Her Okulun Projesi Olsun Proje Yarışması

Eğitimin Yıldızları-HOPO projesi, yenilikçi uygulamaları eğitim sistemine kazandırmayı, öğrenci ve öğretmenlerimize daha iyi eğitim-öğretim imkânları sunmayı ve 2023 Türkiye vizyonunun gerektirdiği hedefleri yakalamayı amaçlamaktadır. Yöneticilerimiz, öğretmen ve öğrencilerimiz yenilikçi uygulamaları hayata geçirme bağlamında teşvik edilirken eğitimin tüm paydaşlarının teşvikiyle eğitim ortamlarımızın da kalitesi artırılmış olacaktır.

Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm örgün ve yaygın eğitim öğretim kurumlarını kapsar.

Projenin Amacı
* Eğitim ve öğretim alanında ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşmasını sağlayacak özgün ve modern uygulamalarının;
* Ödüllendirilerek teşvik edilmesi,
* Paylaşımının sağlanması,
* Kalitesinin artırılması
* Eğitimin paydaşlarını teşvik etmek
* Okullarda yürütülen proje tabanlı çalışmaların sayısını ve niteliğini arttırmak
* Okullar arası proje tabanlı yarışma havası oluşturmak
* Okullarda proje tabanlı çalışma konusunda farkındalık yaratmak
* Disiplinler arası eğitim faaliyetlerinin sayısını ve niteliğini artırmak
* Okulların okul eğitimi, mesleki eğitim ve yetişkin eğitimi alanlarında farklı türden paydaşlar ile işbirliği yapmalarını teşvik etmek
* Öğrencilerin problem çözme becerileri ve takım çalışmasına ilişkin becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlamak
* Okul içerisinde öğretmenler arası işbirliği ve iletişimin güçlendirilmesini teşvik etmek

A. PROJENİN KONUSU
2019/2020 Eğitim öğretim yılı içinde uygulanan projelerden belirtilen kategorilerde faaliyet gösteren
okulları, proje faaliyetleri ve bu proje faaliyetlerde emeği geçen kişiler ödüllendirilecektir.

1. BİLİM KATEGORGİSİ:
Okullarca 2019/2020 eğitim öğretim yılı içinde uygulanan; bilim alanında öğrencilerin bilimsel
işlem basamaklarına uygun çalışmalarını özendiren, bilimsel çalışma ortamlarının kullanıldığı,
öğrencilere bilimsel çalışmaları sevdiren ve öğrencide farkındalık oluşturan vb. projeler, değerlendirme
kriterleri doğrultusunda bu kategoride değerlendirmeye alınır. Verilen proje konuları sadece örnek
niteliğindedir.

2. SPOR ve SAĞLIKLI YAŞAM KATEGORİSİ:
Okullarca 2019/2020 eğitim öğretim yılı içinde uygulanan; spor ve sağlıklı yaşam becerileri, sporun
tanıtılması, sevdirilmesi ve yaygınlaştırılması, spor alanında fair-play ruhunun geliştirilmesi, zararlı
alışkanlıklarla mücadele etme, sağlıklı beslenme, sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırma vb. projeler
değerlendirme kriterleri doğrultusunda bu kategoride değerlendirmeye alınır. Verilen proje konuları
sadece örnek niteliğindedir.

3. KÜLTÜR VE SANAT KATEGORİSİ:
Okullarca 2019/2020 eğitim öğretim yılı içinde uygulanan; kitap okuma, müze ziyaretleri, müzik,
resim, fotoğraf, sinema, tiyatro, el sanatları gibi yerelde ve ulusal düzeyde her türlü kültürel ve sanatsal
aktiviteler içeren, kültürel ve sanatsal aktivitelere bireylerin ve ailelerin katılımını destekleyen, farklı
kültürlere karşı hoşgörü ve toleransı konu edinen projeler değerlendirme kriterleri doğrultusunda bu
kategoride değerlendirmeye alınır. Verilen proje konuları sadece örnek niteliğindedir.

4. TEKNOLOJİ KATEGORİSİ:
Okullarca 2019/2020 eğitim öğretim yılı içinde uygulanan; eğitimde bilgi ve iletişim teknolojileri
kullanımına yönelik, Fatih Projesi alt yapısının etkin kullanımı, EBA’ nın eğitim sürecinde
öğretmenler ve öğrenciler tarafından etkin kullanımını destekleyen, e-içerik hazırlamaya dönük,
öğrenci ve öğretmenlerin eğitimde teknoloji kullanımı ve farkındalık eğitimlerini içeren, web 2.0
araçlarının etkin kullanıldığı e-Twinning projeleri, STEM, kodlama ve robotik eğitimine yönelik
çalışmalar vb. projeler değerlendirme kriterleri doğrultusunda bu kategoride değerlendirmeye alınır.
Verilen proje konuları sadece örnek niteliğindedir.

5. SOSYAL SORUMLULUK VE DEĞERLER EĞİTİMİ KATEGORİSİ:
Okullarca 2019/2020 eğitim öğretim yılı içinde uygulanan; öğrencilere sosyalleşme, dürüstlük,
hoşgörü, sabır, barış ve çevre bilinci gibi evrensel ilkelerin kazandırılması; milli-manevi değerlere ve
şahsiyetlere sahip çıkmayı teşvik edici, öğrencilerin kişilik ve kariyerlerini doğru şekillendirilmesine
dönük yapılmış olan projeler, öğrencilerin aktif vatandaşlık bilincini geliştiren, teşvik eden çalışmalar vb.
projeler değerlendirme kriterleri doğrultusunda bu kategoride değerlendirmeye alınır. Verilen proje
konuları sadece örnek niteliğindedir.

6. DOĞA DUYARLILIĞI VE ÇEVRECİLİK KATEGORİSİ:
Okullarca 2019/2020 eğitim öğretim yılı içinde uygulanan; öğrencilere doğa, çevre ve ağaç sevgisi,
doğa ve çevre bilinci, doğal kaynakların daha ekonomik ve verimli kullanılması bilinci kazandıran;
öğrencilerin ekolojik okuryazarlık seviyelerini geliştirmeye dönük faaliyetler içeren, yenilenebilir enerji
kaynakları ve bu kaynakların kullanımını teşvik edici farkındalık çalışmaları içeren vb. projeler
değerlendirme kriterleri doğrultusunda bu kategoride değerlendirmeye alınır. Verilen proje konuları
sadece örnek niteliğindedir.

7. SOSYAL VE FİNANSAL GİRİŞİMCİLİĞİ KATEGORİSİ:
Okullarca 2019/2020 eğitim öğretim yılı içinde uygulanan; öğrencilerin sosyal girişimciliğini ve
finansal girişimciliğini teşvik eden, girişimcilik yönlerini cesaretlendirici; öğrencilerin kişisel gelişim ve
özgüvenlerini destekleyici, iletişim becerilerine katkı sunacak öğrencilerin toplumsal uyumlarını artırıcı,
onlara toplumun bir parçası olmayı öğretici vb. projeler değerlendirme kriterleri doğrultusunda bu
kategoride değerlendirmeye alınır. Verilen proje konuları sadece örnek niteliğindedir.

8. YILIN OKULLARI ÖDÜLÜ:
Okulların 2019/2020 eğitim öğretim yılında yapacakları sosyal, kültürel, bilimsel ve akademik
faaliyetlerin ve bu faaliyetlerde alınan ödül ve derecelerin; kurumumuz tarafından yayınlanacak kriterler
ışında değerlendirilmesi ile puan üstünlüğü esasına göre “Yılın Anaokulu”, “Yılın İlkokulu”, “Yılın
Ortaokulu” ve “Yılın Lisesi” adayı okullar belirlenecektir. Okulların sundukları verilerin kriterler
ışığında puanlanması ile sıralamaya giren aday okullar, saha değerlendirmesine tabi tutulacak ve her iki
değerlendirme neticesinde elde edilen puanların ortalaması alınacaktır. Ortalama puanı en yüksek olan
anaokulu “Yılın Anaokulu”, ilkokul “Yılın İlkokulu”, ortaokul “Yılın Ortaokulu” ve lise “Yılın Lisesi”
olarak belirlenip ödüllendirilecektir.

9. YILIN DUYARLI ÖĞRENCİSİ ÖDÜLÜ:
Okullarca 2019/2020 eğitim öğretim yılı içinde okullarda ve okul dışında öğrencilerin eğitim adına
ortaya koydukları örnek davranışlar okullarca belirlenen komisyonca belirlenecek ve komisyonca bir
öğrenci önerilecektir.

10. YILIN DUYARLI VELİSİ ÖDÜLÜ:
Bu kategoride 2019/2020 eğitim öğretim yılı içinde okullarda eğitim yaşantılarının bir parçası haline
gelmiş öğrenci velilerinin okullarda yapmış oldukları özgün çalışmalar/uygulamalar/fedakârlıklar
değerlendirmeye tabi tutulur. Bu kategoride başvuru yapan tüm okullarda oluşturulacak komisyonca veli
belirlenecek ve komisyonca bir veli önerilecektir.

11. YILIN JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ:
Bu kategoride, eğitim camiası dışında olan fakat eğitime gerçek manada gönül vermiş ve/veya katkı
sunmuş birey veya kuruluşlar değerlendirilecektir. Bu kategoriye başvuru yapılmayacaktır.

BAŞVURU ESASLARI:
1. Eğitimin Yıldızları – HOPO Proje Yarışması 7 ana kategoriden ve 4 özel kategoriden oluşur.

2. Ana Kategoriler:
* Bilim Kategorisi
* Spor ve Sağlıklı Yaşam Kategorisi
* Kültür ve Sanat Kategorisi
* Sosyal Sorumluluk ve Değerler Eğitimi Kategorisi
* Teknoloji Kategorisi
* Doğa Duyarlılığı ve Çevrecilik Kategorisi
* Sosyal ve Finansal Girişimciliği Kategorisi

Özel Kategoriler:
* Yılın Okulları Ödülleri
* Yılın Duyarlı Velisi Ödülü
* Yılın Duyarlı Öğrencisi Ödülü
* Yılın Jüri Özel Ödülü

3. Ana kategorilere, öğretmenler yaptıkları proje tabanlı çalışmalarla başvuru yapabilecektir.

4. Ön başvurular 18 Eylül 2019 tarihinde başlayacaktır ve çevrimiçi sistem üzerinden
(trabzonarge.meb.gov.tr adresinde, projeler başlığı altında yer alan Eğitimin Yıldızları-HOPO
başlığından) yapılacaktır. Ön başvuru zorunlu olmayıp, ön başvuru yapan okullar biçimsel
değerlendirme aşamasında ekstra 5(beş) puan alacaklardır.

5. Tam başvurular 18 Ekim 2019 tarihinde başlayacaktır. Tam başvuru sadece çevrimiçi sistem
üzerinden (trabzonarge.meb.gov.tr adresinde, projeler başlığı altında yer alan Eğitimin YıldızlarıHOPO başlığından) yapılacaktır ve ayrıca herhangi bir yazılı/basılı evrak teslim edilmeyecektir.

6. Yılın duyarlı velisi ve yılın duyarlı öğrencisi kategorilerine sadece okullar, bir komisyon tarafından
belirlenecek kişilerle başvuruda bulunabilecektir.

7. Jüri özel ödülüne ise başvuru yapılmayacaktır.

8. Proje yürütücüleri; sadece 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı içerisinde uygulanan veya uygulaması
devam eden çalışmalar için başvuruda bulunabileceklerdir.

9. Eğitimin Yıldızları-HOPO Proje Yarışmasına özel/devlet tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları
başvuruda bulunabilecektir.

10. Yılın duyarlı velisi ve yılın duyarlı öğrencisi kategorilerine okullar sadece 1 veli ve 1 öğrenciyi aday
gösterebilir.

11. Tek müdürlüğe bağlı birden fazla eğitim kurumu barındıran okullar ayrı öğrenci ve velileri aday
gösterebilir.

12. Okullara, proje tabanlı öğretmen çalışmaları ile başvuru yapabilme sayısında bir sınırlama yoktur,
fakat bir okul farklı kategorilerden olmak şartıyla toplamda en fazla 2 ödül alabilecektir.

13. Bir kategoride aynı okuldan sunulmuş projelerden sadece en yüksek puan alan 1 proje ödül alabilir.

14. Öğretmenlere, proje tabanlı çalışmaları ile başvuru yapabilme sayısında bir sınırlama yoktur, fakat
bir öğretmen farklı kategorilerde olsa dahi sadece 1 ödül alabilecektir.

15. Proje tabanlı başvurularda her proje için en fazla 1 yürütücü öğretmen ismi yazılabilecektir.

16. Eğer proje bir takım çalışması şeklinde yapılmış (yürütücü hariç en az 3 kişilik bir takım) ve
yürütülmüş ise yürütücü, ekipteki diğer üyelerin isimlerini ve projeye sundukları katkıları başvuru
sisteminde ilgili kısımda belirtecektir.

17. Yürütücü projesinde, takım çalışması yapıldığını ve takımdaki her bireyin projeye sunduğu katkıları
kanıtlayıcı materyaller sunması durumunda, proje değerlendirme aşamasında ekstra 5(beş) puan
alacaktır.

18. Değerlendirici, başvuru sisteminde ekip üyelerinden bir veya bir kaçının projede ki rollerini yeterince
açıklanmadığı ve/veya ekip üyelerinin projede bahsedilen görevleri yerine getirmediği yargısına
varırsa, ekstra puanda kesinti yapma hakkına sahiptir.

19. Aynı içeriğe sahip projeler, farklı yürütücüler tarafından ve/veya farklı kategorilerde olsa dahi
sunulamazlar. Böyle bir durumu tespit edilen Eğitimin Yıldızları – HOPO Proje Yarışmasından
tereddütsüz elenir.

20. 2019/2020 döneminde Eğitimin Yıldızları – HOPO Proje Yarışmasında proje değerlendiricisi
olarak görev alan/ alacak öğretmenler proje başvurusunda bulunamazlar. Başvuruda bulunmaları
durumunda projesi/projeleri değerlendirmeye alınmayacak ve proje değerlendiricisi görevi de iptal
olacaktır.

21. İlk 20 madde dışında bir durumun oluşması durumunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü değişiklik yapma
veya komisyon kurup karar alma yetkisine sahiptir.

ÖDÜLLER
Eğitimin Yıldızları-HOPO proje yarışmasında verilecek ödüller, müdürlüğümüz web sitesi
trabzonarge.meb.gov.tr adresinden ileri bir tarihte açıklanacaktır.