Konya Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı Bursu

Konya Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı Bursu

2017/18 öğrenim yılında KONEV’den yüksek öğrenim bursu almak isteyen öğrencilerimizin başvuru tarihleri belli oldu.
Konev burs yönetmeliğinde (sitemizin burs işlemleri bölümünde görülebilir.) belirtilen şartları taşıyan öğrencilerimiz 21.08.2017 – 15.09.2017 tarihleri arasında mesai günleri (Cumartesi günleri dahil) içinde 10.00 – 16.00 saatleri arasında başvurularını bizzat kendileri KONEV genel merkezinde elden yapacaklardır. Başkası adına veya posta ile müracaat kabul edilmeyecektir.

Burs için başvurmak isteyen öğrencilerimiz, Burs başvuru dilekçesini imzaladıktan sonra dilekçenin alt kısmında belirtilen bilgi ve belgeleri (Sitemizin burs işlemleri/burs başvuru dilekçesi bölümünde görülebilir) eksiksiz olarak KONEV yetkililerine elden kendileri teslim edeceklerdir. Gerekli bilgi ve belgeleri eksik olan veya el yazısı ile doldurulması gereken bölümleri okunaklı ve anlaşılır şekilde doldurulmayan başvurular (Genellikle öğrencilerimiz bu hususa dikkat etmeyip okunaklı ve düzenli doldurulmayan form dilekçeler yüzünden mağdur olmaktadırlar. O nedenle bu konuya öğrencilerimiz özen göstermelidirler.) kabul edilmeyecek ve değerlendirmeye alınmayacaktır. Öğrencilerimizin bu hususlara özen göstermelerini özellikle rica ederiz.

Yeni eğitim/öğretim yılının hayırlı uğurlu olması dileklerimizle bütün öğrencilerimize sağlık ve başarılar dileriz. KONEV

NOT: Başvuru dilekçesi ve burs talep bilgi formu sitemizin burs işlemleri bölümünden indirilebilir. Bu imkanı olmayan öğrencilerimiz Konev Genel Merkezinden temin edebilirler. Burs başvurusu yapacak öğrencilerimiz Konev Burs yönetmeliğini mutlaka okumalıdır.

KONEV
KONYA EĞİTİM, KÜLTÜR VE SAĞLIK VAKFI
YÜKSEK ÖĞRENİM BURSU YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL ESASLAR
AMAÇ
Madde 1 – Bu Yönetmelik, Vakfın kendi kaynakları veya yapılacak bağışlarla, yüksek öğrenim gören öğrencilere, öğrenim bursu verilmesinin esas ve usullerini belirler.

DAYANAK
Madde 2 – Bu Yönetmelik, Konya Eğitim, kültür ve sağlık vakfı resmi senedinde belirtilen amaçlar ve ilkeler doğrultusunda hazırlanmıştır.

TANIMLAR
Madde 3 – Bu Yönetmelikte geçen;
Vakıf : Konya Eğitim, kültür ve sağlık vakfını, (kısa adı KONEV)
Vakıf Senedi : Konya Eğitim, kültür ve sağlık vakfı resmi senedini,
Vakıf Yönetimi : Konya Eğitim, kültür ve sağlık vakfı Yönetim Kurulunu ,
Öğrenci: Konya nüfusuna kayıtlı olup Ankara’da yüksek öğrenim kurumlarına kayıt olmaya hak kazanan ve yüksek öğrenime devam eden öğrencileri,
Bursiyer: Konev’den öğrenim bursu alan öğrencileri ifade eder.

İLKELER
Madde 4– ÖĞRENİM BURSU AŞAĞIDA SAYILAN ESASLAR DOĞRULTUSUNDA VERİLİR.
a. Üniversite giriş sınavına girerek kendi alanında yeterli puanı alan ve bir Yüksek Öğretim Kurumuna girmeye hak kazanarak ilgili okula kaydını yaptıran maddi imkanı yetersiz olan öğrenciler, öğrenim bursu için başvuru hakkını kazanır.
b. Öğrenim bursu verilecek öğrenciler başarı ve öncelik tespit puanına göre belirlenir.
c. Vakfın amacına ve ilkelerine uygun olduğu takdirde gerçek ve tüzel kişilerin şartlı burs bağışları kabul edilir. Bu durumda bağışta bulunanın istediği şartlar dikkate alınır.
d. Meslek lisesi mezunu olup da meslek yüksek okullarına sınavsız giren öğrenciler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan yüksek öğretim kurumlarına giren öğrencilere uygulanacak işlem ve verilecek burs adedi, başvuruda bulunanların sayısı göz önünde bulundurularak yönetim kurulunca her ders yılı başında belirlenir.
e. Özel Üniversitelerde veya vakıf üniversitelerinde tamamen veya kısmen paralı öğrenim görenlerle Açık Öğretim öğrencilerinin başvuruları değerlendirilmez.

İKİNCİ BÖLÜM
BURS VERİLECEK ÖĞRENCİ SAYISI, BURS MİKTARI VE BURS TAHSİS ESASLARI
Madde 5 – Öğrenim bursu için her yıl vakıf bütçesine konulacak ödenek ile burs verilecek öğrenci sayısı ve aylık burs tutarı Vakıf Yönetim Kurulunca belirlenir. Öğrenim bursu Ekim ayından başlayarak 8 ay süreyle verilir.
Madde 6 – Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasını takiben; öncelik tespit puanlama esasları, öğrenim bursu başvuru esasları ve başvuru süresi Vakıf Yönetimince belirlenerek başvuru formları ile birlikte Vakfın İnternet Sitesinde yayınlanarak duyurulur.

YÜKSEK ÖĞRENİM BURSU ALACAK ÖĞRENCİLERİN TESPİTİ
Madde 7 – Vakfa yapılan başvurular bu yönetmelik kapsamında değerlendirilir. Başvuru formunda beyan edilen hususların doğruluğu hakkında vakıf yönetimi her türlü resmi ve sivil makamlar/kurumlar/kişiler nezdinde inceleme yapabilir ve yaptırabilir. Yapılan incelemede eksik ve yanlış bilgi verildiği anlaşılan başvurular değerlendirme dışında bırakılır. Öğrencinin eksik veya yanlış bilgi verdiği hangi aşamada tespit edilirse, burs işlemleri derhal durdurularak yasal işlemlere başlanır.
Başvuran öğrenci sayısının, verilecek burs sayısından fazla olması halinde, başarılı ve maddi imkanları yetersiz öğrenciler değerlendirilerek sıralanır. Yapılan sıralamada Vakıf Yönetimince verilmesine karar verilen öğrenim bursu adedi kadar öğrenci burs almaya hak kazanır.

BURS SÜRESİ
Madde 8 –Prensip olarak burslar bir yıllıktır. Önceki yıl/yıllarda öğrenim bursu almış olan öğrenci şartları uyduğu müddetçe tekrar öğrenim bursu için başvurabilir. Bu takdirde önceden burs alanlar, yeni müracaat edenlerle birlikte yeniden değerlendirmeye alınır. Ancak, burs süresi hiç bir halde okuduğu yüksek öğretim kurumunun normal eğitim süresini aşamaz.

BURSUN DEVAMI
Madde 9 – Önceki yıl/yıllarda burs alıp yeniden burs için başvuran öğrencinin başarılı olması esastır. Ara sınıflardan burs için başvuran öğrencilerin başvurduğu yıl itibarı ile önceki yıl/yıllardaki genel başarı ortalaması, 4’lük sistemde eğitim veren yüksek öğretim kurumlarında en az 2,5 ve 100’lük sistemde eğitim veren yüksek öğretim kurumlarında en az 65 olmalıdır. Burs verilecek öğrenciler, başarı puanı ve öncelik tespit puanı en yüksek olan öğrenciden başlayarak sıralanır. Yeniden başvuran öğrenci başvuru formu ile birlikte, okuduğu yüksek öğrenim kurumundan, halen öğrenci olduğuna dair belge (Öğrenci Belgesi) ile birlikte ayrıntılı not cetvelinin aslını (transkript), temin ederek başvuru formuyla birlikte Vakfa ibraz etmek zorundadır.

BURSUN KESİLMESİ
Madde 10 – Burs alanlardan;
1. Okulu bırakanlar, öğrenime ara verenler ve Vakıf Yönetiminin bilgisi dışında okul değiştirenlerin,
2. Vakıftan burs aldığı süre içinde, başka herhangi bir gerçek veya tüzel kişiden burs, kredi vb. Her ne ad altında olursa olsun (İkamet, yiyecek ve giyecek dahil) yardım ve destek alanların, (Yüksek öğrenim kredi ve yurtlar kurumundan alınan burs ve krediler hariç)
3. Vakfın istediği bu yönetmelikte belirtilen veya vakıf yönetimince ek olarak istenen diğer belgeleri zamanında getirmeyenlerin,
4. Öğrenciye yakışmayacak tutum ve davranış içinde oldukları yargı veya ilgili öğretim kurumlarının kararı ile belgelenenlerin,
5. Sigara, içki vb. bağımlılık yapan maddeleri kullandıkları tespit edilenlerin.
6. Her ne sebeple olursa olsun Vakfa eksik, yalan ve yanlış beyanda bulunanların,
7. Öğretim kurumunca öğrenimi geçici süre dondurulanların,
8. Bir suçtan sanık olarak tutuklananların, tutukluluk süresince veya sürekli olarak burslarının kesilmesine Vakıf Yönetimince karar verilir.
Madde 11 – Resmi sağlık kurumlarında tedavi görenler ile dinlenme ve hava değişimi alanların burslarının ödenmesine devam edilir. 3 ayı geçen tedavilerde bursun verilmesine ara verilir.
Öğrenciye verilen cezanın bütün sonuçları ile affedilmesi, tutukluluğun kaldırılması, okula devam hakkı verilmesi durumunda, başvuru halinde Vakıf Yönetimi yeniden değerlendirme yaparak kesilen bursun devamına karar verebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
BURS ALAN ÖĞRENCİNİN İZLENMESİ

Madde 12 – Vakıf Yönetimi burs alan öğrencinin durumunu izler ve denetler. Bu amaçla Vakıfça istenen belge, bilgi ve formlar öğrenciler tarafından düzenli olarak Vakfa verilmek zorundadır. Öğrenci, Vakfa verdiği bilgilerde bir değişiklik olması halinde bu durumu, en geç bir ay içinde Vakfa bildirmek zorundadır.
KONEV’ den burs alan öğrenciler, geçerli bir mazeretleri olup bu mazeretlerini vakfın ilgili birimlerine zamanında bildirmediği müddetçe, vakfın öğrenciler için düzenleyeceği faaliyetlere katılırlar. Bu hususta bildiri öğrencinin kendisine bir önceki toplantıda bildirilir veya internet sitemizde ilan edilir. Bunların dışında öğrencinin öğrenim yılı başında vakıf yönetimine kendi verdiği e-mail adresine elektronik posta yoluyla veya telefonuna SMS yoluyla yapılabilir.
Bursiyerler, vakıf yönetiminin belirlediği takvime göre vakıf merkezinde (Kız öğrenciler en az iki kişi, erkek öğrenciler en az bir kişi olmak üzere) vakıf yönetiminin belirlediği ve önceden öğrencilere bildirilen sırayla nöbet tutarlar. Geçerli bir mazereti olan öğrenci, vakıf yönetimine nöbet gününden en az bir gün önce yazılı olarak bildirip vakıf yönetiminin onayını alarak yerine bursiyerler arasından kendisinin bulacağı birisine nöbetini tutturabilir. Mazeretsiz olarak nöbete gelmeyen veya yerine, yukarıda belirtilen usule uygun olarak başka bir bursiyer bulmayan öğrencinin o ayki bursu ödenmez. Aynı durumun tekerrürü halinde, nöbetleri tutmayan öğrencilerin durumu, yönetim kurulunca yeniden değerlendirilir.
Geçerli bir mazereti olmaksızın ve bunu vakıf yönetimine önceden yazılı olarak bildirmeksizin, bursiyer toplantısına ilk defa katılmayan öğrencinin bir aylık bursu kesilir. Aynı durumun tekerrürü halinde, toplantılara katılmayan öğrencilerin durumu, yönetim kurulunca yeniden değerlendirilir.
Her öğrenci burs aldığı yıl içinde, usul ve esaslarını vakıf yönetiminin belirlediği bir konuda tez hazırlamak ve bizzat kendisi sunmak zorundadır. Vakıf yönetimince belirlenen tez konusunu belirlenen esaslara uygun olarak zamanında hazırlayıp sunmayan öğrencinin bursu derhal kesilir ve daha sonraki yıllarda burs talebi kabul edilmez.

DİĞER YETKİLER
Madde 13 – Bu Yönetmelikte bulunmayan hususlar hakkında karar vermeye, ekli belgelerde değişiklik yapmaya, bu yönetmeliği tamamlayıcı nitelikteki diğer form ve belgeleri hazırlamaya Yönetim kurulu yetkilidir. Yönetim kurulu bu görevi bizzat kendisi yapabileceği gibi, oluşturacağı bir komisyon marifetiyle de yapabilir.
Madde 14 – Vakıf, burs verdiği öğrencilerden, okulu bitirdikten ve gelir getirici bir işe kavuştuktan sonra, vakfın belirleyeceği bir öğrenciye, burs aldığı süre kadar günün şartlarına göre vakfın verdiği miktar kadar burs vereceğine ilişkin yazılı taahhüt belgesi alır.

YÜRÜRLÜK
Madde 15 – KONEV resmi senedinde belirtilen amaçlar ve ilkeler doğrultusunda hazırlanan bu yönetmelik 15.09.2011 tarihinde yürürlüğe girer ve KONEV yönetim kurulu tarafından uygulanır.
EK: Öncelik tespit puanlama esasları

ÖNCELİK TESPİT PUANLAMA ESASLARI
Öğrenciler arasında öncelik tespiti yapılırken öncelikle öğrencinin başarı durumu değerlendirilir. Daha sonra öğrencinin ve ailesinin durumu aşağıdaki puanlamaya göre değerlendirilir.
1 – Öğrencinin;
a- Babasının ölü olması halinde ……………………………………..:20 puan
b- Annesinin ölü olması halinde ……………………………………. :10 puan
c- Ailesinin bulunduğu il dışında okuması halinde………….. :20 puan
d- Ailesinin Konya İl sınırları içinde ikamet etmesi……….. :20 puan
2 – Ailenin;
a-İlk ve orta okulda okuyan her çocuğu için ……….: 5 puan
b-Lisede okuyan her çocuğu………………:10 puan
c-Üniversitede okuyan diğer her çocuğu için……..:20 puan
2015-2016 öğretim yılı için, aile gelirinin değerlendirilmesinde ölçü olarak 1.500.-TL. toplam gelir için 100 puan esas alınmıştır.. Takip eden yıllarda günün şartları dikkate alınarak değiştirilebilir.
(*) AİLE AYLIK GELİR DEĞERLENDİRMESİNE İLİŞKİN ÖRNEKLER
-Ailenin aylık geliri 750.- TL olduğu takdirde; 150/5 = 150 puan
-Ailenin aylık geliri 900.- TL. olduğu takdirde; 150/6 = 140 puan
-Ailenin aylık geliri 1.200.- TL. olduğu takdirde; 150/8 = 120 puan
-Ailenin aylık geliri 1.500.- TL. olduğu takdirde; 150/10 = 100 puan
-Ailenin aylık geliri 1.800.- TL. olduğu takdirde; 150/12 = 80 puan
-Ailenin aylık geliri 2.250.- TL. olduğu takdirde; 150/15 = 75 puan
-Ailenin aylık geliri 3.000.- TL. olduğu takdirde; 150/20 50 puan
-Ailenin aylık geliri 3.750.- TL. olduğu takdirde; 150/25 = 40 puan
-Ailenin aylık geliri 4.500.- TL. olduğu takdirde ;150/30 = 25 puan
-Ailenin aylık geliri 4.500.- TL üstü olduğu takdirde aile gelir değerlendirilmesinden puan verilmez.

BURS BAŞVURU DİLEKÇESİ

KONEV
KONYA EĞİTİM, KÜLTÜR VE SAĞLIK VAKFI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Şahsım ve ailem hakkındaki bilgileri içeren, Vakfınızın yükseköğrenim burs talep bilgi formu tamamen gerçeğe uygun olarak tarafımdan eksiksiz olarak doldurulmuş ve istenen belgeler ekte sunulmuştur.

KONEV yüksek öğrenim burs yönetmeliğini ve burs koşullarını tam ve eksiksiz olarak incelediğimi ve belirtilen kurallara uyacağımı, bildirimlerimde gerçeğe aykırı bir durum ortaya çıktığı takdirde, her türlü yasal sorumluluğu ve KONEV yönetim kurulunun alacağı kararları kabul ettiğimi/edeceğimi beyan eder, burs programınızdan yararlanabilmem için değerlendirmeye dahil edilmemi arz ederim. / /2017
Adı/Soyadı

EKLER
1-Öğrencinin kendi el yazısıyla matbaa harfleri ile okunaklı şekilde eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış KONEV yükseköğrenim burs talep bilgi formu, (Öğrencinin kendi el yazısı ile okunaklı şekilde doldurulmayan başvurular değerlendirmeye alınmaz.)
2- Üniversite Giriş sınavı sonuç belgesi fotokopisi ve kayıt yaptırdığı okuldan alınan öğrenci belgesi, (Ara sınıflarda okuyanlar, okuduğu öğretim kurumundan, öğrenime devam ettiğini belirten belge ve tüm öğrenim dönemlerine ilişkin genel başarı ortalamasını gösteren belge/transkript.)
3- Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve iki adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf,
4- Nüfus İdaresince düzenlenen Vukuatlı Aile nüfus kayıt örneği,
5- a) Ailesinin oturduğu yer ile ilgili ikamet ilmuhaberi. (Nüfus İdaresinden veya muhtarlıktan alınacak)
b) Kendisinin oturduğu yer ile ilgili ikamet ilmuhaberi. (Nüfus İdaresinden veya muhtarlıktan alınacak)
Not: Suistimalleri önlemek amacıyla Vakıf yönetimi gerekli gördüğü takdirde yıl içinde her zaman ikamet durum belgesini tekrar isteyebilir. (KYK yurtlarında kalanların yurt müdürlüğünden alacakları belge yeterlidir.)
Not: Ankara’da ikamet ettiğini belgelemeyenlerin müracaatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
6- Ailenin gelir durumu ile ilgili olarak,
– Aile Reisi eğer çalışıyorsa, net maaşını (Net maaşa varsa, ikramiye tazminat, yan ödemeler vb. gelirler de dahil edilecektir.) gösteren bir belge, Serbest meslek sahibi, çiftçi, sanayici veya esnaf olması halinde vergi levhasının vergi dairesince onaylı fotokopisi,
– Muafiyete Tabi çiftçiler için muhtardan onaylı belge,
– Emekliler için aylıklarını aldıkları kurumdan onaylı maaşlarını gösterir belge.
Önemli Not: İstenen belgelerin aslı Vakfımıza ibraz edilmeli ve belgelerin düzenleme tarihi, başvuru tarihi itibari ile 1 aydan eski olmamalıdır

KONEV Merkezi
İzmir 2 Caddesi
No.44/8 Kızılay
Çankaya / ANKARA
Telefon
(312) 419 42 43
E-mail
info@konev.org.tr

http://www.konev.org.tr/icerik.aspx?id=52

http://www.konev.org.tr/