Geleceğin Mühendisleri ile Teoriden Uygulamaya Enerji Çevre İlişkisi: Sinop İli Örneği

Geleceğin Mühendisleri ile Teoriden Uygulamaya Enerji Çevre İlişkisi: Sinop İli Örneği
TÜBİTAK 4004 – Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları

Bu projenin amacı, katılımcıların lise derslerinde öğrendikleri teorik bilgilere, gerçek hayattaki kullanımından mühendislik uygulamasına kadar bütüncül ve bilimsel bir açıyla bakabilmesini sağlamaktır. Bu proje kapsamında, Lise 2. sınıf öğrencilerine, yenilenebilir enerji sistemleri (güneş, rüzgâr, biyogaz, hidrojen yakıt pili ve hidroelektrik) ve nükleer güç santralleri hakkında hem teorik bilgi verilecek hem de laboratuvarda ilgili deney setleri kullanılarak uygulama imkânı verilmiş olunacaktır. Özellikle, Sinop şehrinde kurulması planlanan nükleer santralden dolayı Sinop`un Türkiye’de nükleer enerji açısından öncülük edeceği göz önüne alındığından, nükleer santrallerin 3D yazdırılmış minyatürleri ile santrallerin işleyişi hakkında daha detaylı eğitim verilerek hem toplumsal farkındalık yaratmak hem de ufuk açmak amaçlanmaktadır. Enerji sistemleri hakkında en tartışmalı konulardan biri olan çevresel etkilerinden bahsedilecek ve böylece enerji – çevre ilişkisine giriş yapılmış olunacaktır. Katılımcıların temiz enerji kaynağı olarak kabul edilen yenilenebilir ve nükleer enerji kaynakları ile hali hazırda Sinop’ta ısınma amaçlı kullanılan fosil yakıtların hava kirlenmesine olan etkisini gözlemleyebilmeleri için, karbondioksit ölçümleri yapılacaktır. Öğrencilerin bütüncül bir bakış açısı kazanmasını sağlamak üzere, hava kirliliğini ve küresel ısınmayı azaltmak adına ağaçların önemi vurgulanıp, fidan dikimi yoluyla öğrencilerin sorumluluk adımı atması hedeflenmiştir. Proje, Sinop Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi ve farklı üniversitelerden öğretim elemanları, bir hemşire, Sinop Üniversitesi Enerji Sistemleri ve Nükleer Enerji Mühendisliği bölümlerinden 6 öğrenci ve Sinop İl Milli Eğitim Müdürlüğünden rehberler ile yürütülecektir. Hedef kitle, Sinop il sınırları içerisinde yer alan Fen, Anadolu ve İmam Hatip liseleri 2. sınıf öğrencilerinden toplam 90 kişidir. Katılımcıların 30’ar kişilik 3 grup halinde proje etkinliklerine farklı zamanlarda katılması planlanmaktadır. Proje etkinlikleri ve uygulamaları boyunca katılımcıların eğitim süreçleri, proje uzmanları ve eğitmenler tarafından yapılacak ön ve son değerlendirme testleri ile takip edilecektir. Projenin katılımcılara sağlayacağı kazanımları ve bu projenin amacına ulaşma düzeyi değerlendirilecektir. Ayrıca, katılımcıların kazandığı bilgileri çevrelerine aktarıp aktarmadıklarını anlamak için son anket ile değerlendirme yapılacaktır.

Proje Yürütücüsü
Dr. Hasan OĞUL
Sinop Üniversitesi