TÜBİTAK 2237-A Lisans Öğrencilerine İngilizce Öğretiminde Diyalojik Öğretimin Kullanımı Kursu

Diyalojik Öğretim
TÜBİTAK 2237-A

Değerli Öğrenciler,

22-26 Nisan, 2021 tarihleri arasında ‘Lisans Öğrencilerine İngilizce Öğretiminde Diyalojik Öğretimin Kullanımı Kursu’ adlı etkinliğin çevrimiçi olarak gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Sınırlı sayıda katılımcının yer alacağı bu programa, ilgi ve yeterlik açısından belli ölçütler dikkate alınarak katılımcı seçimi yapılacaktır.

TÜBİTAK-BİDEB 2237-A programından destek sağlandığı takdirde gerçekleştirilecek olan projeye katılımcıların konaklama, yemek ve ulaşım giderleri proje bütçesinden karşılanacaktır.

​Türkiye’de vakıf ve devlet üniversitelerinin İngiliz Dili Eğitimi alanında 3. ve 4. sınıfta lisans eğitimi görmekte olan ve not ortalaması 4 üzerinden 3,00 ve üzeri olan öğrencilerden bu projeye katılmak isteyenlerin www.diyalojikogretim.weebly.com adresinden ilgili başvuru formunu en geç 28 ŞUBAT 2021 mesai bitimine kadar doldurmaları gerekmektedir.

*Covid-19 salgını sebebiyle, etkinlik online olarak düzenlenecektir.

Amaç
Sürekli ve son derece hızlı şekilde yenilenen eğitim felsefeleri, eğitim-öğretim kuramları ve gelişen teknoloji ile birlikte, bir İngilizce öğretmeninin sınıfta üstlendiği roller, o öğretmenden beklenen davranışlar, sahip olması gereken bilgi ve beceriler de sürekli değişmektedir. Bu sebeple, 21.yüzyıldaki bir İngilizce öğretmeninin ders kitaplarına bağımlı ve öğretmen merkezli bir öğretim anlayışına sahip olması beklenmemektedir. Aksine, öğretmenin öğrenci merkezli, yani öğrenciyi öğretimin merkezine koyan, öğrencinin ihtiyaçlarını önemseyen ve öğrenci ile etkin bir etkileşimi benimseyen öğretim yöntemlerini uygulaması gerekmektedir.

`Diyalojik öğretim’ kavramı, 2000’lerin başında, Robin Alexander tarafından ortaya konmuştur. Diyalojik öğretime göre, etkileşim, öğrencilerin düşünme, öğrenme ve kavrama süreçleri üzerinde bir güce sahiptir. Öte yandan, diyalojik öğretim, şu temel öğeleri içermektedir (https://www.robinalexander.org.uk/dialogic- teaching/).
Öğrencileri düşünmeye sevk eden `etkileşimler’,
-Öğrencileri düşünmeye davet eden `sorular’,
-Gerekçeleri ifade edilmek üzere ortaya konan `cevaplar’,
-Düşünmeye teşvik eden ve aynı zamanda bilgilendiren `geri dönüt’,
-Bütüncül ve yaygın `katılım’,
-Sorgulama ve düşünmeye teşvik eden `bilgi alışverişi’,
-Araştırmaya ve düşünmeye yönlendiren `tartışma’,
-Sınıf ortamını geleneksellikten kurtaran `konu alan bilgisi üzerinde profesyonel katılım’,
-Tüm bu sayılan her şeyi gerçekleştiren `sınıf düzeni, sınıf iklimi ve ilişkiler’.

Yabancı dillerin öğrenimi, öğretimi ve değerlendirilmesi hususunda ise, etkileşimin ne denli önemli olduğu son derece açıktır. Bu bağlamda, diyalojik öğretimin içerdiği ögelerin hepsi, etkili bir yabancı dil eğitim-öğretim süreci için gereklidir. Diyalojik öğretim, öğrenci-öğretmen arasındaki iletişimin yanı sıra, öğrenci-öğrenci etkileşimini de kapsamaktadır. Böylece, sınıftaki herkesin öğrenim sürecine aktif bir şekilde katılımı sağlanmaktadır. Öğrenciler, bu şekilde, kendi düşüncelerini açıklayabilmekte, birbirlerinin farklı görüşlerini keşfedebilmekte ve netice itibariyle ortak bir paydada buluşabilmektedir. Bu sebeple, diyalojik öğretimin İngiliz dili öğretimine dahil edilmesi, sınıf ortamında sınırlı olarak konuşulan İngilizce’nin daha yaygın ve etkin bir şekilde konuşulmasını sağlamaktadır. Öte yandan, İngilizce’nin bir araç olarak kullanılması sınıf içi işbirlikçi öğretimin ve yaratıcı düşüncenin gelişimini kolaylaştırırken, öğrencilerin birbirlerinin farklı düşüncelerine hoşgörülü bir tutum geliştirmesi hususunda da olanak tanımaktadır. Ancak 21.yüzyılda, etkileşim sadece sınıfların fiziksel dört duvarı arasında olmamaktadır. Z kuşağının, dijital yetkinliklere çok küçük yaştan itibaren haiz olması, çağımızın Bilgi Çağı olarak nitelendirilmesi ve dünyamızın Covid-19 Pandemisi gibi talihsiz bir dönemden geçmesi sebebiyle, eğitim-öğretim faaliyetlerinin büyük çoğunluğu dijital ortama taşınmıştır. Dolayısıyla, öğretmenlerin değişen bu koşullar karşısında, dijital bilgi ve becerilere sahip olması gerekir. Bu yüzden, öğretmen adaylarımızın diyalojik öğretimin sınıf dışı ortamlarda ne şekilde kullanılacağına yönelik bilgi ve becerilerle donatılması gerekmektedir.

Ülkemizde İngilizce öğretimi alanında lisans düzeyinde eğitimini sürdürmekte olan öğrencilerin, İngiliz dilinin öğretimi hususunda öne çıkan politikalar ve gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmaları son derece önemlidir. Nitekim, önceden de belirtildiği gibi, diyalojik öğretim 2000’lerin başında vurgulanmaya başlanmış çağdaş bir öğretim yöntemidir. Ayrıca, diyalojik öğretimin temel öğeleri göz önünde bulundurulduğunda, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2023 Eğitim Vizyonu Felsefesi’nde de açıklandığı üzere, `yumuşak beceriler’ olarak adlandırılan `yaratıcılık’, `iletişim’, `takım çalışması’, `eleştirel düşünce’ vb. 21. yüzyıl becerilerinin kazanımı için son derece uyumlu ve birbirini tamamlayıcı olduğu görülmektedir. Bu bağlamda, bu projedeki amaç, milli eğitim felsefemize bu denli uygun, çağdaş ve kapsayıcı bir yöntem olan diyalojik öğretimi, genç İngilizce öğretmeni adaylarına çağdaş bir yöntem olarak somutlaştırarak tanıtmak ve çeşitli uygulamalarla ilişkilendirerek aktarmaktır.

Kapsam

Projenin kapsamı, Robin Alexander tarafından ortaya konan Diyalojik Öğretim’in Öğeleri ve 2023 Eğitim Vizyonu Felsefesi temel alınarak hazırlanmıştır. Bu bağlamda, proje kapsamında ‘Diyalojik öğretim’in tanımı, ilkeleri ve İngiliz dili öğretimindeki yeri’, İngilizce öğretimi dahilinde olmak üzere ‘sınıf içi etkileşim’, ‘karşılıklı dinleme becerileri’, ‘yaratıcı düşünmenin geliştirilmesi’, ‘diyalojik soru sorma etkinlikleri’, ‘grup çalışmalarının oluşturulması’, ‘diyalojik geri bildirim’ ve ‘çevrimiçi ortamlarda diyalojik öğretim’ konuları teorik ve uygulamalı etkinlikler ile birlikte yer almaktadır. Söz konusu etkinlikler kapsamında yer alan her konu ile ilgili olarak yürütülen uluslararası ve güncel bilimsel araştırmalar incelenecek ve ülkemizdeki uygulanabilirliği tartışılacaktır. Projedeki hedef kitle, Türkiye’de devlet ve vakıf üniversitelerinde İngiliz Dili Eğitimi alanında lisans düzeyinde öğrenim görmekte olan öğrencilerdir.

BAŞVURU KRİTERLERİ

1.Adaylar, Türkiye’de devlet ve vakıf üniversitelerinde İngiliz Dili Eğitimi alanında lisans düzeyinde öğrenim gören 3. veya 4.sınıf öğrencisi olmalıdır.

2. Adayların ağırlıklı genel not ortalamaları (AGNO) 4.00 üzerinden en az 3.00 ve üzeri olmalıdır. Farklı not sistemi uygulayan üniversitelerden başvuranların kurumu tarafından onaylı 4.00/lük not sistemine çevrilmiş belgeleri talep edilecektir.

3. Adayların www.diyalojikogretim.weebly.com adresinde bulunan başvuru formunu titizlikle ve dikkatle doldurmaları önem arz etmektedir. Seçim sürecinde, belirlenen kontenjandan fazla başvuru olması durumunda, not ortalamasının esas alınmasının yanı sıra, başvuru formunda sorulan ‘adayların daha önce katıldığı etkinlikler, etkinliğe katılım konusunda gösterdikleri isteklilik’ (Neden bu eğitime katılmak istiyorsunuz? sorusuna verilen yanıtlar) konusu da dikkate alınacaktır).

4. Başvuran adaylar arasında aynı koşulları sağlayan birden fazla aday olması durumunda, etkinliğe başvuru sırası dikkate alınacaktır.

5. Etkinliğin yaygın etkisini arttırabilmek için, katılımcıların belirlenmesinde, mümkün olduğunca üniversite, şehir, cinsiyet gibi özellikler değerlendirilecek olup dengeli bir dağılımın sağlanmasına çalışılacaktır.

6. Proje ekibinden herhangi birisiyle birinci derece akrabalığı olduğu tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Ayrıca;

*Başvuruların değerlendirilmesi etkinliğin düzenleme kurulundaki akademisyenler tarafından bir ekip olarak objektif bir şekilde yapılacaktır.

*Değerlendirme sonunda etkinliğe katılmaya hak kazanan ve kazanamayan tüm adaylara, sonuçlarla ilgili bilgi verilecektir.

* Katılımcı olarak toplamda 40 öğrenci seçilecektir.

TÜBİTAK BİDEB 2237-A: LİSANS ÖĞRENCİLERİNE İNGİLİZCE ÖĞRETİMİNDE DİYALOJİK ÖĞRETİMİN KULLANIMI KURSU
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdOyqGbLX0GG-Y3YbW3fhJEYSdrz4a1mbl5WKdriHyJSmUmJw/viewform

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin