiplinini ortaya çıkaran koşullar 19. Yüzyıl dünyasının radikal olarak değişen koşullarıydı. Sosyal adalet ve demokrasi anlayışının yeni bir anlam kazandığı, insanlar arasındaki eşitliğin, bireysel özgürlük ve bağımsızlığın temel ilkeler olarak belirlendiği bir yeni dönem başlamıştı insanlık için. Ancak bu yeni felsefi anlayışın getirdiği sorumlulukları anlamak ve yeni dünya düzenini konuşmak ve oluşturmak için yeni bir disiplinin gerekliliği ortaya çıkmışken sosyolojik bilginin önemi de anlaşılmaya başlamıştı. Sosyolojik hayal gücünün bu karmaşık dünyayı anlamak için en önemli araç olduğu fikri de bu dönemden beri gündemdedir.

Günümüz dünyası da yine benzer bir karmaşık süreçten geçmektedir. Ekonomik ve siyasi küresel krizlerin yanı sıra uygulanan yeni liberal iktisadi politikalar ülkeler arasında ve ülkeler içinde derin farklılaşmalara bağlı eşitsizliklerin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri, sosyal sınıflar arası artan kutuplaşmalar, kültürel ve cinsel kimlikler ve aidiyet krizleri, farklı inanç pratikleri arasında giderek artan çelişkiler, gibi birçok alanda çoklu ve birbiriyle kesişen eşitsizlikler yaşanmaktadır.

Bu gelişmeler ışığında 19. Yüzyılda üzerinde anlaşılan sosyal kontratın geçerliliğini yitirdiği ve dünyanın yeni tür çatışmalar ve çelişkilere doğru yol aldığı görülmektedir. Toplumsal ve iktisadi yapıdaki hızlı değişimler sadece sınıflar arası değil farklı kimlikler, kesimler ve aidiyetler arası çatışmalar, terör ve göç gibi olgular ile beraber 19. Yüzyıldan farklı niteliklerde karşı çıkışlar ve eylemlilikler de ortaya çıkarmaktadır.
Dünyada ve Türkiye’de sosyoloji, dünyadaki bu yeni dönüşümü ve karmaşıklığı anlamak için sosyolojik hayal gücünü yenilemek ve disiplinler ötesi çalışmalarla zenginleştirmek zorundadır. Yaşadığımız yüzyılın karmaşık dünyasını anlamak için daha çok ortak çalışmalarla sosyolojik anlama gücümüzü geliştirmeliyiz. 1-3 Aralık 2016 tarihleri arasında Ankara’da Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nin ev sahipliği ve Sosyoloji Derneği’nin işbirliği ile gerçekleştirilecek 8. Ulusal Sosyoloji Kongremizin Türkiye’de sosyolojinin gelişimine ve güncel olaylara yaklaşımına yenilikler getireceğini umuyoruz.

8. Ulusal Sosyoloji Kongresi

TEMALAR

Teori ve Metod
Sosyal Kurumlar
Toplumsal eşitsizlikler, Tabakalaşma ve Sınıflar
Kültür, Kimlik ve İdeoloji
Göç, Kır, Kent ve Mekân
Toplumsal değişim ve dönüşümler
Küreselleşme ve Yerellikler
Toplumsal hareketler
Sivil toplum ve Devlet
Güç ve Siyaset
Yoksulluk ve Sosyal Politika
Suç ve Şiddet
Çocukluk, Gençlik ve Yaşlılık
Toplumsal Cinsiyet ve Beden
Çevre ve Sağlık
Gündelik yaşam
Tüketim
Kitle İletişimi ve Popüler Kültür
İş, İşsizlik, Ekonomik Yaşam ve Örgütlenme

KONGRE YERİ

Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi, Ankara

KONGRE TARİHİ

01 -03 Aralık 2016

ÖNEMLİ TARİHLER
Bildiri Özeti Gönderme İçin Son Tarih: 10 Haziran 2016
Kabul Edilen Bildirilerin Açıklanması: 31 Temmuz 2016
Kayıtların Başlaması: 01 Ağustos 2016
Erken Kayıtların Sonu: 07 Ekim 2016
Programın İlanı: 04 Kasım 2016

Not:
Bildiri tam metinleri kongreden hemen sonra toplanarak “8 Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Tam Metinleri” kitabında yayınlanacak olup tarih bilgisi katılımcılara bildirilecektir.

Her türlü soru ve sorununuz için 8.kongre@sosyolojidernegi.org.tr adresini kullanabilirsiniz.

Sosyoloji Derneği:

Büklüm Sokak 38/19 Kavaklıdere, Ankara, Türkiye

Tel: +9(0312) 215 67 54

http://www.sosyolojikongresi.org/