TÜBİTAK SOLAR-ERA.NET Güneş Enerjisi Ar-Ge Projeleri 2015 Çağrısı

Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı kapsamında,
TÜBİTAK’ın da katıldığı bir proje olan SOLARERA.NET,
Avrupa ülkeleri arasında güneş
enerjisinden elektrik elde edilmesi konularında
sanayinin yürüttüğü çalışmalarda araştırma ve
geliştirme ortaklıklarının kurulması ve güneş
enerjisinden elektrik eldesi konusunda sanayi
uygulamalarının arttırılması amacıyla
oluşturulmuştur. SOLAR-ERA.NET projesi, güneş
enerjisinden elektrik eldesi konusunda tematik
alanların belirlenmesini, fotovoltaik ve konsantre
güneş enerjisi (PV and CSP) üzerine uluslararası ArGe
işbirlikleri için ayrılan yerel ve bölgesel
desteklerin yönlendirilmesini ve ulusal destek
mekanizmaları arasında uzun süreli işbirliklerin
geliştirilmesini amaçlamaktadır.
ÇAĞRI HAKKINDA BİLGİ
SOLAR-ERA.NET kapsamında, fotovoltaik ve
konsantre güneş enerjisi teknolojileriyle ilgili
alanlardaki Ar-Ge projelerinin destekleneceği bir
çağrı başlatılmıştır. Çağrıya katılan ülkeler
arasından en az iki sanayi kuruluşunun yer aldığı
projelerin desteklenmesine öncelik verilecek ve
bir projenin seçilebilmesi için en az iki ülke
tarafından desteklenmesi gerekecektir.
ÇAĞRIYA KATILAN ÜLKELER:
Türkiye, Avusturya, Belçika (Flaman ve Valon
Bölgeleri), Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Danimarka,
Finlandiya, Fransa, Almanya, İsrail, Hollanda,
Polonya, İspanya, İsveç, İsviçre ve İngiltere’dir.
ÇAĞRI KONULARI
Çağrı kapsamında fotovoltaik ve konsantre güneş
enerjisi ile ilgili aşağıda belirtilen çağrı
konularındaki Ar-Ge projeleri desteklenecektir.

Fotovoltaik
• İnorganik ince film hücre ve modül üretimine
yönelik yenilikçi prosesler
• Binalara entegre fotovoltaik (BIPV) elemanların
tasarım ve üretimine yönelik özel modüller
• Yüksek kapasiteli fotovoltaik sistemlerin (PV)
kullanımı ve şebekeye entegrasyonu
• İleri nesil c-Si hücrelerini içeren yüksek verimli
fotovoltaik (PV) modüller
• Cam ve kapsülasyon malzemeleri
• Yoğunlaştırıcı fotovoltaik sistem teknolojisi
• Si hammaddesi, kristalizasyonu ve levhalaması
• Organik güneş pilleri, perovskitler ve diğer
gelişmektede olan kavramlar
Konsantre Güneş Enerjisi
• Konsantre güneş enerjisinden elektrik
üretimine yönelik sistem komponentlerinde
verim artırımı ve maliyet düşürülmesi
• Konsantre güneş enerjisinden elektrik üretim
sistemlerini konvansiyonel ve yenilenebilir
enerji kaynakları kullanarak enerji elde eden
sistemlerle birlikte kullanan enerji üretimine
yönelik tesisler
• Güneşten termal enerji (STE) üretim tesislerine
yönelik yeni sıvıların geliştirilmesi
• Yenilikçi termodinamik döngüler
ÇAĞRI TAKVİMİ
27 Mart 2015, 17:00 CET: Proje ön başvurularının
son teslim tarihi.
15 Mayıs 2015: Ön başvuru yapan kuruluşlara geri
dönüş
8 Eylül 2015, 17:00 CET: Proje önerilerinin son
teslim ve başvuru tarihi.
Aralık 2015 / Ocak 2016: Desteklenecek projelerin
seçimi.
Ocak – Şubat 2016: Projelerin başlaması

PROJE ÖNERİLERİNİN SUNULMASI
SOLAR-ERA.NET başvuru süreci, proje ön
başvurusu ve proje önerisi olmak üzere 2 adımlı
bir prosedürdür. www.solar-era.net internet
adresindeki form İngilizce doldurulacak ve ortak
kuruluşlar adına, proje koordinatörü tarafından,
27 Mart 2015 (saat 17:00 CET1
) tarihine kadar
proje ön başvurusu ve 8 Eylül 2015 (saat 17:00
CET) tarihine kadar proje önerisi SOLAR-ERA.NET
sunucusuna yüklenecektir.
TÜRKİYE’DEN KATILAN FİRMALAR
Çağrıya katılan Türk firmalar, uluslararası başvuru
ile eş zamanlı olarak, TÜBİTAK’ın 1509
Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme
Programına başvuracaktır.
1509 ULUSLARARASI SANAYİ Ar-Ge PROJELERİ
DESTEKLEME PROGRAMI
Programa, sektörüne ve büyüklüğüne
bakılmaksızın, firma düzeyinde katma değer
yaratan, Türkiye’de yerleşik tüm sermaye şirketleri
başvurabilmektedir. Programda hibe şekilde
destek verilmektedir. Destek oranı büyük firmalar
için %60, KOBİ’ler için %75’tir. Ayrıntılı bilgi
www.tubitak.gov.tr internet adresinde yer
almaktadır.
AYNI PROJEDE TÜRKİYE’DEN BİRDEN FAZLA
KURULUŞ OLMASI
SOLAR-ERA.NET’e sunulan bir projede Türkiye’den
birden fazla kuruluşun yer alması halinde, bu
kuruluşların 1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge
Projeleri Destekleme Programına ortak proje
önerisi sunması gerekmektedir. (NOT: Sunulacak
projelerde en az bir yabancı proje ortağı kuruluşun
olması şarttır).

 

ÇAĞRI ve SOLAR-ERA.NET HAKKINDA BİLGİ İÇİN:
http://www.solar-era.net
www.tubitak.gov.tr
Dr. İsmail Doğan
Bilimsel Programlar Başuzmanı
TÜBİTAK – TEYDEB
Tel: 009 312 468 53 00 (2739)
e-posta: ismail.dogan@tubitak.gov.tr
Kaan KARAÖZ
Bilimsel Programlar Uzmanı
TÜBİTAK – TEYDEB
Tel: 009 312 468 53 00 (2524)
e-posta: kaan.karaoz@tubitak.gov.tr