Genç Akademisyenler Sempozyumu

Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, araştırma görevlilerinin ve sosyal bilimler alanında eğitim gören lisansüstü öğrencilerinin hem akademik tecrübe kazanmalarını hem de birbirleriyle tanışmalarını sağlamak; gençleri Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Felsefe, Sanat Tarihi, Batı Dilleri ve Edebiyatları, Rus Dili ve Edebiyatı, Türk Halk Bilimi, Arkeoloji, Sosyoloji ve Psikoloji alanlarında çalışmaya özendirmek amacıyla I. GENÇ AKADEMİSYENLER SEMPOZYUMU (6-7 Kasım 2013) düzenlemektedir.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ I. GENÇ AKADEMİSYENLER SEMPOZYUMU

6-7 KASIM 2013 – 75. YIL SALONU

DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Altan ÇETİN

Doç. Dr. Nihat YAZILITAŞ

Yrd. Doç. Dr. Gülcan ÇOLAK-BOSTANCI

Öğr. Gör. Recep Batu GÜNÖR

Arş. Gör. Dinçer APAYDIN

Arş. Gör. Nasrullah UZMAN

Arş. Gör. Harun CEYLAN

Arş. Gör. İbrahim YILMAZ

Arş. Gör. Selcen KOCA SARI

Arş. Gör. Barış SADAY

 

BİLİM KURULU

 

Prof. Dr. Hakkı ACUN

Prof. Dr. Ahmet BİCAN ERCİLASUN

Prof. Dr. Nazım Hikmet POLAT

Prof. Dr. Kâzım SARIKAVAK

Prof. Dr. Fatma ÖZKAN

Prof. Dr. Yakup KARASOY

Prof. Dr. Naciye YILDIZ

Prof. Dr. Ayla KAŞOĞLU

Prof. Dr. Altan ÇETİN

Prof. Dr. Konuralp ERCİLASUN

Doç. Dr. Nihat YAZILITAŞ

Doç. Dr. Emine ERDOĞAN ÖZÜNLÜ

Yrd. Doç. Dr. Gülcan ÇOLAK-BOSTANCI

Yrd. Doç. Dr. Evrim ÖLÇER ÖZÜNEL

 

PROGRAM

AÇILIŞ KONUŞMALARI:

Prof. Dr. Altan ÇETİN- Prof. Dr. Hakkı ACUN

6 KASIM 2013 ÇARŞAMBA (09.00 – 09.30)

1. GÜN

6 Kasım 2013 Çarşamba

2. GÜN

7 Kasım 2013 Perşembe

1. OTURUM

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hakkı ACUN

1. OTURUM

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Naciye YILDIZ

09.30 09.45

Atik Ali Paşa’nın Baniliğindeki Camiler ve Bunların Osmanlı Mimarisindeki Yeri

Nesrin Aydoğan İşler

09.00 09.15

Kazak Sovyet Devri Romanı “Akbilek”te “Öteki Rus” İmajı

Cemile Kınacı

09.45 10.00

Antik Çağ’ın Sessiz İnsanları: Sağır ve Dilsizlerin Dünyasına Genel Bir Bakış

Erman Yanık

09.15 09.30

Afganistan Özbek Muhaceret Edebiyatında Süreli Bir Yayın: Çavuş

Tolga Arslan

10.00 10.15

Kaystros Havzasında Bir Yerleşim Birimi: Teira (Tire)

Ali Özkan

09.30

09.45

XIII-XIV. Yüzyıl Azerbaycan Türk Yazı Dilinde Fars Dili Alınmalarının Azerbaycan Kelimeleriyle Muvaziliyi

Türkan Mirze kızı Askerova

10.15 10.30

Arslantepe-Samsat ve Hacınebi Üçgeni “Uruk Mühürleri”

Hülya Ergün Cömert

09.45

10.00

Kazan Tatar Atasözlerinde Çocuk

Gülşah Yılmaz

10.30 10.45

ARA

10.00

10.10

ARA

2. OTURUM

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Altan ÇETİN

2. OTURUM

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nazım Hikmet POLAT

11.00 11.15

Türk Ordusunda Muharip Unsur Olarak Fil’in Kullanımı: Alt Kıta Örneği

Bilal Koç

10.10

10.25

Kayıp Şair Mehmet Mesih ve Milli Mecmua’daki Şairliği

Dinçer Apaydın

11.15 11.30

Mecmû’a fi’t-Tevârîh veya Vekâyi’ et-Türkman’a Göre Timur

Mehmet Şeker

10.25

10.40

Muhtar Avezov’un “Yetim” ve Sabahattin Ali’nin “Ayran” Hikâyelerinin Yapı Bakımından Karşılaştırılması

Yerlan Zhiyenbayev

11.30 11.45

Türk Memlükler Döneminde Tahta Çıkan Saltanat Nâibleri

M. Fatih Yalçın

10.40

10.55

Louis Aragon’un Şiirlerine Psikanalitik Bir Yaklaşım

Esra Şahbaz

11.45 12.00

Siyasal Bir Aktör Olarak Bizanslı İmparatoriçeler

Burcu Önel

10.55

11.10

Türk Edebiyatında Lilith

Duygu Oylubaş

12.00

13.00

ÖĞLE ARASI

11.10

11.20

ARA

1. GÜN

6 Kasım 2013 Çarşamba

2. GÜN

7 Kasım 2013 Perşembe

3. OTURUM

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yakup KARASOY

3. OTURUM

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ahmet Bican ERCİLASUN

13.00

13.15

Kuşların Dili Mesnevilerinden Hareketle Gülşehrî ve Nevâyî’nin Dili ve Üslûbu Üzerine Notlar

İbrahim Yılmaz

11.20

11.35

Bir Adlandırma Problemi: Batı Türkçesinin İlk Dönemi

Nuray Tamir

13.15

13.30

Sıklık İncelemelerinin Bir Üslup Bileşeni Olarak Divan Şiirine Uygulanmasında Karşılaşılan Bazı Sorunlar

Arife Ece Tombul

11.35

11.50

Türkiye Türkçesi Ağızlarında {+lAmA} Yapısı ve Gramatikalleşme Yolunda Bir Örnek

Hüseyin Yıldız

13.30

13.45

Siyasî Belleğin Osmanlı Çiçek Kültürüne İzleri

Esra Kılıç

11.50

12.05

Ermeni Kıpçakçasındaki –mAGAnlAn- Yapısı ve Tarihi Türkçedeki İsim-Fiiil+Yapım Eki Yapıları Üzerine

Musa Salan

13.45

14.00

Divan Şiirinde Osmanlı Padişahlarına Yazılan Müzeyyel Gazeller

Hatice Kübra Özçelik

12.05

12.20

An-tsang’ın Şiirindeki Budist Terimler Üzerine

Ayşe Kılıç

14.00

14.10

ARA

12.20

13.30

ÖĞLE ARASI

4. OTURUM

Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Evrim ÖLÇER UZUNEL

4. OTURUM

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Fatma ÖZKAN

14.10

14.25

Somut Olmayan Kültürel Miras ve Mangala Oyunu

Petek Ersoy İnci

13.30

13.45

Kutadgu Bilig’de Tanrı ve Nitelikleri

Furkan Özkul

14.25

14.40

Nazar İnancının Türk-İslam Senkretizmi Açısından Analizi

Emine Çakır

13.45

14.00

Garipname’de Peygamber İsimleri

Mustafa Aysal

14.40

14.55

Şehir Folkloru Örneği Olarak Cafe Amanlar

Hilal Erdoğan

14.00

14.15

Kim ve Ne Sorularıyla Oluşmuş Bazı Kalıp İfadelerde –sA Ekinin Sıfat-Fiil İşlevi Olabilir mi?

Melike Uçar

14.55

15.10

XX. Yüzyıl Harezm Makam Müziğinde Terminoloji Sorunları

Hüseyin Akbaş

14.15

14.30

Uygurca Altun Yaruk’a Ait Berlin Turfan Koleksiyonlarında Korunan U 1983 numaralı Belgenin Düşen Satırlarının Onarımı

Muammer Yücal

15.10

15.20

ARA

14.30

14.40

ARA

5. OTURUM

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Emine ERDOĞAN ÖZÜNLÜ

5. OTURUM

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ayla KAŞOĞLU

15.20

15.35

Osmanlı İstanbulu’nda Dilenci Tipleri

Fatma Ünyay Açıkgöz

14.40

14.55

N. D. Teleşov’un “Çarşamba” Edebi Topluluğu

Mehmet Özberk

15.35

15.50

Endülüs Emevilerinde Kadın ve Toplumdaki Yeri

Kübra Önalan

14.55

15.10

A. S. Puşkin ve Çarlık Rusya’sı

Tuğba Günör

15.50

16.05

Darende Zengibar (Senkbar) Kalesi, I. Kılıç Arslan ve Danişmend Gazi Dönemi Darende Hareketleri

Emine Burcu Halaçoğlu

15.10

15.25

İ. Gonçarov’un ‘Oblomov’ Adlı Eserinde Kadın Karakterler

Yasemin Gürsoy

16.05

16.20

Türk Dış Politikası Ekseninde Johnson Mektubu Faktörü (Basın Örneği)

Hatice Gamlı

15.25

15.40

Rus Dili Tarihinde Aleksandr Aleksandroviç Şahmatov

Salih Acar

16.20

16.30

ARA

15.40

15.55

Mamin-Sibiryak’ın Çocuk Öyküleri

Pelin Yılmaz

6. OTURUM

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Konuralp ERCİLASUN

15.55

16.05

ARA

16.30

16.45

Kadro Hareketi ve Kadrocular

Atila Zorlu

6. OTURUM

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Kâzım SARIKAVAK

16.45

17.00

Basında Sabahattin Ali-Nihal Atsız Davası

Göktuğ İpek

16.05

16.20

10 ½ Bölümde Tarihin Yapıbozumu

Rahime Çokay

17.00

17.15

I. Dünya Savaşı Öncesi El Konulan Gemiler; “Sultan Osman” ve “Reşadiye”

Irmak Karabulut

16.20

16.35

Üç Maymun Filminde Erkeklik Temsilleri

Merve Yalçınkaya Gülle

17.15

17.30

The New York Times Gazetesinde II. Abdülhamit’in Tahttan İndirilmesi

İpek Bolat

16.35

16.50

Ernest Sosa’nın Epistemolojisi

Fikret Yılmaz

17.30

17.45

 

Başlangıçtan I. Dünya Savaşına Türk-Amerikan İlişkileri

Abdullah Tok

16.50

17.05

Ruhdilbilimde Çağrışım Deneyi

Fatih Yapıcı

17.05

17.20

Ahmet Hamdi Akseki’nin İtikadi Konuları Sunumdaki Metodu

Ziya Erdinç

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin