5.Ulusal Verimlilik Kongresi

Kongre Çağrısı
Ülkemiz, ekonomik büyümenin sağlam temellere dayanmasını sağlayan verimlilik artışı alanında önemli bir potansiyele sahiptir. Bu potansiyelin hayata geçirilmesiyle dünya ekonomileri arasında bugünkünden daha iyi bir konuma gelmek ve insanımızı daha yüksek refah düzeylerine ulaştırmak yönündeki çalışmalarımız sürmektedir. İki yılda bir düzenlemekte olduğumuz Ulusal Verimlilik Kongreleriyle verimlilik alanındaki bilimsel kapasitenin güçlendirilmesini, verimlilik artırma teknikleri ve iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılmasını ve verimliliği etkileyen politika ve stratejilerin tartışılarak öneriler geliştirilmesini amaçlamaktayız. Bu amaçlara dönük olarak 2013 yılında gerçekleştirdiğimiz Dördüncü Ulusal Verimlilik Kongresinde konunun ilgili tüm tarafları bir araya gelmiş, panellerde konu makroekonomik ölçekte ele alınırken çağrılı konuşmacıların yer aldığı oturumlar ile hakemli bildirilerin sunulduğu oturumlarda da sektörel ve işletme düzeyinde analizler ve tartışmalara yer verilmiştir.

Günümüzde verimlilik artırma çabalarının üzerinde sadece ekonomik büyüme boyutuyla değil, insan ve çevre başta olmak üzere diğer ilgili boyutlarıyla da durulmaktadır. İşletmelerin ve ekonomilerin rekabet gücü kazanmasının anahtarı olan bu çabaların, insanın ve doğal çevrenin üzerinde yarattığı etkiler bakanlığımızın gündeminde de üst sıralarda yer almaktadır. Unutmayalım ki verimlilik artışının nihai hedefi, herkes için refah artışıdır. Ekonomik büyümenin kalkınma ve refahla sonuçlanması için verimlilik artışının da tüm boyutlarıyla ele alınması doğal bir gerekliliktir. Bunun yanında, verimlilik istatistikleri incelendiğinde konunun sadece sanayiyi değil, diğer sektörleri de çok yakından ilgilendiren bir konu olduğu görülmektedir. Dolayısıyla Ulusal Verimlilik Kongrelerinde verimlilik, sanayi sektörü odakta olmakla birlikte tüm sektörleri içine alacak şekilde, insan ve doğal çevre başta olmak üzere tüm boyutlarıyla ele alınmaktadır. Geçmiş etkinliklerde olduğu gibi, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyasının temsilcilerini bir araya getirecek Kongrede çağrılı konuşmacıların sunumları, paralel oturumlar ve paneller gerçekleştirilecektir.

Sizleri de bu çerçevede 6-7 Ekim 2015 tarihlerinde Ankara’da düzenleyeceğimiz 5. Ulusal Verimlilik Kongresi ne davet etmekten mutluluk duyarım.

Fikri Işık
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

Bildiri Konuları
Beşinci Ulusal Verimlilik Kongresi kapsamında öncelikle tercih edilecek konu başlıkları aşağıdaki gibidir:
İşletmelerde Verimlilik Artırıcı Yeni Teknik ve Yöntemler
İşgücü Verimliliğini Belirleyen Mikro ve Makro Etmenler
Ücret, işsizlik, işgücüne katılım, sendikalaşma, motivasyon, çalışan memnuniyeti ve verimlilik ilişkisi
İşletmelerde Verimlilik Artırıcı İyi Uygulama Örnekleri
Verimlilik ve Ekonomik Büyüme
İş Sağlığı Güvenliği ve Verimlilik
Meslek hastalıkları, İSG denetimi ve risk değerlendirmesi ve verimlilik ilişkisi
İşletmelerde Örnek İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları
İşletmelerde Ar-Ge ve Yenilik Yönetimi İyi Uygulama Örnekleri
İmalat Sanayi Verimlilik Analizleri
İşletmelerde Çevre Dostu Örnek Uygulamalar
Temiz Üretim, Kaynak Verimliliği, Eko-İnovasyon, Eko Tasarım / Eko-Etiketleme, Temiz Teknolojiler, Enerji Verimliliğini Artırıcı Tasarım ve Uygulamalar vb. örnek uygulamalar

Umut Demirtaş – Sanayi ve Teknoloji Uzmanı
Beşinci Ulusal Verimlilik Kongresi Hazırlıkları Koordinatörü
umut.demirtas@sanayi.gov.tr