SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA, ATAMA VE YÜKSELTİLME

İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

AMAÇ VE KAPSAM

Bu yönergenin amacı, 2547 Sayılı Kanunun 7.,12.,14., 23., 24., 25. ve 26. Maddeleri ile, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 6., 7., 8., 9., 14., 15., 16., 17., 18., 19. ve 20. Maddelerine ilave olarak, Süleyman Demirel Üniversitesinde öğretim üyesi atamalarında ve değerlendirmelerinde gerekli ilke ve ölçüleri ortaya koyarak, etik kurallar çerçevesinde akademik kaliteyi yükseltmek amacıyla gerekli düzenlemeleri yapmaktır.

Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atama ve Yükseltilme Kriterleri beş bölümden oluşur.

 • Birinci Bölüm: Fen, Mühendislik ve Mimarlık alanları ile ilgili birimlerde uygulanacak kriterleri içerir.
 • İkinci Bölüm: Güzel Sanatlar, Tasarım, Görüntü, Müzik ve Sahne Sanatları alanları ile ilgili birimlerde uygulanacak kriterleri içerir.
 • Üçüncü Bölüm: Sağlık alanları ile ilgili birimlerde uygulanacak kriterleri içerir.
 • Dördüncü Bölüm: Sosyal alanlar ile ilgili birimlerde uygulanacak kriterleri içerir.
 • Beşinci Bölüm: Yukarıda belirtilen bilim alanlarındaki ortak uygulama ve istisnalarla yürürlük ve yürütme maddelerini içerir.

 

BİRİNCİ BÖLÜM

(FEN, MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK BİLİMLERİ DİSİPLİNLERİNE AİT DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ)

 

PROFESÖR, DOÇENT VE YARDIMCI DOÇENT KADROLARINA BAŞVURABİLMEK İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR

 

A-      ATAMA KOŞULLARI

 

a) Profesör kadrolarına başvurabilmek için zorunlu koşullar

1. Adayın doçentlik unvanını aldığı dönemdeki YÖK’ün Doçentlik için belirlediği asgari yayın koşulları bir kez daha sağlamış olmak.

2. En az bir ulusal ya da uluslararası kaynaklı projede görev almış olmak,

3.Yayınların değerlendirilmesi sonucu toplam 1800 puan almış olmak. (1-47. Maddeler),

4. Yayınların değerlendirilmesi sonucu 600 puanı doçentlik sonrası yayınlara ait olmak koşuluyla,

1-20. Maddelerden 1200 puan almış olmak.

5. 50 puanı doçentlik sonrasına ait olmak koşuluyla, 30-33. Maddelerden 100 puan almış olmak.

6. Adayın, puanlamaya tabi tutulan tüm yayınlarının yayınlanmış olması gerekir

 

b) Doçent kadrolarına başvurabilmek için zorunlu koşullar

1. Doçentlik belgesine sahip olmak,

2. Yayınların değerlendirilmesi sonucu toplam 900 puan almış olmak. (1-47. Maddeler),

3. Yayınların değerlendirilmesi sonucu 1-20. Maddelerden 500 puan almış olmak.,

4. Adayın, puanlamaya tabi tutulan tüm yayınlarının yayınlanmış olması gerekir.

 

c)       Yardımcı Doçent kadrosuna başvurabilmek için,

a-1. İlk kez atanmada müracaat edenlerin ÜDS/KPDS sınavından 60 puan almış olmaları veya eşdeğerliği YÖK Başkanlığınca kabul edilen Ulusal/Uluslar arası yabancı Dil Sınavlarından eşdeğer puan almış olmak ve bu belgeyi ibraz etmek,

2. Yardımcı Doçentlik ilk atamada, SCI’e giren dergilerde en az 1 makale yada ulusal/uluslararası hakemli dergilerde 2 makalenin basılmış olması,

3. Yayınların değerlendirilmesi sonucu bilimsel faaliyetler ve yayınlarla ilgili olarak toplam 300 puan almış olmak (1-47. Maddeler),

4. Yayınların değerlendirilmesi sonucu 1-20. maddelerden 200 puan almak,

b- 1. Her yeniden atanma dönemi için, Yayınların değerlendirilmesi sonucu toplam 300 puan almış olmak. (her 3 yıllık atama için)

2. Yayınların değerlendirilmesi sonucu 1-20. maddelerden 200 puan almış olmak. (her 3 yıllık atama için)

3. Yayınların değerlendirilmesi sonucu 30-33. maddelerden 30 puan almış olmak. (her 3 yıllık atama için)

zorunlu koşullardır.

 

B- YAYINLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

     Genel İlkeler

 • Adayların tüm yayınları değerlendirmeye tabi tutulur.
 • Çok yazarlı makalelerde puanların hesaplanmasında aşağıda öngörülen formül uygulanır.

İlk isim olan yazara verilecek puan=Puan x 1.2 / Yazar sayısı + (Puan x 0.3)

Diğer yazarlara verilecek puan=Puan x 1.2 / Yazar sayısı

Buçuklu puanlar izleyen tam sayıya tamamlanır.

 

 

 

 

 

 

 

Makaleler

 
1. SCI (Science Citation Index) tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vak’a takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler (Makalenin yayımlandığı derginin indekste taranan bir dergi olduğuna dair belgenin ilave edilmesi)……………….  

 

150 PUAN

2. SCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma,  vak’a takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler……………………………..  

90 PUAN

 1. Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vak’a takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler………………………………………………………..
 

70 PUAN

4. Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vak’a takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler……………………………………………  

30 PUAN

 1. 1., 2., 3. ve 4. Maddelerde belirtilen dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vak’a takdimi ve özet türünden yayınları: Adı geçen maddelerde belirtilen puanların yarısı.
 
Bildiriler  
 1. Uluslararası kongre, sempozyum, panel, kurs (workshop) gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan:
 
 • Tam metin olarak yayımlanan bildiri…………………………………………………………..
50 PUAN
 • Müzakere şeklinde yayımlanan bildiri……………………………………………………….
30 PUAN
 • Özet metin yayımlanan bildiri…………………………………………………………………….
30 PUAN
 • Poster, sözlü sunum ile gösterim…………………………………………………………………
20 PUAN
7.  7. Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan:  
 • Tam metin olarak yayımlanan bildiri…………………………………………………………..
45 PUAN
 • Müzakere şeklinde yayımlanan bildiri……………………………………………………….
30 PUAN
 • Özet metin olarak yayımlanan bildiri…………………………………………………………..
30 PUAN
 • Poster, sözlü sunum ile gösterim…………………………………………………………………
15 PUAN
Kitaplar  
 1. Alanında kitap yazarlığı:
 
 • Özgün Bilimsel Kitap…………………………………………………………………….
500 PUAN
 • Diğer Kitap………………………………..
300 PUAN
 1. Alanındaki kitaplarda bölüm ve ünite yazarlığı (1):
 
 •  Özgün Bilimsel Kitap……………………………………………………………………..
200 PUAN
 •  Diğer Kitap…………………………………
100 PUAN
                                   Atıflar (Atıf alan eser Süleyman Demirel Üniversitesi adresli olmalıdır.)  
10. SCI, SSCI , AHCI  tarafından taranan dergilerde yayımlanmış ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adaya atıf yapan her eser için……………………………..  

20 PUAN

11. SCI, SSCI , AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adaya atıf yapan her eser için…………………  

10 PUAN

12. Hakemli dergilerde yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adaya atıf yapan her eser için…………………………………………………………………………..  

8 PUAN

13. Adayın yazar olarak yer almadığı kitap veya diğer yayınlarda, adaya atıf yapan her eser için…….. 5 PUAN
    Uygulamaya Yönelik Etkinlikler (Sadece Peyzaj Mimarlığı ve Mimarlık Temel Alanı için geçerlidir)  
 1. Mesleki bir yarışmada derece veya mansiyon almış olmak………………………..
150 PUAN
 1. Bir uygulama projesi yaparak, makale olarak yayımlamış olmak………………….
150 PUAN
 1. SCI, SSCI, AHCI kapsamındaki dergilerde hakemlik görevi olması………………
150 PUAN
 1. Alanında yazılım ticari üreticisi sahibi olmak
150 PUAN
 1. Bir tasarım/planlama projesi yöneterek ürünleri sergilemiş olmak………………..
90 PUAN
 1. Bir laboratuar/atölye kurarak makale düzeyinde yayınlamış olmak………………..
90 PUAN
 1. Uluslar arası/ulusal bir bilimsel etkinlik düzenlemiş olmak………………………..
90 PUAN
 

Çeviriler(2)

 
21. Alanında kitap çevirisi………………………………………………………………………………….. 100 PUAN
 1. Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili çevirisi……………………………………..
50 PUAN
Editörlükler ve Hakemlikler  
23. SCI, SSCI veya AHCItarafından taranan dergilerde editörlük; ……………………. 250 PUAN
24. SCI, SSCI veya AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük; 200 PUAN
25. Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük; ……………..………………. 150 PUAN
26. Yukarıdaki maddelerin kapsamı dışında kalan diğer bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük; 100 PUAN
27. Yukarıda belirtilen dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük; her yıl için , İlgili maddelerde belirtilen puanların yarısı.  
28. a) SCI, SSCI, veya AHCI tarafından taranan dergilerde Makale değerlendirme/Hakemlik

      b) SCI, SSCI, veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/Hakemlik

40 PUAN

20 PUAN

29. Kitap editörlüğü (3)  
 • Alanında yurtdışında yayımlanan kitap editörlüğü……………………………………….
150 PUAN
Sempozyum kitap editörlüğü 50 PUAN
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü…………………………………………
100 PUAN
Sempozyum kitap editörlüğü 35 PUAN
 

 

 

 

 

C- EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ

Öğretim Faaliyetleri

 
30. Son beş yılda verilmiş dersler; her yarı yılda verilen en fazla üç ders için:  
 • Lisansüstü……………………………………………………………………………………………….
10 PUAN
 • Lisans…………………………………………………………………………………………………….
10 PUAN
 • Önlisans………………………………………………………………………………………………….
10 PUAN
Tez Yönetimi  
31. Yönetiminde tamamlanan her tez için:  
 • Doktora………………………………………………………………………………………………….
100 PUAN
 • Yüksek Lisans………………………………………………………………………………………..
50 PUAN
32. Yönetiminde en az bir yıldan fazla yürütülen,tamamlanmamış her doktora tezi için………………….    . 10 PUAN
33. İkinci danışmanlık için, 31.ve 32.maddelerde belirtilen puanların yarısı uygulanır.  
Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri  
34. Uluslararası kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü…………………………………. 300 PUAN
35. Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma…………………………………. 150 PUAN
36. Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü…………………………………………. 100 PUAN
37. Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma…………………………………………. 50 PUAN
Diğer Bilimsel Etkinlikler  
38. Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde:  
 • Başkanlık yapmak…………………………………………………………………………………
100 PUAN
 • Görev almak…………………………………………………………………………………………
50 PUAN
39. Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde:  
 • Başkanlık yapmak…………………………………………………………………………………
45 PUAN
 • Görev almak…………………………………………………………………………………………
30 PUAN
40. Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak……………….. 15 PUAN
41. Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak……………………….. 10 PUAN
42. Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak (4)……………………………….  

10 PUAN

43. Patent  
Patentlenmiş her buluş için (Yurtdışı)………………………………………………………….. 1000PUAN
Yurtiçi 500 PUAN
Faydalı model 250 PUAN
44. Kişisel web sayfası hazırlamak……………………………………………………. 10 PUAN
45. Ders notlarınınweb ortamında hazırlanarak, sunulması (her bir ders notu için)……… 20 PUAN
Ödüller  
46. Alanında uluslararası bilimsel nitelikli ödül almak……………………………………. 150 PUAN
47. Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak……………………………………………… 100 PUAN
(Kongre, sempozyum bildiri ve poster ödülleri hariç)  
   
1. Aynı kitapta en fazla üç bölüm veya ünite dikkate alınır.
2. Çevirilerin, birden fazla çevirmen tarafından yapılması durumunda, söz konusu puanlar çevirmen sayısına bölünür.
3. Editör sayısının birden fazla olması durumunda yukarıda belirtilen puanlar, editör sayısına bölünür.
4. Her yıl için en fazla beş etkinlik dikkate alınacaktır.

 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

(GÜZEL SANATLAR, TASARIM, GÖRÜNTÜ, MÜZİK VE SAHNE SANATLARI DİSİPLİNLERİNE AİT DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ)

 

PROFESÖR, DOÇENT VE YARDIMCI DOÇENT KADROLARINA BAŞVURABİLMEK İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR

 

A- ATAMA KOŞULLARI

a) Profesör kadrolarına başvurabilmek için zorunlu koşullar

1. Adayın doçentlik unvanını aldığı dönemdeki YÖK’ün Doçentlik için belirlediği asgari yayın koşulları bir kez daha sağlamış olmak.

2. En az bir ulusal ya da uluslararası kaynaklı projede görev almış olmak,

3. Sanat ve Tasarım etkinlikleri ile yayınların değerlendirilmesi sonucu toplam 1800 puan almış olmak. (1-56. Maddeler),

4. Sanat ve Tasarım etkinlikleri ile yayınların değerlendirilmesi sonucu 600 puanı doçentlik sonrası yayınlara ait olmak koşuluyla, 1-38. Maddelerden 1200 puan almış olmak.

5. Yayınların değerlendirilmesi sonucu  250 puanı doçentlik sonrası yayınlara ait olmak koşuluyla, 14-28. Maddelerden 500  puan almış olmak.

6. 50 puanı doçentlik sonrasına ait olmak koşuluyla, öğretim faaliyetlerinden (36-38. Maddelerden) 100  puan almış olmak.

7. Sanat ve Tasarım etkinliklerinin uygulanmış, yayınların yayınlanmış olması esastır.

 

 

 

 

 

 

b) Doçent kadrolarına başvurabilmek için zorunlu koşullar

1. Doçentlik belgesine sahip olmak

2. Değerlendirme sonucunda toplam 900 puan almak (1-56. Maddeler),

3. Değerlendirme sonucunda 1-39. Maddelerden 500 puan almış olmak.

4. Yayınların değerlendirilmesi sonucunda 14-28. Maddelerden 250 puan almış olmak.

5. Değerlendirme sonucunda 36-39. Maddelerden 50 puan almış olmak.

6. Sanat ve Tasarım etkinliklerinin uygulanmış, yayınların yayınlanmış olması esastır.

 

c) Yardımcı Doçent kadrosuna başvurabilmek için,

a- 1. İlk kez atanmada müracaat edenlerin ÜDS/KPDS sınavından 60 puan almış olmaları veya eşdeğerliği YÖK Başkanlığınca kabul edilen Ulusal/Uluslar arası yabancı Dil Sınavlarından eşdeğer puan almış olmak ve bu belgeyi ibraz etmek,

2. Yardımcı Doçentlik ilk atamada, ulusal/uluslararası hakemli dergilerde 2 makalenin basılmış olması,

3. Değerlendirme sonucunda bilimsel ve sanatsal faaliyetler ve yayınlarla ilgili olarak toplam 300 puan almış olmak (1-56. Maddeler),

4. Değerlendirme sonucunda 1-28. maddelerden 200 puan almış olmak.

b-1.Her yeniden atanma dönemi için, Sanat ve Tasarım etkinlikleri ile yayınların değerlendirilmesi sonucu toplam 300 puan almış olmak. (her 3 yıllık atama için)

2. Sanat ve Tasarım etkinlikleri ile yayınların değerlendirilmesi sonucu 1-35. maddelerden 170 puan almış olmak. (her 3 yıllık atama için)

3. Eğitim-öğretim faaliyetlerinin değerlendirilmesi sonucu 36-39. maddelerden 30 puan almış olmak. (her 3 yıllık atama için) zorunlu koşullardır.

 

B- SANAT VE TASARIM ETKİNLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 • Kurumsal alanlar (Sosyal Bilimler Alanındaki Esaslar Uygulanır.)
 • Uygulamalı Alanlar (Plastik Sanatlar, Tasarıma Dayalı Bölümler, Görüntü Sanatları, Sahne Sanatları, Müzik ve Şan Bölümleri)
1. Özgün sanat eserlerinin, tasarımların yada yorum çalışmalarının yurtdışında sanat, eğitim ve kültür kurumlarınca satın alınması, desteklenmesi,  onaylanması; proje bedeli veya telif hakkı ödenmiş veya sanat eserinin alımı yapılmış olmak kaydıyla sinema, televizyon, radyo gibi yayın organlarında yer alması veya gösterime, dinletime girmesi ve tasarım projelerinin dış ülkelerde uygulanmış olması…  

 

 

300 PUAN

2. Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile uluslar arası jürili karma sanat/tasarım etkinliklerine kabul edilmek……………………………………………………  

90 PUAN

3. Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile yurtdışında kişisel etkinliklerde bulunmak (Festival, sergi, proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb..  

90 PUAN

4. Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile yurtiçinde kişisel etkinliklerde bulunmak (Festival, sergi, proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb…  

60 PUAN

5. Özgün sanat eserlerinin, tasarımların yada yorum çalışmalarının yurtiçinde sanat, eğitim ve kültür kurumlarınca satın alınması, desteklenmesi, onaylanması; proje bedeli veya telif hakkı ödenmiş veya sanat eserinin alımı yapılmış olmak kaydıyla sinema, televizyon, radyo gibi yayın organlarında yer alması veya gösterime, dinletime girmesi ve tasarım projelerinin kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanmış olması……………………………………………………………………………………………………………….  

 

 

150 PUAN

6. Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile ulusal jürili yurt dışı karma sanat/tasarım etkinliklerine kabul edilmek (Festival, sergi, Proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb.)….  

75 PUAN

7. Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile yurtiçinde jürili karma sanat/tasarım etkinliklerine kabul edilmek (Festival, sergi, Proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb.)…………..  

60 PUAN

8. Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile yurtdışında karma veya grup sanat/tasarım etkinliklerine katılmak (Festival, sergi, Proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb.)……  

60 PUAN

9. Özgün sanat eserleri, tasarımlar yada yorum çalışmaları ile yurtiçinde karma veya grup sanat/tasarım etkinliklerine katılmak (Festival, sergi, Proje uygulama, gösteri, dinleti, gösterim vb.)…….  

45 PUAN

 1. Uluslararası ölçekte sempozyum, festival, kurs (workshop), bienal, trienal gibi sanat/tasarım etkinliklerine eserleriyle katılmak…………………………………………………….
 

75 PUAN

 1. Ulusal ölçekte sempozyum, festival, kurs (workshop), bienal, trienal gibi sanat/tasarım etkinliklerine eserleriyle katılmak……………………………………………………..
 

45 PUAN

12. Uluslararası jürili sanat ve tasarım etkinliklerinde eserleriyle ödül almış olmak (1) 250 PUAN
 1. Ulusal jürili sanat ve tasarım etkinliklerinde eserleriyle ödül almış olmak (2)
200 PUAN

C- YAYINLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

     Genel İlkeler

 • Adayların tüm yayınları değerlendirmeye tabi tutulur.
 • Çok yazarlı makalelerde puanların hesaplanmasında aşağıda öngörülen formül uygulanır.

İlk isim olan yazara verilecek puan=Puan x 1.2 / Yazar sayısı + (Puan x 0.3)

Diğer yazarlara verilecek puan=Puan x 1.2 / Yazar sayısı

Buçuklu puanlar izleyen tam sayıya tamamlanır.

 

 

 

 

 

 

Makaleler

 
 1. AHCI , SSCI , SCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vak’a takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler (Makalenin yayımlandığı derginin indekste taranan bir dergi olduğuna dair belgenin ilave edilmesi) …..
 

 

250 PUAN

15. AHCI , SSCI, SCIdışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vak’a takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki   makaleler……………. …….  

150 PUAN

 1. Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vak’a takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler…………………………………………
 

120 PUAN

 1. Diğer bilimsel ve sanatsal dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vak’a takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler…………………
 

50 PUAN

17b. Yada görsel, işitsel veya görsel-işitsel üretimlerde bulunmak…………………….. 100 PUAN
 1. 14., 15., 16. ve 17. Maddelerde belirtilen dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vak’a takdimi ve özet türünden yayınlar: Adı geçen maddelerde belirtilen puanların yarısı.
 
 

Bildiriler

 
 1. Uluslararası kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel ve sanatsal toplantılarda sunularak, programda yer alan:
 
 • Tam Metin olarak yayımlanan bildiri………………………………………………………..
50 PUAN
 • Özet metin olarak yayımlanan bildiri…………………………………………………………
30 PUAN
 • Poster, sözlü sunum ile gösterim……………………………………………………………….
20 PUAN
 1. Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel ve sanatsal toplantılarda sunularak, programda yer alan:
 
 • Tam Metin olarak yayımlanan bildiri………………………………………………………..
45 PUAN
 • Özet metin olarak yayımlanan bildiri…………………………………………………………
30 PUAN
 • Poster, sözlü sunum ile gösterim……………………………………………………………….
15 PUAN
Kitaplar  
 1. Alanında kitap yazarlığı:
 
 • Özgün Bilimsel Kitap……………………………………………………………………
500 PUAN
 • Diğer Kitap……………………………….
300 PUAN
 1. Alanındaki kitaplarda bölüm ve ünite yazarlığı (3)……………………………………………
 
 • Özgün Bilimsel Kitap……………………………………………………………………
 200 PUAN
 • Diğer Kitap……………………………….
 100 PUAN
Atıflar (Atıf alan eser Süleyman Demirel Üniversitesi adresli olmalıdır.)  
 1. SCI, AHCI , SSCItarafından taranan dergilerde yayımlanmış ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adaya atıf yapan her eser için……………………………………….
 

20 PUAN

 1. SCI, AHCI ,  SSCI dışındaki uluslar arası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanmış ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adaya atıf yapan her eser için…….
 

10 PUAN

 1. Hakemli dergilerde yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adaya atıf yapan her eser için…………………………………………………………………………..
 

8 PUAN

 1. Adayın yazar olarak yer almadığı kitap veya diğer yayınlarda, adaya atıf yapan her eser için…….
   5 PUAN
Çeviriler (4)  
 1. Alanında kitap çevirisi……………………………………………………………………………………
 100 PUAN
 1. Alanında makale ve kitap bölümü çevirisi…………………………………………………………
  50 PUAN
Editörlük ve Hakemlikler  
 1. AHCI ve SSCItarafından taranan dergilerde editörlük; her yıl için…………………….
250 PUAN
 1. AHCI ve SSCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük; her yıl için…………………………………………………………………………………………..
 

200 PUAN

 1. Diğer sanatsal veya mesleki hakemli dergilerde editörlük; her yıl için…………………
 150 PUAN
 1. Yukarıdaki maddelerin kapsamı dışında kalan diğer sanatsal veya mesleki dergilerde editörlük; her yıl için……………………………………………………………………………
 

100 PUAN

 1. Yukarıdaki belirtilen dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük; her yıl için ,İlgili maddelerde belirtilen puanların yarısı.
 
 1. Yukarıda belirtilen dergilerde hakemlik; her yıl için en fazla 5 adet yayın için, İlgili maddelerde belirtilen puanların beşte biri.
 
 1. Kitap editörlüğü (5)
 
 • Alanında yurtdışında yayımlanan kitap editörlüğü……………………………………….
150 PUAN
Sempozyum kitap editörlüğü   50 PUAN
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü…………………………………………
 100 UAN
Sempozyum kitap editörlüğü   35 PUAN
D- EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ  
Öğretim Faaliyetleri  
 1. Son beş yılda verilmiş dersler; her yarı yılda verilen en fazla üç ders için:
 
 • Lisansüstü……………………………………………………………………………………………….
   10 PUAN
 • Lisans…………………………………………………………………………………………………….
  10 PUAN
 • Önlisans………………………………………………………………………………………………….
   10 PUAN
 

 

 

 

 

Tez Yönetimi

 
 1. Yönetiminde tamamlanan her tez için:
 
 • Doktora veya Sanatta Yeterlilik ……………………………………………………………………………….
  100 PUAN
 • Yüksek Lisans………………………………………………………………………………………..
  50 PUAN
 1. Yönetiminde en az bir yıldan fazla yürütülen,tamamlanmamış her lisansüstü tez için……………..
10 PUAN
 1. İkinci danışmanlık için, 37-38. maddelerde belirtilen puanların yarısı uygulanır.
 
Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri  
 1. Uluslararası kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü…………………………………..
300 PUAN
 1. Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev almak…………………………………
 150 PUAN
 1. Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü…………………………………………..
100 PUAN
 1. Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev almak…………………………………………
  50 PUAN
 

Diğer Bilimsel, Sanatsal ve Tasarıma Yönelik Etkinlikler

 
 1. Yurdışı sanat/tasarım yarışma jürilerinde görev almak……………………………………….
 100PUAN
 1. Yurtiçi sanat/tasarım yarışma jürilerinde görev almak………………………………………..
  50 PUAN
 1. Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop), festival, bienal, tienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde:
 
 • Başkanlık yapmak……………………………………………………………………………………
100 PUAN
 • Görev almak……………………………………………………………………………………………
  50 PUAN
 1. Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop), festival, bienal, tirienal gibi bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik etkinliklerde:
 
 • Başkanlık yapmak…………………………………………………………………………………..
  45 PUAN
 • Görev almak…………………………………………………………………………………………..
  30 PUAN
 1. Yurtdışı yayınlarda adayın sanatsal çalışmaları hakkında kendi alanında yayın yapılmış olması (6)
   5 PUAN
 1. Yurtiçi yayınlarda adayın sanatsal çalışmaları hakkında kendi alanında yayın yapılmış olması   (7)..
   7 PUAN
 1. Alanı ile ilgili bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak………………………………………………………………………………………..
 

15 PUAN

 1. Alanı ile ilgili bilimsel, sanatsal ve tasarıma yönelik araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak…
  10 PUAN
 1. Alanı ili ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak(8)………………………………..
 

  10 PUAN

53. Kişisel web sayfası hazırlamak……………………………………………………. 10 PUAN
54. Ders notlarınınweb ortamında hazırlanarak, sunulması (her bir ders notu için)……………… 20 PUAN
Ödüller  
55. Alanında uluslar arası sanatsal/bilimsel nitelikli ödül almak……………………………… 200 PUAN
56. Alanında ulusal sanatsal/bilimsel nitelikli ödül almak………………………………………..  100PUAN
(Kongre, sempozyum bildiri ödülleri hariç)  

 

1. Eğer yarışmaya ekip olarak katılınmış ise puan katılımcı sayısına bölünür.
2. Eğer yarışmaya ekip olarak katılınmış ise puan katılımcı sayısına bölünür.
 1. Aynı kitapta en fazla üç bölüm veya ünite dikkate alınır.
4. Çevirilerin, birden fazla çevirmen tarafından yapılması durumunda, söz konusu puanlar çevirmen sayısına bölünür.
5. Editör sayısının birden fazla olması durumunda yukarıdaki puanlar, editör sayısına bölünür.
6. En fazla üç yazı dikkate alınacaktır.
7.En fazla üç yazı dikkate alınacaktır.
8.Her yıl için en fazla beş etkinlik dikkate alınacaktır

 

 

 

ÜÇÜNCÜ  BÖLÜM

(SAĞLIK BİLİMLERİ DİSİPLİNİNE AİT DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ)

 

PROFESÖR, DOÇENT VE YARDIMCI DOÇENT KADROLARINA BAŞVURABİLMEK İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR

A- ATAMA KOŞULLARI

a) Profesör kadrolarına başvurabilmek için zorunlu koşullar

1. Adayın doçentlik unvanını aldığı dönemdeki YÖK’ün Doçentlik için belirlediği asgari yayın koşulları bir kez daha sağlamış olmak.

 1. En az bir ulusal ya da uluslararası kaynaklı projede görev almış olmak

3. Mezun verilen lisansüstü programlarda yüksek lisans, doktora ya da tıpta uzmanlık tez danışmalığını yürüterek tezin savunmaya girmiş olması gerekir. (Aday, lisansüstü öğrencisi olmadığına dair bir belge ibraz ettiğinde bu madde değerlendirmede göz önüne alınmaz)

4. Yayınların değerlendirilmesi sonucu toplam 1800 puan almış olmak. (1-40. Maddeler),

5. Yayınların değerlendirilmesi sonucu 600 puanı doçentlik sonrası yayınlara ait olmak koşuluyla, 1-13. Maddelerden 1200 puan almış olmak.

6. Yayınların değerlendirilmesi sonucunda 50 puanı doçentlik sonrasına ait olmak koşuluyla, 23-26. Maddelerden 100 puan almış olmak.

7. Adayın, puanlamaya tabi tutulan tüm yayınlarının yayınlanmış olması gerekir.

 

 

 

b) Doçent kadrolarına başvurabilmek için zorunlu koşullar

1. Doçentlik belgesine sahip olmak,

2. Yayınların değerlendirilmesi sonucu toplam 900 puan almış olmak.(1-40. Maddeler),

3. Yayınların değerlendirilmesi sonucu 1-13. Maddelerden 500 puan almış olmak.

4. Adayın, puanlamaya tabi tutulan tüm yayınlarının yayınlanmış olması gerekir.

 

c)Yardımcı Doçent kadrosuna başvurabilmek için,

a-1. İlk kez atanmada müracaat edenlerin ÜDS/KPDS sınavından 60 puan almış olmaları veya eşdeğerliği YÖK Başkanlığınca kabul edilen Ulusal/Uluslar arası yabancı Dil Sınavlarından eşdeğer puan almış olmak ve bu belgeyi ibraz etmek

2. Yardımcı Doçentlik ilk atamada, SCI’e giren dergilerde en az 1 makale yada ulusal/uluslararası hakemli dergilerde 2 makalenin basılmış olması,

3. Yayınların değerlendirilmesi sonucu bilimsel faaliyetler ve yayınlarla ilgili olarak toplam 300 puan almış olmak (1-40. Maddeler),

4. Yayınların değerlendirilmesi sonucu 1-13. maddelerden 200 puan almış olmak.

b-1. Her yeniden atanma dönemi için, Yayınların değerlendirilmesi sonucu toplam 300 puan almış olmak.(her 3 yıllık atamada için)

2. Yayınların değerlendirilmesi sonucu 1-13. maddelerden 200 puan almış olmak.(her 3 yıllık atamada için)

3. Yayınların değerlendirilmesi sonucu 23-26. maddelerden 30 puan almış olmak.(her 3 yıllık atamada için)

zorunlu koşullardır.

 

B- YAYINLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

     Genel İlkeler

 • Adayların tüm yayınları değerlendirmeye tabi tutulur.
 • Çok yazarlı makalelerde puanların hesaplanmasında aşağıda öngörülen formül uygulanır.

İlk isim olan yazara verilecek puan=Puan x 1.2 / Yazar sayısı + (Puan x 0.3)

Diğer yazarlara verilecek puan=Puan x 1.2 / Yazar sayısı

Buçuklu puanlar izleyen tam sayıya tamamlanır.

 

Makaleler  
1. SCI (Science Citation Index) tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vak’a takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler (Makalenin yayımlandığı derginin indekste taranan bir dergi olduğuna dair belgenin ilave edilmesi)…………….  

 

150 PUAN

2. SCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vak’a takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler…………………………  

90 PUAN

 1. Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vak’a takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler………………………………………………………..
 

70 PUAN

4. Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vak’a takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler……………………………………………  

30 PUAN

 1. 1., 2., 3. ve 4. Maddelerde belirtilen dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vak’a takdimi ve özet türünden yayınları: Adı geçen maddelerde belirtilen puanların yarısı.
 
 

Bildiriler

 
 1. Uluslararası kongre, sempozyum, panel, kurs (workshop) gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan:
 
 • Tam metin olarak yayımlanan bildiri…………………………………………………………..
50 PUAN
 • Müzakere şeklinde yayımlanan bildiri……………………………………………………….
30 PUAN
 • Özet metin yayımlanan bildiri…………………………………………………………………….
30 PUAN
 • Poster, sözlü sunum ile gösterim…………………………………………………………………
20 PUAN
 1. Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan:
 
 • Tam metin olarak yayımlanan bildiri…………………………………………………………..
45 PUAN
 • Müzakere şeklinde yayımlanan bildiri……………………………………………………….
30 PUAN
 • Özet metin olarak yayımlanan bildiri…………………………………………………………..
30 PUAN
 • Poster, sözlü sunum ile gösterim…………………………………………………………………
15 PUAN
 

Kitaplar

 
 1. Alanında kitap yazarlığı:
 
 • Özgün Bilimsel Kitap…………………………………………………………………….
500 PUAN
 • Diğer Kitap………………………………..
300 PUAN
 
 1. Alanındaki kitaplarda bölüm ve ünite yazarlığı (1):
 
 • Özgün Bilimsel Kitap……………………………………………………………………..
200 PUAN
 • Diğer Kitap…………………………………
100 PUAN
 

 

 

 

 

 

 

 

Atıflar (Atıf alan eser Süleyman Demirel Üniversitesi adresli olmalıdır.)

 
10. SCI, SSCI , AHCI  tarafından taranan dergilerde yayımlanmış ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adaya atıf yapan her eser için……………………………..  

20 PUAN

11. SCI, SSCI ,  AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adaya atıf yapan her eser için…………………..  

10 PUAN

12. Hakemli dergilerde yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adaya atıf yapan her eser için…………………………………………………………………………..  

8 PUAN

13. Adayın yazar olarak yer almadığı kitap veya diğer yayınlarda, adaya atıf yapan her eser için…….. 5 PUAN
Çeviriler(2)  
14. Alanında kitap çevirisi………………………………………………………………………………….. 100 PUAN
 1. Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili çevirisi……………………………………..
50 PUAN
 

Editörlükler ve Hakemlikler

 
16. SCI, SSCI veya AHCItarafından taranan dergilerde editörlük; ………………………. 250 PUAN
17. SCI, SSCI veya AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük; 200 PUAN
18. Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük; ……………..………………. 150 PUAN
19. Yukarıdaki maddelerin kapsamı dışında kalan diğer bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük;….. 100 PUAN
20. Yukarıda belirtilen dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük; her yıl için , İlgili maddelerde belirtilen puanların yarısı.  
21. a) SCI, SSCI veya AHCI tarafından taranan dergilerde Makale değerlendirme/Hakemlik

b) SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/Hakemlik

40 PUAN

20 PUAN

22. Kitap editörlüğü (3)  
 • Alanında yurtdışında yayımlanan kitap editörlüğü……………………………………….
150 PUAN
Sempozyum kitap editörlüğü 50 PUAN
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü…………………………………………
100 PUAN
Sempozyum kitap editörlüğü 35 PUAN
   
C- EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ  
Öğretim Faaliyetleri  
23. Son beş yılda verilmiş dersler; her yarı yılda verilen en fazla üç ders için:  
 • Lisansüstü……………………………………………………………………………………………….
10 PUAN
 • Lisans…………………………………………………………………………………………………….
10 PUAN
 • Önlisans………………………………………………………………………………………………….
10 PUAN
Tez Yönetimi  
24. Yönetiminde tamamlanan her tez için:  
 • Doktora………………………………………………………………………………………………….
100 PUAN
 • Yüksek Lisans………………………………………………………………………………………..
50 PUAN
25. Yönetiminde en az bir yıldan fazla yürütülen,tamamlanmamış her doktora tezi için…………. 10 PUAN
26. İkinci danışmanlık için, 31.ve 32.maddelerde belirtilen puanların yarısı uygulanır.  
Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri  
27. Uluslararası kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü…………………………………. 300 PUAN
28. Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma…………………………………. 150 PUAN
29. Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü…………………………………………. 100 PUAN
30. Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma…………………………………………. 50 PUAN
Diğer Bilimsel Etkinlikler  
31. Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde:  
 • Başkanlık yapmak…………………………………………………………………………………
100 PUAN
 • Görev almak…………………………………………………………………………………………
50 PUAN
32. Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde:  
 • Başkanlık yapmak…………………………………………………………………………………
45 PUAN
 • Görev almak…………………………………………………………………………………………
30 PUAN
33. Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak……………….. 15 PUAN
34. Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak……………………….. 10 PUAN
35. Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak (4)……………………………….  

10 PUAN

36. Patent  
Patentlenmiş her buluş için (Yurtdışı)………………………………………………………….. 1000PUAN
Yurtiçi 500 PUAN
Faydalı model 250 PUAN
37. Kişisel web sayfası hazırlamak……………………………………………………. 10 PUAN
38. Ders notlarınınweb ortamında hazırlanarak, sunulması (her bir ders notu için)………… 20 PUAN
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ödüller

 
39. Alanında uluslararası bilimsel nitelikli ödül almak……………………………………. 150 PUAN
40. Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak……………………………………………… 100 PUAN
(Kongre, sempozyum bildiri ödülleri hariç)  
   
   
1. Aynı kitapta en fazla üç bölüm veya ünite dikkate alınır.
2. Çevirilerin, birden fazla çevirmen tarafından yapılması durumunda, söz konusu puanlar çevirmen sayısına bölünür.
3. Editör sayısının birden fazla olması durumunda yukarıda belirtilen puanlar, editör sayısına bölünür.
4. Her yıl için en fazla beş etkinlik dikkate alınacaktır.

 

 

 

 

DÖDÜNCÜ BÖLÜM

(SOSYAL BİLİMLER DİSİPLİNLERİNE AİT DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ)

 

PROFESÖR, DOÇENT VE YARDIMCI DOÇENT KADROLARINA

BAŞVURABİLMEK İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR

 

A- ATAMA KOŞULLARI

a) Profesör kadrolarına başvurabilmek için zorunlu koşullar

1. Adayın doçentlik unvanını aldığı dönemdeki YÖK’ün Doçentlik için belirlediği asgari yayın koşulları bir kez daha sağlamış olmak.

2. En az bir ulusal ya da uluslararası kaynaklı projede görev almış olmak

3. Yayınların değerlendirilmesi sonucu toplam 1800 puan almış olmak. (1-40. Maddeler),

4. Yayınların değerlendirilmesi sonucu 600 puanı doçentlik sonrası yayınlara ait olmak koşuluyla, 1-13. Maddelerden 1200 puan almış olmak.

5. Yayınların değerlendirilmesi sonucu 50 puanı doçentlik sonrasına ait olmak koşuluyla, 23-26. Maddelerden 100 puan almış olmak.

6. Adayın, puanlamaya tabi tutulan tüm yayınlarının yayınlanmış olması gerekir.

 

b) Doçent kadrolarına başvurabilmek için zorunlu koşullar

1.  Doçentlik belgesine sahip olmak,

2. Yayınların değerlendirilmesi sonucu toplam 900 puan almış olmak. (1-40. Maddeler),

3. Yayınların değerlendirilmesi sonucu 1-13. Maddelerden 500 puan almış olmak.

4. Adayın, puanlamaya tabi tutulan tüm yayınlarının yayınlanmış olması gerekir.

 

c)Yardımcı Doçent kadrosuna başvurabilmek için,

a-1. İlk kez atanmada müracaat edenlerin ÜDS/KPDS sınavından 60 puan almış olmaları veya eşdeğerliği YÖK Başkanlığınca kabul edilen Ulusal/Uluslar arası yabancı Dil Sınavlarından eşdeğer puan almış olmak ve bu belgeyi ibraz etmek,

2. Yardımcı Doçentlik ilk atamada, ulusal/uluslararası hakemli dergilerde 2 makalenin basılmış olması,

3. Bilimsel faaliyetler ve yayınlarla ilgili olarak toplam 300 puan almış olmak (1-40. Maddeler),

4. Yayınların değerlendirilmesi sonucu 1-13. maddelerden 200 puan almış olmak.

b-1. Her yeniden atanma dönemi için, Yayınların değerlendirilmesi sonucu toplam 300 puan almış olmak. (her 3 yıllık atamada için)

2.Yayınların değerlendirilmesi sonucu 1-13. maddelerden 200 puan almış olmak. (her 3 yıllık atamada için)

3.Yayınların değerlendirilmesi sonucu 23-26. maddelerden 30 puan almış olmak. (her 3 yıllık atamada için) zorunlu koşullardır.

 

B- YAYINLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

     Genel İlkeler

 • Adayların tüm yayınları değerlendirmeye tabi tutulur.
 • Çok yazarlı makalelerde puanların hesaplanmasında aşağıda öngörülen formül uygulanır.

İlk isim olan yazara verilecek puan=Puan x 1.2 / Yazar sayısı + (Puan x 0.3)

Diğer yazarlara verilecek puan=Puan x 1.2 / Yazar sayısı

Buçuklu puanlar izleyen tam sayıya tamamlanır.

 

Makaleler

 
1. SSCI (Social Science Citation Index),SCI,AHCI, tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vak’a takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler (Makalenin yayımlandığı derginin indekste taranan  bir dergi olduğuna dair belgenin ilave edilmesi)…………  

 

250 PUAN

2. SSCI,SCI,AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vak’a takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler…………………..  

150 PUAN

 1. Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vak’a takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler………………………………………………………..
 

120 PUAN

4. Diğer bilimsel dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vak’a takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makaleler……………………………………………  

50 PUAN

 

 

 

 

 

 1. 1., 2., 3. ve 4. Maddelerde belirtilen dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vak’a takdimi ve özet türünden yayınları: Adı geçen maddelerde belirtilen puanların yarısı.
 
 

Bildiriler

 
 1. Uluslararası kongre, sempozyum, panel, kurs (workshop) gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda yer alan:
 
 • Tam metin olarak yayımlanan bildiri…………………………………………………………..
50 PUAN
 • Müzakere şeklinde yayımlanan bildiri……………………………………………………….
30 PUAN
 • Özet metin yayımlanan bildiri…………………………………………………………………….
30 PUAN
 • Poster, sözlü sunum ile gösterim…………………………………………………………………
20 PUAN
7. 7.  Ulusal kongre, sempozyum, panel gibi bilimsel toplantılarda sunularak, programda

y       yer alan:

 
 • Tam metin olarak yayımlanan bildiri…………………………………………………………..
45 PUAN
 • Müzakere şeklinde yayımlanan bildiri……………………………………………………….
30 PUAN
 • Özet metin olarak yayımlanan bildiri…………………………………………………………..
30 PUAN
 • Poster, sözlü sunum ile gösterim…………………………………………………………………
15 PUAN
 

Kitaplar

 
 1. Alanında kitap yazarlığı:
 
 • Özgün Bilimsel Kitap…………………………………………………………………….
500 PUAN
 • Diğer Kitap………………………………..
300 PUAN
 1. Alanındaki kitaplarda bölüm ve ünite yazarlığı (1):
 
 • Özgün Bilimsel Kitap……………………………………………………………………..
200 PUAN
 • Diğer Kitap…………………………………
100 PUAN
 

Atıflar(Atıf alan eser Süleyman Demirel Üniversitesi adresli olmalıdır.)

 
10. SCI, SSCI , AHCI  tarafından taranan dergilerde yayımlanmış ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adaya atıf yapan her eser için……………………………..  

20 PUAN

11. SCI, SSCI , AHCI dışındaki indeks ve özler tarafından taranan dergilerde yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adaya atıf yapan her eser için…………………  

10 PUAN

12. Hakemli dergilerde yayımlanan ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adaya atıf yapan her eser için…………………………………………………………………………..  

8 PUAN

13. Adayın yazar olarak yer almadığı kitap veya diğer yayınlarda, adaya atıf yapan her eser için…….. 5 PUAN
Çeviriler(2)  
14. Alanında kitap çevirisi………………………………………………………………………………….. 100 PUAN
 1. Alanında makale, kitap bölümü ve karar tahlili çevirisi……………………………………..
50 PUAN
Editörlükler ve Hakemlikler  
16. SCI, SSCI veya AHCItarafından taranan dergilerde editörlük;…………………………. 250 PUAN
17. SCI, SSCI veya AHCI dışındaki uluslararası indeks ve özler tarafından taranan dergilerde editörlük; 200 PUAN
18. Hakemli bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük; …………………………… 150 PUAN
19. Yukarıdaki maddelerin kapsamı dışında kalan diğer bilimsel veya mesleki dergilerde editörlük; 100 PUAN
20. Yukarıda belirtilen dergilerde yardımcı editörlük veya konuk editörlük; her yıl için , İlgili maddelerde belirtilen puanların yarısı.  
21. a) SCI, SSCI veya AHCI tarafından taranan dergilerde Makale değerlendirme/Hakemlik

b) SCI, SSCI veya AHCI dışındaki dergilerde Makale değerlendirme/Hakemlik

40 PUAN

20 PUAN

22. Kitap editörlüğü (3)  
 • Alanında yurtdışında yayımlanan kitap editörlüğü……………………………………….
150 PUAN
Sempozyum kitap editörlüğü 50 PUAN
 • Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü…………………………………………
100 PUAN
Sempozyum kitap editörlüğü 35 PUAN
   
C- EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ  
Öğretim Faaliyetleri  
23. Son beş yılda verilmiş dersler; her yarı yılda verilen en fazla üç ders için:  
 • Lisansüstü……………………………………………………………………………………………….
10 PUAN
 • Lisans…………………………………………………………………………………………………….
10 PUAN
 • Önlisans………………………………………………………………………………………………….
10 PUAN
Tez Yönetimi  
24. Yönetiminde tamamlanan her tez için:  
 • Doktora………………………………………………………………………………………………….
100 PUAN
 • Yüksek Lisans………………………………………………………………………………………..
50 PUAN
25. Yönetiminde en az bir yıldan fazla yürütülen,tamamlanmamış her doktora tezi için……………… 10 PUAN
26. İkinci danışmanlık için, 24.-25. maddelerde belirtilen puanların yarısı uygulanır.  
 

 

 

 

 

 

Sonuçlandırılmış Araştırma Projeleri

 
27. Uluslararası kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü…………………………………. 300 PUAN
28. Uluslararası kuruluşlarca desteklenen projede görev alma…………………………………. 150 PUAN
29. Ulusal kuruluşlarca desteklenen proje yürütücülüğü…………………………………………. 100 PUAN
30. Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma…………………………………………. 50 PUAN
 

Diğer Bilimsel Etkinlikler

 
31. Uluslararası sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde:  
 • Başkanlık yapmak…………………………………………………………………………………
100 PUAN
 • Görev almak…………………………………………………………………………………………
50 PUAN
32. Ulusal sempozyum, kongre, kurs (workshop) düzenlenmesi gibi etkinliklerde:  
 • Başkanlık yapmak…………………………………………………………………………………
45 PUAN
 • Görev almak…………………………………………………………………………………………
30 PUAN
33. Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için uluslararası burs almak……………….. 15 PUAN
34. Alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar için ulusal burs almak……………………….. 10 PUAN
35. Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak (4)……………………………….  

10 PUAN

36. Patent  
Patentlenmiş her buluş için (Yurtdışı)…………………………………………………………………. 1000PUAN
Yurtiçi…………………………………………………………………………………. 500 PUAN
Faydalı model…………………………………………………………………………. 250 PUAN
37. Kişisel web sayfası hazırlamak……………………………………………………. 10 PUAN
38. Ders notlarınınweb ortamında hazırlanarak, sunulması (her bir ders notu için)…………… 20 PUAN
 

Ödüller

 
39. Alanında uluslararası bilimsel nitelikli ödül almak……………………………………. 150 PUAN
40. Alanında ulusal bilimsel nitelikli ödül almak……………………………………………… 100 PUAN
(Kongre, sempozyum bildiri ödülleri hariç)  
   
1. Aynı kitapta en fazla üç bölüm veya ünite dikkate alınır.
2. Çevirilerin, birden fazla çevirmen tarafından yapılması durumunda, söz konusu puanlar çevirmen sayısına bölünür.
3. Editör sayısının birden fazla olması durumunda yukarıda belirtilen puanlar, editör sayısına bölünür.
4. Her yıl için en fazla beş etkinlik dikkate alınacaktır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

A- UYGULAMA VE İSTİSNALAR

a)       Her aşamadaki öğretim üyesi atamalarında açılan kadroya başvuran adayların dosyaları Rektör tarafından görevlendirilen bir Rektör Yardımcısı başkanlığında, Fen, Mühendislik veya Mimarlık, Güzel Sanatlar, Tasarım, Görüntü, Müzik veya Sahne Sanatları, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimlerden görevlendirilecek öğretim üyelerinden oluşacak en az 5 (beş) kişilik SDÜ Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Değerlendirme Komisyonu tarafından ön incelemeye tabi tutulur. Komisyon eserleri inceleyerek puanların hesaplamasını yapar.

b)       Yardımcı Doçent Kadrolarına her yeniden atamalar (görev süresi uzatımı dahil) 3 yıl süreyle yapılır. Askerlik, uzun süreli sağlık sorunları (sıhhi rapor veya tedavi hali) ve doğum izinleri  için ilave süre verilmez.

c)       Bölümünde lisans öğrencisi olmayan veya bir yıldan fazla süre ile proje çalışmaları yapmak üzere yurtiçinde veya yurtdışında görevlendirilen öğretim üyeleri öğretim faaliyetleri olan lisans veya yüksek lisans puanlamalarından muaf  olurlar.

d)       Fen, Mühendislik veya Mimarlık alanları için başvuran Yabancı Uyruklu Öğretim Üyeleri bu kriterin birinci bölümünde belirtilen 30. maddeden değerlendirme sırasında muaf olurlar.

e)       Güzel Sanatlar, Tasarım, Görüntü, Müzik veya Sahne Sanatları alanları için başvuran yabancı uyruklu öğretim üyeleri bu kriterin ikinci bölümünde belirtilen 36. maddeden değerlendirme sırasında muaf olurlar.

f)        Sağlık bilimleri alanları için başvuran yabancı uyruklu öğretim üyeleri bu kriterin üçüncü Bölümünde belirtilen 23. maddeden değerlendirme sırasında muaf olurlar.

g)       Sosyal bilimleri alanları için başvuran yabancı uyruklu öğretim üyeleri bu kriterin dördüncü Bölümünde belirtilen 23. maddeden değerlendirme sırasında  muaf olurlar.

h)       Tabloda yer almayan diğer hususlar, SDÜ Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılır.

 

 

 

 

I)                    Önlisans eğitimi verilen Meslek Yüksekokuluna alınacak öğretim üyesi atamalarında SDÜ Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atama ve Yükseltilme ile İlgili Değerlendirme Kriterleri uygulanmaz.

i)         Kriterlerin uygulama tarihi olan 19.09.2008 tarihinden 15.09.2011 tarihine kadar olan mevcut Yardımcı Doçentlerin görev sürelerinin uzatılarak yeniden atanmaları iş ve işlemlerinde bu kriterler uygulanmaz. 15.09.2011 yılından sonra yapılacak yeniden atamalarda uygulanır.

j)        Yüksekokullarda (Yabancı Diller Yüksekokulu hariç); Tüm Disiplinler için: A- ATAMA KOŞULLARI c maddesinin a-1 Fıkrası uygulanmaz.

 

 

B- YÜRÜRLÜK

Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atama ve Yükseltilme ile İlgili Değerlendirme Kriterleri, Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

C- YÜRÜTME

Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atama ve Yükseltilme ile İlgili Değerlendirme Kriterleri Yönergesi SDÜ Rektörü tarafından yürütülür.