FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNE PROJE DANIŞMANLIĞI ÇALIŞTAYI

2229 LİSANS VE LİSANS ÖNCESİ, ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERE YÖNELİK BİLİMSEL ETKİN-LİKLERİ DESTEKLEME PROGRAMI
Tarih: 27 Ocak– 03 Şubat 2013
Çanakkale
Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Proje Yapabilme Becerisinin Önemi

Yeni öğretim programında okulda öğ-renme ve öğretme faaliyetleri kapsamında öğrencilere bilimsel araştırma becerisinin kazandırılabildiği birçok yöntem ve teknik bulunmaktadır. Grup çalışmasını gerektiren proje ödevleri ile öğrencileri araştırma yap-maya ve öğrenen merkezli yaşantılar ka-zanmaya yönlendiren performans ödevleri üzerinde durulmuştur. Ayrıca öğretmenlere yönelik olarak ele alındığında, İlköğretim öğrencileri için TÜBİTAK’ın düzenlediği pro-jeler, Milli Eğitim Bakanlığı AR-GE projeleri, AB Projeleri, Ulusal Ajans işbirliği ile düzen-lenen Gençlik Projeleri, olmak üzere çeşitli-lik göstermektedir. Bu nedenle yeni öğretim programında da vurgulandığı bilimsel tutu-ma sahip bireyler yetiştirilmesi ve ülkemizde proje kültürünün geliştirilmesi, öncelikle fen ve teknoloji öğretmenlerinin bu becerilerle donatılması ile mümkündür.

Okulda verilen eğitim, öğrencilere bilginin kay-nağını ve bu bilgileri nasıl elde edeceklerini, bunları nasıl değerlendireceklerini ve problem-lere karşı bu bilgiyi nasıl kullanacaklarını öğret-mek zorundadır. Bu nedenle bu çalıştay fen ve teknoloji öğretmenlerinin proje yazma becerile-rini geliştirmeyi hedeflemektedir.

Fen ve teknoloji öğretmenlerinin bilimin ve bilimsel bilginin doğası, fen ve teknoloji öğrenimi ve öğretimine yönelik düşünce, inanış ve felsefelerini sorgulayacakları ortam oluşturarak, bilimsel proje yapabilme sürecini öğrenen merkezli olarak içselleştirmelerini sağlamak. Bu süreçte aynı zamanda öğretmenlerin bilimle ilgili beceri, tutum, değer ve bilgilerini geliştirmek hedeflenmektedir.

Bu çalıştayın genel amaçları:

Fen ve teknoloji öğretmenlerinin,

1. genel anlamda proje yapma becerilerini geliştirmek.

2. öğretim sürecinde projeleri etkili kullanmalarını sağlamak ve bu yönde motivasyon oluşturmak.

3. birbirleriyle karşılıklı fikir ve tecrübe paylaşımını sağlamak.

4. hayat boyu öğrenme süreçlerine katkıda bulunmak.

Bu çalıştayın özel amaçları:

Fen ve teknoloji öğretmenlerinin,

1. Fen ve teknoloji öğretmenlerinin danışmalık yapabileceği projeleri çeşitlendirmek.

2. Fen ve teknoloji öğretmenlerinin proje yapabilme becerisine sahip olmalarının önemi kavramalarını sağlamak.

3. İlköğretim öğrencilerine yönelik düzenlenen projelere danışmanlık yapma becerisi kazandırmak.

4. Bilimsel araştırma becerisi kazandırmak.

5. Bilimsel tutum ve proje kültürününönemini kavramalarını sağlamak.

6. Özgün proje sunma becerisi ve motivasyonu kazandırmak.

7. Fen ve teknoloji öğretim programın gerektirdiği proje ve performans ödevlerini değerlendirme becerisi kazanmalarını sağlamaktır.

KAPSAM
Bu çalıştay Türkiye genelin farklı illerden gelecek gönüllü ilköğretim fen ve teknoloji öğretmenlerinin katılımı için tasarlanmıştır. Katılımcılar 20 kişilik iki grup halinde 8 gün eğitime devam edeceklerdir.

Çalıştayın kapsamı su şekildedir:

Fen ve teknoloji öğretmenlerinin proje yapabilme becerisine sahip olmasının önemi,
Bilim, bilimsel araştırma, proje,
Bilimin ve bilimsel bilginin doğası,
Fen ve teknoloji öğretiminde kullanılan araştırma yöntemleri,
Bilimsel araştırma sırasında bilgiye ulaşma,
Bilimsel araştırmalarda literatür tarama,
Bilimsel araştırmalarda etik-patent ve patent hakları,
Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin başvurabilecekleri ulusal projeler,
Proje Önerisi Geliştirme-Proje Raporlaştırma,
Temel İstatistiksel yöntemler,
Deney ve laboratuvar teknikleri,
Nasıl buluş yapılır?
Power point sunum teknikleri,
Etkili poster hazırlama teknikleri,
İleri bilimsel iletişim,
Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin başvurabilecekleri ulusalarası projeler,
Bilimsel süreç becerileri,
Bilimsel süreç becerilerine uygun araştırmalar planlama,
Projelerde değerlendirme süreci-Alternatif ölçme ve değerlendirme,
Performans görevi projelerine rubrik hazırlama,
Katılımcı öğretmenlerin 8 gün süresince raporlaştırdıkları özgün proje sunumları,
Bu kapsam doğrultusunda 54 saat 8 günlük bir program geliştirilmiştir.
23 kişiden oluşacak iki grup öğretmen için birbirine paralel olan A ve B grubu programları hazırlanmıştır.

SEÇİM KRİTERLERİ
Çalıştayın hedef kitlesi Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmî ilköğretim okullarında halen görevde bulunan Fen ve Teknoloji Öğretmenleri’dir.
Düzenlenecek olan proje danışmalığı çalıştayı 46 fen ve teknoloji öğretmeninin katılmasına olanak tanıyacak şekilde tasarlanmıştır.
Katılımcı öğretmenlerin seçiminde TÜBİTAK ve MEB’in düzenlediği ilköğretim araştırma projelerine geçmiş yıllarda az proje başvurusu alan illerden gelecek öğretmenler seçilecektir.
Çalıştayın İnternet sitesinde yapılan duyuruya olumlu cevap vererek başvuru yapan araştırma yapmaya gönüllü farklı illerden katılacak öğretmenlerin seçimine dikkat edilecektir.
Çalıştayın İnternet sitesinde katılımcıların bazı bilgilerini içeren bir başvuru formu oluşturulmuştur.
Öğretmenlerin bu başvuru formuna vereceği bilgiler dikkate alınarak daha önce proje danışmanlığı konusunda eğitime katılmamış öğretmenlerin seçimine dikkat edilecektir.
Ayrıca proje kültürünün ülkemizin her köşesinde ulaşmasına olanak sağlaması açısından katılımcıların yurt çapında geldikleri il itibariyle homojen bir dağılım gösterilmesine özen gösterilecektir.
Aynı okul veya ilden çok fazla katılım başvurusu olduğunda başvuru tarihi, daha önce proje danışmanlığı eğitimine katılmama ve katılım sonucu elde edilebilecek fayda gibi objektif kriterler göz önüne alınacaktır.

Bilim Kurulu
Prof. Dr. Salih Çepni, Uludağ Üniversitesi
Prof. Dr. Buket Akkoyunlu, Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Fatih Taşar, Gazi üniversitesi
Doç. Dr. Muhammet Uşak, Dumlupınar Üniversitesi

Başvuru ve daha fazla bilgi için: