Milli Ulaşım Teknolojileri Tasarım Yarışması

Millî Eğitim Bakanlığının genel ve özel amaçları doğrultusunda, Türkiye genelindeki ortaokullarda öğrenim gören öğrenciler arasında hayat boyu öğrenen, öğrendiğini uygulayabilen, teknoloji ve tasarım süreçlerini hem kendisi hem de yaşadığı toplum yararına kullanabilen, teknoloji ve tasarım sürecini anlayabilen, yorumlayabilen,
yönetebilen, değerlendirebilen; çevresindeki teknoloji ve tasarım problemlerini fark edebilen ve bunlara çözümler getirebilen ayrıca yenilikçi düşünebilen öğrencilerin yetişmesine katkı sağlamak amacıyla “Bir Düşün Sen” adlı Millî Ulaşım Teknolojileri Tasarımı Türkiye Sergisi düzenlenmektedir.

HEDEF KİTLE
Ülke geneli resmî ve özel ortaokul ile imam hatip ortaokullarında öğrenim gören 5, 6, 7
ve 8.sınıf öğrencileridir.

Hedefler
Ortaokul öğrencilerine yönelik “Bir Düşün Sen” millî ulaşım teknolojileri tasarımı ile öğrencilerde aşağıdaki becerilerin kazanılması hedeflenmektedir.
– Bilimsel bilgi ve teknolojinin yaratıcı düşünme sistematiği ile yenilikçi (inovatif) ürünlere dönüşmesi konusunda katkı sağlamak,
– Günlük hayatta karşılaşılan teknoloji ve tasarım problemlerinin çözümüne ilişkin sorumluluk duygusu kazandırmak,
– Teknoloji ve Tasarım ürünleri geliştirme sürecinde problem belirleme, fikir üretme, uygulama ve sunma sürecini anlamalarına yardımcı olmak,
– Birey, çevre, toplum ve teknoloji arasındaki etkileşimi fark ettirmek,
– Problem tanımlama, çözme ve uygulama becerileri geliştirmek,
– Doğadaki mevcut varlıkların kabiliyetlerinin teknoloji kullanılarak insan ve toplum yararına dönüştürebilme bakışını kazandırmak,
– İşlevsel, özgün ve yenilikçi düşünme becerileri kazandırmak.

TASARIM KONULARI
“Bir Düşün Sen” adlı millî ulaşım teknolojileri tasarımı Türkiye sergisi, ortaokul
öğrencilerinin fikir üretimini sağlayacak teknikleri kullanması, farklı fikirlerin ortaya
çıkması, hayal gücü ve düşünme becerilerinin gelişmesi ve yaşadığı sorunlara yenilikçi
bakış açısı ile çözüm getirmesi amacını taşımaktadır.
Ülkemizde bilim, sanayi ve teknoloji alanlarındaki gelişmeler doğrultusunda millî
ürünlerin üretiminin arttığı gerçeğinden yola çıkarak; öğrencilerden yaşadığı bölgedeki
ulaşım sorunlarına çözüm getiren, var olan veya olmayan alternatif ulaşım araçları ve
sistemleri ile toplu taşımaya yeni bakış açısı geliştiren millî ulaşım teknolojilerine yönelik
aşağıdaki konu başlıklarıyla ilgili bir tasarım çizmeleri ve ayrıca tasarımlarını marka,
logo ve slogan ile ifade etmeleri beklenmektedir.

1- Milli Otomobil
2- Millî Kara Toplu Taşıma Ulaşım Aracı
3- Millî Raylı Taşıma Ulaşım Aracı
4- Millî Hava Ulaşım Aracı
5- Millî Deniz Ulaşım Aracı

KATILIM KOŞULLARI VE UYGULAMAYA İLİŞKİN ESASLAR
Başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için aşağıdaki koşullar dikkate alınacaktır.

1. Türkiye sergisine Katılım sağlayacak öğrenciler, seçtiği ulaşım aracına ait tasarım
fikirlerini;
a. (35x50cm) kâğıt üzerine istedikleri teknikle çizmeleri,
b. (35x50cm) ikinci ayrı bir kağıt üzerine marka, logo ve slogan ile ifade
etmeleri,
c. “Bir Düşün Sen” Eser Tanıtım Formunu”(Ek-2) eksiksiz doldurmaları,
d. Her bir öğrencinin tasarımının sergiye kabul edilmesi için; hem tasarım çizerek
(a maddesi) hem de marka, logo ve slogan oluşturarak (b maddesi) iki ayrı
çalışma ve Ek-2 formu (c maddesi) ile başvurmaları,
gerekmektedir.

2. Eserler, üç boyutlu olmamalıdır. (maket, model vb.)

3. Eserlerde ve her türlü dokümanda kullanılacak dil Türkçedir.

4. Her öğrenci tek bir konu başlığı ile katılabilir.

5. Öğrenciler tarafından yapılan eserler, okul müdürlükleri aracılığı ile herhangi bir
değerlendirme yapılmadan ilçe millî eğitim müdürlüklerine gönderilecektir.

6. İlçe millî eğitim müdürlüklerinde toplanan eserler herhangi bir değerlendirme
yapılmadan il millî eğitim müdürlüklerine gönderilecektir.

7. Eserler, il millî eğitim müdürlüklerince oluşturan komisyon tarafından
değerlendirmeye alınarak her konu başlığında ilk üç dereceye giren eserler
belirlenecek (5 konu başlığıX3=15 Eser) ve Millî Eğitim Bakanlığına Ek-3 tutanakla
gönderilecektir.

8. Eserlerin il millî eğitim müdürlükleri tarafından kayıt-kabul tutanağı onaylı olarak Ek3
ile birlikte posta/kargo hizmetleri aracılığı ile (Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim
Genel Müdürlüğü Atatürk Bulvarı 06648 Bakanlıklar\ANKARA ) adresine
gönderilmesi sağlanacaktır.

9. Başka yollarla gönderilen ya da başka adreslere teslim edilen başvurular
reddedilecektir. Posta/kargo ile yapılacak başvurularda esas olan, belirtilen son teslim
tarihine kadar başvurunun posta/kargoya verilmiş olmasıdır. Posta/kargo ile yapılacak
başvurularda, belgenin son başvuru tarihinden önce gönderildiğinin posta/kargo
hizmet sağlayıcısı tarafından zarf/dosya üzerinde açık bir şekilde belirtilmiş olması
Millî eğitim müdürlüğünün sorumluluğundadır.

10. Eserler, Millî Eğitim Bakanlığınca oluşturulan Seçici Kurul tarafından
değerlendirilecek, Türkiye sergisinde sergilenmeye değer bulunan en fazla yüz (100)
eser belirlenecektir.

11. Öğrencilerin eserlerini bir danışman öğretmen gözetiminde oluşturması zorunludur.
Danışman öğretmen, öğrencinin bulunduğu okulda görev yapan bir öğretmen
olmalıdır. Danışman öğretmen için alan/branş sınırlaması yoktur.

12. Türkiye sergisine gönderilen eserler daha önce sergilendiğinin ve/veya herhangi bir
yarışmaya/etkinliğe katılmış olduğunun tespiti halinde ilgili tasarımların
adaylığı/başvurusu derhal iptal edilecektir.

13. Millî Eğitim Bakanlığı gerekli gördüğü takdirde, takvim üzerinde değişiklik yapabilir
veya sergiyi herhangi bir aşamada iptal edebilir.
14. Katılım sağlayacak tüm öğrenciler, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.

15. Öğrenciler, eserler ile birlikte Ek-2’de verilen “Bir Düşün Sen” Eser Tanıtım
Formunu” doldurarak göndermelidir. Ayrıca kapalı bir zarfın içine de Ek-1 de
belirtilen “Kişisel Bilgiler Formunun’’ da eksiksiz bir şekilde doldurularak
gönderilmesi gerekmektedir.

16. Eserlerin arkasında sağ alt köşeye rumuz yazılmalıdır. Rumuz belirlenirken, iki harf
ve dört rakamdan (Örnek: SB2616) oluşturulmasına dikkat edilmelidir.

17. Eserlerin değerlendirilmeye alınabilmesi için ekte verilen formların eksiksiz
doldurulması gerekmektedir. Formlar (Ek-1,2) Times News Roman yazı karakteriyle
12 punto ve 1,5 satır aralığında yazılacaktır.

18. Eserler iki mukavva arasına katlanmadan, buruşturulmadan, paspartu ve rulo
yapılmadan paketlenip Millî Eğitim Bakanlığına gönderilmelidir. Kırışmış ve
yıpranmış eserler kabul edilmeyecektir.

19. Şartname ve başvuru formları; Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün resmî internet
sitesi http://tegm.meb.gov.tr adresinden temin edilebilir.

20. Bakanlığımıza gönderilen tasarımlar sahiplerine iade edilmeyecektir.

21. Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde Millî Eğitim Bakanlığının
kararları geçerlidir.

22. “Bir Düşün Sen” adlı millî ulaşım teknolojileri tasarımı Türkiye sergisi kapsamında
sergilenmeye değer en fazla yüz (100) eser seçilecektir.

23. En fazla yüz (100) eserin sergileneceği ve iki (2) gün sürecek Türkiye sergisi Ankara’da
yapılacak olup sergi tarihi daha sonra bildirilecektir.

SEÇİCİ KURUL İLE İL DEĞERLENDİRME KOMİSYONLARININ
OLUŞTURULMASI VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ

1. İl millî eğitim müdürlüklerinde, temel eğitim şubesinden sorumlu il müdür yardımcısı
veya şube müdürünün başkanlığında iki (2) teknoloji tasarım öğretmeni, bir (1) görsel
sanatlar öğretmeni, bir (1) Türkçe öğretmeni, bir (1) sosyal bilgiler öğretmeni ve bir
(1) fen bilimleri öğretmeni ile il değerlendirme komisyonu oluşturulur.

2. İl değerlendirme komisyonu her konu başlığında ilk üç dereceye giren eseri, Ek-3
formu doldurarak Millî Eğitim Bakanlığına gönderir.

3. Temel Eğitim Genel Müdürlüğünde, altı (6) alan uzmanı, on (10) Millî Eğitim
Bakanlığı ve beş (5) Türkiye Belediyeler Birliği temsilcisi ile Seçici Kurul
oluşturulur.

4. Seçici Kurul, sergilenmeye değer görülen eserleri belirler ve sergiyi oluşturur.

5. Seçici Kurul ve il değerlendirme komisyonları, aşağıdaki ölçütlere göre eserleri
değerlendirir.
– Özgünlük,
– Yenilikçi (İnovatif) Düşünme,
– Ergonomi,
– İşlevsellik,
– Gerçekleştirilebilirlik,
– Sürdürülebilirlik,
– Duyarlılık (Çevre vb.)
– Erişim Kolaylığı,
– Doğaya Saygı,
– Yaşam Kalitesini Arttırma,
– Estetik Tasarım.

6. Eserler, tasarım konularında belirtilen temaya uygunluğunun yanı sıra anlam,
yaratıcılık, farklılık, sanatsal kaygı ve estetik bütünlük çerçevesinde de ele alınır.

SERGİLEME
1. Türkiye sergisinde sergilenmeye değer en fazla yüz (100) eser seçici kurul tarafından
belirlenerek sergilenecektir. Ayrıca sergide yer alan eserler kullanılarak “Bir Düşün
Sen” Adlı Millî Ulaşım Teknolojileri Tasarımı Türkiye Sergisi Kataloğu
oluşturulacaktır.

Şartname ve Ekler için Tıklayınız