Sosyal Kalkınma Sempozyumu

Değerli Bilim İnsanları,

“Sanat, Marifet ve İttifak İçin Sosyal Kalkınma Sempozyumu”; Dicle Üniversitesi, Risale Akademi ve Akademik Araştırmalar Vakfı işbirliğiyle 25-27 Ekim 2013 tarihleri arasında Diyarbakır’da düzenlenmesi planlanmaktadır.

Bilgi toplumundan bilgeliğe geçişin yaşanacağı 21. Yüzyılda, kalkınmanın insani zemininin inşa edilmesi önem arz etmektedir. Bireyin ekonomik ve sosyal beklentileri yeni bir boyut kazanmaktadır. Yaşanan ekonomik ve sosyal krizler, sosyo kültürel değerlerin önemini ortaya koymaktadır. Bu durum kalkınmada yeni model arayışlarına ve insan odaklı yeni anlayışların tüm politikalarda ve karar verme süreçlerinde etkin olması sonucunu vermektedir.

Bu anlayış doğrultusunda sosyal politikaların üreteceği “kalkınma” rakamlarla ifadenin ötesinde, toplum için ve toplum tarafından üretilecek bir iyi olma durumu olarak kabul edilmiştir. Bu iyi olma durumu, sadece satın alma gücünün yüksekliği ve teknolojiye ve tüketim mallarına erişimi değil; ferdi olduğu kadar içtimai olma, ahlaki temellere oturma, özgürleşme, iş dışında ve işte üretkenlik, eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlerden insanca faydalanabilme, temiz ve kendini yenileyebilen bir doğal çevre içinde yaşama, sosyal güvenlik ve sosyal koruma ağlarından faydalanma, sosyal adaletin toplumun tüm kurumlarına nüfuz etmesi, insan hakları ihlalleri ve yoksulluk mağduru olmamayı içermektedir.

Sosyal kalkınma, kapsamlı ve kapsayıcı alternatiflerle insanların fırsat ve tercihlerinin artırılmasını amaçlamaktadır. Sosyal politikalar devletin de bu sürece katkıda bulunduğu araçlardır. Sosyal politikalar kadının, gencin, dezavantajlının, engellinin, yaşlının, şiddet görenin, kendini ifade etmekte zorlananın sıkıntı ve farklı düşünme engellerinin ortadan kaldırılması, her türlü yoksullukla ve yoksunlukla, yapamazlıkla mücadele aracı olarak görülmektedir. Bu iyileştirme de sosyal hayatın temel dinamiklerinden olan sivil toplum kuruluşlarına sorumluluk düşmektedir.

Sosyal kalkınmanın temelinde, bireyin ve toplumun refah ve huzurunu temin etmek yatar. Kalkınma, bireyin gelişmişlik kapasitesine bağlıdır. Bu bakımdan bireyi odağa alan ve özgürlüklere dayalı sosyal kalkınma önem kazanmaktadır.

Bu çerçeve içinde özgürleşmeden doğan maddi ve manevi üretkenlik ve bunun insanlığa getireceği ayrıcalıksız huzur ve mutluluk için İslam toplumlarını geri kalmışlığa sürükleyen cehalet, zaruret ve ihtilafın üstesinden gelecek “Risale-i Nur’un Sosyal Kalkınma Reçetesi”ni müzakere etmek istiyoruz.

Said Nursi, problemleri hiçbir zaman gündelik problemlere a veya çözümlere indirgememiş, bütünü iyice tahlil etmiş, tespitler ve uygulama zemini zaman alsa da köklü çözüm önerileri sunmuştur. 1900’lü yılların başında Müslümanların geri kalışında da etkili üç unsuru “düşman” olarak zikreder: “Cehalet, Zaruret ve İhtilaf”.

Nursi bu tespitleri yaparken sadece durum tespiti yapmakla yetinmemiş, çareyi de sunmuştur. Sunduğu reçete, silah olarak isimlendirdiği ‘’Sanat, Marifet ve İttifak’tır’’. Bu üç unsur, birbirleriyle ilişkilidir. “İlimsiz marifet, marifetsiz sanat olamaz.” düşüncesinden hareketle kendi sistematiği çerçevesinde geri kalmaya sebep olan bu unsurların aşılması yolunda “müspet hareket” tarzını geliştirmiştir.

Cehalete karşı ilim ve marifet, zarurete karşı sanat, teknoloji ve sanayi alanlarında ilerleme, ihtilafa karşı ise bir vücudun azaları, bir fabrikanın çarkları, bir binanın tuğlaları gibi, birbirinde fani olmak derecesinde ittihat ve ittifak etmek gerektiğini ifade eden Bediüzzaman’ın düşünceleri ilim adamlarının dikkatli nazarlarıyla tetkik edilmeyi beklemektedir.

Bu sempozyumda sunulması muhtemel tebliğlere, panellere, konuşmalara, posterlere konu olabilecek başlıklar sempozyum konuları linkinde arz edilmiştir. Sempozyuma, alanınızdaki birikiminiz ve tecrübenizle katılmanızdan onur duyacağımızı belirtir yapacağınız değerli katkılar için şimdiden teşekkür ederiz.

Prof.Dr. Ayşegül Jale SARAÇ

(Dicle Üniversitesi Rektörü)
Sempozyum Onursal Başkanı

Prof. Dr. Gürbüz AKSOY           

(Akademik Araştırmalar Vakfı Başkanı)
Sempozyum Başkanı

Dr. İsmail BENEK

(Risale Akademi Kurucu Üye)
Sempozyum Başkan Yrd.

SEMPOZYUM KONULARI

A.EKONOMİK VE SOSYAL KALKINMA

Sosyo kültürel değerler
Refah İktisadı ve Kalkınma Etiği
İktisadi Kalkınmadan Sosyal Kalkınmaya
İnsani Kalkınma
Sanat, marifet, ittifak
Sosyal Güvenlik
Sosyal Araştırma yöntemleri, katılımcı yerel yönetim uygulamaları

B.DEMOKRASİ, HAK VE ÖZGÜRLÜKLER

Demokrasi, İnsan Hakları ve Kalkınma Hakkı
Adalet
Özgürlükler;
Siyasal Özgürlükler
Ekonomik Özgürlükler
Toplumsal Fırsatlar(Eğitim, Sağlık vb.)
Şeffaflık Güvenceleri
Koruyucu Güvenlik
Toplumsal Şiddetle Mücadele
Sivil Toplum, Sosyal Diyalog ve Katılım

C.AYIRIMCILIK VE İSTİSMARA KARŞI TOPLUMSAL EŞİTLİK

Kadın
Çocuk
Yaşlılar
Engeliler
Yoksulluk

D.KALKINMA VE ÇEVRE

Çevre
Göç
Kentsel Politikalar

E.RİSALE-İ NUR’DA SOSYAL İNŞA İÇİN BAZI KAVRAMLAR:

Teârüf, Tevhid-i Efkâr ve Siyaset-i Aliye-i İslamiyye
Teavün, Teşrik-i Mesai ve Taksimu’l-A’mal
Maslahat-ı Vasia-i İctimaiye
Fikr-i Hürriyet, Teşebbüs-i Şahsî ve Fikr-i İcat
Fihriste-i Makâsıd ve Program-ı Efkâr
Müspet Hareket
Risale-i Nur Bakışı İle Toplumu İhya Yaklaşımı;
İttihad-ı Kulûb
Marifet
Sa‘y
Terk-i Sefahat
Ref’-i İmtiyaz

ÖNEMLİ TARİHLER

Bildiri Özetlerinin (Türkçe ve İngilizce Gönderilmesi için Son Tarih

26 Ağustos 2013

Kabul Edilen Bildiri Özetlerinin İlan Tarihi

02 Eylül 2013

Bildiri Tam Metninin Gönderilmesi için Son Tarih

09 Eylül 2013

Sempozyum Programının İlan Tarihi

16 Eylül 2013

Konaklama için Son Kayıt Tarihi

30 Eylül 2013

Sempozyum Tarihi

25-27 Ekim 2013

Bilimsel Sekretarya (Bildiri Gönderimi ve Kabulü)

Dr.Mehmet Akif YAZICI

E-mail : akif.yazici@gmail.com

Gsm : 0 530 115 71 50

Organizasyon Sekreteryası (Kayıt, Konaklama, Ulaşım ve Sponsorluk)

Yrd.Doç.Dr.İsmail YILDIZ

E-mail : iyildiz21@yahoo.com

Gsm : 0 532 266 84 32