2014 tudem edebiyat ödülleri

ŞARTNAME
2014 tudem edebiyat ödülleri
KORKU ÖYKÜLERİ

A. YARIŞMANIN AMACI
1. Türk çocuk edebiyatında eksikliği hissedilen korku türünün gelişimine katkı sağlamak,

2. Çocuklara Türkçenin güzel ve sanatsal kullanımını örnekleyen metinler sunmak,

3. İlgi çekici konuların işlendiği, duru, akıcı bir Türkçe ile yazılmış yapıtlarla okuma sevgisi ve kültürü kazanma konusunda çocuk okura yardımcı olmak,

4. Okurun duygu ve düşünce ufkunu genişleten edebi yapıtların yazılmasını özendirmek, okuyucuya ulaşmasını sağlamak,

5. Genç ve yeni yazarlara seslerini duyurma olanağı sağlamak,

6. Çocuk edebiyatı olarak sunulan, kurgu, ileti ve dil bakımından kimi kötü örneklere karşı iyi örnekler oluşturmak.

B. YARIŞMAYA KATILIM ŞARTLARI
1. Yarışma tüm yazarlara açıktır. Uyruğu ve öğrenim durumu ne olursa olsun 18 yaşın üzerinde olan ve şartname koşullarına uyan herkes katılabilir.

2. Yazar yarışmaya birden fazla yapıtla katılabilir. Yarışmaya gönderilen yapıtın birden fazla yazarı olabilir.

3. Yarışmaya Tudem Yayın Grubu çalışanları, seçici kurul üyeleri ve birinci dereceden yakınları katılamaz.

4. Katılımcılar, şartname koşullarını kabul etmiş sayılır.

C. YARIŞMAYA KATILACAK YAPITLARIN NİTELİKLERİ

1. Yarışma dili Türkçedir.

2. Yarışma 12-14 yaş grubuna yönelik öykü dalında açılmıştır.

3. Yarışmaya gönderilen dosyadaki hiçbir öykü, tamamen veya kısmen yayımlanmamış olmalı ve başka bir yayınevi ile yayımlanmak üzere bağlayıcı sözleşmeye tabi olmamalıdır.

4. Yapıtlar özgün olacak, herhangi bir yapıtı çağrıştırmayacak, bir yapıttan kopya bulundurmayacaktır.

5. Özgün olmadığı seçici kurulca belirlenen yapıtlar değerlendirme dışı tutulacaktır.

6. Özgün olmadığı ödüllendirme aşamasından sonra belirlenen yapıtların yazarı, aldığı ödülü %25 fazlasıyla iade etmeyi bu şartnamedeki taahhütnameyi imzalamakla kabul etmiş sayılır. Özgün olmadığı belirlenen eser sahibi, üçüncü kişilerce açılacak her türlü davanın muhatabı sayılacaktır.

7. Ödül almadığı halde yayımlanan bir yapıtın özgün olmadığı belirlenirse yazarı, Tudem’in uğramış olduğu zararı tazminle yükümlüdür.

8. Yarışmaya katılacak dosya, aşağıdaki biçimsel özellikleri taşımalıdır:
a) Bilgisayarda word belgesi olarak A4 boyutunda, üst, alt, sağ ve sol kenar boşlukları 2,5 cm.’yi geçmeyecek şekilde hazırlanacaktır.
b) Yapıt, Arial yazı fontu, 11 (on bir) punto, 1,5 satır aralığı ile yazılacak, sayfa numarası verilecektir.
c) Dosya birden fazla öykü içerecek ve 40 sayfadan az olmayacaktır.
d) Yapıt, 6 (altı) kopya olarak çoğaltılacak ve her kopyası dosyalanacak, ayrıca bir CD’ye de kaydedilecektir.
e) Yazar, yarışmaya gönderdiği yapıtın her kopyasına ve bir adet CD kaydına, belirlediği bir rumuz verecektir. Rumuz anlamlı veya anlam taşımayan sayı ve harflerden, 5 (beş) karakterle oluşacak şekilde belirlenebilir.

D. YAPITLARIN TESLİMİ
1. Yapıtın kopyalarında, CD kaydında ve zarfların üzerinde, yazarın kimli işkin C bölümü 8. madde e bendinde sözü edilen rumuz dışında hiçbir yazı veya işaret bulunmayacaktır. Yazarın ismi kesinlikle yapıtın kopyalarında yer almayacaktır.

2. Yarışmaya katılanlar şartnamede verilen kimlik formu ve taahhütnameyi eksiksiz doldurur, imzalar. Kimlik formu ve taahhütname, CD kaydı ile kısa özgeçmiş bir zarfın içine koyularak kapatılır. Zarfın üzerine, sadece rumuz ve yapıtın adı yazılacaktır.

3. Yarışmaya gönderilen yapıtın birden fazla yazarı varsa; her yazar, D bölümü 2. maddede belirtilen kimlik formu ve taahhütnameyi ayrı ayrı doldurup imzalar ve kısa özgeçmişlerini de ekler.

4. Yapıt, çoğaltılmış ve dosyalanmış 6 (altı) kopya, bir adet CD kaydı ve D bölümü 2. maddede belirtilen zarf ile birlikte teslim edilir.

5. Yapıt, 31 Temmuz 2014 saat 17:00’a kadar Tudem Eğitim Hizmetleri San. Tic. A. Ş. 1476/1 Sk. No:10/51 Alsancak-Konak/İZMİR adresine iadeli taahhütlü posta veya kargo ile gönderilecektir. Elden teslim kesinlikle kabul edilmeyecektir. Bu tarihten sonra gelecek yapıt değerlendirmeye alınmayacaktır. Kargo ve postadaki gecikmeler dikkate
alınmayacaktır.

6. İnternet yoluyla yapılacak gönderiler kabul edilmeyecektir.

E. YAPITLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
1. Yarışmaya gönderilen yapıtlar şartnameye uygunluk açısından ön seçici kurul tarafından kontrol edilir. Yapıt kopyalarının ya da zarfların üzerinde yazarın kimliği ile ilgili herhangi bir bilgi olursa, yapıt değerlendirmeye
girmeden elenecektir. Ön seçici kurulun değerlendirmesi sonucunda uygun görülen yapıtlar seçici kurula gönderilir.
2. Seçici kurul, incelemelerini 27 Eylül 2014 tarihine kadar tamamlar.

3. Seçici kurul tarafından her eser 100 (yüz) üzerinden puanlanır. Gizli olarak verilen puanlar, Ekim 2014’ün ilk iki haftası içinde yapılacak toplantıda değerlendirilmek üzere görüşülür. Eşit puan almış eserler yeniden
değerlendirilip bir sıralama yapılır.

4. Seçici kurul, ödüle değer yapıt bulamazsa, ödül verilmez.

5. Değerlendirme işlemleri 15 Ekim 2014 tarihine kadar sonuçlandırılacaktır.

F. SONUÇLARIN AÇIKLANMASI VE ÖDÜLLER
1. Yarışma sonuçları basın yayın yoluyla duyurulacaktır. Sonuçlar ödül kazananlara bildirilir.
2. Ödül töreni TÜYAP 33. İstanbul Kitap Fuarı’nın ilk günü yapılacaktır.
3. 2014 Tudem Edebiyat Ödülleri ve tutarları ile seçici kurul aşağıdaki gibidir.

ÖDÜLLER
BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ 5.000 TL
İKİNCİLİK ÖDÜLÜ 4.000 TL
ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ 3.000 TL
MANSİYON 1.000 TL

SEÇİCİ KURUL
Habib Bektaş
Miyase Sertbarut
Sadık Yemni
Sevin Okyay
Sezgin Kaymaz

G. YAPITLARIN YAYIMLANMASI
1. Yarışmaya katılan tüm yapıtların yayın hakkı, yarışma tarihinden itibaren bir yıl süre ile Tudem Eğitim Hizmetleri San. Tic. A.Ş.’ye ait olacaktır.
Bu süre içinde yapıtını başka bir yayınevinde yayımlatmak isteyen yapıt sahiplerine Tudem Yayınları, yazılı bir feragat belgesi verecektir.
2. Ödül kazanan yapıtların yayın hakkı ise 5 (beş) yıl süre ile Tudem Eğitim Hizmetleri San. Tic. A.Ş.’ye devredilmiş olup eserin yayımlanmasına karar verilmesi halinde, taraflar arasında yayımcının ve yazarın hak ve sorumluluklarını düzenleyen bir telif hakkı devri sözleşmesi imzalanacaktır.

BAŞVURU