8. SINIF 2. DÖNEM TEOG FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ SORU VE ÇÖZÜMLERİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEOG FEN BİLİMLERİ

8. SINIF 2. DÖNEM
FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ
MERKEZȊ ORTAK SINAVI
28 NİSAN 2016 Saat: 09.00

A KiTAPÇIĞI

Bir dergide Prof. Dr. Aziz Sancar’ın çalış-
malarıyla ilgili olarak verilen bu bilgiye göre
aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?
A) Çevresel faktörlere bağlı olarak DNA yapı-
sında zararlı mutasyon ortaya çıkabilir.
B) DNA onarımını düzenleyen ve kontrol eden
maddelerin üretimi artırılabilir.
C) İnsanlar yaşam koşullarını ve alışkanlıkları-
nı düzenleyerek zararlı mutasyon oluşması-
nı önleyebilir.
D) DNA üzerinde çoğunlukla yararlı mutasyonlar
meydana gelir.

2. Bir öğrenci bitkilerin gelişimine etki eden bazı
koşulları araştırmak için aşağıdaki düzenekleri
hazırlıyor. Düzeneklerde saksı bitkileri, toprak
özellikleri ve miktarları özdeş olup hepsine
aynı miktarda su verilmektedir.

Öğrenci bu düzenekleri kullanarak bu bitki
türünün gelişiminde,
I. Işık
II. Sıcaklık
III. Su
faktörlerinden hangilerinin etkilerini araştı-
rabilir?
A) Yalnız I. B) I ve II.
C) II ve III. D) I, II ve III.

3. Şemada bir besin ağında yer alan canlıların yeri
numaralı kartlarla belirtilmiştir. Bu canlıların
besin ağındaki rolü kartlara yazılacaktır.

Buna göre, “Enerji ihtiyacını sadece üreticiden
karşılamaktadır.” ifadesi kaç numaralı
karta yazılmalıdır?
A) I. B) II. C) III. D) IV.

4. Mehmet, ışığı sürekli yanan akvaryumunda
balık beslemektedir. Bir gün, dışarıdaki havayı
akvaryumdaki suya püskürten hava motoru
bozulur.

Buna göre yaşadıkları ortamda sürekli oksijene
ihtiyacı olan bu balıkların yaşamına
devam edebilmesi için, Mehmet aşağıdakilerden
hangisini yapmalıdır?
A) Akvaryuma su bitkileri ve alg koymalıdır.
B) Akvaryumdaki balık sayısını artırmalıdır.
C) Akvaryuma su salyangozları koymalıdır.
D) Akvaryuma kurbağa koymalıdır.

5. Bir deney için özdeş cam fanuslar ve kireç
suları ile şekildeki düzenek hazırlanmıştır.

Bu deneyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
A) Her iki fanusa birer fare konursa I.’de oluşan
karbondioksidin kaynağı anlaşılır, II.’de olu-
şan karbondioksidin kaynağı anlaşılmaz.
B) Düzenek fotosentezde karbondioksit kullanıldığını
gözlemlemek için hazırlanmış olup
güneş ışığı alan ortama konulmalıdır.
C) I. fanus fotosentezde gaz çıkışını, II. fanus
solunumda gaz çıkışını gözlemlemek için
hazırlanmıştır.
D) Düzenek canlının solunum sırasında ortama
karbondioksit verdiğini gözlemlemek için
hazırlanmıştır.

6. Bir çiftçi yağmur suyunu depolayarak tarlasında,
evinde ve bahçesinde kullanmak üzere
şekilde görüldüğü gibi bir düzenek tasarlıyor.

Buna göre çiftçi depoladığı yağmur suyunu
başka bir malzeme kullanmadan sadece
tasarladığı bu düzenekle aşağıdakilerin hangilerinde
kullanabilir?
A) Yalnız tarla B) Bahçe ve ev
C) Tarla ve ev D) Tarla, ev ve bahçe

7. Aşağıda öğrencilerin günlük hayatta kullandıkları
ifadeler verilmiştir.

Bu öğrencilerin ifadelerinde sesin şiddet ve
yükseklik özelliklerinden hangileri vurgulanmıştır?
Zeynep Önder Emel
A) Şiddet Şiddet Yükseklik
B) Şiddet Yükseklik Yükseklik
C) Yükseklik Şiddet Yükseklik
D) Şiddet Yükseklik Şiddet

8. Kap içerisindeki suya davul yaklaştırılarak
şekilde gösterildiği gibi tokmakla vuruluyor.
Ortaya çıkan sesin etkisiyle suyun titreştiği
gözleniyor.

Yalnızca bu gözlemden yola çıkılarak;

I. Ses, katılarda sıvılara göre daha hızlı yayılır.
II. Ses bir enerji türüdür.
III. Ses, maddesiz ortamda yayılmaz.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I. B) Yalnız II.
C) I ve III. D) I, II ve III.

9. Bir öğrenci, içinde 2h yüksekliğinde su bulunan
ağzı açık cam şişeye şekildeki gibi çay kaşığı
ile vurup çıkan sesi dinliyor.

Öğrenci şişeye aynı noktadan vurarak duyduğu
sesin hem frekansını hem de genliğini
arttırmak istiyor.
Buna göre aşağıdakilerden hangisini yapması
uygun olur?
A) Şişeye 3h yüksekliğine kadar su ekleyip
daha kuvvetli vurmalı
B) Şişeye 3h yüksekliğine kadar su ekleyip
daha zayıf vurmalı
C) Şişedeki su miktarını h yüksekliğine kadar
azaltıp daha kuvvetli vurmalı
D) Şişedeki su miktarını h yüksekliğine kadar
azaltıp daha zayıf vurmalı

10. Aşağıdaki şekillerde nötr hâlde dört farklı
element atomunun katman – elektron dizilimleri
verilmiştir.

Bu elementlerden hangileri periyodik tabloda
aynı grupta yer alır?

A) I ve II. B) I ve III.
C) II ve IV. D) III ve IV.

11. Tabloda X, Y, Z ve T elementlerinin son katmanlarındaki
elektron sayıları ve bileşiklerinde yaptıkları bağ türleri verilmiştir.

Buna göre hangi iki element arasında bileşik oluşmaz?
A) Z ile T B) Z ile Y C) X ile T D) X ile Y

13. İçlerinde eşit miktarda ve aynı sıcaklıkta saf su
bulunan özdeş kaplara şekillerdeki gazlar
gönderilerek farklı çözeltiler oluşturuluyor.

Aynı sıcaklıkta oluşan bu çözeltilerle ilgili
olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) II. çözelti ele kayganlık hissi verir.
B) III. çözelti kırmızı turnusol kâğıdını maviye
çevirir.
C) I. çözeltinin pH değeri diğerlerinden daha
büyüktür.
D) II ve III. çözeltiler karıştırılırsa nötralleşme
tepkimesi gerçekleşir.

14. Bilgi: Aynı ortamdaki başlangıç sıcaklıkları aynı
olan saf bir maddenin farklı miktarlarını ısıtarak
son sıcaklıklarını da eşitlemek için kütlesi bü-
yük olana daha fazla ısı verilmesi gerekir.
Zeynep bu durumu gözlemlemek için özdeş
kap ve termometreler kullanarak şekildeki gibi
dört farklı düzenek hazırlıyor.

Zeynep bu bilgiyi doğrulamak için aşağıdaki
deneylerden hangisini yapmalıdır?
A) I ve IV. düzenekleri birer adet özdeş ısıtıcıyla
80°C’a kadar ısıtıp geçen süreleri karşı-
laştırmalıdır.
B) II. düzeneği iki, IV. düzeneği bir adet özdeş
ısıtıcı ile eşit süre ısıtıp sıvıların son sıcaklıklarını
karşılaştırmalıdır.
C) I. düzeneği bir, II. düzeneği iki adet özdeş
ısıtıcı ile eşit süre ısıtıp sıvıların son sıcaklıklarını
karşılaştırmalıdır.
D) II ve III. düzenekleri birer adet özdeş ısı-
tıcıyla 100°C’a kadar ısıtıp geçen süreleri
karşılaştırmalıdır.

15. Bir öğrenci yaptığı deneyde sıcaklığı 0°C olan
buz parçasını şekildeki gibi 50°C’daki suyun
içerisine bırakıyor. Birer dakika arayla suyun
sıcaklığını ölçüyor ve gözlemlerini kaydediyor.

10. dakika sonunda öğrencinin aşağıdaki
durumlardan hangisini gözlemleme ihtimali
yoktur?
A) Buzun tamamen erimesi, termometrenin
10°C’u göstermesi
B) Buzun bir kısmının erimesi, termometrenin
30°C’u göstermesi
C) Buzun bir kısmının erimesi, termometrenin
40°C’u göstermesi
D) Buzun tamamen erimesi, termometrenin
50°C’u göstermesi

16. Başlangıç sıcaklıkları ve miktarları aynı olan saf
K, L, M sıvıları özdeş kaplara konularak özdeş
ısıtıcılarla eşit süre ısıtılıyor. Aynı ortamdaki bu
sıvıların sıcaklık değişimleri grafikteki gibidir.

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi
doğrudur?
A) Sıvıların kaynama noktaları aynıdır.
B) K, L, M aynı maddelerdir.
C) M’nin öz ısısı K’den azdır.
D) Öz ısısı en az olan L’dir.

Aynı ortamda bulunan özdeş kaplardaki bu
sıvıların eşit miktarları kaynamaya başladıkları
andan itibaren tamamen buharlaşıncaya kadar
ısıtılıyor.

Bu işlem tamamlanıncaya kadar sıvıların alacakları
ısı miktarları ile ilgili grafik aşağıdakilerden
hangisi olabilir?

18. Aynı ortamda aşağıdaki özdeş kaplarda bulunan
saf sulardan bazılarına, belirtilen miktarlarda
yemek tuzu ekleniyor. Eklenen tuzların
tamamen çözünmesi sağlanıyor.
Buna göre hangi kaptaki maddenin donma
sıcaklığı diğerlerinden daha yüksektir?

19. Bir maddenin hâl değişimi şekillerde gösterilmiştir.

Bu madde ile ilgili aşağıda verilen;
I. Madde katı hâlden sıvı hâle geçerken ısı
almıştır.
II. Isı alan maddenin tanecikler arası bağları
zayıflamıştır.
III. Isı veren maddenin tanecikleri arası çekim
kuvveti azalmıştır.
bilgilerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I. B) I ve II.
C) II ve III. D) I, II ve III.

20. Saf K maddesinin 10°C’ta erimeye başladığı
bilinmektedir. Madde katı hâlde ve ilk sıcaklığı
10°C iken ısıtılmaya başlandıktan 4 dakika
sonra maddenin sıcaklığı 15°C’a ulaşıyor.
K maddesinin ısıtılmaya başlandığı andan
itibaren geçen 4 dakika için çizilecek
sıcaklık – zaman grafiği aşağıdakilerden
hangisi gibi olabilir?

28 NİSAN 2016 TARİHİNDE YAPILAN 8. SINIF 2. DÖNEM
FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI
“A” KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI
FEN VE TEKNOLOJİ
1. D
2. B
3. B
4. A
5. D
6. C
7. A
8. B
9. C
10. B
11. D
12. A
13. C
14. A
15. D
16. C
17. D
18. C
19. B
20. A

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

seven + 8 =