TÜBİTAK 2237-A Yenilikçi Öğrenme Yaklaşımları ile Fen Eğitimi

Fen Bilimleri dersi programında öğrencilerin araştırma-sorgulama, eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme becerilerinin geliştirilmesi, yaşam boyu öğrenen bireyler olmaları, çevreleri ve dünya hakkındaki merak duygusunu sürdürmeleri için onlara gerekli olan fenle ilgili beceri, tutum, değer, anlayış ve bilgilerin kazandırılması gerektiği vurgulanmıştır. Buradan hareketle ilköğretim Fen Bilimleri Dersi Programında fen eğitiminin ilk amacı fen kavramlarını öğretmektir. Bu kavramların kazandırılmasında fen-toplum teknoloji çevre ilişkisini, bilimsel süreç becerilerini ve tutum ve değerleri ile ilişkilendirerek tüm bireylerin Fen Bilimleri okuryazarı olarak yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Bu doğrultuda fen eğitim öğretim programında kullanılabilecek en uygun öğretim stratejilerinden birisi de sorgulamaya dayalı öğretimdir. Araştırma sorgulamaya dayalı öğretim stratejisi, “nasıl?, ne? ve niçin?” sorularını araştıran bir süreç olması özelliğiyle bir öğretim stratejisinden daha fazla anlam ifade etmektedir. Ratinen, Viiri, Lehesvuori ve Kokkonen sorgulamaya dayalı öğretimi öğrencilerin kendi düşüncelerinin farkına vardıkları ve bunları deneysel çalışmalar doğrultusunda tartışarak sonuca vardıkları bir öğrenme yaklaşımı olarak tanımlamışlardır.

Çağımızın öğretmenlerinin 21.yy. becerilerini edinmiş olması Dünyaya ayak uydurması açısından önemlidir. Sadece öğretmenlerin değil öğrencilerin de aynı becerilere sahip olması eğitim ve öğretim hayatının günümüz teknolojisiyle paralel gitmesinin getirdiği hızlı değişime yetişmelerini sağlayacaktır. Hem öğrencinin hem de öğretmenin yeni teknolojiyi eğitim-öğretim hayatlarına katmasıyla birlikte ‘Kodlama’ kavramının önemi arttırmakta ve kodlama öğretimini gerekli kılmaktadır. Günümüzde en fazla yer kaplayan konulardan bir tanesini de bilişim teknolojileri artık sadece bilgisayar, tablet ya da bilişim teknolojilerinin basit düzeyde kullanıbilirliği değil aynı zamanda günümüz ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde gerekli paket programları da kullanabilmekten geçmektedir. Günümüz eğitiminde en fazla yer kaplayan konulardan birisi de kodlama, robotik etkinlikleridir. Buna bağlı olarak öğretmen adaylarının bilişim teknolojilerini kullanabilmeleri ve bilgisayar yeterliliklerini kullanma becerileri aynı zamanda öğretmen adaylarının mesleklerine de olumlu tutum sağlayacaktır. Eğitim sistemi öğrencilerin işbirlikçi çalışmalarına, fikir üretmelerini isterken, bu kazanımları isterken onlara yeni teknik ortamlar sağlamalıdırmak ve farkındalık oluşturmak.​​

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarına Yenilikçi Öğrenme Yaklaşımı ile Fen Eğitiminin Amacı

Fen Bilgisi Öğretmen adaylarının Matematiksel Yetkinlik ve Bilim/Teknolojide Temel Yetkinliklerini, Dijital Yetkinliklerini, İnisiyatif Alma ve Girişimcilik Algılarını geliştirmek ile birlikte öğrenmeyi öğrenmelerini sağlamak. Bu süreçte aynı zamanda öğretmenlerin bilimle ilgili beceri, tutum, değer ve bilgilerini geliştirmek hedeflenmektedir.

Bu eğitimin genel amaçları:

Fen Bilgisi Öğretmen adaylarında;

STEM uygulamaları, Robotik, Kodlama ve Arduino eğitimine yönelik farkındalık yaratmak,

STEM uygulamalarına yönelik proje yapma becerilerini geliştirmek,

Birbirleriyle karşılıklı fikir ve tecrübe paylaşımını sağlamak,

İşbirlikçi öğrenme ve takım çalışmasını sağlamak,

Eleştirel bakış açısı sağlamak,

Hayat boyu öğrenme süreçlerine katkıda bulunmak,

Yenilikçi öğrenme yaklaşımlarının anlamalarını sağlamak ve farkındalık oluşturmak.

Bu eğitimin özel amaçları:

Fen Bilgisi Öğretmen adaylarının;

Fen bilimlerini Matematik, Bilimin Doğası, Teknoloji ve Mühendislikle bütünleştirmelerini sağlamak,

Mühendislik ve Tasarım becerilerini geliştirmek,

Problemlere disiplinler arası bakış açısıyla yaklaşmalarını sağlamak,

STEM eğitiminin yenilikçi öğrenme yaklaşımındaki önemini kavramak,

Buluş ve inovasyon yapabilme seviyesine ulaşmasını sağlamak,

Edindikleri bilgi ve becerileri kullanarak ürün oluşturmalarını ve bu ürünlere nasıl değer kazandırılabilecekleri konusunda stratejiler geliştirebilmelerini sağlamak,

Bilimsel bilgiye ulaşması ve bilimsel bilginin kullanılmasına ilişkin analitik düşünme, karar verme, yaratıcılık, girişimcilik, iletişim ve takım çalışması gibi temel yaşam becerilerini geliştirmek,

Öğretim sürecinde araştırma sorgulamaya dayalı öğretim etkinliklerini etkili kullanmalarını sağlamak ve bu yönde motivasyon oluşturmak,

Görsel araçlar, simülasyonlar, animasyonlar, sanatsal uygulamalar ve deneysel uygulamalardan yararlanarak birçok zekâ kuramını birlikte kullanarak araştırma sorgulama becerilerinin gelişmesine yardımcı olmak,

Kavram öğretimi sürecinde Web 2.0 araçlarının nasıl kullanılacağını anlamak,

Eğitimde Robotik ve Kodlamanın önemini kavramak,

Görme yetersizliğini, görme yetersizliği olan bireyi anlamalarını sağlamak,

5E öğretim modelini kavramalarını sağlamak,

Görme yetersizliğini dikkate alınarak 5E modeli ile ders planı hazırlamalarını sağlamak,

Yenilikçi öğrenme yaklaşımlarının anlamalarını sağlamak ve farkındalık oluşturmak​​.

Bu kapsam doğrultusunda 2022/2023 yılı eğitim öğretim dönemi arasında 6 günlük bir program geliştirilmiştir. Bu program Fen Bilgisi Öğretmenliği’nde öğrenim gören öğretmen adayları için hazırlanmıştır.

YÖYFE 5 EĞİTİMİ BAŞVURU LİNKİ: https://forms.gle/pzWLPfWrxb3gkRtcA

YÖYFE 5 SON BAŞVURU TARİHİ: 22/06/2022 ÇARŞAMBA