Ergen Edebiyatı Yarışması

gençlik romanı
Ergen Edebiyatı Yarışması

Ergen edebiyatı ülkemizdeki edebiyat dizgesinde geniş bir yelpazeyle temsil edilen bir alan değildir. Ergen ve onun hayatı, sorunları, kaygıları, umutları, düşleri edebiyat metinlerine yansımamış var olanların önemli bir kısmı onu, biçimlendirilecek bir nesne gibi ele alıp, bu amaçla yaklaşmıştır. Oysa o bir öznedir ve onu bir kimlik olarak ele almak ve ona göre yaklaşmak, edebiyatta da bu özelliğiyle var etmek önemlidir. Ergenin dönemsel olarak -ki bu uzun yıllardır devam etmektedir- kendini ifade edeme- me sorunu vardır ve bu durumda ergen hem ailede hem de hayatın içinde (dış dünyada ve okulda) ifade eksikliği yaşamaktadır. Bu da onun iletişim konusunda sorunlar yaşamasına neden olmaktadır. Oysa ergen hayata hem meydan okuyan hem de çözemediği korkularla
ve kaygılarla boğuşan bir varlıktır.

Bu düşüncelerden yola çıkarak:
1- Ergeni anlayan ve onunla birlikte yolculuk yapabilen,
2- Onun sorunlarını, kaygı ve umutlarını dilselleştirebilen,
3- Onu hayatın içinde tutacak temel yaşam bilincini ve umudunu verebilen,
4- Kendiyle ve sosyal çevresiyle iletişim kurmasını,
5- Kendini ve sosyal çevresini anlamasını,
6- İç çatışmalarını aşmasını ya da yüzleşmesini sağlayabilen,
7- Bunu buyurgan bir didaktizmden uzak olarak gerçekleştirebilen,
8- Yazınsal estetik ölçütlerden vazgeçmeden metinleri oluşturabilen
Yazarlarımızı alana kazandırmak, bu konuda yazma düşleri olanları teşvik etmek, bu alanı yeni metinlerle güçlendirmek ve saygınlaştırmak, hedefimiz olarak belirlenmiştir.

Yarışma ergen edebiyatına iki alanda katkı yapacaktır.
a- Macera
b- Dedektiflik

Macera alanında farklı alt türlerde eser vermek mümkündür ve bunları aynı alanda değerlendirebiliriz.
Bu alt türler:
a- Fantastik macera
b- Gerçekçi macera

Bu iki alan ergenin günlük yaşamına tanıklık yaptığı gibi onun okul sorunlarına, akran zorbalığı gibi travma yaratan tanıklıklara daha yakından bakmayı kolaylaştıracaktır. Ayrıca
ergenin dünyasını daha geniş bir alana taşımada ona yeni pencereler açacak anlatılar oluş- turulabilir.
Dedektif romanları ergenlerin özellikle ilgi duyduğu bir alandır. Bu alanda oluşturulan metinler dedektif serüveninin içine yerleşen ve ergenin farklı kimliklerle karşılaşmasını ve on- ları çözmesini sağlayabilecek özellikler içerir. Bu nedenle türünün bu özelliklerini göz önünde
tutmak önemlidir.

12 yaş üstü ergene uymayan dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

YARIŞMAYA KATILIM ŞARTLARI
1. Yarışma, 18 yaşını bitirmiş tüm yazarlara açıktır. Uyruğu ve öğrenim durumu ne olursa
olsun, 18 yaşın üzerinde olan ve şartname koşullarına uyan herkes katılabilir.
2. Yazar yarışmaya birden fazla yapıtla katılabilir.
3. Yarışmaya Bilgiyolu Kültür Yayınları çalışanları, seçici kurul üyeleri katılamaz.
4. Katılımcılar, şartname koşullarını kabul etmiş sayılır.

YARIŞMAYA KATILACAK YAPITLARIN NİTELİKLERİ
1. Metin dili Türkçedir.
2. Yarışma iki türde de 12+ yaş grubuna yönelik roman dalında açılmıştır.
3. Yarışmaya gönderilen metinler, hiçbir yerde yayımlanmamış olmalı, başka bir kurum ve
yayınevi ile yayımlanmak üzere bağlayıcı sözleşme yapılmamış olmalıdır.
4. Yazar özgün bir metinle yarışmaya katılacaktır. Metin, alıntılar ve öykünme içermeyecektir.
5. Özgün olmadığı seçici kurulca belirlenen yapıtlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
6. Özgün olmadığı ödüllendirme aşamasından sonra belirlenen yapıtların yazarı, aldığı ödü- lü %50 fazlasıyla iade etmeyi bu şartnamedeki taahhütnameyi imzalamakla kabul etmiş
sayılır. Özgün olmadığı belirlenen eserin sahibi, üçüncü kişilerce açılacak her türlü davanın
muhatabı sayılacaktır.
7. Ödül almadığı halde yayımlanan bir yapıtın özgün olmadığı belirlenirse yazarı, Bilgiyolu
Kültür’ün uğramış olduğu zararı tazminle yükümlüdür.
8. Yarışmaya katılacak dosya, aşağıdaki biçimsel özellikleri taşımalıdır:
a) Bilgisayarda word belgesine, A4 boyutunda 1,5 satır aralıklı olarak; üst, alt, sağ ve sol
kenar boşlukları 2,5 cm’yi geçmeyecek şekilde hazırlanacaktır.
b) Yapıt, Times New Roman yazı fontu, 12 (on iki) punto, 1,5 satır aralığı ile yazılacak, sayfa
numarası verilecek ve 40-80 sayfa aralığında oluşturulacaktır.
c) Yapıt, 2 (iki) kopya olarak çoğaltılacak ve her kopyası dosyalanacak, ayrıca bir USB’ye de
kaydedilecektir.
d) Yazar, yarışmaya gönderdiği yapıtın her kopyasına adını ve soyadını yazacaktır.

YAPITLARIN TESLİMİ
1. Yarışma adayları dosyalarını herhangi bir rumuz veya müstear ad olmaksızın, kendi ger- çek adları ile iletilecektir.
2. Yarışmaya katılanlar şartnamede verilen taahhütnameyi eksiksiz doldurur, imzalar. Ta- ahhütname, USB (yapıt, özgeçmiş ve imzalı taahhütnamenin taranmış halinin yer aldığı) ve
kısa özgeçmiş bir zarfın içine koyularak kapatılır. Zarf açık isim ve adresle birlikte yayınevine
gönderilir.
3. Yapıt, çoğaltılmış ve dosyalanmış 2 (iki) kopya, bir adet USB kaydı ile birlikte teslim edilir.
4. Yapıt, 15 Mart 2022 saat 17.00’ye kadar gönderilmek zorundadır. Sonraki tarihlerde
gelen dosyalar değerlendirme dışı tutulacaktır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez.
5.İnternet yoluyla başvuru yapılamaz, ancak www.bilgiyolu.com.tr adresinden ayrıntılı bilgi
ve iletişim kanallarına ulaşılabilir.

YAPITLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
1. Yarışmaya gönderilen yapıtlar şartnameye uygunluk açısından ön seçici kurul tarafın- dan kontrol edilir. Ön jürinin değerlendirmesi sonucunda uygun görülen yapıtlar seçici kurula
gönderilir. Seçici kurul, incelemelerini 01 Mayıs 2022 tarihine kadar tamamlar.
3. Seçici kurul tarafından her eser 100 (yüz) üzerinden puanlanır. Gizli olarak verilen puanlar,
Nisan 2022’nin son haftası içinde yapılacak toplantıda değerlendirilmek üzere görüşülür ve
karar verilir.
4. Seçici kurul, derecelere bağlı ödüle değer yapıt bulamazsa bu ödüller verilmez.
5. Değerlendirme işlemleri 1 Mayıs 2022 tarihine kadar sonuçlandırılacaktır.
6. Yarışma koordinatörü seçici kurulların doğal üyesidir.

SONUÇLARIN AÇIKLANMASI VE ÖDÜLLER
1. Yarışma sonuçları 23 Mayıs 2022 Pazartesi günü basın yayın yoluyla duyurulacaktır. So- nuçlar ödül kazananlara bildirilir.
2. Ödül töreni Pandemi koşullarına göre yapılabilirliği söz konusu olursa gerçekleştirilir.
3. 2022 Bilgiyolu Kültür Edebiyat Ödülleri ve ödül tutarları ile seçici kurul aşağıdaki gibidir.

ÖDÜLLER
Birincilik Ödülü: 8.000 TL
İkincilik Ödülü: 6.000 TL
Üçüncülük Ödülü: 5.000 TL
Mansiyon Ödülü: 3000 TL (4 Kişi)