6. ULUSLARARASI COĞRAFYA EĞİTİMİ KONGRESİ

Coğrafya Eğitimi
Coğrafya Eğitimi

Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi’nin (UCEK) 6.sı, 19-22 Eylül 2024 tarihlerinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü ile İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortaklığında düzenlenecektir. “Tüm Yönleriyle Afetler ve Afet Eğitimi” temasıyla İstanbul Üniversitesi, Prof. Dr. Fuat Sezgin Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan VI. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi’ne (UCEK-2024) sizleri davet etmekten onur duyuyoruz.

Bu duyuruda, coğrafya eğitimi, coğrafyanın tüm alt dalları ve coğrafya ile ilgili diğer disiplinlerden bazı alt başlıklara yer verilmiş ancak kongredeki konularla ilgili herhangi bir sınırlama yapılmamıştır. Coğrafya eğitimcilerini, coğrafyacıları, coğrafya ile ilgili alanlardaki tüm akademisyenleri (Afetler ve afet eğitimi çalışan tüm ilgili branş ve kurumlar başta olmak üzere, Eğitim, Tarih, Biyoloji, Şehir ve Bölge Planlama, Sosyal Bilgiler, Politika, Çevre, Ekoloji, Peyzaj, Arkeoloji, Jeoloji, Harita, Geomatik, Maden, Ulaşım, vb.) coğrafya ile ilgili olabilecek tüm alanlardaki uzmanları, araştırmacıları, karar vericileri, ulusal ve yerel yöneticiler ile diğer uzmanları, öğretmenleri ve öğrencileri araştırmalarını ve çalışmalarını sunmak, paylaşmak ve dinleyici olmak üzere davet ediyoruz.

Günümüzde insan-mekân etkileşiminden dolayı ortaya çıkan doğal ve beşeri problemlerin temel kaynağı insanın mekanla ilgili yetersiz ve onu çok az tanıyan uygulamalarıdır. Öyle ki 2011 Büyük Doğu Japonya Depremi’nden sonra Japonlar, depremdeki beklenmedik tahribat ve zararlar ile insan kayıplarının temel sebebinin Japonların mekâna ilişkin bilgilerindeki yetersizlik olduğunu vurgulamışlardır. Çünkü insan-mekan etkileşimi konusunda geçmiş 30 yılda yaptıkları hatalardan birinin lise coğrafya dersini zorunlu olmaktan çıkarıp seçmeli ders yapmak olduğundan hareketle Japon neslinin aynı hatayı yapmaması, insan-mekan etkileşimi ve ilişkilerini daha doğru bilgi ve temellere oturtabilmesi için 2022 yılından beri Japonya lise coğrafya dersini tekrar zorunlu dersler arasına almıştır.

Coğrafya eğitimiyle; insanın çevresini, onu sadece kullanmak ve ona hâkim olmak yerine, onu anlamak ve onunla nasıl bir uyum içinde yaşaması gerektiğine vurgu yapması kaçınılmazdır. Bu bağlamda “Tüm Yönleriyle Afetler ve Afet Eğitimi” yaklaşımının hem doğa hem de insan için sürdürülebilir bir birlikteliği planlamaya yardımcı olacağı söylenebilir.

Öte yandan son yıllarda, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu çeşitli ülkelerde, gerek okullarda gerekse kamu kurumlarında coğrafya ve coğrafya eğitiminin yeri çarpıcı bir şekilde zayıflamış görünmektedir. Ancak coğrafya eğitimcileri ve coğrafyacılar olarak gelecek yüzyılın ve gelecek neslin ciddi çevresel ve mekânsal sorunlarla karşı karşıya kalacağı öngörülmektedir. Bu nedenle, coğrafya ve onunla yakından ilgili tüm akademik alanlarda çalışanları “Tüm Yönleriyle Afetler ve Afet Eğitimi” temasıyla ilgili herhangi bir konuda bildiri ve/veya poster sunmaya, atölye çalışmaları organize etmeye davet ediyoruz. Böylece daha etkili ve kalıcı bir coğrafya eğitimine altyapı oluşturabileceğimize inanıyoruz.

Kongre Dili

Kongrede ana diller Türkçe ve İngilizcedir.

Kongre Konuları

Kongrede sunulabilecek bildiri konularına ilişkin bazı alt başlıklar aşağıda önerilmiş ama kongredeki konularla ilgili herhangi bir sınırlama yapılmamıştır.

COĞRAFYA EĞİTİMİ: Erken çocukluk ve okul öncesi eğitimde doğa etkinlikleri, ilkokulda hayat bilgisi ve coğrafya eğitimi, ortaokulda sosyal bilgiler eğitimi, lisede coğrafya eğitimi, yükseköğretimde lisans ve lisansüstü programlarda coğrafya eğitimi, sınıf eğitimi ve coğrafya eğitimi, öğretmen yetiştirmede coğrafya eğitimi, coğrafya eğitiminde hizmet içi eğitim, coğrafya eğitiminde uzaktan öğretim, özel eğitimde (işitme, zihin, görme engelliler ve üstün yeteneklilerde) coğrafya eğitimi, CBS eğitimi, çevre eğitimi, coğrafya eğitiminde; ders öğretim programları, öğrenme-öğretme süreçleri, arazi çalışmaları, teknolojinin değişen rolleri (BİT, CBS vb.), coğrafi öğrenme ortamları, aktif öğretme-öğrenme yöntemleri/stratejileri ve materyalleri, ders kitapları, ulusal ve uluslararası sınavlar (iGeo vb.) ile ölçme ve değerlendirme, coğrafya ve beceri eğitimi, coğrafya ve değer eğitimi, nicelik ve nitelik olarak coğrafya eğitimi araştırmaları, coğrafyada tematik alanların (iklim değişikliği, sürdürülebilirlik, çevre, geri dönüşüm, kentsel dönüşüm konu bazlı eğitimine ilişkin yatay (öğretim programları, ders kitapları, eğitici eğitimleri vb. yönleriyle) ve dikey (okul öncesinden üniversite sonrasına kadar farklı seviyelerde) araştırmalar gibi.

COĞRAFYA: Klimatoloji, bitki örtüsü, hidrografya, biyocoğrafya, afetler ve afet eğitimi, risk ve kriz eğitimi, çevre koruma, coğrafi işaret tescili ve markalaşma, çölleşme, peyzaj ekolojisi, ekosistemler, dağ ekosistemleri, sulak alanlar, jeomorfoloji, havza eğitimi (nehirler, göller), doğal kaynaklar, enerji, gıda, su, toprak, erozyon, sürdürülebilirlik, CBS, uzaktan algılama, ulusal ve uluslararası nüfus hareketleri, göçler, yerleşme, yeniden yerleşim, kentleşme, kentsel dönüşüm, tekno- coğrafya, siyasi coğrafya, coğrafya ve kent planlaması, çevre ve sürdürülebilirlik sorunları, mekânın siyasi organizasyonu, bölge ve ülke çalışmaları, davranışsal coğrafya, küreselleşme, kentsel ve bölgesel çalışmalar, turizm, eko-turizm, jeo-turizm, mekansal / çevresel sosyoloji, tarihi coğrafya, arazi kullanımı, arazilerin değişimi ve eğitimi, enerji üretimi, transferi ve ilgili sorunlar, coğrafyanın tarihçesi ve felsefesi.

AFETLER VE DİĞER DİSİPLİNLER: Astronomi ve uzay bilimleri, turizm ve turizm eğitimi, çevre bilimleri, çevre mühendisliği, jeofizik mühendisliği, geomatik mühendisliği, hidrojeoloji mühendisliği, maden mühendisliği, meteoroloji mühendisliği, tapu kadastro, enerji mühendisliği, enerji sistemleri mühendisliği, enerji eğitimi, imalat mühendisliği, doğa bilimleri programları, nükleer enerji mühendisliği, petrol ve doğalgaz mühendisliği, dünyadaki enerji kaynakları, enerji koridorları, enerji ekonomisi ve gelecek, girişimcilik ekosistemi ve mekanın önemi, harita mühendisliği, yer bilimleri, jeopolitik, ekoloji, küreselleşme, ekonomi, iktisat, orman mühendisliği, jeoloji mühendisliği, şehir ve bölge planlama, sosyoloji, fizik, kimya, matematik, STEM, sosyoloji, uluslararası ilişkiler, teknoloji, siyaset bilimi, biyoloji, gıda mühendisliği, su ürünleri mühendisliği, tarımsal biyo-teknoloji, tarımsal genetik mühendisliği, veteriner, zootekni, antropoloji, arkeoloji, Avrupa Birliği ilişkileri, felsefe, insan ve toplum bilimleri, psikoloji, tarih, siyaset bilimi, kültür varlıklarını koruma ve onarım, müzecilik vb.

6. ULUSLARARASI COĞRAFYA EĞİTİMİ

Kongre Temasına Yönelik Alt Başlık Önerileri:

 1. Afet Bilinci ve Eğitim:

 • Afetlerin Tanımı ve Türleri
 • Afet ve Coğrafya İlişkisi
 • Afet Bilinci Oluşturma
 • Toplumun Afetlere Hazırlık Düzeyi
 • Afet Okuryazarlığı
 1. Afet Eğitim Programları:

 • Okul ve Kurumlar İçin Afet Eğitimi
 • İşyeri Afet Hazırlığı
 • Halka Açık Eğitim Seminerleri
 • Özel Gereksinimli Bireyler ve Afet Eğitimi
 1. Afet Planlaması ve Tatbikatlar:

 • Aile Afet Planları
 • İşyeri ve Okul Afet Planları
 • Toplum Bazlı Tatbikatlar
 1. İlk Yardım Eğitimi:

 • Temel İlk Yardım Bilgisi
 • Acil Durum Tıbbi Müdahale
 • Felaket Alanında İlk Yardım
 1. Güvenli Tahliye ve Sığınak Kullanımı:

 • Güvenli Tahliye Yolları
 • Sığınaklarda Güvenli Davranışlar
 • Toplum Odaklı Güvenli Alanlar
 1. İletişim ve Koordinasyon Eğitimi:

 • Acil Durum İletişim Protokolleri
 • Haberleşme Araçlarının Kullanımı
 • Toplum Koordinasyonu ve İşbirliği
 1. Afet Sonrası Psikososyal Destek Eğitimi:

 • Travma Sonrası Stres ve Psikolojik Etkiler
 • Psikososyal Destek Stratejileri
 • Toplumun Psikolojik Güçlenmesi
 1. Teknoloji ve Afet Eğitimi:

 • Acil Durum Uygulamaları ve Mobil Uygulamalar
 • Simülasyon ve Sanal Gerçeklik Eğitimleri
 • Uydu ve Sensör Teknolojilerinin Kullanımı
 1. Afet Eğitiminde İnovasyon ve En İyi Uygulamalar:

 • Yenilikçi Eğitim Metotları
 • İyi Uygulamaların Paylaşımı
 • Eğitim Materyalleri ve Kaynakları
 1. Afet Eğitimi ve Sürdürülebilirlik:

 • Toplumsal Katılım ve Eğitimde Sürdürülebilirlik
 • Çevresel Bilinç ve Afetlere Karşı Ekolojik Yaklaşımlar
 • Eğitim Programlarının Devamlılığı
 • Disiplinler Arası Afet Eğitimi
 • Afetlerde Gönüllüler ve Eğitimi
 1. Afetlerin Etkileri:

 • İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkiler
 • Ekonomik Kayıplar
 • Altyapı Hasarları
 • Çevresel Etkiler
 1. Afet Risk Analizi:

 • Afete Dirençli Kentler
 • Risk Değerlendirmesi
 • Bölgesel Afet Riskleri
 • Toplumların Hassasiyetleri
 1. Afet Yönetimi Politikaları ve Hukuki Çerçeve:

 • Ulusal ve Uluslararası Afet Yönetimi Standartları
 • Hükümet Politikaları ve Stratejiler
 • Afet Yönetimi ile İlgili Kanun ve Yönetmelikler
 • Afet Yönetimi ve Etik
 1. Uluslararası İş birliği ve Yardım:

 • Afet Yardım Organizasyonları
 • Uluslararası Yardım ve Koordinasyon
 • Dayanışma ve Yardımlaşma Projeleri

Oturumlar / Paneller / Atölyeler

Benzer konuda yapılan çalışmalar yine benzer isimli oturumlarda toplanacak olmasına rağmen aşağıdaki tarihlere kadar coğrafya eğitimi veya coğrafyanın herhangi bir alt dalına yönelik olarak özel oturum/panel veya atölye açma teklifinde bulunabilirsiniz. Tekliflerin ayrıntısına ve başvuru formlarına aşağıdaki ilgili linklerden ulaşabilirsiniz.

Bildiri ve Özet Gönderme

Bildiri özetleri gönderilirken https://2024.ucek.org linkindeki ilgili sekmeden kaydolunmalı ve özetler sadece oradan gönderilmelidir. Bildiri özetleri kör hakemlik sistemiyle iki hakem tarafından değerlendirilecektir.

Öğretmen eğitimleri için sayfamızı takip ediniz.