TÜBİTAK 2237 Dijital Medya Okuryazarlığı Projesi

TÜBİTAK 2237
TÜBİTAK 2237 Dijital Medya Okuryazarlığı Projesi

Dijital çağla birlikte gençleri tehdit eden yeni risk ve sorun alanları ortaya çıkmaya başlamıştır. İnternet ve sosyal medya bağımlılığı, siber-zorbalık, sahte haber sorunu, yeni oluşan dijital kültüre adaptasyon sorunu, güvenilir bilgiye ulaşma sorunu, çevrimiçi kişisel mahremiyet ihlalleri, veri güvenliği ve çeşitli dijital dolandırıcılık / aldatma biçimleri, bu riskler arasında sayılabilir.

Bireysel ve toplumsal manada dijital medyayı sağlıklı kullanmanın yolu, söz konusu risklerin farkında olmak, yeni teknolojileri sorgulayıcı bir biçimde yaklaşmak ve proaktif bir biçimde dijital yetenekleri geliştirmekten geçmektedir. CIGI-Ipsos (2019) isimli araştırma şirketinin yaptığı güncel bir araştırmaya göre, internet kullanıcılarında oluşan bir güvensizlik söz konusudur ve bunun temel nedenleri siber suçlular, sosyal medya şirketleri ile arama motorlarının kullandığı algoritmalar olarak tespit edilmiştir. Son “Dijital Zeka Raporuna” (Park, 2019) göre ise, günümüzde gençlerin karşılaştıkları en ciddi siber riskleri, siber-zorbalık, teknoloji ve sosyal medya bağımlılığı, çevrimiçi aldatmacalar, yanlış bilgilere maruz kalma ve kişisel gizliliğin ihlali oluşturmaktadır. Görüldüğü üzere, dijital çağın içine doğmuş olan ve “dijital yerliler” (Prensky, 2001) olarak da adlandırılan gençler dijital ortamdaki faaliyetleri bağlamında önemli bir risk grubunu oluşturmaktadır ve onların bu konularda bilinçlendirilmeleri / eğitilmeleri önem arz etmektedir. Tüm bu ifade edilenler bizi “dijital vatandaşlık” ve “dijital medya okuryazarlığı” kavramlarına götürmektedir. Dijital vatandaşlık ile, dijital ortamdaki haklarının farkında olan ve buna uygun bir sorumluluk duygusuyla hareket eden, etik değerlere bağlı ve yeni iletişim teknolojilerinin getirdiği risklere karşı bilinçli olan ideal bir tipoloji kastedilmektedir. Bu kişilerin, internet ortamındaki bilgi, yayın, haber ve içeriklere karşı sorgulayıcı / eleştirel davranması; aynı zamanda dijital imkânları / yetkinlikleri kullanarak sağduyulu ve etik ilkelere uygun bir biçimde dijital ortama katkı sunmaları beklenmektedir. İşte bu noktada da “dijital okuryazarlık / medya okuryazarlığı” eğitimleri kritik bir rol oynamaktadır. Özellikle gençlerin zamanlarının çok büyük bir kısmını yeni iletişim ortamlarında geçirdiği düşünüldüğünde; yeni medya ortamlarının yarattığı dönüşümü ve yeni kültürü kavramak, bilinçli bir biçimde içerik üreterek bu dönüşümün aktif bir parçası olmak ve dijital araçları kullanma konusunda yeterli donanımı edinerek bireysel çevrimiçi güvenliği sağlamak elzem hale gelmektedir.

Medyada yer alan içerikler sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla eskisinden daha fazla teyide muhtaç bir yapıya bürünmüştür. Geleneksel medyada da durum farklı değildir. İçeriklerin kurgu mu gerçek mi olduğunu ayırt etmenin neredeyse imkânsız hale geldiği günümüz medya ortamında bireyler doğru bilgiyi teyitleme konusunda savunmasızlardır. Medya okuryazarlığı dersleri sınırlı sayıda bölümün müfredatına girmiş olsa da pek çok genç herhangi bir medya okuryazarlığı dersi almadan üniversite sıralarına gelmektedir. Yetişkin bir birey gün içinde sayısız kez medya içeriğine maruz kalmaktadır. Medya okuryazarı bir birey kurgu ve gerçek arasındaki ayrımı yapabilirken bu konuda eğitim almamış bir kimse gerçeklik ile kurguyu ayırt edememektedir. Dijital medya okuryazarlığı atölyesi projesinin hedefi üniversite öğrencilerinin dijital medya okuryazarlık seviyelerini yükseltmektir. Amaçları ise; dijital ortamda güvenilir bilgiye ulaşma, açık erişim kaynaklarından doğru yararlanma, dijital ortamların fırsat ve risklerini anlama, dezenformasyona karşı mücadele etme, sosyal ağ ve uygulamaların nasıl çalıştığını anlama, reklam ve popüler kültürün dijitaldeki yansımalarını kavrama, kişisel verilerin korunması, globalleşen dijital kültürü anlama ve sosyal öğrenme kuramı çerçevesinde dijital medyayı anlamadır.

KATILIMCI OLMA VE SEÇİM KRİTERLERİ

“Dijital Medya Okuryazarlığı Projesinde” katılımcı statüsünde yer almak isteyen bireylerde aşağıdaki şartlar aranmaktadır.

1) Yurtiçinde herhangi bir üniversitede önlisans ya da lisans programında kayıtlı öğrenci olmak.

2) Daha önce TÜBİTAK BİLİMSEL EĞİTİM ETKİNLİKLERİNİ DESTEKLEME PROGRAMI’ndan yararlanmamış olmak

3) TÜBİTAK-Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri Tabanına kayıtlı olmak

4) Öğrenim gördüğü programın müfredatında “medya okuryazarlığı” dersi bulunmamak (Katılımcılardan öğrenim gördükleri programın müfredat örneğini, öğrenim gördükleri kurumların web sitesinden indirip tarafımıza göndermeleri istenecektir)

Yukarıdaki şartları sağlayan, projeden katılımcı statüsünde faydalanmak isteyen bireyler, projenin web sayfasında (dimoy.klu.edu.tr) oluşturulan Başvuru Formunu doldurmak suretiyle – proje TÜBİTAK tarafından kabul edildikten sonra belirlenecek tarihlerde – başvuru yapabilecektir.

Yukarıda aranan koşullar dikkate alınarak etkinliğe kabul edilecek katılımcıların seçiminde katılımcıların dengeli dağılımının (farklı okul/kurum/şehirlere göre) olması ve Lisans/önlisans transkript başarı not ortalaması (GANO) kriteri dikkate alınacaktır. Kesinleşen asil ve yedek liste web sayfasında ilan edilecektir.

Detay ve Başvuru için : http://dimoy.klu.edu.tr