Hayatı Modelleyen Öğretmenler: Matematiksel Modelleme Eğitimi

Hayatı Modelleyen Öğretmenler: Matematiksel Modelleme Eğitimi

Bu çalışmanın amacı, öğrencilerin anlamlı ve kalıcı öğrenmelerini sağlayacak alternatif bir öğretim yöntemi olan matematiksel modelleme hakkında matematik, fen bilimleri ve bilişim teknolojileri öğretmenlerinin matematiği günlük yaşamla ilişkilendirerek deneyim kazanmalarını sağlamaktır. Matematiksel modelleme kapsamında planlanan etkinliklerin uygulanması ve sonuçların değerlendirilmesinin öğretmenler için önemli bir öğrenme ortamı sağlayacağı, onlara bilgilerini yenileme ve geliştirme imkanı sunacağı düşünülmektedir. Bu kapsamda öğretmenlerin hazırlanan modelleme etkinliklerinde nasıl farklı çözüm yolları ortaya koyabileceğine dair bilgiler elde etmek önem arz etmektedir.

Çalışmada kullanılacak modelleme etkinlikleri, çeşitli hayat bağlamı ile ilişkilendirilmiş ve bu bağlamların matematik, fen bilimleri ve bilişim teknolojileri alanlarını kapsayacak şekilde olması sebebiyle çalışmanın hedef kitlesi matematik, fen bilimleri ve bilişim teknolojileri öğretmenleri olarak belirlenmiştir. Çalışma grubunun Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ortaokullarda görev yapan 10 matematik, 10 fen bilimleri ve 5 bilişim teknolojileri öğretmeninden oluşması planlanmaktadır. Modelleme etkinliklerinde genellikle grup çalışması önerilmesi sebebiyle her bir grupta ikişer tane matematik ve fen bilimleri öğretmeni, birer tane de bilişim teknolojileri öğretmeni bulunan beş grup ile çalışmanın yürütülmesi düşünülmektedir. Ayrıca her bir etkinlik sonucunda geliştirilen modellerin üzerinde tartışma yapılacaktır.

Katılımcıların modelleme sürecini kavramaları ve bu süreç hakkında bilgi edinmeleri, bu sürecin aşamalarını deneyimlemeleri ve modelleme etkinliklerine yönelik olumlu görüş kazanmaları ve bu süreci günlük yaşamla ilişkilendirmeleri öncelikli çıktılar arasında yer almaktadır. Bu amaçla, çıktıların değerlendirilebilmesi için “Günlük Yaşam ve Matematiksel Modelleme Görüşme Formu”, “Problem Çözme Envanteri” ve “Yansıtıcı Düşünme Formu” olmak üzere 3 ölçme aracı katılımcılara ön test-son test olarak uygulanacaktır. Diğer yandan öğretmenlerin geliştirdikleri modelleri rapor halinde sunmalarından sonra “gözlem formu”, “sunum formu”, “ilgi yansıtıcı düşünme formu” ve “yansıtıcı düşünme formu” ile modelleri değerlendirilecektir. Alınan görüşler nitel veri analizi yöntemleri ile nicel veriler ise istatistik programları aracılığıyla analiz edilecektir. Buna ek olarak öğretmenlerin geliştirdikleri modeller “Matematiksel Modeli Puanlama Anahtarı” ile analiz edilecektir.

Projenin hedef kitlesi Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlarda kadrolu olarak tüm Türkiye genelinde görev yapmakta olan ortaokul matematik, fen bilimleri ve bilişim teknolojileri öğretmenleridir.

Katılımcıların konaklama, iaşe ve kırtasiye giderleri TÜBİTAK tarafından kaşılanacaktır. 

YÜRÜTÜCÜ:
DR. ÖĞRETİM ÜYESİ DEMET BARAN BULUT
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Detaylar ve Başvuru için: https://hayatimodelleyenogretmenler.wordpress.com/

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.