BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ OKUTMAN İLANI

Üniversite Adı BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

 

Duyuru Başlama Tarihi

 

25 Aralık 2012

 

Fakülte Adı

 

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU

 

Son Başvuru Tarihi

 

08 Ocak 2013

 

Bölüm Adı

 

İNGİLİZCE HAZIRLIK

 

Ön Değerlendirme Tarihi

 

10 Ocak 2013

 

Anabilim Dalı

 

Giriş Sınav Tarihi

 

14 Ocak 2013

 

Kadro Tipi

 

Okutman

 

Sonuç Açıklama Tarihi

 

15 Ocak 2013

 

Kadro Sayısı

 

4

 

Kadro Derecesi

 

4,5,5,6

Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık Programına Okutman alınacaktır.
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN,
Üniversitemize Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde; 2547 sayılı Kanun, 31.07.2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde öğretim elemanı alınacaktır.
A – BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2-Başvurularda merkezi sınavdan (ALES’ten) en az 70 puan almış,
3-Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 90 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak, (YÖK Yürütme Kurulunun 03/11/2011 tarih ve 2011.31.8366 sayılı kararı ile TOEIC sınavının KPDS ve ÜDS eşdeğerliği 14/11/2011 tarihi itibariyle kaldırılmıştır)
B – BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI
Başvuruda bulunan adayların; İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Filolojisi, İngilizce Öğretmenliği, İngilizce Mütercim- Tercümanlık Bölümlerinden mezun ve bu bölümlerin herhangi birinde yüksek lisans yapmış olmak ve İngilizce eğitim- öğretim alanında en az 2 yıl eğitim öğretim tecrübesi olmak veya İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Filolojisi, İngilizce Öğretmenliği, İngilizce Mütercim- Tercümanlık Bölümlerinden mezun ve İngilizce eğitim öğretim alanında en az 10 yıl eğitim-öğretim tecrübesi olmak, (Atamaya hak kazanan adaylar, tecrübeye ilişkin belge ve beyanlarını, Kurumundan ve/veya SGK prim dökümleri ile belgelemek zorundadırlar.)
C-MUAFİYET
1-Doktorasını tamamlamış olanlar,
2-Yukarıda belirtilen Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar,
3-Yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar merkezi sınav (ALES)’ten muaftır.
D – BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
1-Başvuru, www.btu.edu.tr adresinde ilana ekli başvuru dilekçesi alınıp doldurulacaktır. Dilekçede duyuru detay numarası mutlaka belirtilecektir.
2-Özgeçmiş,
3-ALES belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı (ALES yapıldığı tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerlidir.)
4-KPDS, ÜDS veya eşdeğerliği olan yabancı dil belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı,
5-Lisans diploması fotokopisi,
6-Lisans transkript fotokopisi,
7-Lisans Üstü öğrenim yaptığına dair belge ve Lisans Üstü Transkript fotokopileri,
8-Yabancı ülkelerden alınmış diplomaların YÖK onaylı denklik belgesi
9-Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösteren belge.
10-Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile bir fiil ilgili eğitim-öğretim alanında çalışıyor olanlar veya ayrılmış olanlar belgelenmelidir)
11-İlan edilen kadroya bağlı olarak tecrübe belgesi. Özel sektör çalışmaları SGK’dan belgelenmelidir.
12-Nüfus cüzdanı fotokopisi
13-Bir adet fotoğraf
Başvuru Notları:
1-Belgeler belirtilen sırayla koyulmalı ve başvuru dosyasına takılmalıdır.
2-Her aday sadece bir kadroya başvurabilecektir.
3-Adayların göreve hemen başlamalarına engel bir halin olmaması gerekir.
4-Tüm belgelerin asılları sınavın kazanılması durumunda ibraz edilmek zorundadır. Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak, yapıldıysa iptal edilecektir. Başvuruda bulunan aday bu şartı kabul etmiş sayılır.
5- Başvuruda istenen belgeler fotokopi olması nedeniyle Sınav sonucu olumsuz olsa dahi başvuru belgeleri adaylara iade edilmeyecektir.
6- 4’lük not sisteminin 100’lük not sistemine dönüştürülmesinde ve diğer puanlarda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen ilan başlama tarihinde geçerli dönüşüm tabloları esas alınacaktır.
E – GİRİŞ SINAVI
1. Giriş sınavı ilan edilen tarihte BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksekokulu 152 Evler Mah. Eğitim Cad.1.Damla Sok.No2/10 16330 Yıldırım/BURSA adresinde yapılacaktır.
2. Giriş sınavı yazılı olarak yapılacaktır.
3. Giriş sınavına katılan adaylar fotoğraflı bir resmi kimlik belgesini yanında bulundurmak ve sınav sorumlularına ibraz etmekle yükümlüdürler. Geçerli bir kimliği olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.
F – SINAV SONUÇLARININ İLANI
Ön değerlendirme ve nihai sınav sonuçları belirtilen tarihlerde üniversitemiz internet sitesinden (www.btu.edu.tr) duyurulacaktır. Söz konusu duyurular resmi tebligat niteliğindedir. Bu konuda adaylara ayrıca bir bilgilendirme yapılmayacaktır.
G – BAŞVURU VE İRTİBAT ADRESİ:
Başvuru; Bursa Teknik Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu’na şahsen verilecek veya posta ile gönderilecektir. İlan süresi içinde yapılmayan başvurularla eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmeyecektir.
Adres: BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ- Yabancı Diller Yüksekokulu 152 Evler Mah. Eğitim Cad.1.Damla Sok.No2/10 16330 Yıldırım/BURSA Telefon: 0 (224) 314 16 56 – 314 16 49 Faks: 0 (224) 314 16 50
İMZA VE ONAYLAR:
Yabancı Diller Yüksekokulunun 18/12/2012 tarih ve B.30.2.BTK.0.Y1.00.903.02-407 sayılı yazısına binaen ilan metni olarak hazırlanmıştır. 24/12/2012
Personel Daire Başkanlığı Genel Sekreterlik Onay
Arslan IŞIKLAR Sadık KİBAR Kenan MENTEŞE Harun TURAN Prof.Dr. Şule ALTUN
Şube Md. Per. Dai.Bşk. Gen.Sek.Yrd. Genel Sekreter Rektör Yardımcısı