17. Devlet Fotoğraf Yarışması

AMAÇ
Ülkemizdeki Fotoğraf sanatçılarının çalışmalarını desteklemek, son eserlerini bir arada sergilemek, sanat ortamımıza canlılık kazandırmak ve buna bağlı olarak da fotoğraf sanatının yaygınlaşmasını sağlamak, gerektiğinde uluslararası platformlarda ülkemizi temsil edebilecek nitelikte fotoğraf sergileri oluşturmak amacıyla, Kültür ve Turizm Bakanlığınca “Devlet Fotoğraf Yarışması”nın onyedincisi düzenlenecektir.

KONU
1. İnsan, yaşam ve doğal hayat
2. Tarihi yapılar
3. Deneysel çalışmalar

KATILIM KOŞULLARI VE ŞARTLAR
• Yarışmaya Seçici Kurul Üyeleri ile birinci derece yakınlıkları olanlar dışında, 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu yaşayan tüm sanatçılar katılabilecektir.
• Katılımcı daha önceden herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da sergilenmemiş eserleriyle katılabilir.
• Katılımcı yarışmaya gönderdiği eser/eserlerin kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Katılımcı kendisine ait olmayan fotoğrafla başvurması halinde, telif hakları ve diğer haklarla ilgili hukuksal sorumluluk şahsına ait olacaktır. Eseri ödül alan veya sergilenmeye değer bulunan katılımcının bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiğinin ortaya çıkması veya tespit edilmesi halinde bu yarışma ile elde ettiği ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
• Her katılımcı, belirlenen konularda en fazla 3 ( üç ) eserle yarışmaya katılabilir.
• “İnsan, yaşam ve doğal hayat”, “Tarihi yapılar” ve “Deneysel çalışmalar” olarak belirlenen konulara ait fotoğrafların, ülkemiz sınırları içinde çekilmiş olması gerekmektedir.
• Yarışmaya eser verecek olan sanatçılar, belirlenen konularda kendi anlatım biçimine uygun farklı bakış açıları ve her türlü yaklaşımı/ yorumu kullanmakta serbesttirler.
• Fotoğraflarda bulunan her türlü nesne veya kişilerle ilgili telif, izin v.b. sorumluluk başvuru sahibine aittir. Kültür ve Turizm Bakanlığı yarışmaya gönderilen eserlerin içeriği ile ilgili hiçbir hukuki sorumluluk kabul etmeyecektir.
• Katılım Formları ve Şartname, Bakanlığımız web siteleri www.kulturturizm.gov.tr, www.guzelsanatlar.gov.tr ve www.kulturportali.gov.tr adreslerinden ayrıca, toplama merkezinden, Valiliklerden (İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri) ve ilgili Fakülte ve Derneklerden temin edilebilir.
• Katılımcılar formları (form 1, form 2) eksiksiz olarak doldurup imzalayarak göndereceklerdir.
• Yarışmaya gönderilen fotoğraflar, CD/DVD’ye kaydedilmiş olacaktır.
• CD/DVD’de yer alan fotoğraflar; uzun kenarı: en az 25 cm en fazla 75 cm Kısa kenarı: en az 20 cm. en fazla 50 cm olacak şekilde, 300 dpi çözünürlükte ve JPEG (Maximum Quality) formatında kayıtlı olarak gönderilecektir. Bozuk kayıt yapılmış CD/DVD’ler katılımcının uyarılması gerekmeksizin yarışma dışı bırakılır.
• CD/DVD’lerin üzerine sadece RUMUZ yazılacaktır. Örnek (AS5379) CD/DVD’ ye kayıt edilen fotoğraflara, katılımcı kesinlikle kendi ismini yazmayacak, yalnız rumuz ve sıra numarası yazacaktır.
• CD/DVD’ler bir zarfa konmalı, zarf kapatılarak üzerine sadece RUMUZ yazılmalıdır. Katılım Formu (form 1, form 2) eksiksiz doldurularak başka bir zarfa konmalı, zarf kapatılmalı ve üzerine yine yalnızca RUMUZ yazılmalıdır. Her iki zarf, ayrıca hazırlanan gönderim ambalajına konarak gönderilmelidir.
• Fotoğrafların kaydedildiği CD/DVD’de fotoğraflara ait bir dosya oluşturulacak ve fotoğrafların üzerine en az 2 (iki) harf 4 (dört) rakamdan oluşan bir RUMUZ ve sıra numarası yazılacaktır. Örnek (AS5379-1) Fotoğraflar şartnamede belirtilen sıra numarası ile dosya içine kaydedilecektir.
• Rumuz ve Sıra numarası ile isimlendirilen fotoğrafların adı, çekildiği yer ve çekildiği tarih CD/DVD içende ayrı bir word dosyası içinde belirtilmelidir.
• CD/DVD’lerin posta ya da kargo ile gönderimi sırasında zarar görmemesi için sertleştirilmiş ambalajlarda paketlenerek gönderilmesi gerekmektedir. Gönderim sırasında doğabilecek zararlardan Kültür ve Turizm Bakanlığı sorumlu olmayacaktır.
• Fotoğrafların kayıtlı olduğu CD/DVD ve Katılım Formları 11-22 Nisan 2016 tarihleri arasında aşağıda belirtilen adrese kargo ya da posta ile gönderilmeli veya teslim makbuzu karşılığında elden teslim edilmiş olmalıdır.
• Posta veya kargo ücretleri yarışmacılar tarafından ödenecektir. Posta ve kargoda meydana gelebilecek gecikmelerden Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü sorumlu değildir.

TOPLAMA MERKEZİ
• Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Roma Meydanı Hipodrom Cad. 06330 Hipodrom/ANKARA Tel: 0312 384 42 00/160

SEÇİCİ KURUL
Seçici Kurul, 4 (dört) akademisyen/sanatçı ve 1 (bir) Bakanlık temsilcisinden oluşturulacaktır. “17. Devlet Fotoğraf Yarışması” Seçici Kurul üyelerinin isimleri Bakanlığımız web sitesi www.kulturturizm.gov.tr ve Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü www.guzelsanatlar.gov.tr adreslerinden ayrıca duyurulacaktır.

DEĞERLENDİRME
• Seçici Kurul, 2016 yılı Mayıs ayı içerisinde Ankara’da toplanarak, her bir kategoriden ayrı ayrı 3 Başarı Ödülü ve 25 sergilenmeye değer olmak üzere toplam 84 fotoğrafı belirler.
• Seçici Kurul değerlendirme sonucu, Bakanlığımız web sitesi www.kulturturizm. gov.tr. veya Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü www.guzelsanatlar.gov.tr adreslerinden duyurulacaktır.

ÖDÜLLER
“17. Devlet Fotoğraf Yarışması”nda, Başarı ödülüne değer görülecek her bir kategorideki üç (3) fotoğraf için; ayrı ayrı 5.000.-TL ve Başarı Belgesi Sergilenmeye değer görülecek her bir kategorideki yirmibeş (25) fotoğraf için ayrı ayrı 200.-TL ve Katılım Belgesi verilecektir.
• Seçici Kurul, ödüllerin tümünü ya da bir kısmını dağıtıp dağıtmamakta serbesttir.
• Ödül alan sanatçılar başarı belgesini ödül töreni ve sergi açılışında almalı veya yerine bir vekil tayin etmelidir.

TELİF HAKKI
• Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yarışma sonunda ödül alan ya da sergilenmeye değer görülen eserlerin görselleri, bütün telif haklarıyla basit ruhsat şeklinde mali hakları devralınmış gibi işlem görür. Ödül ya da sergilenmeye değer bulunan eserlerin görsellerini, Bakanlık ve Bakanlık uzantılı web sayfalarında, televizyon yayınlarında, internet ve sosyal medya sitelerinde, etkinliklerde ve eğitim faaliyetlerinde afiş, katalog, broşür vb. her türlü tanıtım malzemeleri olarak 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen şekilde; işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkının yanı sıra sergilemek üzere yayınlama, kullanma ve gösterme hakkı da dâhil olmak üzere tüm telif haklarına herhangi bir bedel ödemeksizin sahip olacaktır. Katılımcı bu hususa herhangi bir itirazda bulunmayacağını ve yasal yollara başvurmak hakkından şimdiden gayrikabili rücu feregat ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

SERGİLEME
17. Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi, 2016 yılı Haziran ayında Kahramanmaraş’da açılacaktır. Yarışmanın ödül töreni ve sergi açılış tarihi daha sonra Bakanlığımız web sitesi www. kulturturizm.gov.tr ve Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü www.guzelsanatlar.gov.tr adreslerinden duyurulacaktır.

ESERLERİN İADESİ
• Sergi bitiminden sonra Bakanlığımıza gönderilmiş olan CD/DVD’ler bir ay içerisinde sanatçılar tarafından elden geri alınabilir. Bu süre içinde geri alınmayan CD/CVD’ler bir komisyon tarafından imha edilecektir.

DİĞER
• Kültür ve Turizm Bakanlığı, yarışmaya teslim edilen fotoğrafların sergilenmesi sırasında gereken tedbirleri alır. Buna rağmen söz konusu eserlerle ilgili olarak doğabilecek aksaklıklarda Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce oluşturulacak Komisyonun kararı geçerlidir.
• Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde Kültür ve Turizm Bakanlığının kararları geçerlidir.
• Yarışmaya katılan tüm sanatçılar, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.

KATILAN TÜM SANATÇILARA BAŞARILAR DİLERİZ.