TDBB Lisansüstü Öğrencilerini Destekleme Programı

 

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) faaliyet alanları ve amaçları ile ilgili Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerini destekleme programını uygulamaya başladı. Bu çerçevede, Türkiye’deki üniversitelerde yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı olup tez aşamasına geçen ve tez konusu “Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Topluluklarında Yerel Yönetimler ve Kent Araştırmaları” ile ilgili olan öğrencileri destekleme programı esasları belirlendi. Lisansüstü Tez çalışmaları destek programının aşağıdaki uygulama esasları çerçevesinde başvurular, 17 Haziran 2016 tarihine kadar Birliğin info@tdbb.org.tr adresine yapılabilecektir.

TDBB Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerini Destekleme Programı Uygulama Esasları

Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Topluluklarında yer alan yerel yönetimler arasındaki işbirliği ve tecrübe paylaşımını arttırmayı amaçlayan ve bu doğrultuda Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Toplulukları’nın tarihsel, kültürel mirasını ve bu bölgedeki yerel yönetim ve şehircilik anlayışını geliştirmek üzere faaliyetler gerçekleştiren TDBB’nin hedef coğrafyasındaki (Balkanlar, Kafkasya, Orta Asya) “yerel yönetimler ve kent” anlayışını günümüz dünyasının akademik gelişmeleri ile pekiştirmek amacı ile Türkiye’deki üniversitelerde yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı olup tez aşamasına geçen ve tez konusu “Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Topluluklarında Yerel Yönetimler ve Kent Araştırmaları” ile ilgili olan öğrencileri destekleme programıdır.

Başvuru ve Değerlendirme Süreci

TDBB, Seçici Komisyonu tarafından seçilen adaylara “Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Topluluklarında Yerel Yönetimler ve Kent Araştırmaları” konusundaki tez çalışmaları için destek verilir. Hak kazananlar, Seçici Komisyonun adaylarla yapacağı, akademik ve entelektüel yetkinlikleri ile araştırma projesine ilgi ve hakimiyetlerini ölçen bir mülakat sonucunda belirlenir ve yüksek lisans öğrencileri için on iki, doktora öğrencileri için otuz altı ayı kapsar.

Gerekli şartlar şunlardır:

 • Türkiye’deki veya YÖK denkliği kabul edilen yurtdışındaki bir üniversitenin 4 yıllık örgün eğitim fakültelerinden mezun olmak,
 • Erkek adaylar için askerliğini yapmış ya da tecil ettirmiş olmak,
 • Yüksek lisans öğrencileri için; lisans genel not ortalaması en az 4.00 üzerinden 3.00 veya 100 üzerinden 75 olan,
 • Doktora öğrencileri için; yüksek lisans genel not ortalaması en az 4.00 üzerinden 3.15 veya 100 üzerinden 80 olan,
 • Ders aşamasını tamamlamış, tez konusunu belirleyip onaylatmış adaylar değerlendirileceklerdir.

Başvuru süreci gerekli evrakların tesliminden itibaren 3 ay içinde sonuçlanacaktır.

Gerekli evraklar şunlardır:

 • Başvuru Formu,
 • Nüfus Cüzdanı veya İkamet Tezkeresi ile pasaport,
 • Öğrenci belgesi,
 • Danışman akademisyenden referans mektubu,
 • Niyet mektubu (250-300 kelime),
 • Kabul edilmiş tez önerisi için taslak (100-150 kelime),
 • Yüksek lisans öğrencileri için; lisans diploması, lisans not belgesi (transkript),
 • Doktora öğrencileri için; yüksek lisans diploması, yüksek lisans not belgesi (transkript).

Aday, yukarıda yazılı evrakların asıllarını, mülakat esnasında yanında bulundurmalıdır. Başvurular, TDBB’nin internet sitesinde yer alan başvuru formu doldurularak ve gerekli belgelerin info@tdbb.org.tr adresine pdf formunda e-posta gönderimi ile gerçekleşir.

Destek Dönemi:

 • 2016-2017 akademik yılı TDBB Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri Destekleme Programı kapsamında verilecek destek miktarı, yüksek lisans öğrencileri için toplam 5.000 TL, doktora öğrencileri için toplam 15.000 TL’dir. Destek dönemi yüksek lisans öğrencileri için on iki, doktora öğrencileri için otuz altı aydır. Ödemeler, öğrenci tarafından dört ayda bir sunulacak gelişme raporunun ardından, senede üç eşit parçada gerçekleşir.
 • Destekleme Programı için hak kazananlar, Komisyonun bildirdiği başlama tarihini dikkate alarak her dört ayda bir gelişme raporu, araştırma projesi bitiminde sonuç raporu vermekle yükümlüdür.
 • Gelişme ve sonuç raporları belirlenen formatta usulüne uygun olarak hazırlanır ve gönderilmesi gereken tarihte PDF dosyası olarak info@tdbb.org adresine gönderilir. Raporlar gereken tarihte gönderilmemiş ise, devamındaki ödemeler için söz konusu raporun Komisyona sunulması beklenir.
 • Gelişme raporları Komisyon ve/veya Komisyonca belirlenen akademisyenler tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme dikkate alınarak Komisyon tarafından uygun bulunmayan raporların revizyonu istenir.
 • Gelişme raporlarının verilmemesi veya revizyonun yeterli bulunmaması halinde desteğin devam edip etmeyeceği Komisyon tarafından değerlendirilir.
 • Komisyon, hak kazanan öğrencinin araştırma süresince veya araştırmasını tamamladıktan sonra, makale ve /veya araştırma raporu yayınlamalarını, sempozyum, kongre, bilimsel toplantılarda tebliğ sunmalarını talep edebilir.
 • Komisyon tarafından uygun görülen tezler TDBB tarafından kitap olarak yayınlanabilir.

Desteğin Kesileceği Haller:

 • Öğrencinin devam etmekte olduğu öğretim kurumundan mezun olması,
 • Öğrencinin devam etmekte olduğu kurumdan herhangi bir disiplin veya uzaklaştırma cezası alması,
 • Verilen süre içinde tezin bitirilememesi,
 • Yanlış bilgi veya belge beyanının tespiti (Bu durumda o tarihe kadar verilen destek meblağı kişiden tahsil edilir),
 • Komisyon tarafından kişinin başarısızlığının tespiti,
 • Bu durumlar dışında, hak kazanan kişi, mücbir sebeplerden ötürü desteğin dondurulmasını talep edebilir.

TDBB TEZLERİ DESTEKLEME PROGRAMI BAŞVURU FORMU