Teknolojik Eğitimi Geliştirme Vakfı Bursu

Teknolojik Eğitimi Geliştirme Vakfı Bursu

TEKNOLOJİK EĞİTİMİ GELİŞTİRME VAKFI (TEGEV) BURS YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL ESASLAR

AMAÇ
Madde 1 – Bu Yönetmelik, Vakfın kendi kaynakları veya yapılacak bağışlarla, teknik öğretim okullarında okuyan yetenekli ve başarılı ancak maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere, öğrenim bursu verilmesinin esas ve usullerini belirler.

DAYANAK
Madde 2 – Bu Yönetmelik, TEGEV resmi senedinde belirtilen amaçlar ve ilkeler doğrultusunda hazırlanmıştır.

TANIMLAR
Madde 3 – Bu Yönetmelikte geçen;
Vakıf: Teknolojik Eğitimi Geliştirme Vakfı,(kısa adı TEGEV)
Vakıf Senedi: Teknolojik Eğitimi Geliştirme Vakfı resmi senedini,
Vakıf Yönetimi: Teknolojik Eğitimi Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulunu,
Öğrenci: Teknik öğretim okullarının, Orta Öğrenim veya Yüksek Öğrenim seviyelerine kayıt olmaya hak kazanan veya bu okullarda öğrenimlerine devam eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı başarılı öğrencileri,
Bursiyer: TEGEV’den öğrenim bursu alan öğrencileri ifade eder.

İLKELER
Madde 4– ÖĞRENİM BURSU AŞAĞIDA SAYILAN ESASLAR DOĞRULTUSUNDA VERİLİR.

Başvuru Şartları:

Teknik Mesleki Orta Öğrenim Seviyesi:
Alanları belli olmadığından dolayı 9. Sınıf için yapılan Başvurular kabul edilmeyecektir.
10. Sınıftan başvuru yapan adaylar aşağıda (i, ii, iii,…) ile belirtilen Alanların birinde okuyor olmalıdır.
11. ve 12. Sınıflardan başvuru yapan adaylar aşağıda (*) ile işaretli Dalların birinde okuyor olmalılardır.

Elektrik-Elektronik Teknolojisi
Bobinaj (*)
Büro Makineleri Teknik Servisi (*)
Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü (*)
Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servisi (*)
Elektromekanik Taşıyıcılar Bakım Onarım (*)
Endüstriyel Bakım Onarım (*)
Görüntü ve Ses Sistemleri (*)
Güvenlik Sistemleri (*)
Haberleşme Sistemleri (*)
Yüksek Gerilim Sistemleri (*)
Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi
Endüstriyel Kontrol (*)
Mekatronik (*)
Makine Teknolojisi
Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme (*)
Bilgisayar Destekli Makine Ressamlığı (*)
Bilgisayarlı Makine İmalatı (*)
Endüstriyel Kalıp (*)
Makine Bakım Onarım (*)
Motorlu Araçlar Teknolojisi
İş Makineleri (*)
Otomotiv Elektromekanik (*)
Raylı Sistemler Teknolojisi
Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik (*)
Raylı Sistemler Makine (*)
Raylı Sistemler Mekatronik (*)
Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme
İklimlendirme Sistemleri (*)
Soğutma Sistemleri (*)
Uçak Bakım
Uçak Elektroniği (*)
Uçak Gövde-Motor (*)
Yenilenebilir Enerji Teknolojileri
Güneş Enerjisi Sistemleri (*)
Rüzgar Enerjisi Sistemleri (*)

Diğer önemli şartlar; bir önceki sınıftan başarısız dersi olmamak, genel not ortalaması en az 65/100 ve daha üzeri olmak ve bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmaktır.

Yüksek Öğrenim (Ön Lisans ve Lisans) Seviyesi:
Ön Lisans’da (Meslek Yüksek Okulları) okuyan/okuyacak adaylardan alınan başvurular:
Hazırlık Sınıfından Başvurular kabul edilmeyecektir.
1. ve 2. Sınıftan başvuru yapan adaylar, aşağıda belirtilen bölümlerin birinde okuyor olmalıdır.

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi
Elektrik
Elektrikli Cihaz Teknolojisi
Elektromekanik Taşıyıcılar
Elektronik Teknolojisi
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
Makine
Mekatronik
Otomotiv Teknolojisi
Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi
Raylı Sistemler Makine Teknolojisi
Uçak Elektrik-Elektronik
Uçak Gövde-Motor Bakım

Lisans’da (Mühendislik Fakülteleri) okuyan adaylardan alınan başvurular:
Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı ve 1. Sınıflardan Başvurular kabul edilmeyecektir.
2., 3. ve 4. Sınıflardan başvuru yapan adaylar aşağıda belirtilen bölümlerin birinde okuyor olmalıdır.
Elektrik Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Enerji Sistemleri Mühendisliği
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
İmalat Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Mekatronik Mühendisliği
Mekatronik Sistemler Mühendisliği
Otomotiv Mühendisliği
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği
Uçak Mühendisliği

Tüm Ön Lisans ve Lisans Öğrencileri için; Başarısız dersi olmamak veya genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 2,5 (100 üzerinden not verilen üniversitelerde YÖK’ün belirlediği “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları” tablosu üzerinden en az 65) olup bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak (Not ortalaması uygun olduğu halde 3’ten fazla başarısız dersi olanlar başvuru yapamaz) diğer önemli şartlardır.
Vakfın amacına ve ilkelerine uygun olduğu takdirde gerçek ve tüzel kişilerin şartlı burs bağışları kabul edilir. Bu durumda bağışta bulunanın istediği şartlar dikkate alınır ve “Özel Şartlı Burs Şartları” şeklinde bir Form düzenlenerek Bursiyer’den onaylaması istenir.

Yukarıda belirtilen şartlar çerçevesinde değerlendirme Yönetim Kurulu tarafından yapılır, mevcut nakit akışı ve bütçe çerçevesinde kaç öğrenciye burs verileceği Yönetim Kurulunca tespit edilir. Anılan konulardaki değerlendirme ve kararlar tamamen Yönetim Kurulu inisiyatifinde olup, talep edilse dahi, süreçle ilgili herhangi bir açıklama veya gerekçe gösterme mecburiyeti bulunmamaktadır.

İKİNCİ BÖLÜM

BURS VERİLECEK ÖĞRENCİ SAYISI, BURS MİKTARI VE BURS TAHSİS ESASLARI
Madde 5 – Öğrenim bursu için her yıl vakıf bütçesine konulacak ödenek ile burs verilecek öğrenci sayısı ve aylık burs tutarı Vakıf Yönetim Kurulunca belirlenir. Gerçek ve tüzel kişilerin şartlı burs bağışları da değerlendirilir.

Madde 6 – Öğrenim bursu başvuru esasları ve başvuru süresi Vakıf Yönetimince belirlenerek çevrimiçi (on-line) başvuru formları ile birlikte Vakfın İnternet Sitesinde her yılın Eylül ayı başında yayınlanarak duyurulur.

BAŞVURU
Madde 7 – Ön Başvuru için TEGEV’in web sayfasından çevrimiçi (on-line) olarak “TEGEV Burs Başvuru Formu”nun doldurulup “gönder” butonu ile Eylül ayının son iş gününe kadar gönderilmesi gerekmektedir. Eksik bilgi, başka yollar ile gönderilen ve/veya geç gönderilen başvurular dikkate alınmayacaktır.

ÖĞRENİM BURSU ALACAK ÖĞRENCİLERİN TESPİTİ
Madde 8 – Vakfa yapılan başvurular bu yönetmelik kapsamında değerlendirilir. Ön başvuru formunda beyan edilen hususların doğruluğu hakkında vakıf yönetimi her türlü resmi ve sivil makamlar/kurumlar/kişiler nezdinde inceleme yapabilir ve yaptırabilir. Yapılan incelemede eksik ve yanlış bilgi verildiği anlaşılan başvurular değerlendirme dışında bırakılır. Başvuran öğrenci sayısının, verilecek burs sayısından fazla olması halinde, başarılı ve maddi imkânları yetersiz öğrenciler değerlendirilerek sıralanır. Yapılan sıralamada Vakıf Yönetimince verilmesine karar verilen öğrenim bursu adedi kadar öğrenci burs almaya hak kazanır. Sadece kendilerine yazılı bildirimde bulunulur.

NİHAİ BAŞVURUYA EKLENECEK BELGELER
Madde 9 – Bildirimde bulunulan Burs almaya hak kazanan öğrencilerden kendi seviyelerindeki Nihai Başvuru evraklarını tamamlamaları ve Vakfa iadeli taahhütlü posta yolu ile olarak ulaştırmaları için 3 hafta süre verilir.
Teknik Mesleki Orta Öğrenim Seviyesi:
Bir önceki sınıfın karne örneğini,
Öğrencinin annesi adına açılmış bankamatik hesabını gösteren ve IBAN Numarasını da içeren banka belgesi fotokopisi (öğrencinin annesinin hayatta olmaması veya velayetinin anne dışında birisinde olması durumlarında, değerlendirme ayrıca yapılarak gerekli evraklar bildirilecektir),
Yüksek Öğrenim (Ön Lisans ve Lisans) Seviyesi:
Ön Lisans’a yeni kayıt yaptıranlar; YGS Sonuç Belgelerinin örneğini ve lise mezuniyet diploması örneğini,
Ön Lisans ve Lisans seviyesi için Ara sınıflarda öğrenim görenler; Öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren öğretim kurumundan onaylı not dökümü belgesini (transkript).
Öğrencinin adına açılmış bankamatik hesabını gösteren ve IBAN Numarasını da içeren banka belgesi fotokopisi,
Tüm Seviyedeki Öğrenciler;
Nüfus Müdürlüğünden veya muhtarlıktan alınmış vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,
Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren ikametgâh belgesi veya Yerleşim Yeri Adres Belgesi,
Nüfus cüzdanı fotokopisi,
2 adet vesikalık fotoğraf,
Savcılıktan sabıkası olmadığına dair belge (18 yaşından büyükler için),
Öğretim kurumundan alınmış onaylı ve yeni tarihli öğrenci belgesi,
Ailenin mali durumunu gösteren belgeler (Aynı evdeki tüm çalışanlar için; Maaş bordrosu, serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi, emekliler için aylık maaşı gösterir banka belgesi veya hesap cüzdanı fotokopisi, geliri olmayanlar için Sosyal Güvenlik Kurumundan anne ve baba adına kayıt olmadığına dair belge)
Öğrencinin eksik veya yanlış bilgi verdiği hangi aşamada tespit edilirse, burs işlemleri derhal durdurularak yasal işlemlere başlanır.

BURSLARIN ÖDENMESİ
Madde 10 – Burs kazandığı kendisine duyurulan adaylara, gerekli belgeleri 3 hafta içinde tamamlayıp orijinallerini Vakfa ulaştırdıktan sonra öğretim yılı başından geçerli olarak, en geç bir ay içinde burs ödenmeye başlanır.

BURS SÜRESİ
Madde 11 – Prensip olarak burslar yıllıktır. Önceki yıl/yıllarda öğrenim bursu almış olan öğrenci şartları uyduğu müddetçe öğrenim bursunun devam etmesi için yeniden başvurabilir. Bu takdirde önceden burs alanlara şartları uyduğu sürece öncelik tanınır. Ancak, burs süresi hiç bir halde okuduğu orta veya yüksek öğretim kurumunun normal eğitim süresini aşamaz.

BURSUN DEVAMI
Madde 12 – Önceki yıl/yıllarda burs alıp yeniden burs için başvuran öğrencinin başarılı olması esastır. Ara sınıflardan burs için başvuran öğrencilerin başvurduğu yıl itibarı ile önceki yıl/yıllardaki genel başarı ortalaması, 4’lük sistemde eğitim veren yüksek öğretim kurumlarında en az 2,5 ve 100’lük sistemde eğitim veren yüksek öğretim kurumlarında en az 65 olmalıdır (referans olarak YÖK’ün belirlediği “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları” tablosu alınacaktır). Burs verilecek öğrenciler, önceki yıl/yıllarda burs almış olanlara öncelik tanınmak sureti ile başarı durumu ve muhtaçlık durumu en yüksek olan öğrenciden başlayarak sıralanır.
Bursunun devamı için yeniden başvuran öğrenci,
başvuru dilekçesi ile birlikte,
okuduğu öğrenim kurumundan, halen öğrenci olduğuna dair belge (Öğrenci Belgesi),
ayrıntılı not cetvelinin aslını (transkript),
yeni tarihli Savcılıktan alınmış sabıkası olmadığına dair belge (18 yaşından büyükler için) ve
ailenin son mali durumunu gösteren belgeler (Aynı evdeki tüm çalışanlar için; Maaş bordrosu, serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi, emekliler için aylık maaşı gösterir banka belgesi veya hesap cüzdanı fotokopisi, geliri olmayanlar için Sosyal Güvenlik Kurumundan anne ve baba adına kayıt olmadığına dair belge)
temin ederek Vakfa her yıl Eylül ayının son iş gününe kadar iadeli taahhütlü posta yolu ile ulaştırmaları gerekmektedir.

Madde 13 – Tüm bursiyerler her yarı-yılsonunda karnelerinin okul onaylı bir kopyasını (Teknik Mesleki Orta Öğrenim Seviyesi için) / İlgili yarı-yıl süresince aldıkları dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren öğretim kurumundan onaylı not dökümü belgesini (transkript) (Yüksek Öğrenim Seviyesi için) ilgili yarı-yıl bitiminden sonra 15 gün içinde Vakfa göndermek zorundadır.

BURSUN KESİLMESİ
Madde 14 – Burs alanlardan;
Okulu bırakanlar, öğrenime ara verenler ve Vakıf Yönetiminin bilgisi dışında okul değiştirenlerin,
Vakıftan burs aldığı süre içinde, başka herhangi bir gerçek veya tüzel kişiden maaş, ücret, burs, kredi vb. Her ne ad altında olursa olsun yardım ve destek alanların, (Yüksek öğrenim kredi ve yurtlar kurumundan alınan burs ve krediler hariç)
Burs koşullarına uygun olmadığı tespit edilenlerin,
Vakfın istediği bu yönetmelikte belirtilen veya vakıf yönetimince ek olarak istenen diğer belgeleri zamanında getirmeyenlerin,
Her ne sebeple olursa olsun Vakfa eksik, yalan ve yanlış beyanda bulunanların,
Öğrenciye yakışmayacak tutum ve davranış içinde oldukları yargı veya ilgili öğretim kurumlarının disiplin kurulu kararı ile belgelenenlerin,
Evlenenlerin,
Öğretim kurumunca öğrenimi geçici süre dondurulanların,
Şartlı Burs Özel Şartlarının herhangi birini sağlamayanların,
bursları tekrar bağlanmamak üzere kesilir.
Madde 15 – Bir suçtan sanık olarak tutuklananların tutukluluk süresince veya sürekli olarak burslarının kesilmesine Vakıf Yönetimince karar verilir.
Öğrenciye verilen cezanın bütün sonuçları ile affedilmesi, tutukluluğun kaldırılması, okula devam hakkı verilmesi durumunda, başvuru halinde Vakıf Yönetimi yeniden değerlendirme yaparak kesilen bursun devamına karar verebilir.

Madde 16 – Resmi sağlık kurumlarında tedavi görenler ile dinlenme ve hava değişimi alanların burslarının ödenmesine devam edilir. 3 ayı geçen tedavilerde bursun verilmesine ara verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

BURS ALAN ÖĞRENCİNİN İZLENMESİ
Madde 17 – Vakıf Yönetimi burs alan öğrencinin durumunu izler ve denetler. Bu amaçla Vakıfça istenen belge, bilgi ve formlar öğrenciler tarafından düzenli olarak Vakfa verilmek zorundadır. Öğrenci, Vakfa verdiği bilgilerde bir değişiklik olması halinde bu durumu, en geç bir ay içinde Vakfa bildirmek zorundadır.

DİĞER YETKİLER
Madde 18 – Bu Yönetmelikte bulunmayan hususlar hakkında karar vermeye, ekli belgelerde değişiklik yapmaya, bu yönetmeliği tamamlayıcı nitelikteki diğer form ve belgeleri hazırlamaya Yönetim Kurulu yetkilidir. Yönetim Kurulu bu görevi bizzat kendisi yapabileceği gibi, oluşturacağı bir komisyon marifetiyle de yapabilir.

Madde 19 – Özgülenmiş burslar, TEGEV için zorunlu sayılabilecek durumlarda, TEGEV tarafından tek taraflı olarak iptal edilebilecektir. Aynı şekilde, Şartlı burslar için de şartın gereğinin ortadan kalkması durumunda, burslar tek taraflı olarak iptal edilebilecektir. Bu durumda, bursiyerler hiçbir şekilde kalan ödenekleri için hak iddia edemezler.

BURSİYERLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Madde 20 – Her bursiyer TEGEV’in burs koşullarını bilerek bursu almaya başlar. Burs koşullarına aykırı hareket ettiği takdirde hakkında yapılacak her türlü işlemin sorumluluğunu kabul eder.

Madde 21 – Bursiyerler öğrenimleri ile ilgili bölüm değişikliği, okul değişikliği, geçici olarak yurt dışına çıkma, öğrenime devam edememe vb. her değişikliği TEGEV’e zamanında bildirmelidir.

Madde 22 – Bursiyerlerden öğrenimleri süresince, her yarıyıl bitimini takip eden ilk 15 gün içinde okuldan onaylı karne/transkript kopyalarını ve Öğrenim sürecini bitiren öğrencilerin, 1 ay içinde Mezuniyet Diplomalarının bir kopyalarını ve Özgeçmişlerini kendilerine hatırlatılmadan Vakfımıza göndermeleri istenir. Yarıyıl transkriptini, 20 Şubat’a kadar ibraz etmeyenlerin Mart ve takip eden Burs Tahsisleri, Yıl sonu transkriptini, okulun kapanmasının ardından 15 gün içinde ibraz etmeyenlerin Haziran (son) Burs Tahsisleri gerekli belgelerin ibrazına kadar yapılmaz.

Madde 23 – TEGEV’den burs alan öğrenciler, geçerli bir mazeretleri olup bu mazeretlerini vakfın ilgili birimlerine zamanında bildirmediği müddetçe, vakfın öğrenciler için düzenleyeceği faaliyetlere katılırlar. Bu hususta bildiri öğrencinin kendi verdiği e-posta adresine elektronik posta yoluyla veya telefonuna SMS yoluyla yapılır. Mazeretsiz katılmayan öğrencilerin durumu, Yönetim Kurulunca yeniden değerlendirilir.

Madde 24 – Bursiyerler burs aldıkları süre boyunca ve bursun bitiminden sonra da TEGEV Ailesinin bir ferdi olarak TEGEV’le bağlarını koparmamayı ve iletişimin sağlıklı yürütülebilmesi için adres, telefon, e-mail, iş yeri bilgi değişikliklerini zamanında TEGEV’e bildirmeyi görev bilir.

Madde 25 – Vakıf, burs verdiği öğrencilerden, okulu bitirdikten ve gelir getirici bir işe kavuştuktan sonra en az kendisi gibi bir başka öğrencinin yetişmesi için TEGEV aracılığı ile burs vermeyi ya da kendisi veya başkasının TEGEV’e kendisine yapılan burs ödemeleri tutarının güncel karşılığı kadarını bağış yapmayı/yapmasını sağlamayı vicdani bir yükümlülük olarak kabul eder.

YÜRÜRLÜK
Madde 26 – TEGEV resmi senedinde belirtilen amaçlar ve ilkeler doğrultusunda hazırlanan bu yönetmelik 21.08.2015 tarihinde yürürlüğe girer ve TEGEV Yönetim Kurulu tarafından uygulanır.
Madde 27 – Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde bu yönetmeliğe ek maddeler ilave etmeye veya kaldırmaya yetkilidir.

TEGEV Öğrenim Bursu On-line Müracat Formu

Teknolojik Eğitimi Geliştirme Vakfı (TEGEV)

Sedef Cad. Sedef Sitesi, Blok No: 10, Kat: 5, D: 12 34758
Ataşehir İSTANBUL

Tel : 0216 455 48 94
Fax : 0216 455 49 36
e-mail : tegev@tegev.org.tr