DOĞAL EKOSİSTEMLER İÇİN CBS ve UYDU GÖRÜNTÜLERİ KULLANILARAK ÇEVRESEL ALTLIKLARIN HAZIRLANMASI

HEDEF KİTLE

Doğa Bilimlerine yönelik yükses lisans ya da doktora yapan lisansüstü öğrenciler, ülkemiz üniversitelerinde görev yapan 35 yaşını aşmamış genç araştırmacılar projemize katılımcı olarak başvurabilirler.
Düzenlenecek olan etkinliğe katılacak genç araştırmacıların yol ve konaklama giderleri TÜBİTAK’ın “2229 – Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı” tarafından karşılanacaktır.

AMAÇLAR
* Lisansüstü öğrencilerin ve genç araştırmacıların doğal ekosistem araştırmaları konusundaki deneyimlerine katkı sağlamak,
* CBS, uzaktan algılama, uydu görüntüsü, modelleme, hedef tür haritalaması ve çevresel değişken kavramlarını tanıtmak,
* Katılımcıların CBS ve uzaktan algılama programlarını kullanma seviyelerini arttırmak,
* Katılımcılara edafik, fizyografik ve iklim gibi çevresel değişkenlere ait altlık haritaların nasıl elde edileceğini göstermek,
* 5-Uydu görüntüleri yardımıyla aktüel durumu gösterir çevresel altlıkların nasıl oluşturulabileceğini göstermek,
* Çevresel değişkenlerin hedef türün dağılımını nasıl etkilediği ve bunların nasıl yorumlanacağı konusunda katılımcıları bilgilendirmek.

“DOĞAL EKOSİSTEMLER İÇİN CBS ve UYDU GÖRÜNTÜLERİ KULLANILARAK ÇEVRESEL ALTLIKLARIN HAZIRLANMASI” isimli projemiz Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından yürütülmekte ve “Bilim İnsanı Destekleme Programı – 2229” kapsamında TÜBİTAK tarafından desteklenmektedir. Projemize lisansüstü öğrenciler ve ülkemiz araştırma kurumlarında görev yapan 35 yaşını aşmamış genç araştırmacılar katılımcı olabilirler. Proje TÜBİTAK tarafından desteklendiği takdirde 19-25 Ocak 2015 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilecektir.
* Herhangi bir hedef tür için gerçekleştirilecek haritalama; i) envanter, ii) altlık haritaların üretilmesi, iii) modelleme, iv) yaygınlaştırma ve haritalama olmak üzere dört aşamadan oluşmaktadır. “Doğal Ekosistemler İçin CBS ve Uydu Görüntüleri Kullanılarak Çevresel Altlıkların Hazırlanması” isimli projemizde envanter ve altlık oluşturma aşamalarının uygulamalı olarak öğretilmesi planlanmıştır. Diğer aşamaların gerek uzun süre istemeleri gerekse araştırmacı ve öğrencilerin bilgi düzeyine ulaşmadan bu aşamaları öğrenmelerinin zor olacaktır. Bu nedenle ilk iki aşamanın yeterli sayıdaki katılımcıya ulaşmasından sonra diğer aşamalar içinde etkinlik planlanacaktır. Bu nedenle, “Doğal Ekosistemler İçin CBS ve Uydu Görüntüleri Kullanılarak Çevresel Altlıkların Hazırlanması” isimli projemiz doğa bilimleri ile uğraşan genç araştırmacı ve lisansüstü öğrencilerinin hedef türe ait dağılım haritasını elde etmenin ilk aşamaları olan envanter ve altlık haritaların nasıl elde edileceğini göstermeyi hedefleyen bir eğitim projesidir.
* Başlangıç aşamasında habitat ve modelleme kavramları hakkında geniş bilgi verilerek yapılan örnek çalışmaların anlatılması ile katılımcıların bu konulardaki bilgi düzeyleri arttırılacaktır.
* Örnekler çalışmalardan da görüleceği üzere çalışmamız bitki ve yaban hayvanı türlerini kapsamaktadır.
* Etkinlikte oluşturulacak olan sayısal yükseklik modelinden; eğim, bakı, yükselti, topografik pozisyon indeksi, radyasyon indeksi, solar radyasyon indeksi, arazi yüzü şekli indeksi, topografik nemlilik indeksi, bakı uygunluk indeksi, gölgelenme indeksi, sıcaklık indeksi ve engebelilik indeksinin türetilmesi uygulamalı olarak gösterilecektir.
* Mevcut indekslerin haricinde doğal ekosistemlerde mevcut dağılıma etki edebilecek diğer değişkenlerinde (yol, su kaynağı, yerleşim yeri, orman, ziraat alanı, toprak derinliği, anakaya) altlık haritaları üretilecektir.
* Ayrıca uydu görüntülerinden kontrollü ve kontrolsüz sınıflandırma ile elde edilecek aktüel duruma ait arazi yapısı poligonlar halinde belirlenecek ve bu poligonlar içerisindeki yansıtım değerleri ortalamasıyla arazi örtüsü altlıkları üretilecektir.

* Aynı zamanda verilecek örneklerle katılımcılar elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını öğrenecek ve yorum yapma kabiliyetleri artacaktır.
* Proje süresi olarak öngörülen 7 gün, habitat modellemesi ve haritalaması konusunun ilk basamağını oluşturan envanter ve çevresel değişkenlerin elde edilmesi konusunda uzmanlaşmak isteyen genç araştırmacı ve lisansüstü öğrencilerine konuya ilişkin önemli bir fırsat sunmaktadır.
* Eğitimler konusunda birçok çalışma yaparak tecrübe edinmiş ekoloji, vejetasyon, yaban hayatı, istatistik, uzaktan algılama ve CBS uzmanları tarafından teorik ve uygulamalı olarak yenilikçi bir yapıda sunulacaktır.
* Projemizin Antalya’da gerçekleştirilecektir. 30 kişilik katılımcı grubunun belirlenen örnek alanlarda envanter yapmaları sağlanacaktır. Envanter sırasında kullanılacak GPS, eğim ölçer, altimetre ve pusula Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi ve Orman Mühendisliği bölümlerinde mevcut olup etkinlikler esnasında kullanılabilecektir.
* Etkinliklerde görev alacak eğitmen ve yardımcı personelin anlatacakları konulara, kullanacakları programlara hakim olmaları ve özgeçmişlerinde görüleceği üzere bu konularda yaptıkları bilimsel çalışmalarının olması projenin etkin olarak yapılabilirliğini arttırmaktadır.
* Etkinlikte yapılabilirliği ve yaygın etkiyi ortaya koymak ve katılımcıların konuya daha farklı açılardan bakabilmelerini sağlamak amacıyla daha önceden yapılan ve yayınlanmış olan çalışmalar başlangıç aşamasından bitiş aşamasına kadar olan tüm süreç dahil edilerek ayrıntılı bir şekilde sunulacaktır.

 Başvuru Ekanı

Etkinlik Web Sitesi