FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNE PROJE DANIŞMANLIĞI ÇALIŞTAYIFEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNE PROJE DANIŞMANLIĞI ÇALIŞTAYI

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNE PROJE DANIŞMANLIĞI ÇALIŞTAYI

26 Ocak-02 Şubat 2013

ÇANAKKALE

AMAÇ
Fen ve teknoloji öğretmenlerinin bilimin ve bilimsel bilginin doğası, fen ve teknoloji öğrenimi ve öğretimine yönelik düşünce, inanış ve felsefelerini sorgulayacakları ortam oluşturarak, bilimsel proje yapabilme sürecini öğrenen merkezli olarak içselleştirmelerini sağlamak. Bu süreçte aynı zamanda öğretmenlerin bilimle ilgili beceri, tutum, değer ve bilgilerini geliştirmek hedeflenmektedir.

Bu çalıştayın genel amaçları:

Fen ve teknoloji öğretmenlerinin,

1. genel anlamda proje yapma becerilerini geliştirmek.

2. öğretim sürecinde projeleri etkili kullanmalarını sağlamak ve bu yönde motivasyon oluşturmak.

3. birbirleriyle karşılıklı fikir ve tecrübe paylaşımını sağlamak.

4. hayat boyu öğrenme süreçlerine katkıda bulunmak.

Bu çalıştayın özel amaçları:

Fen ve teknoloji öğretmenlerinin,

1. Fen ve teknoloji öğretmenlerinin danışmalık yapabileceği projeleri çeşitlendirmek.

2. Fen ve teknoloji öğretmenlerinin proje yapabilme becerisine sahip olmalarının önemi kavramalarını sağlamak.

3. İlköğretim öğrencilerine yönelik düzenlenen projelere danışmanlık yapma becerisi kazandırmak.

4. Bilimsel araştırma becerisi kazandırmak.

5. Bilimsel tutum ve proje kültürününönemini kavramalarını sağlamak.

6. Özgün proje sunma becerisi ve motivasyonu kazandırmak.

7. Fen ve teknoloji öğretim programın gerektirdiği proje ve performans ödevlerini değerlendirme becerisi kazanmalarını sağlamaktır.

KAPSAM
Bu çalıştay Türkiye genelin farklı illerden gelecek gönüllü ilköğretim fen ve teknoloji öğretmenlerinin katılımı için tasarlanmıştır. Katılımcılar 20 kişilik iki grup halinde 8 gün eğitime devam edeceklerdir.

Çalıştayın kapsamı su şekildedir:

Fen ve teknoloji öğretmenlerinin proje yapabilme becerisine sahip olmasının önemi,
Bilim, bilimsel araştırma, proje,
Bilimin ve bilimsel bilginin doğası,
Fen ve teknoloji öğretiminde kullanılan araştırma yöntemleri,
Bilimsel araştırma sırasında bilgiye ulaşma,
Bilimsel araştırmalarda literatür tarama,
Bilimsel araştırmalarda etik-patent ve patent hakları,
Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin başvurabilecekleri ulusal projeler,
Proje Önerisi Geliştirme-Proje Raporlaştırma,
Temel İstatistiksel yöntemler,
Deney ve laboratuvar teknikleri,
Nasıl buluş yapılır?
Power point sunum teknikleri,
Etkili poster hazırlama teknikleri,
İleri bilimsel iletişim,
Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin başvurabilecekleri ulusalarası projeler,
Bilimsel süreç becerileri,
Bilimsel süreç becerilerine uygun araştırmalar planlama,
Projelerde değerlendirme süreci-Alternatif ölçme ve değerlendirme,
Performans görevi projelerine rubrik hazırlama,
Katılımcı öğretmenlerin 8 gün süresince raporlaştırdıkları özgün proje sunumları,
Bu kapsam doğrultusunda 54 saat 8 günlük bir program geliştirilmiştir.
23 kişiden oluşacak iki grup öğretmen için birbirine paralel olan A ve B grubu programları hazırlanmıştır.

SEÇİM KRİTERLERİ
Çalıştayın hedef kitlesi Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmî ilköğretim okullarında halen görevde bulunan Fen ve Teknoloji Öğretmenleri’dir.
Düzenlenecek olan proje danışmalığı çalıştayı 46 fen ve teknoloji öğretmeninin katılmasına olanak tanıyacak şekilde tasarlanmıştır.
Katılımcı öğretmenlerin seçiminde TÜBİTAK ve MEB’in düzenlediği ilköğretim araştırma projelerine geçmiş yıllarda az proje başvurusu alan illerden gelecek öğretmenler seçilecektir.
Çalıştayın İnternet sitesinde yapılan duyuruya olumlu cevap vererek başvuru yapan araştırma yapmaya gönüllü farklı illerden katılacak öğretmenlerin seçimine dikkat edilecektir.
Çalıştayın İnternet sitesinde katılımcıların bazı bilgilerini içeren bir başvuru formu oluşturulmuştur.
Öğretmenlerin bu başvuru formuna vereceği bilgiler dikkate alınarak daha önce proje danışmanlığı konusunda eğitime katılmamış öğretmenlerin seçimine dikkat edilecektir.
Ayrıca proje kültürünün ülkemizin her köşesinde ulaşmasına olanak sağlaması açısından katılımcıların yurt çapında geldikleri il itibariyle homojen bir dağılım gösterilmesine özen gösterilecektir.
Aynı okul veya ilden çok fazla katılım başvurusu olduğunda başvuru tarihi, daha önce proje danışmanlığı eğitimine katılmama ve katılım sonucu elde edilebilecek fayda gibi objektif kriterler göz önüne alınacaktır.

Düzenleme Kurulu Başkanı

Yrd. Doç. Dr. Betül TİMUR
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi

2 YORUMLAR