TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ DERNEĞİ LOGO YARIŞMASI

1961 yılında kurulan Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği’nin kurumsal yapısında kullanılmak üzere yeni bir logo tasarımı için düzenlenen yarışmadır. Derneğin adı, “Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği“ dir. Dernek merkezi Ankara’dır. Derneğin amacı; Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi alanında bilimsel gelişmelere katkı sağlamak, insanların bu alanda yüksek standartlarda sağlık hizmeti alması için çalışmalar yapmak, meslektaşlar arasında dayanışmayı, bilimsel ve sosyal ilişkileri geliştirmektir.

Katılım İçin Gerekli Genel Koşullar
 

1.  Yarışma, seçici kurul üyeleri ve birinci derecedeki yakınları dışında kurum içi ve kurum dışı özel ve tüzel tüm katılımcılara açıktır.

2. Her bir yarışmacı, yarışmaya en fazla 3 tasarım ile katılabilir.

3. Yarışmaya katılacak olan tasarımların; özgün olup başka bir yerde yayımlanmamış olmaları, diğer kurum ve kuruluş logolarını çağrıştırmamaları gerekmektedir. Teslim edilen çalışmalar, patent enstitülerince daha önce korunmaya alınmamış, tescil başvurusu yapılmamış olmalıdır.

4. Seçici Kurul tarafından, değerlendirme sırasında ya da sonrasında kopya olduğu anlaşılan tasarımlar yarışma dışı kalacaktır. Logo tasarımının kopya olduğunun anlaşılması halinde ödül verilmeyecek, verilmiş ise ödül sahibi ödülü derhal iade edecektir.

5. Oluşacak her türlü sorunun hukuki yaptırımı ve süreçlerin maddi yaptırımı yarışmacıya ait olup, doğabilecek sorunlardan Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği ya da seçici kurul üyeleri sorumlu tutulamaz. Yarışmacılar, Seçici Kurulun ve Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği’nin kararlarına saygı göstereceklerini yarışmaya katılmış olmakla beyan etmiş olurlar.

6. Yukarıdaki şartlardan herhangi birinin eksik olması durumunda, yarışmacının tasarımı değerlendirmeye alınmayacaktır.

7. Tasarımların Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği’nin ihtiyacını karşılamaması halinde ya da diğer herhangi bir nedenle yarışma tekrarlanabilir ya da her aşamasında iptal edilebilir veya Seçici Kurul ödüle layık görmeyebilir.

8. Bu yarışma, ulusal grafik tasarım yarışmalarının standartlarına uygun olarak düzenlenmiştir. Grafikerler Meslek Kuruluşu tarafından da onanmıştır.

Katılım İçin Tasarım Koşulları
1. Logo, görsel anlamda çağdaş, akılda kalıcı, orijinal, anlaşılır,sade ve kurumsal faaliyet alanlarımızla ilişkili ve özgün olmalıdır.

2. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği imajı ve kimliğine uygun tarzda, profesyonel bir logonun gereklilikleri göz önüne alınarak hazırlanacak logo, yazıtipi, renk uyumu, içerik ve estetik açısından bir bütünlük sağlayacak şekilde oluşturulmalıdır.

3. Yarışmacı eğer gerekli görürse amblemin tek başına halini ve adıyla olan ilişkisini ayrı ayrı da sunma hakkına sahiptir.

4. Seçilen Logo; kurumsal kimlik çalışmalarının bir parçası olarak, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği’ni temsil edecek her türlü basılı materyal ve sayısal ortamda, medya ve reklam çalışmaları ile promosyon ürünleri, kırtasiye malzemeleri, antetli kâğıt, faks kâğıdı, afiş, web sitesi ve benzeri ortam ve faaliyetlerde kullanılacaktır.

5. Logo tasarımı, renkli ve siyah–beyaz kullanıma uygun olarak, büyütülüp küçüldüğünde görselliğinin bozulmayacağı çok küçük ölçülerde ayrıntıların kaybolmayacağı, çok büyük ölçülerde dağınık görünmeyeceği bir biçimde ve her çeşit baskı ve kesim tekniği ile sorunsuz kullanılabilir şekilde hazırlanması gerekmektedir.

6. Seçici Kurul, eserleri; özgünlük, yaratıcılık, yarışma amaçlarına uygunluk kriterleri üzerinden değerlendirilecektir.

Katılım İçin Teknik Koşullar
1. Tasarım rumuzu en az 4 harf ve 3 rakamın birleşiminden oluşmalıdır. (Örnek: ABCD123). Farklı tasarımcılardan gelen çalışmalarda aynı rumuz olması halinde Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği rumuza ek yapma hakkına sahiptir.

2. Katılımcının rumuzu, tasarımların arkasında ve CD üzerinde yer alacaktır.

3. Her tasarım, ekteki kılavuza uygun olarak çıktısı alınacak ve CD’de bu çıktıların elektronik ortamda oluşturulmuş halleri de yer alacaktır.

4. Zarfların üzerinde katılımcının kimliğini belirtecek herhangi bir isim,ayırıcı işaret ve yazı bulunmayacaktır. Bu şekilde bir işlemin tespiti halinde eser yarışma dışı bırakılacaktır.

5. Logo, iki adet A4 kâğıt ile sunulucaktır. Birinci A4 kâğıt içerisine,uzun kenarı 15 cm’i geçmeyecek biçimde renkli olarak ve ikinci birA4 kâğıdın yarısına siyah–beyaz, yarısına da logonun negatif kullanımı% 25 küçültülmüş ölçeğiyle teslim edilmelidir. A4 kâğıtlar paspartulanmamalı ya da kartona yapıştırılmamalıdır.

6. Birden fazla tasarımla katılan tasarımcılar, her tasarım için ayrı teslim zarfı ve ayrı rumuz kullanmalıdır. Birden fazla tasarımın teslim zarfı, tek bir postalama zarfının içinde kargolanabilir  veya elden teslim edilebilir.

7. Yarışmaya gönderilecek tasarımlar; Adobe Illustrator, Freehand,CorelDraw gibi bir vektörel programda PDF olarak hazırlanmalı, ayrıca Adobe Photoshop gibi piksel tabanlı bir programda da 300 DPI çözünürlükte oluşturularak CD ile teslim edilmelidir.

8. Fotoğraf içeren tasarımlar ve elle yapılan çizimler yarışmaya kabul edilmeyecektir!

9. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği, teknik koşullar nedeniyle gerekli gördüğü halde proje üzerinde değişiklik yapılmasını talep edebilir. Bunun için, ödül tutarı dışında bir ödeme yapılmaz.

10. Seçilmeyen tasarımlar, sonuçların ilan edilmesinin ardından; en az 15 gün, en fazla 30 gün içerisinde teslim edilen adresten alınabilirler.Belirlenen sürelerde geri alınmayan eserlerden Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği sorumlu değildir.

11. Yukarıdaki teknik şartlardan herhangi birinin eksik olması durumunda, yarışmacının tasarımı değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Gönderim İçin Postalama Koşulları
1. Katılımcılar, bir zarf içerisine, eksiksiz doldurulmuş katılımcı formu, Sayısal Belge (CD) ve bu  tasarımların yer alacağı seffaf dosyayı koymalıdır.

2. Alıcı adresi, Teslim Zarfı üzerine yazılacaktır.

3. Her Belgenin üzerine katılımcının sadece rumuzu yazacaktır. CD ve Basılı belge üzerinde runuz hariç katılımcının kimliğini belirtecek herhangi bir isim, ayırıcı işaret ve yazı bulunmayacaktır. Bu şekilde bir işlemin tespiti halinde eser yarışma dışı bırakılacaktır.

4. Birden fazla eserle katılan tasarımcılar, her eser için ayrı “teslim zarfı” ve “ayrı rumuz” kullanmalıdır; birden fazla eserin teslim zarfı,tek bir “postalama zarfı” içinde kargolanabilir.

 

Kullanım Koşulları ve Yasal Haklar
1. Katılımcı,  birinci seçilen ve/veya Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Üst Yönetimi tarafından kullanılması kararlaştırılan tasarımının Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği tarafından kullanılmasına süresiz olarak tam kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak, gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği tasarımlarını çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. umuma  arz ile ilgili bilumum haklar için Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği’ne tam lisans/yetki verdiğini kabul eder.

2. Bu şekilde kullanılan tasarım için, eser sahibi sonradan verdiği lisansı kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu lisans için kendisine verilen ödülden başka herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği, tasarım için katılımcının yukarıda verdiği lisans karşılığında telif hakkı bedeli ödemeyecektir.Katılımcı, ödül alan tasarımı Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah i Derneği logosu olarak kendi adına marka olarak tescil ettirme hakkı bulunduğunu gayri kabili, rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

3. Yarışma sonunda birinci seçilen tasarım, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği logosu olarak belirlenecek ve kurumsal kimlik çalışmalarının bir parçası olarak, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği’ni temsil edecek her türlü basılı materyalde, medya ve reklam çalışmaları ile promosyon ürünleri ve açık hava materyali üzerinde de kullanılabilecektir.

4. Katılımcı formunu imzalayan yarışmacılar, bu şartnamenin tüm koşullarını, yarışma şartlarını, Seçici Kurul ve Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Üst Yönetimi kararlarının tamamını kabul etmiş sayılırlar.

 

Ödül
Ödüller, hak sahiplerine Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği’nin belirleyeceği bir tarihte düzenlenecek ödül töreni  ile takdim edilecektir.

Ödüller, aşağıda belirtilen net miktarlardadır.

Birincilik Ödülü: 10.000 TL. (On Bin Türk Lirası)

 

Seçici Kurul
Seçici  Kurulu belirleme çalışmasını Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği yürütecektir. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği, değerlendirme toplantısına katılamayan Seçici Kurul Üyesi yerine bir başka üye belirleme ve sonucu açıklayacağı günü değiştirme hakkına sahiptir.

Ramazan KAHVECİ, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Başkanı
İsmail KURAN,Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Başkan yardımcısı
Murat TOPALAN,Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Basın ile İlişkiler Sorumlusu
Elif Varol ERGEN, Grafik Tasarımcısı
Burcu ÇODUR, Grafik Tasarımcısı
 

Yarışma Takvimi
1. Katılımcılar, tasarımlarını katılımcı formları ile birlikte 26 Ağustos 2011 tarihi Cuma Günü saat: 17.00’a kadar teslimat adresinde bulunacak şekilde posta, kargo veya elden teslim edeceklerdir.

2. Posta veya kargo yoluyla gönderilen logo tasarımlarının yukarıda verilen tarihe kadar ilgili adrese ulaşmamasından TPRECD sorumlu değildir. Belirtilen süre içerisinde, belirtilen adrese ulaşamayan tasarımlar, yarışmaya dahil edilmeyecektir. Eserler, belge karşılığında teslim alınır. Posta ya da kargodan kaynaklanan kaybolma ve gecikmelerden dolayı sorumluluk kabul edilmez. Belirtilen süre içerisinde belirtilen adrese ulaşmayan tasarımlar, yarışmaya dahil edilmeyeceklerdir.

3. Son Başvuru Tarihi: 26 Ağustos 2011, Saat: 17:00

4. Seçici Kurulun İlk Üçü Belirleme Tarihi: 2 Eylül 2011

5. Sonuçun Açıklanma Tarihi : 14-18 Eylül 2011

 Birincilik Ödülü Alacak  Eser,  14-18 Eylül 2011 tarihinde Çeşmede  gerçekleştirilecek olan Derneğin 50.yıl onuruna, 33. Kongresi sırasında, üyeler arası yapılan oylamada, üyelerden en çok oyu alan eser olarak belirnecektir. 

 

İletişim ve Yarışma Sekreteryası 
Zarflar aşağıdaki adrese gönderilecektir:

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Billur Sokak No: 35 / 3 Kavaklıdere 06700 ANKARA

Tel: 90 (312) 427 22 23

Faks: 90 (312) 427 52 73

Dernek sekreteri e-posta: tpcd1961(at)hotmail(dot)com