GENÇ BİLİM KADINLARINA DESTEK BURSLARI 2016

L’ORÉAL TÜRKİYE
ve
UNESCO TÜRKİYE MİLLİ KOMİSYONU
“GENÇ BİLİM KADINLARINA DESTEK BURSLARI”
MALZEME ve YAŞAM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI İÇİN
201 YILI BURS BAŞVURU KOŞULLARI

L’ORÉAL-UNESCO ortaklığında uluslararası “For Women In Science” programının bir uzantısı
olan“Genç Bilim Kadınlarına Destek Bursları” ulusal programı, 2003 yılından itibaren Türkiye’de, başarı
ile yürütülmektedir.

Yaşam Bilimleri ve Malzeme Bilimleri alanlarında araştırma yapmakta olan üçer genç kadın
araştırmacı bu program çerçevesinde $15 000 değerinde birer yıllık burs ile desteklenecektir.

Bursa hak kazanacak adaylar akademik özgeçmişleri ve gerçekleştirmek istedikleri araştırma projesinin
önemi, niteliği, bilimsel yeniliği ve bilime yapacağı katkı ölçüt alınarak Yaşam Bilimleri ve Malzeme
Bilimleri seçim komiteleri tarafından belirlenecek, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından
onaylanacaktır.

Araştırma alanları şunlardır:

Yaşam Bilimleri; Biyoloji, Biyokimya, Biyofizik, Biyoteknoloji, Farmakoloji ve Fizyoloji dahil,

Malzeme Bilimleri; Taneli Malzemeler, Polimerler, Camlar ve Seramikler, Kompozitler, Biyomalzemeler,
Nano-malzemeler, Özel Tasarlanmış Yüzeyler, Fotonik Kristaller; Yoğun Madde Fiziği ve İstatistiksel
Fizik.

A. BAŞVURU KOŞULLARI
– Adayın doktora derecesini almış T.C. Vatandaşı olması
– Burs başvurularına ilişkin ilan yılının 31 Aralık günü itibariyle 40 yaşından gün almamış olan
– Bilimsel yeterliliğini kanıtlamış olması
– Önerilen araştırma projesinin yukarıda belirtilen bir alanda olması
– Proje süresinin bir yılı geçmemesi
– Projenin Türkiye’de gerçekleştirilecek olması
gerekmektedir.

B. BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BİLGİ VE BELGELER
1. Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış başvuru formu,
2. Bir adet güncel vesikalık resim,
3. Özgeçmiş,
4. Doktora /uzmanlık diplomasının onaylı fotokopisi,
5. Ulusal ve uluslararası yayınların listesi, adayın önemli bulduğu beş yayının birer kopyası ve
yayınlarına yapılan atıfları gösterir belgelerin fotokopileri,
6. Araştırmanın yapılacağı kurumca, araştırma süresince adaya sağlanacak olanakları somut olarak
belirtir şekilde ana bilim dalı başkanınca imzalanmış destek yazısı,
7. Katıldığı ulusal ve uluslararası toplantıların listesi,
8. Önerilen araştırmanın amacını, kapsam ve yöntemini bilime getireceği somut katkıyı, beklenen
sonucu ve projenin bilimsel dayanağını belirten bir yıllık çalışma planını içeren rapor. Bu rapor en
fazla 5 sayfa (12 punto) olmalıdır,
9. Önerilen projenin ayrıntılı bütçesi Amerikan Doları cinsinden hazırlanmalı, (bütçede belirtilen
giderlerin toplamı burs miktarını aşmamalıdır.)
10. Önerilen araştırma projesi gerektiriyorsa mutlak Etik Kurul izni, Etik Kurul izni gerektiren
araştırma projelerin Kurul izinleri son 1 yıl içerisinde ve araştırmacının adına alınmış olması,
(Geçerli Etik Kurul izni olmayan veya tarihi 1 yılı geçmiş olan araştırma projeleri değerlendirmeye
alınmayacaktır.)
11. Adayın varsa, bilimsel kimliğinin değerlendirilmesinde gözönüne alınabilecek diğer verileri,
12. Önerilen proje için aynı anda başka herhangi bir burs veya ödül programına, kısmi ya da tam destek
için başvurulduysa belirtilmesi.
13. Başvuru formuna eklenecek tüm bilgi ve belgelerin eksiksiz olarak gönderildiğine dair teyid yazısı.

C. BURS MİKTARI – ÖDEME ŞEKLİ
Burs iki ödeme ile Merkez Bankası günlük döviz kuru üzerinden bursiyerin banka hesabına Türk Lirası
olarak yatırılır. İlk ödeme 2016 yılı ödül töreninde ikinci ödeme ise ara raporun değerlendirilmesinden
sonra yapılır. Ara rapora fatura ve harcama dökümü eklenmelidir. Burs bilgisayar, yayım bedeli,
alet/makina alımı, projeyle doğrudan ilintili olmayan giderler ve konferans katılım bedellerini karşılamaz.
Başvuru formu, güncel resim, eklenecek bilgiler ve belgeler tamamlanmış olarak evrakın aslını içeren
bir dosya ve iki CD kaydı ile birlikte en son başvuru tarihinde aşağıdaki adrese ulaşacak şekilde
gönderilmelidir. İnternet üzerinden başvuru kabul edilmeyecektir.

D. SON BAŞVURU TARİHİ
15 Ocak 2016

E. ADAYLARIN SEÇİLMESİ VE BURSLARIN BAŞLATILMASI
Bursiyerler Yaşam Bilimleri Değerlendirme Kurulu ve Malzeme Bilimleri Değerlendirme Kurulu
tarafından seçilir ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından onaylandıktan sonra kesinleşir.
Adaylar burslarını kullanmaya ödül töreni tarihinden itibaren başlarlar.

1. Bursiyer ilk altı ayın sonunda araştırmalarını özetleyen gelişme raporunu ve bir yıllık burs bitiminde
ise sonuç raporunu (Rapor 5-10 sayfa olmalı) UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ve L’Oréal
Türkiye “Bilim Kadınları İçin” Programına sunmalıdır. Gelişme raporu geç gönderildiğinde veya
rapor Değerlendirme Kurulunca yeterli bulunmadığında, burs ödemesi durdurulabilir.
2. Bursiyer burs yılı içerisinde durumunda (görev, araştırma konusu, yer/ülke) olabilecek bir değişikliği
UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ve L’Oréal Türkiye “Bilim Kadınları İçin” Programı
Değerlendirme Kuruluna yazılı olarak bildirmelidir.
3. Araştırma projesinin sonuçlarının bilimsel dergilerde yayınlanması halinde, UNESCO Türkiye Milli
Komisyonu tarafından desteklenen L’Oréal Türkiye “Bilim Kadınları İçin” Programı desteğinin
belirtilmesi ve yayının bir kopyasının Değerlendirme Kuruluna gönderilmesi gerekmektedir.
4. Bursiyer L’Oréal Türkiye tarafından düzenlenen ödül törenine, tören ile ilgili ön hazırlık ve diğer
programlara, fotoğraf ve video çekimine katılmakla yükümlüdür. Bursiyerler, fotoğraf, film veya
metinlerin yazılı medya, televizyon, internet, fotoğraf ve broşürlerde vb. kullanılacağını kabul
ederler. Bu ilgili proje kapsamındaki her türlü aktiviteyi kapsar.
5. Bursiyer, çalıştığı veya araştırma yaptığı yerin değişmesi veya bilimsel projeyi bırakması hallerinde
Seçim Komitesi Başkanlığını durumdan haberden etmelidir. İlgili bildirimin alınmasını takiben
Seçim Komitesi söz konusu değişikliklerin izin dahilinde olup olmayacağını değerlendirecektir.

Desteklenen araştırma projesinin sonuçları tümüyle araştırmacıya aittir. UNESCO Türkiye Milli
Komisyonu ya da L’Oréal Türkiye sonuçlar üzerinde hiçbir hak iddia edemez.

Başvuru koşullarından herhangi birini sağlamayan, belgeleri tam olmayan, son başvuru günü mesai
bitiminden sonra gelen başvurular işleme konulmaz. Başvuru dosyaları iade edilmez.

TÜM GÖNDERİLER İÇİN ADRES:

UNESCO TÜRKİYE MİLLİ KOMİSYONU
Reşit Galip Caddesi Hereke Sokak No:10 Gaziosmanpaşa – Çankaya / ANKARA
Tel : (312) 426 58 94 – 427 19 48 – 446 82 71
Faks : (312) 427 20 64

Sorularınız için e-mail: kurumsal.iletisim@loreal.com
webmaster@unesco.org.tr

Başvuru Formu İndir