İstanbul İlim ve Kültür Vakfı Öğrenci Burs ve Eğitim Yardımı

İstanbul İlim ve Kültür Vakfı lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim gören başarılı ve/veya maddi imkanları yetersiz öğrencilere burs imkanı sağlamaktadır.

Burslara yönelik açıklamalar aşağıdaki gibidir. Lütfen tüm şartları okuyunuz.

İSTANBUL İLİM VE KÜLTÜR VAKFI BURS VE EĞİTİM YARDIMI YÖNETMELİĞİ

AMACI VE KAPSAMI

Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, İstanbul İlim ve Kültür Vakfı tarafından lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim gören başarılı ve/veya maddi imkanları yetersiz öğrencilere verilecek eğitim burslarında uyulacak usul ve esasları belirlemektir.

Yönetmelikte yer alan tanımlar:

Vakıf :İstanbul İlim ve Kültür Vakfı

Mütevelli Heyeti :İstanbul İlim ve Kültür Vakfı Mütevelli Heyeti

Burs :İstanbul İlim ve Kültür Vakfı tarafından ihtiyaç sahibi ve/veya başarılı Lise, lisans,yüksek lisans ve doktora öğrencilerine her yıl düzenli olarak yapılacak karşılıksız ayni ve/veya nakdi yardım.

Burs Bütçesi :Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından her yıl için tespit edilen toplam burs tutarı

Burs Komisyonu :İstanbul İlim ve Kültür Vakfı’na yapılan burs başvurularını değerlendirecek – sonuçlandıracak komisyon

Bursiyer :İstanbul İlim ve Kültür Vakfı tarafından burs verilen öğrenci

YASAL DAYANAK:

Madde 2- Bu yönetmelik İstanbul İlim ve Kültür Vakfı Senedinin 3. Maddesinin (e) bendine dayanarak hazırlanmıştır.

BURS KOMİSYONU:

Madde 3- Burs Komisyonu, İstanbul İlim ve Kültür Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından seçilen ve en az ikisi Mütevelli heyet üyesi olan üç kişiden oluşur. Mütevelli Heyeti Burs Komisyonuna dışarıdan bir üye atayabilir. Komisyon, burs başvurularının kabulü ve ön değerlendirmesinin yapılmasını üstlenir, bunun için kendi bünyesinde gerekli sistemi oluşturur.

Burs Komisyonu, her yıl Ekim ayı başında toplanır. Komisyon burs başvurularını inceler ve Mütevelli Heyeti tarafından öğretim yılı için tespit edilmiş bütçe doğrultusunda, uygun adaylar arasından burs verilecek öğrencileri belirler. Burs verilirken öğrencinin başarı notu ve maddi durumu göz önüne alınır ve başarı derecesi yüksek adaylara öncelik tanınır. Burs Komisyonu bu toplantıda bursları devam etmekte olan öğrencilerin durumunu da gözden geçirir.

Burs Komisyonu tavsiye ve değerlendirmelerini bir rapor haline getirerek Vakıf Mütevelli Heyetini’nin onayına en geç 20 Ekim’e kadar sunar.

Burs Komisyonu, burs verilen öğrencilerin akademik performanslarını gözden geçirmek ve gerekirse tedbir almak amacıyla Şubat ayında tekrar toplanır.

BURS BAŞVURU SÜRECİ VE ŞARTLAR:

Madde 4- Bursiyer adaylar İstanbul İlim ve Kültür Vakfı’nın web sitesinden burs başvuru belgesini doldurarak 15 – 25 Eylül tarihleri arasında (Şartlara bağlı olarak burs müracaatları bu tarihlerle sınırlı olmayabilir) On-line olarak vakfın www.iikv.org adresinden başvuru yapılacaktır. Faks ya da e mail yoluyla yapılan başvurular kabul edilmez. Geçerli adaylık şartlarını taşımayan öğrencinin başvurusu Burs Komisyonu tarafından işleme konulmaz.

Burs Komisyonu başvuruları 15 Ekim tarihine kadar sonuçlandırır ve Mütevelli Heyetinin onayına sunar. Mütevelli heyeti, Burs Komisyonu’nun önerilerini onayladıktan sonra burs almaya hak kazanmış başvuru sahiplerini bilgilendirir. Mütevelli heyeti burs alacak öğrencileri Ekim ayı sonuna kadar belirler.

Mütevelli Heyeti isterse ve uygun görürse eğitim sezonunun herhangi bir döneminde, burs alma şartlarına haiz lise, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs verilmesine karar verebilir.

Ayrıca Vakıf yüksek lisans ve doktora seviyesinde ülkemizin milli manevi değerlerini araştırma konusu olarak belirleyen çalışmaları desteklemek üzere özel konulu burslar verebilir

Madde 5– Bursiyer adaylarında aranan asgari şartlar:

· Yurt içinde veya Yurt dışında devlet veya vakıf üniversitelerinden birinde lisans, yüksek lisans veya doktora programında öğrenci olmak,

· Yurt içinde veya Yurt dışında devlet veya Özel Öğretim Kurumlarında Lise öğrencisi olmak,

· Lisans veya yüksek lisans eğitimine devam eden adaylar için 4,0 üzerinden en az 2 veya 100 üzerinden en az 50 not ortalamasına sahip olmak,

· Bir yarı yıl uzaklaştırma veya daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak,

· Eğitimine bir engeli bulunmamak,

· Herhangi bir suç nedeniyle adli makamlarca soruşturmaya tabi tutulmamak,

· Adli sicil kaydı bulunmaması,

Madde 6- Herhangi bir öğretim yılı için o yılın bursiyer sayısıyla bursiyerlere verilecek burs tutarıöğretimyılının başlamasından önce Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından tespit edilir. Aylık burs tutarı Ekim ayında başlamak üzere 9ay süreyle (Ekim- Haziran) her ay öğrencinin banka hesabına yatırılır.

Vakıf kaynaklarında olağandışı bir daralma olmadığı; bursiyer kayıtlı olduğu öğretim programına devam ettiği ve 9. madde de belirtilen sona erme şartları oluşmadığı sürece burs öğrencinin mezuniyetine kadar, her yıl başvuru şartı aranmaksızın, devam eder. Öğrenci bu süre boyunca, her öğretimdönemi sonunda, dönem not çizelgesini postayla veya elden vakıf yönetimine sunmak zorundadır. Not çizelgesi dönemin son sınav sonuçlarının ilanından itibaren 15 gün içinde vakfa ulaştırılmadığı takdirde burs askıya alınır. Ancak her yıl öğrencinin durumu Vakıf mütevelli heyetince gözden geçirilir, burs ve yardımın devam edip etmeyeceği belirlenir. Ayrıca özel durumlarda mütevelli heyetinin kararı ve bu karar doğrultusunda belirlenen miktar kadar burs tek seferde ödenir.

BURS VE YARDIM TUTARI VE ÖDEME ŞEKLİ

Madde 7- Burs miktarı ve ödeme şekli aşağıda belirtilmişti.

· Vakıf, seçilen öğrencilerin aylık burslarını Ekim ayından itibaren öğrencinin adına açılmış banka hesabına havale yapar.

· Mütevelli Heyeti, verilecek burs sayısını, miktarını ve gerekirse burs süresini ve yardım tutarını bütçe durumuna ve günün koşullarına göre her yıl yeniden belirler.

· Burs ve yardım adet ve miktarları, başlama tarihi, süresi ile ödeme zamanları, varsa katkıda bulunan kişi ya da kurumun önerileri doğrultusunda belirlenir.

· Vakıf kaynaklarından sağlanacak burs ve yardımların miktar ve adedi Vakıf Mütevelli Heyetince tespit edilir.

BURSUN SONA ERMESİ:

Madde 8- Burs, öğrencinin devam ettiği Lise, lisans, Yüksek Lisans ve Doktora programından mezun olduğu ayın son günü sona erer. Ayrıca, aşağıdaki şartlardan herhangi birinin oluştuğu tespit edilirse vakıf yönetimi bursun hemen kesilmesine karar verebilir:

· Vakıf yönetimince kabul edilebilir bir gerekçe olmadan, öğrencinin dönem not ortalamasının, arka arkaya iki dönem veya program süresince toplam üç kez 4,0 üzerinden 2’in veya 100 üzerinden 50’in altına düşmesi,

· Bursiyerin yasadışı faaliyetlerde bulunduğu veya terör örgütleri ile İrtibatlı veya iltisaklı olduğunun tesbit edilmesi ve yüz kızartıcı bir suç işlediği yönünde hakkında dava açılmış olması,

· Öğrencinin bir yarıyıl uzaklaştırma veya daha ağır bir disiplin cezası alması,

· Öğrencinin başvuru sırasında gerçek dışı beyanda bulunduğunun tespiti veya burs süresi içinde vakıf yönetimine yanlış bilgi verdiğinin anlaşılması,

· Vakıf yönetimince kabul edilebilir bir gerekçe olmadan, normal eğitim süresi içinde programı tamamlayamaması,

· Vakıf yönetimini bilgilendirmeden kayıtlı olduğu programı değiştirmesi,

· Herhangi bir nedenden dolayı kayıtlı bulunduğu programla ilişkisinin bitmesi veya kesilmesi,

· Öğrenicinin kendisine burs verilirken nazara alınan mali durumunda önemli bir değişiklik olması

· Burs almaya hak kazananların vakfımızın faaliyetlerine katılımı beklenmektedir. Aksi halde; Vakıf yönetimi seminer ve organizasyonlara katılmayan bursiyerlerin, burslarını kesme hakkını saklı tutar.

BURS VE YARDIM KAYITLARI

Madde 9- Aşağıdaki belirtilen bilgi ve belgeler kayıt altında tutulur,

· Burs ve yardım başvuruları.

· Bursiyer aday listeleri.

· Mütevelli Heyeti Kararları.

· Ödeme makbuzları.

BURS VE YARDIMLARIN KESİLEMEYECEĞİ ŞARTLAR

Madde 10- Aşağıdaki durumlarda burs ve yardımlar kesilemez,

· Şehit ve Gazi ailelerinin çocuklarının başka bir yerden burs ve kredi alsalar dahi bursu kesilmez.

· Öğrencinin kaydını mecburi sebeplerden dolayı dondurması sonucu burs geçici olarak kesilir ve öğrencilik durumunun devamı belgelendirildiğinde burs tekrar başlatılabilir.

BURS VE YARDIMLARIN YENİDEN BAĞLANMASI

Madde 11- Burs ve yarımların yeniden bağlanması aşağıdaki şartlara bağlıdır,

· Burs ve yardımın başarısızlık nedeni ile kesilmiş olması durumunda öğrenim başarısızlığı ortadan kalktığında yeniden başvuru yapılabilir.

· Burs ve yardımın disiplin nedeni ile kesilmiş olması durumunda bursun kesilme nedeni ortadan kalktıktan bir yıl sonra, yeniden başvuru yapılabilir.

· Benzer gerekçeler ile tekrar bursun kesilenler bir daha başvuru yapamazlar.

· Vakıf mütevelli heyetinin uygun gördüğü durumda özel şartlı burslar kesildiğinde dosya üzerinden yeniden değerlendirme yaparak karar verebilir.

DİĞER HÜKÜMLER:

Madde 12- Burs ve yarımlara ilişkin diğer hükümler aşağıdaki gibidir,

· İstanbul İlim ve Kültür Vakfı bu yönetmeliğin tamamını veya herhangi bir maddesini önceden bildirmeksizindeğiştirmekte, burs tipini, süresini ve tutarını, bursiyer adaylarında aranacak şartları yeniden belirlemekte serbesttir.

· İstanbul İlim ve Kültür Vakfı burs verdiği öğrencilere karşı hiç bir borç ve yükümlülük altında değildir ve hiç bir taahhütte bulunmamıştır.

· Bursiyerler ve bursiyer adayları İstanbul İlim ve Kültür Vakfına burs için müracaat ettiklerinde bu yönetmelikte belirtilen bütün şartları benimsediklerini kabul ve beyan ederler.

· Bursiyerlerin yanlış bilgi ve belge ile bursa hak kazandıkları belirlendiği takdirde bursları kesilecek ve o güne dek vakıftan almış oldukları burs tutarını geri ödemeleri talep edilecektir.

BURS VE YARDIMIN UYGULANMASI

Madde 13- Bu tüzüğü, İstanbul İlim ve Kültür Vakfı Mütevelli Heyeti uygular. Tüzükte belirtilmeyen hususlar hakkında karar vermeye İstanbul İlim ve Kültür Vakfı Mütevelli Heyeti yetkilidir.

YÜRÜRLÜK:

Madde 14- Bu yönetmelik vakıf Mütevelli Heyeti tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

YÜRÜTME:

Madde 15- Bu Yönetmelik hükümleri Vakıf Mütevelli Heyeti tarafından yürütülür.

Adres
Kalenderhane Mah. Dedeefendi Cad. Cüce Çeşmesi Sk. No:6 34134 Vefa/Fatih İstanbul, Türkiye

İletişim
Tel: +90 212 527 8181
Fax: +90 212 527 8080
iikv@iikv.org

İSTANBUL İLİM VE KÜLTÜR VAKFI 2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BURS BAŞVURUSU

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjBKxuh3t4fYPAgLpW1QSlxqGs6XDdZvAYI4pm5-geM6dcdw/viewform