Ana Sayfa Yarışmalar GENÇSES Türk Müziği Ses Yarışması

GENÇSES Türk Müziği Ses Yarışması

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

“GENÇSES: “Türk Müziği Ses Yarışması”

BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER

Konu: Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Türk Müziğinin seçkin eserlerinin gençler tarafından üst düzeyde icra edilmesini teşvik etmek amacıyla “Gençses: “Türk Müziği Ses Yarışması” adıyla bir Yarışma düzenlemiştir.

Yarışmanın Amacı:

1. Gençlerin Türk Müziği’ne ilgilerini arttırmak,
2. Gençlerin, kendi yeterliliklerini fark ederek sanatsal seviyelerini arttırmalarını sağlamak,
3. Yeni ve genç seslerin tanınmasını sağlamaktır.

Yarışma Dalları:

1. Yarışma, Türk Müziği, Halk Müziği ile bunların dinî-tasavvufî ve diğer konuları içeren alt türlerini kapsayan tüm dallarında düzenlenmiştir.

2. Yarışmacılar bu dallardan sadece birine katılabilir.

YARIŞMAYA KATILIM ŞARTLARI:

1. Yarışmaya, başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş ve 30 yaşından gün almamış T.C. vatandaşları katılabilir.

2. Seçici Kurul Üyeleri, yarışma konuları ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda yönetici kadrolarda bulunan veya yarışmalarda görev alan personel ile bunların birinci derecede kan ve sıhrî hısımları, Kültür ve Turizm Bakanlığında görev yapan sanatçılar yarışmaya katılamazlar.

YARIŞMANIN AŞAMALARI ve YARIŞMA YÖNTEMİ

1. Yarışma, Ön Eleme ve Final olmak üzere iki aşamadan oluşacaktır.

2. Yarışmanın “Ön Eleme”si için aşağıda listelenen ve Şartname ekinde notaları yer alan eserlerden birinin görsel ve işitsel özellikli bir kaydını, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’ne 01.07.2022 Cuma günü saat 18.00’a kadar gencses@ktb.gov.tr adresine e-posta yolu ile göndereceklerdir.

3. Gönderdikleri kayıt başarılı bulunarak ön elemeyi geçen yarışmacılar Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından ilan edilecek Finale dâvet edilecek; herhangi bir sebeple katılamayanlar yarışmadan el çekmiş sayılacaklardır.

4. Ön elemeyi geçen yarışmacılar, Final aşamasında aşağıda listelenen ve Şartname ekinde notaları yer alan repertuvar eserlerinden biri veya repertuar dışından seçecekleri bir başka eseri, Jüri karşısında canlı olarak seslendireceklerdir.

İKİNCİ BÖLÜM

İCRÂDA ARANAN NİTELİKLER

1. Yarışmacı seçtiği eseri, Şartname ekinde verilen notaya riayet ederek seslendirmelidir.

2. Yarışmacıların seslendirecekleri eserler 10 (on) dakikadan uzun olmamalı; eser 10 (on) dakikadan uzun ise 10 dakikaya kadarlık bir kısmını seslendirebilirler.

3. Final aşamasında yarışmacıların seçecekleri eser; söz, ritim, ezgi ve biçim yönünden uyumlu olmalı; insanlık onurunu zedeleyecek bir unsur veya siyasi içerik taşımamalıdır.

4. Yarışmacılar söz, ritim, ezgi ve biçim özelliklerini korumak kaydıyla yorumla ilgili tercihlerini esere uygulayabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BAŞVURU VE ESERLERİN İCRASI

1. Yarışma duyurusu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nün www.guzelsanatlar.ktb.gov.tr adresinde bulunan resmî web sitesi aracılığıyla yapılacaktır.

2. Yarışmacı adayları, e-posta yoluyla en geç son başvuru günü mesai bitimine kadar iletmelidirler. Başvuruda şu hususlara dikkat edilecektir:

a. “Yarışmacı adayının Yarışma Şartnamesini ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı mevzuatının ilgili hükümlerini aynen kabul ettiğini” belirten Şartname eki belgeler (EK: 1 ve EK: 2) yarışmacı adayı tarafından imzalanacak ve yarışmacı adayının 10 (on) dakika süreli nitelikli bir video (sesli ve görüntülü) kaydı ile birlikte gönderilecektir.

b. Yarışmacı adayının gönderdiği kayıt ünitesi herhangi bir sebeple açılamazsa veya içerik bulunamazsa değerlendirmeye alınmadan Yarışma dışı tutulacaktır.

3. Yarışmacı adayları, başvurularını 1 Temmuz 2022 tarihi mesai bitimine kadar; gencses@ktb.gov.tr adresine göndereceklerdir. Genel Müdürlükçe gerekli görülmesi halinde başvuru süresi uzatılabilecektir.

4. Her türlü gecikme yarışmacı adayının mesuliyetinde olup başvuru için belirlenen son günün mesai bitimine kadar ulaşmayan başvurularda Kültür ve Turizm Bakanlığı sorumlu tutulamayacaktır.

5. Seçici Kurul tarafından, yarışmacı adayları tarafından gönderilen görüntülü ses kayıtlarının inceleneceği “Ön Eleme” sonucunda, Final Yarışma Sınavı’na katılmaya hak kazanan başvuru sahipleri tespit edilerek, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nün resmî web sitesinde ilan edilecektir. Yarışmacılara ayrıca telefon ve e-posta yoluyla veya yazılı olarak tebligat yapılmayacaktır.

6. Final Yarışması, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ve Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nün web sitelerinde eşzamanlı olarak duyurulacak yer ve tarihte yapılacaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÖDÜLLER

1. Yarışmanın Ödülleri;
• 1 (bir) yarışmacı için 50.000 TL “Gençses” özel ödülü,
• 5 (beş) yarışmacının her biri için 30.000 TL başarı ödülü,
• 5 (beş) yarışmacının her biri için 15.000 TL mansiyon ödülü.

2. Seçici Kurul, ödüle değer yarışmacı bulup bulmamakta serbesttir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
SEÇİCİ KURUL

1. Seçici Kurul, Bakanlık temsilcileri ve alanında uzman kişilerden Bakan Onayı ile belirlenecek toplam 7 (yedi) üyeden oluşur.

2. Seçici Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Kurul kararları gerekçesiz alınır.

3. Seçici Kurul üyeleri başvuruların tamamlanmasını müteakip Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’nün resmî web sitesinde (www.guzelsanatlar.ktb.gov.tr) ilan edilir.

ALTINCI BÖLÜM
TELİF HAKLARI

“YARIŞMA’ya gönderdiğim görüntülü ses kaydı / kayıtlarının veya yarışma finalleri sırasında oluşan ses ve görüntü belgelerinin dereceye girmesi halinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tanıtım ya da satış amacıyla hazırlanacak CD, DVD, MP3 vb. görsel veya işitsel kayıt araçlarında yer alması durumunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan herhangi bir telif vb. ücret talep etmeyeceğim”.

DİĞER HÜKÜMLER

1. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Yarışma’nın yer ve zamanını tayin etme, belirli branşlar için kısmen veya tamamen iptal etme yetkisine sahiptir.

2. Bu şartnamede hüküm bulunmayan hallerde, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı mevzuatı hükümleri uygulanır.

ÇALIŞMA TAKVİMİ:

Son Başvuru Tarihi : 1 Temmuz 2022
Ön Eleme ve Yarışma Tarihi : Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün internet sitesinden duyurulacaktır.

Not: Ek-1 “Yarışma Katılım Dilekçesi” ve Ek-2 “Muvâfakatnâme Belgeleri” www.guzelsanatlar.ktb.gov.tr adresinden temin edilecektir.

ESER LİSTESİ

TÜRK MÜZİĞİ ESER LİSTESİ

1.Sultânîyegâh Beste
Misâlini ne zemîn ü ne zemân görmüştür
Beste: Hammâmîzâde İsmail Dede

2.Hisarbûselik Beste
Yâr olmayıcak câm-ı safâyı çekemez dil
Beste: Zekâi Dede

3.Sûzidil Ağır Semai
Kani yâd-ı lebinle hûn-i dil nûş ettiğim demler
Beste: Tanbûrî Ali Efendi/Güfte: Nevres Bey

4.Sipihr Yürük Semâi
Hâlât-ı dili benzetemem hâlet-i sihre
Beste:Zekâi Dede

5. Kürdilihicazkâr Şarkı
Niçin terk eyleyip gittin a zâlim
Beste: Hacı Arif Bey

6.Bestenigâr Şarkı
Kaçma mecbûrundan ey âhû-yi vahşî ülfet et
Beste: Hâşim Bey

7.Şehnaz Şarkı
Feryâd ki feryâdıma imdâd edecek yok
Beste: Tanbûrî Cemil Bey/Güfte: Nigâr Hanım

8.Isfahan Şarkı
Fâriğ olmam eylesen yüz bin cefâ sevdim seni
Beste: Sâdettin Kaynak/Güfte: Şeyh Gâlib

9. Hüzzam Şarkı
Leylâkların hayâli salkımların emeli
Beste: Sâdettin Kaynak/Güfte: Fuat Hulûsi Demirelli

10.Hicazkâr Şarkı
Visâl-i yâr ile mest ol hayâle dalma gönül
Beste: Râkım Elkutlu/Güfte: Nâhit Hilmi Özeren

11.Hicaz Şarkı
Bırakıp gittiğin akşam beni ey şûh-i şenim
Beste: Zeki Arif Ataergin

12.Saba Şarkı
Bir nigâh et kahr ile sen bakma Allah aşkına
Beste: Zeki Arif Ataergin/Fatine Talay

13.Uşşak Şarkı
Her şey bu zaman evinde nâçâr geçer
Beste:Suphi Ziyâ Özbekkan/Güfte: Cemal Ethem Yeşil

14.Hisarbûselik Şarkı
Beni de alın ne olur koynunuza hâtıralar
Beste: Selâhattin Pınar/Güfte:Bâki Sühâ Ediboğlu

15.Kürdilihicazkâr Şarkı
Ne gelen var ne haber var gün uzun yollar uzak
Beste: Selâhattin Pınar/Güfte:Zekâi Cankardaş

16.Hicaz Şarkı
Bir âteşim yanarım külüm yok dumanım yok
Beste: Avni Anıl/Güfte:Ümit Yaşar Oğuzcan

17.Çargâh Mevlevî Âyini (1. Selam)
Âteş nezend der dil-i mâ illâ hû
Beste: Nâyî Osman Dede

18.Ferahfezâ Mevlevî Âyini (3.Selam)
Dûş-i Mevlânâ be hâb ender merâ
Beste: Hammâmîzâde İsmail Dede

19.Sûzidil Mevlevî Âyini (1. Selam)
Yâ sagîras-sinni yâ ratbe’l-beden
Beste: Zekâi Dede

20.Şevkutarab Tevşih
Bir muazzam pâdişâhsın ki kulundur cümle şâh
Beste: Zekâi Dede/Güfte:Selâmi Mustafa Efendi

21.Şehnaz Tevşih
Yürük değirmenler gibi dönerler
Beste: Hammâmîzâde İsmail Dede/Güfte: Yunus Emre

22.Hüzzam İlahi
Merhabâ ey fahr-i âlem merhabâ
Beste:Hacı Fâik Bey/Güfte: Âdile Sultan

23.Acemaşiran İlahi
İrfân meclisine erişebilsem
Beste: Selâhaddin Demirtaş (Salâhî Dede)

24.Acemkürdi Nefes
Şâh-ı merdânın âvâzı turna derler bir kuştadır
Güfte: Pir Sultan Abdal

25.Uşşak Nefes
Pir bugün bize geldi gülleri teze geldi
Beste: Ahmet Hatipoğlu/Güfte: Kul Himmet
26.Kürdilihicazkâr Şarkı
Bitmez tükenmez bu dert ömür diyorlar buna
Beste: Selâhattin İÇLİ/Güfte:Selim ARU

27.Hüzzam Şarkı
Sen neş’eden haber ver derdi herkes tanıyor
Beste:Selâhattin İÇLİ/Güfte:Sedat ERGİNTUĞ

28.Segâh Şarkı
Dönülmez akşamın ufkundayız vakit çok geç
Beste: Münir Nûrettin SELÇUK/Yahya Kemal BEYATLI

29.Kürdilihicazkâr Şarkı
Beni kör kuyularda merdivensiz bıraktın
Beste: Münir Nûrettin SELÇUK

30.Kürdilihicazkâr Şarkı
Yıldızlara baktırdım fallarda çıkmıyorsun
Beste: Zekai TUNCA/Güfte: Cemal Safi

TÜRK HALK MÜZİĞİ ESER LİSTESİ

1- Feracemin Ucu Sırma KÜTAHYA
2- Evlerinin Önü Mersin ISPARTA
3- Kerimoğlu Zeybeği AYDIN
4- Çifte Çıkar Martinimin Dumanı KASTAMONU

TRAKYA
5- Kırklar Üzerinden Doğar Sabah Yıldızı KIRKLARELİ
6- Çalın Davulları RUMELİ

KARADENİZ
7- Oy Benum Sevduceğum TRABZON
8- Gemiler Giresun’a TRABZON

ORTAANADOLU
9- Başımda Altın Tacım KIRŞEHİR
10- Bugün Ayın Işığı KIRIKKALE
11- Tokat Yaylası’nda Yaylayamadım ORTAANADOLU
12- Sunayıda Deli Gönül KIRIKKALE

DOĞU ANADOLU
13- Aşan Bilir Karlı Dağın Ardını SİVAS
14- Gel Gönül Gidelim Aşk Ellerine SİVAS
15- Beni Sorma Bana Ben Ben Değilem ERZURUM
16- Dün Gece Yar Hanesinde ERZURUM
17- Gurbet Elde Bir Hal Geldi Başıma ERZİNCAN

GÜNEY DOĞU
18- Iğıkinin Dört Etrafı Bahçalar ELAZIĞ
19- Yaylalar İçinde Erzurum Yayla ŞANLIURFA
20- Kerpiç Kerpiç Üstüne Kurdum Binayı DİYARBAKIR

AKDENİZ
21- Varıp Neylemeli Sılayı Gayrı ADANA
22- İndim Geldim Silifkeden Buraya SİLİFKE
23- Çekemedim Akça Kızın Göçünü ANTALYA

YORUM YOK

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

11 + nineteen =

Exit mobile version