V. NECDET ERASLAN PROJE YARIŞMASI

PROJENİN ADI
Engelleri Aşmak İçin 
Hayatı Kolaylaştıracak Yenilikler.

PROJENİN AMACI
Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle hareketi kısıtlanmış ya da tamamıyla ortadan kalıkmış kişilerin, herkesten farksız 
yaşaması  için, mühendislik bilgi birikimi ve deneyimi gerekli olsun yada olmasın,hareket kısıtlılığını kısmen ya da tamamen 
ortadan kaldıracak olan araç, gereç ve sistemleri ortaya koymak, var olanları daha da iyileştirmektir.
PROJENİN KAPSAMI
Yukarıdaki amaçlar doğrultusunda hareket kısıtlılığını kısmen ya da tamamen ortadan kaldıracak:
• Beden üzerinde kullanılabilen araç, gereç, ekipman ve cihazlar,
• Evde ve sokakta yaşamı kolaylaştırabilecek her türlü tasarımlar, 
• Aynı maksatlı diğer buluşlar.
PROJENİN ÖDÜLLERİ
Birincilik Ödülü : 10.000 TL    
İkincilik Ödülü : 6.000 TL   
Üçüncülük Ödülü : 4.000 TL
KİMLER KATILABİLİR?
Yarışma Bilim Kurulu’nda yer alan frma temsilcileri ve firmaların çalışanları ile Makina Mühendisleri Odası çalışanları hariç herkese 
açıktır.
FİKRÎ MÜLKİYET HAKLARI
Projelerin  fkrî mülkiyet hakları proje sahiplerine aittir. Makina Mühendisleri Odası herhangi bir amaçla projeler üzerinde hak iddia 
etmeyecek ve projelerdeki fkirlerden de sorumlu tutulmayacaktır.

YARIŞMA KOŞULLARI
Özgün  olması  kaydıyla  her  çeşit  proje  yarışmaya  kabul  edilecektir.  Buna  göre  projelerin  aşağıdaki  konu  başlıklarından 
hangisine  daha  uygun  olduğu,  katılımcı  tarafından  belirtilecektir.
• Buluş önerisi 
• Yenilikçi ürün (inovasyon) önerisi 
Yarışmaya katılmak için yazım kurallarına uygun proje özeti  ve  ekte  bulunan  “Yayın  İzin Belgesi  ve Bilimsel  Etik  Beyanı”  doldurulup  imzalanarak  en  geç  01 Temmuz  2011  tarihine  kadar  Makina  Mühendisleri Odası  İstanbul Şubesi’ne  elden,  posta  veya  kargo  ile ulaştırılmalıdır. 
Sonuçlar en geç 29 Temmuz 2011 gününe kadar proje sahiplerine bildirilecektir. Kabul edilen projelerin metni ve varsa afş, poster, prototip, numune gibi  tanıtıcı malzemeleri ise en geç 2 Eylül 2011 tarihine kadar tes-
lim edilmelidir.
Finale kalan projeler en geç teslim tarihinden itibaren 15 gün içinde belirlenecek ve proje sahiplerine bildiri-
lecektir. Final sunumları ve ödül töreni 21 Ekim 2011 tarihinde Fulya Fuar ve Kongre Merkezi’nde (Beşiktaş/İstanbul) 10:00-
18:00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

1. Projenin Adı  
Projeye,  amacına  ya  da  işlevine  uygun  bir  ad koyunuz.
2. Projenin Amacı  
Proje ile neyi / neleri amaçladığınızı yazınız.
3.Projenin Kapsamı  
Proje ile kim, ne/neler kapsanmaktadır belirtiniz.
4. Projenin Özeti  
Proje  özeti  kısa  ve  anlaşılır  olmalı  ve  tamamı 250 kelimeyi aşmamalıdır. Proje özetinde; proje kapsamında yapılacak temel çalışmalar, projenin somut hedef ve  sonuçları, proje  sonunda ortaya çıkacak ürün anlatılmalıdır.
Özet aşağıda verilen unsurları içermelidir:
      a- Projenin amacı 
               b- Kullanılan yöntem ve işlemler 
               c- Gözlemler / Veriler / Bulgular
Özette; bulgular hakkında ayrıntılar, grafkler ve tablolar verilmemelidir.  Süreç,  yöntem  veya  sistemin  sağlayacağı  sosyal, ekonomik, teknik vb. yararların tümü açık bir biçimde özetlenmelidir.  
5. Projenin Yenilikçi Yönü   
Projede hedefenen ürün ve/veya süreç yeniliğinin benzerlerine göre üstünlükleri yazılmalıdır.
6. Projenin Maliyeti  
Projenin  gerçekçi  bir  maliyet  analizinin  yapılması  zorunlu değildir.
7. Projenin Kullanım Alanı
Projenin  neden  ele  alındığı,  proje  konusu  ürünün  nerelerde 
kullanılabileceği belirtilmelidir.
8. Projenin Yapılabilirliği / Uygulanabilirliği  
Projenin  gerçekleşmesi  için  gereken  insan  gücü,  teknoloji  ve malzemelerin günümüzde var olup olmadığı belirtilmelidir.
9. Literatür Araştırması  
Benzer  ürün  ve  üretimler  var  ise  bunlara  ait  patent  ad  ve numaraları, kullanılan teknik ve teknoloji bilgileri belirtilmelidir.
10. Kaynakça
Bu  proje  için  bilgilerin  alındığı  kaynaklar  (alfabetik  sıraya göre) belirtilmelidir.
11. Diğer hususlar
Proje ile ilgili yukarıdaki maddelerde yer almayan hususlar bu bölümde belirtilmelidir.
12. Özgeçmiş
Kısa bir özgeçmiş yazılmalıdır.
PROJE  YAZIM KURALLARI
 
Yazım dili Türkçe, verilen formata uygun, resim ve şekiller düzgün ve okunaklı olmalıdır.

Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
Kâtip Mustafa Çelebi Mah. İpek Sok. No:9 Beyoğlu/İstanbul 
Tel: 0212 444 86 66 – 252 95 00  D: 119-160  Faks: 0212 249 86 74  
www.geleceginteknolojileri.org;   www.endustriyel-otomasyon.org 
e-posta:  endustriyelotosem@mmo.org.tr;   gelecekteksem@mmo.org.tr

Necdet Eraslan Proje Yarışması