KİTAP DOSTU PROJESİ YARIŞMASI

KİTAP DOSTU PROJESİ YARIŞMASI

ŞIRNAK İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

“KİTAP DOSTU PROJESİ” YARIŞMA YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

Amaç

Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Şırnak Merkez İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ilköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, kitap okumayı sevdirmek, öğrencilerin kelime dağarcığını zenginleştirmek ve güven duygusu geliştirmek, Türkçeyi doğru, güzel, etkili kullanma becerisini geliştirmeyi kapsayan “Kitap Dostu Proje”si ile ilgili esas ve usulleri düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönerge, Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğü Merkez ve Merkez’e bağlı ilköğretim kurumlarında öğrenim gören İlköğretim 4-8 sınıf öğrencilerinin Kitap Dostu Projesi yarışmasına bireysel şekilde katılmalarını kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönerge, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ve Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Proje Süresi: Projenin hazırlık ve uygulama süresi 3 aydır. ( 14.02.2011-13.05.2011 )

Tanımlar

Madde 4- Bu yönergede geçen;

Bakanlık : Millî Eğitim Bakanlığını,

Okul : Bakanlığa bağlı resmî ve özel ilköğretim okulunu,

Müdürlük : Yarışmaya giren öğrencilerin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünü,

Kategori :  Yarışmanın hangi örgün eğitim kurumları ile hangi sınıflar arasında yapılacağını,

Yarışma :  Kitap Dostu Projesi yarışmasını,

Etkinlik: Milli Eğitim Bakanlığı ilköğretim ve ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinde ifadesini bulan sosyal ve kültürel etkinlikleri,

Komisyon : Yarışmaya katılanları değerlendiren kişileri,

Kitap Dostu Projesi: Proje Yarışmasını,

Kitap Dostu Belgesi: Dereceye giren öğrencilere verilecek olan belgeyi,

Proje Koordinatörü: Kitap Dostu Projesini yürütecek olan yöneticiyi,

Proje Yürütme Kurulu: Okullarda okuma etkinliğini değerlendiren kişileri,

Onur Belgesi: Dereceye giren öğrencilere kendi Müdürlüklerince verilen belgeyi,

Ödül : İl Merkezinde  yarışmada dereceye giren öğrencilere verilen hediyeyi,

Sorumlu Yönetici : Yarışmaya katılan öğrencinin kayıtlı bulunduğu okulun yöneticisi olup öğrencisinin yarışmaya katılım sürecindeki görev ve sorumluluklarını üstlenen yöneticiyi,

Sorumlu Sınıf/Şube Rehber Öğretmeni: Yarışmaya katılan öğrencinin kayıtlı bulunduğu okulun öğretmeni olup öğrencisinin yarışmaya katılım sürecindeki görev ve sorumluluklarını üstlenen öğretmeni,

ifade eder.                                                                      1

İKİNCİ BÖLÜM

Yarışma

Yarışma Kategorileri

Madde 5- Yarışma Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğü Merkez ve Merkez’e bağlı ilköğretim kurumlarında öğrenim gören İlköğretim 4-8. sınıf öğrencileri arasında

1.  En fazla kitap okuma (4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar)

Yarışma Basamakları ve Çalışma Programı

Madde 6-  Yarışma iki basamakta gerçekleştirilecektir.

a) Ön Eleme: Ön elemeyi her okul kendi bünyesinde yapıp İlköğretim Birinci Kademenin              (4-5.sınıflar ) birincisi ile ilköğretim İkinci Kademenin (6-7-8.sınıflar) birincisini belirleyecektir. Belirlenen öğrenci bilgileri ve öğrencilerin okudukları kitap adları Sınıf/Şube Rehber Öğretmeni tarafından (Form 1) itina ile doldurularak ve öğrenci tarafından doldurulacak olan Kitap İnceleme Formu ( Form 2 ) ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürlüğü Kültür Bölümüne en geç 13/05/2011 tarihine kadar okul yöneticileri tarafından ulaştırılacaktır. Form 2’yi çoğaltma imkânı bulamayan okullarda öğrenciler Form 2 kriterlerine uygun Ajanda ya da defter tutabilir.

Not: Sadece Ön elemede Okul Birincisi olan öğrencilerin Formları ( Form 1Form 2 )  Milli Eğitim Müdürlüğüne iletilecek.

b) Final: Ön elemede ilköğretim okullarında birinci seçilen öğrenciler 17.05.2011 Salı günü İl Milli Eğitim Müdürlüğündeki İl Proje Yürütme Komisyonu tarafından değerlendirilecektir.

Ön eleme sonucunda, yarışmaya katılan öğrenciler, İl Proje Yürütme Komisyonu tarafından okudukları kitap sayısına ve sayfa sayısına göre derecelendirilirler.

Yapılan inceleme sonucunda bilgileri gerçekçi olmayan öğrenciler yarışmadan direkt elenecektir. Bu konudaki sorumluluk Okul Müdürleri ile Sınıf/Şube Rehber Öğretmenlerine aittir.

NOT: Yarışma sonucu öğrencilerin okudukları kitap sayısı ve sayfa sayısı eşit olması halinde kura çekilecektir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Değerlendirmeler ve İtirazlar

İtirazlar

Madde 7- Yarışmada itirazlar “İl Milli Eğitim Müdürlüğü Kültür Şubesi”ne yapılır. İtirazlar sorumlu yönetici veya sorumlu öğretmen tarafından yazılı olarak yarışma sonuçlarının açıklanması sonrasında en geç 18/05/2011 tarihi mesai bitimine kadar yapılabilir. Bu tarihten sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmayacaktır. “İl Milli Eğitim Müdürlüğü Kültür Şubesi”nin verdiği karar kesindir.

NOT: Bilgileri gerçekçi olmayan öğrenciler için yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ödüller

Ödüllendirme ve Yapılacak İşler

Ödüllendirilecek Öğrenci İdareci ve Öğretmenler

Madde 8- Ön elemede finale kalan öğrenciler kayıtlı bulundukları okul müdürlüklerince kendi imkânları çerçevesinde ödüllendirilirler. Finalde dereceye giren öğrenciler, İl Millî Eğitim Müdürlüğünce ödüllendirilirler. Yarışma sonunda İl Merkezinde dereceye giren İlk üç öğrencinin ödüllendirilmesi esastır. Bunun yanında ilk üçe giren öğrencilerin Sınıf/Şube Rehber Öğretmenleri ile Okul Müdürleri ayrıca ödüllendirilecektir.

2

1- Okul Müdürlüklerince Yapılacak İşler;

a)      Yarışmanın okul düzeyinde duyurulmasını ve öğrencilerin katılımını sağlamak.

b)     İkinci Dönemin başında yapılacak olan Şube Öğretmenler Kurulu  toplantısında Projenin Gündem maddesi olarak ele alınıp okullarda Proje Yürütme Kurulu oluşturulması.

c)      Okullarda belirlenen proje uygulama sorumluları, projenin İkinci Dönem boyunca okullarında yürütülmesinden sorumludurlar.

d)     Haftada bir ders saati, okuma saati olarak belirlenecektir. Okuma saati haftanın günleri arasında dönüşümlü olarak planlanacaktır.

e)      Öğrenciler tarafından okunan kitaplar Sınıf/Şube rehber öğretmeninin gözetiminde sınıf kitaplığına kaydedilecektir.

f)       Finale kalan öğrencinin İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 107. maddesi kapsamında “Onur Belgesi” ile ödüllendirilmesi için Okul Öğrenci Davranışlarını Değerlendirme Kuruluna teklifte bulunmak.

g)      Okulda düzenlenecek şeref köşesinde resimlerinin, özgeçmişlerinin, dereceye girmiş oldukları yarışmalarla ilgili bilgi ve fotoğraflarının sergilenmesi,

h)     Ödüllendirilen öğrencinin okulun Web sayfası ile çıkarılacak dergi ve diğer yayınlarda yer alması,

i)        Dereceye giren öğrenciler için Sınıf/Şube rehber öğretmenleri tarafından Form 1’in doldurulması.

j)       Yarışma öncesinde yarışmaya katılacak öğrenci bilgilerinin ve Form 1 ve Form 2’nin en geç 13.05.2011 tarihine kadar Milli Eğitim Müdürlüğü Kültür Bölümüne iletilmesi,

k)      Her okuldan toplam 2 ( iki ) öğrenci (4-5. Sınıflar içinden 1 öğrenci 6-7 ve 8. Sınıflar içinden 1 öğrenci ) yarışma için seçilecek.

l)        Proje ile ilgili afişlerin Mayıs ayının sonuna kadar okulda asılı olarak bırakılması,

m)   Kitap Dostu Projesi Yarışma Yönergesi ve eklerinin 4 ve 5.Sınıf Öğretmenleri ile ikinci Kademe Şube rehber öğretmenlerine Tebliğ edilerek Tebliğ-Tebellüğ Belgesinin Proje Dosyasında bulundurulması. 

n)     İl Millî Eğitim Müdürlüğüne gönderilen öğrenci bilgilerinin gerçekçi olup olmadığından okul müdürleri sorumludur.

İş ve işlemlerini yürütmekle yükümlüdürler.

 

Ödüller;        

Madde 9- Derecelendirmeler birinci, ikinci, üçüncü ödülü şeklinde yapılacaktır.

YARIŞMA ESASLARI, DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ VE TAKVİMİ

Başvurular :

Kendi bünyelerinde gerçekleştirilen Ön elemeyi geçip okul birincisi olan öğrencilere ait bilgiler en geç 13.05.2011 tarihine kadar İl Milli Eğitim Müdürlüğüne resmi yazı ile bildirilecek.

 Katılım Şartları :

1-      Yarışma 4-5.sınıflar ile 6-7 ve 8. sınıf öğrencileri arasında gerçekleşecektir.

2-      Yarışmaya her okulun ön elemede birinci olan ilköğretim Birinci Kademenin (4-5.sınıf) birincisi ile ilköğretim İkinci Kademenin birincisi katılacaktır. Kendi okullarında Birinci olan öğrencilere ait bilgiler en geç 13.05.2011 tarihine kadar İl Milli Eğitim Müdürlüğü Kültür Şübesine resmi yazı ile bildirilecektir. Katılım zorunludur.

3-      Kitap Dostu Projesi Yarışma’sında Ödül Töreni 25.05.2011 Çarşamba günü saat 14.30’da Şırnak Kültür Merkezinde yapılacaktır. Yarışmaya ilk üçe giren öğrenciler Okul İdarecisi ve sorumlu öğretmen ile hazır bulunacaktır. Dereceye giren öğrencilere ödülleri İl Protokolü tarafından verilecektir.

3                                        İL PROJE YÜRÜTME KOMİSYONU

 

Yarışma Kategorisi Adı ve Soyadı Görev Yeri – Görevi
KİTAP DOSTU PROJESİYARIŞMASI  Selahattin YÜRENÇ

Murat ASLAN

 İl MEM Kültür Bölümü Şube Müdürü

75.Yıl Geçitboyu İ.O.Müdür Yardımcısı

 

Final ve Ödül  Programı

 

Yarışma Kategorisi Yer Tarih ve Saat Yarışma Sorumluları
KİTAP DOSTU PROJESİYARIŞMASI Şırnak KültürMerkezi 25/05/201114.30 (İl Proje Yürütme Kurulu)Selahattin YÜRENÇ

Murat ASLAN

 

Ödüller

Yarışma sonucunda, sıralama ve ödüllendirme bireysel olarak yapılacaktır. Ödüller İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından karşılanacaktır.

                               İLKÖĞRETİM BİRİNCİ  KADEME ( 4-5. SINIFLAR )

 

Derece Ödül
 Birincilik Ödülü

 

TAM ALTIN
 İkincilik Ödülü

 

YARIM ALTIN
Üçüncülük Ödülü ÇEYREK ALTIN

                               İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ( 6-7-8. SINIFLAR )

 

Derece Ödül
 Birincilik Ödülü

 

TAM ALTIN
 İkincilik Ödülü

 

YARIM ALTIN
Üçüncülük Ödülü ÇEYREK ALTIN

 

4           

                         İDARECİ VE ÖĞRETMEN ÖDÜLLERİ

 

Derece Ödül
 Birincilik Ödülü

 

Okul Müdürü Sınıf/Şube Rehber Öğretmeni
TAKDİRNAME BELGESİ
 İkincilik Ödülü

 

TEŞEKKÜR BELGESİ
Üçüncülük Ödülü TEŞEKKÜR BELGESİ

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

            Madde 10- Slogan: Şırnak’ın Minik İncileri Okuyor, Öğreniyor ve Kazanıyor.

Madde 11-Tüm Daire Amirleri ve öğrenci velileri Kutlama Programına davet edilebilir.

 

ALTINCI BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük

Madde 12-(1) Bu Yönerge onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

         Yürütme

 

          Madde 13- Bu Proje İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına 75.Yıl Geçitboyu İlköğretim Okulu

Müdür Yardımcısı Murat ASLAN tarafından yürütülür.

5

 PROJENİN AMAÇLARI VE BEKLENTİLERİ

v     Severek ve isteyerek en çok kitap okuyan, kitap okumanın gerekliliğine inanan ve okumaktan keyif alan ilimiz öğrencilerini belirlemek.

v     Kitap okuma alışkanlığı kazanmış bireyler yetiştirmek.

v     Kitap okumayı sevdirmek.

v     Öğrencilerin kelime dağarcığını zenginleştirmek

v     Türkçeyi doğru, güzel, etkili kullanma becerisini geliştirmek.

v     Topluma okuyan, anlayan ve yazan bireyler kazandırmak.

v     Öğrencilerin okul / ders başarı durumlarına katkıda bulunmak.

v     Öğrencilerin boş zamanlarını yararlı, etkili ve verimli değerlendirmelerini sağlamak.

v     Öğrencileri zararlı ortamlardan ve davranışlardan uzaklaştırmak.

v     Öğrencilere bilgiye ulaşma yollarını kavratmak.

v      Kitap edinme ve kitap okuma isteğini arttırma.

v      Öğrenmekle kitap arasındaki ilişkinin kavratılması.

v     Okula, okumaya, öğrenmeye ilgi ve isteğin arttırılması.

v      Okul kütüphanelerini güncellemek ve zenginleştirmek.

v     Çevremizde ve okullarımızda kitap okumayı engelleyici sebepleri en aza indirgemek.

v     Bugün kitap okudum mu? Okuduysam hangi kitabı okudum? Düşüncesini yaymak,

v      Bütün okullarda okuma alışkanlığına önem veren öğretmen grupları oluşturmak,

v     Okullarda kitap okumanın önemini kavratacak, Kitap Okuma Kulüpleri kurmak

v     Boş geçen derslerin okuma saatlerine dönüştürülmesi,

v     Proje ekibi olarak okullarda projenin ne kadar desteklendiğini yerinde görmek amacı ile denetimlerin yapılmasını sağlamak,

v     Kuşakların birbirlerini daha iyi anlamalarını sağlamak.

v     Geleceğimizin en büyük güvencesi olan yavrularımızı kitap okuyan, okuduğunu anlayan, mantıklı yorumlar yapabilen, bireyler olarak yetiştirmek.