5. Sarı Kareler Fotoğraf Yarışması

5. “Sarı Kareler” Fotoğraf Yarışması

Şartnamesi

VAKIF EMEKLİLİK

Konu: “Hayattan Sarı Kareler”

1- KONU VE AMAÇ
Bu yılki “Sarı Kareler” Fotoğraf Yarışması’nın konusu “Hayattan Sarı Kareler” olarak
belirlenmiştir. Yarışmanın amacı, amatör veya profesyonel fotoğrafçıların; kendi objektiflerinden hayata ve dünyaya bakışlarını yansıtan eserlerini toplumla paylaşmaya aracı olmak, onların motive olmasına katkıda bulunmaktır. Fotoğrafçıların eserleri jüri tarafından değerlendirilecektir.
Yarışma; Vakıf Emeklilik A.Ş. tarafından, sanata ve sanatçıya saygı bağlamında Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteğiyle düzenlenmektedir.

2- YARIŞMA BÖLÜMLERİ
Yarışma Sayısal (Dijital) kategoride ve tek bölümlüdür: Sayısal Renkli > DC.

3- KATILIM ŞARTLARI
– Yarışmaya katılım ücretsizdir.
– Yarışma; Seçici Kurul ve TFSF Temsilcileri ile TFSF kısıtlamalılar Listesi dışında konuya ilgi
duyan, son başvuru tarihine kadar 18 yaşını dolduran ve üzeri yaşlardaki, tüm amatör veya
profesyonel fotoğraf çeken katılımcılara açıktır.
– Her katılımcı en fazla 4 (dört) adet Sayısal Renkli eserle yarışmaya katılabilir.
– Katılımcı fotoğraflarında her türlü çekim tekniğini kullanmakta ve özgün anlatımında
serbesttir.
– Yarışma “Renkli Sayısal” dalda düzenlenmektedir. Baskı fotoğraf kabul edilmeyecektir.
Siyah-Beyaz ve Sepia gibi monokrom (tek renk) fotoğraflarla yapılan başvurular kabul
edilmeyecektir.
– Yarışmaya gönderilecek fotoğrafların herhangi bir yarışmada ödül (derece, başarı, mansiyon
ve özel ödül) almamış olması gerekmektedir.
– Ödül ve sergileme alan fotoğrafın; yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan
diğer bir yarışmada ödül aldığının tespit edilmesi halinde, katılımcı hakkında kural ihlali işlemi
uygulanır.
– Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu
ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
– Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir
yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında
yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir.
– Yarışmaya gönderdiği fotoğraflar üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş
gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve
değişiklikleri yapan kişiler hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
– Kural ihlali yapan kişilere TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi 13.
Madde’deki yaptırımlar uygulanır. Katılımcının ödülü iptal edilir; ödül, unvan ve kazanımları
geri alınır. Bu durum diğer yarışmacıların sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz;
diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmişse
katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.
– TFSF onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, TFSF üyesi federe dernek üyesi
olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF kural
ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF elindeki
bütün imkân ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden
istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi
veya problemin çözümüne yönelik TFSF ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural
ihlali yaptığı gerekçesi ile TFSF tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir.
Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak
için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.
– Düzenleme Kurulu, ödül ve sergileme kazanan ve satın alma uygulanan fotoğrafların
üzerinde işlem yapılmamış asıl/ham dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
– Ödül ve sergilemenin iptal edilmesi halinde; iptal durumu, Vakıf Emeklilik’in
ve internet sitesi ile TFSF’nin
http://www.tfsf.org.tr ve http://www.tfsfonayliyarismalar.org web sayfalarında düzeltme
yapılmak suretiyle duyurulacaktır.
– Ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan fotoğraflar sergi amaçlı olarak kurumumuz
tarafından basılı hale getirilecektir. Sergilemelerde bütünlük oluşturmak için dereceye giren
ve sergilenmeye değer bulunan fotoğrafların, Vakıf Emeklilik A.Ş. tarafından gerekli görülen
büyüklükte laboratuvar baskıları alınabilecektir.
– Herhangi bir nedenden dolayı, son katılım tarihi uzatılmış ise uzatılan bu zaman içinde
çekilmiş fotoğraflar da yarışmamıza katılabilir.
– Yarışma sonuçları Vakıf Emeklilik’in ve
internet sitesi ile TFSF – Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun
www.tfsf.org ve www.tfsfonayliyarismalar.org web sitelerinden ilan edilecek; ayrıca tüm
ödül ve sergileme kazanan katılımcılara telefon ve e-posta yoluyla bildirilecektir.

4- TELİF (KULLANIM) HAKLARI
– Katılımcı, ödül alan ve sergilenmeye hak kazanmış olan fotoğraflarının Vakıf Emeklilik
A.Ş.’ye, yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla münhasır bir kullanım
hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri
Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan
eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma
haklarının kullanımı için Vakıf Emeklilik A.Ş.’ye izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Bu
şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını
ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname
için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu
kabul, beyan ve taahhüt eder.
– Bu eserlerin kullanım hakları süresiz olarak Vakıf Emeklilik A.Ş. ve eser sahibinin olacaktır.
– Vakıf Emeklilik A.Ş. bu eserleri kurum basılı ve görsel yayınlarında, web sitesinde duyuru ve
tanıtım amaçlı olarak, eser sahibinin ismini belirterek kullanabilecektir. Öte yandan eserlerin
3. kişilerce bu madde kapsamına aykırı şekilde kullanılması sebebiyle Vakıf Emeklilik A.Ş.’nin
hiçbir sorumluluğu olmayacağını eser sahibi peşinen kabul etmektedir.
– Vakıf Emeklilik A.Ş. uygun gördüğü, ödül almayan ve sergilemeye seçilmeyen fotoğraflardan,
arşivlerinde yararlanmak üzere, kullanım ücreti olarak 250 (ikiyüzelli) TL bedelle istediği
fotoğrafları seçebilir. Bu takdirde kullanacağı fotoğrafların ticari telif hakları, fotoğrafçıda
kalmak üzere, sanatçısının ismini belirterek faaliyetlerinde kullanabilir. Sanatçılar, TFSF
Yarışma Web Sayfasına üye olup bu yarışmaya eser göndermekle, bu maddeyi de kabul
etmiş sayılırlar.
– Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka
hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel
banka hesap/IBAN numarasını ve düzenleme Kurulunun istediği belge ve bilgileri
göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın
sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi
bir talebi olamaz.
– Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş
sayılır. Vakıf Emeklilik A.Ş. katılımcıların fotoğraflarıyla ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili
herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
– Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir
yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında
yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya
çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
– Yarışmada ödül ve sergileme alamayan fotoğraflar sistemden 90 (doksan) gün sonra
silinecektir.
– Yarışmada ödül ve sergileme alan fotoğraflar Vakıf Emeklilik’in
ve internet sitesi ile TFSF –
Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu’nun www.tfsf.org ve www.tfsfonayliyarismalar.org
web sitelerinde ve TFSF’nin Sosyal Medya (Facebook, twitter, instagram vb) hesaplarında
tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun olarak yayınlanacak ve ayrıca ödül alan
fotoğraflar TFSF yayını Almanak 2017’de yayımlanacaktır.
– Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu, Jüri ve
TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Yönergesi ile TFSF YK’nin kararları geçerlidir.
– Katılımcılar; TFSF’nin http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresine üye olmak ve
fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname,
yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Yarışmacıların bu
şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

5 -ESERLERİN İSİMLENDİRİLMESİ VE GÖNDERİLMESİ
– Fotoğraf dosyaları, Vakıf Emeklilik A.Ş.’nin
ve web sitesindeki
yönlendirmeler izlenerek veya doğrudan online (çevrimiçi) olarak
http://www.tfsfonayliyarismalar.org adresinden yüklenecektir.
– Katılımcılar, yükleme sayfasındaki yönergeye uygun biçimde önce üyelik işlemlerini gerekli
formu eksiksiz doldurarak tamamlayacaklar; sonra fotoğraflarını yükleyeceklerdir. Daha önce
üyelik işlemini gerçekleştirenler eski kullanıcı adı ve şifreleriyle işlem yapacaklardır.
– Elden teslim, e-posta yoluyla ya da CD/DVD/Taşınabilir bellek gönderimi ile fotoğraf kabul
edilmeyecektir.
– Fotoğraflar, kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan gönderilecektir. Fotoğraf üzerinde
katılımcıya ait isim, imza, logo, tarih vb işaretler bulunmayacaktır.
– Fotoğraflar jpg/jpeg formatında, 300 dpi çözünürlükte, 7-12 sıkıştırma kalitesinde, kısa kenar
en az 1920 piksel olacak ve dosya boyutu 2 Mb’den az olmayacak ve 4 Mb’yi de aşmayacak
biçimde kaydedilmelidir. Fotoğrafçı bu konuyu test ederek fotoğrafını göndermelidir.
– Fotoğraf dosyalarınızı; boyutlandırma, sıralama, isimlendirme işlemlerini yaparak hazırda
bulundurunuz ve tek oturumda yükleyiniz.
İsimlendirme:
– Her bir fotoğraf dosyasının ismi 31 karakteri geçmeyecektir.
– İsimlendirmede ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir. Bölüm tanımlaması yapan karakter ve ülke kodu dışındaki tüm harfler küçük
olmalıdır.
– Dosya adının ilk 2 karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
– Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak şekilde yazılmalıdır (Örneğin Ömer
Eril Yılmaz için omery veya omey veya oeyil gibi).
– Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Sayısal Renkli/Dijital Color > DC).
– Fotoğrafın sıra numarası rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi
eklenmelidir ( _ ).
– Fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin “Ömer
Eril Yılmaz” isimli katılımcının “balıkçı kadın” adlı 1 no’lu fotoğrafı için isimlendirme
“TRomeryDC1_2014_balikci_kadin” gibi olur.
– İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya
kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması durumunda onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden
iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı
bilgilendirilecektir.
– Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Vakıf Emeklilik sorumlu
olmayacaktır.

6- YARIŞMA TAKVİMİ
Yarışma Başlangıç Tarihi : 07 Mart 2017
Son Katılım Tarihi : 03 Mayıs 2017 Salı günü saat 23.00 (TSI)
Değerlendirme Toplantısı : 11 Mayıs 2017
Sonuç Bildirimi : 15 Mayıs 2017

7- SEÇİCİ KURUL (ada göre alfabetik sırayla)
– Coşkun ARAL İz TV Genel Yayın Yönetmeni
– Ender ŞENOL Vakıf Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı
– Garbis ÖZATAY Milliyet Gazetesi eski Fotoğraf Editörü
– Murat GÜR Fotoğraf Sanatçısı
– Ömer Serkan BAKIR Fotoğraf Dergisi Yayın Yönetmeni
Seçici kurul en az üç üye ile toplanır.
TFSF Temsilcisi: Turan KESKİN

8- ÖDÜLLER
Birincilik 4.000.- TL
İkincilik 2.500.- TL
Üçüncülük 1.500.- TL
Mansiyon (3 eser) 500.- TL
Sergileme (En fazla 30 eser) 250.- TL

9- YARIŞMA SEKRETERYASI/İLETİŞİM
Vakıf Emeklilik Kurumsal İletişim Müdürlüğü
Muallim Naci Cad. No: 22 Ortaköy 34347 Beşiktaş/İSTANBUL
Tel: 0212 310 37 00
E-posta: burcu.ongan@vakifemeklilik.com.tr

10- Uyuşmazlıkların çözümünde Vakıf Emeklilik ve TFSF’nin çevrimiçi (online) ve fiziki ortamda temin ettiği bilgi, veri ve kayıtlar kesin ve münhasır delil niteliğinde olup İstanbul Çağlayan Mahkeme ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

11- Katılımcılar bu şartnameyi görüp, okuduğunu, içeriğini anladığını ve hükümleri kabul edip
onayladığını kabul, beyan ve taahhüt derler.

12- Yarışma, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından 2017-048 numara ile
onaylanmıştır.
Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.