2030’da Nasıl Yemek Yiyeceğiz? Mobilya ve Yemek Kültürü

(Mobilyanın Geleceği – Future of the Furniture)
-Gelecek Yaşam için Tasarla – Design For Future Living-

Tema: Mobilya ve Yemek Kültürü
Theme: Furniture and Dining Culture

2030’da Nasıl Yemek Yiyeceğiz? – How do we eat in 2030?

Gündelik davranışlarımız, yaşam alanlarımız ve sosyal pratiklerimizle birlikte nasıl evriliyor?
How do our daily habits evolve with our living spaces and social practices?

Hızla değişen yapma çevre, yaşam biçimleri ve dijital dünya, yaşam alanlarımızı ve kullandığımız ürünleri nasıl etkileyecek?
How will the rapidly changing environment, lifestyles and digitalized world affect our living spaces and products we use?

Varolan kültürel davranışları, yaşamları ve deneyimlerimizi iyi tasarlanmış ürünler ve nesneler ile iyileştirebilir miyiz?
Can we improve our existing cultural behaviors, lifestyles, and experiences with well-designed products and objects?

Küçülen yaşam alanlarında birden fazla ihtiyaca cevap verebilecek nesneler kurgulayabilir miyiz?
Can we design objects that can meet multiple needs in smaller living spaces?

Daha iyi bir Dünya geleceği için malzemesi, teknolojisi ve üretim yöntemi ile sürdürülebilir, geri dönüştürülmüş veya geri dönüştürülebilir nesneler tasarlayarak ekonomik ve ekolojik gelişmeye katkı sağlayabilir miyiz?
Can we contribute to the economic and ecological development for a better future by designing sustainable, recycled or recyclable objects through use of material, technology and production method?

Evrensel tasarım ilkelerini gözeten ve her bireyin yaşamını iyileştiren nesneleri nasıl ortaya çıkarabiliriz?
How can we make objects that respect the principles of universal design and improve the lives of each individual?

Furni-Tur Tasarım Yarışması; işlevsel, sürdürülebilir ve pratikliğin tanımını sorgulayan nesneler tasarlayarak bu soruların cevaplarını keşfetmeyi amaçlamaktadır.
Furni-Tur Competition seeks to discover responses to these questions by designing functional and sustainable furniture and objects, that pushing the limits of practicality.

Bu yılki yarışma teması, yemek yeme pratiklerine ve kültürüne odaklanıyor. Yarışma ile yemek yeme alışkanlıklarımızla şekillenen yapma çevrenin mobilyalarını ve nesnelerini ortaya çıkarmayı hedefliyoruz.
This year’s theme focuses on our dining practices and culture. We aim to reveal the furniture and the objects of the built environment shaped by our eating habits.

Neden 2030?
Öngörülebilir ve tutarlı bir gelecek vizyonu için 2030 yılını seçtik. Hem günümüzdeki gelişmelerin 10 yıl sonra nerelere varabileceğini tartışmak, hem de yakın gelecekte bizi bekleyen problemlere ve yeni yaşayış tarzlarına şimdiden cevap verebilmek adına yakın ama bir o kadar da uzak bir tarihi belirlemeyi kararlaştırdık.

Why 2030?
We chose 2030 for a predictable and consistent future vision. We decided to determine a close but distant date both to discuss where today’s developments can reach in 10 years and to respond to the problems and new lifestyles waiting for us in the near future.

İstikbal; tasarımcıları, mimarları, mühendisleri ve üretme motivasyonu olan herkesi Furni-Tur Tasarım yarışmasına davet ediyor. Bu yarışma ile yeni dünyanın ihtiyaçlarına cevap verebilecek, gelecek deneyimlerinin kurgulandığı, işlevsel, evrensel tasarım ilkelerine uyumlu, sürdürülebilir malzeme ve teknolojilerinin uygulandığı; yaşama birimi ve mobilya odaklı tasarım fikirlerinin çalışılması beklenmektedir.

We invite designers, architects, engineers and everyone motivated in creative production to Furni-Tur Design Competition, to reveal future perspectives for human habitation. The competition aims to investigate innovative ideas to respond necessities of the future living and to create living units and furniture through functionality, universal design principles, sustainable manufacturing, and material technology.
İçerik

Katılımcılardan yeni nesil yaşama ve yemek yeme alanları için mobilya tasarım fikirleri geliştirmeleri beklenmektedir. Gelecek yaşam kurgularının, teknolojinin ve dijital olanakların mikro ölçekte insan ve toplum yaşamını nasıl biçimlendirildiğini ve yeni davranışlara cevap veren çözümlerin nasıl tasarlandığını anlatan görsel ve yazınsal içerikler istenmektedir.

For the competition entries, participants are expected to develop ideas for next generation living and dining space furniture by presenting visual and textual contents. The competition seeks to come up with the possible solutions to new human behaviors in the housing context shaped by future urban fictions, technological setups, and digital opportunities.

Yarışmada ele alınacak tasarımlar; sosyal hayata, çevresel konulara ve bunların günlük yaşam ve alışkanlıklar üzerindeki etkilerine yönelik bütünsel ifadeler içermelidir. Proje çıktıları bu ifadeleri yansıtacak tasarlanmış ürünler ve materyaller sunmalıdır.

Competition entries should include holistic expressions about social life, environmental issues, and their effects on daily life and habits. Project outputs should present designed objects and materials that will reflect these expressions.

Yarışmada kavramsal ve bağlamsal çerçeve kısıtlaması yoktur. Amaç gelecekte insan yaşamını şekillendirecek yapma çevrenin ve ürünlerin, yaratıcı zihinler tarafından ortaya çıkarılmasını sağlamaktır. Yarışmacılar tutarlı ve açıklayıcı bir düzlemde, tasarım kurgusunu etkileyen coğrafi konumu, toplumsal şartları, çevresel faktörleri, teknolojik gelişmeleri, mekansal kurguları ve sosyal konuları özgür iradesiyle belirleyebilirler. Katılımcıların projelerinde aşağıdaki konulara cevap vermeleri istenmektedir:

There are no conceptual and contextual limitations in the competition. The main goal is discovering new ideas for built environment and design objects that will shape our world. Participants are free to construct their own design conditions in a consistent and descriptive medium as choosing geographic location, spatial organisation, technological developments and social issues. Designers are expected to render solutions towards below subjects:

İhtiyaç ve Davranış Tespiti: Katılımcının hayal ettiği gelecek yaşam bağlamında tespit ettiği ihtiyaçlar ve problemler.
Evaluation of Behaviors and Design Requirements: Identified needs and problems in the context of future life imagined by the participant.

Tasarım ve Çözüm Stratejisi: Belirlenen ihtiyaçlara, problemlere, davranışlara yönelik çözüm stratejisi ve ürün.
Design and Solution Strategy: Strategy and designed product to respond to identified needs, problems, behaviors.
Genel Değerlendirme Kriterleri

İşlevsellik
Özgünlük
Uygulanabilirlik
Estetik görünüm
Yenilikçi yaklaşım
Tasarımın ana fikri

Evaluation Criteria:

Functionality
Authenticity
Practicality
Aesthetic
Innovative Approach
The Main Idea and The Proposition

Katılımcıların tasarımlarını şekillendirirken adaptasyon, malzeme ve teknoloji kullanımı, uyumluluk ve ergonomi, evrensel tasarım, sürdürülebilirlik ve ekolojik yaklaşım gibi konulara dair çözümler sunması beklenmektedir.

Participants are expected to develop solutions and responds on topics such as adaptation, use of materials and technology, compatibility and ergonomics, universal design, sustainability and ecological approach.

Yarışma Takvimi:

Yarışma Duyurusu: 07.10.2019

Başvuru Tarihleri: 07.11.2019 – 20.12.2019 (Saat 23:59)

Sonuçların Açıklanması: 10.01.2020

Ödül Töreni ve Sergi: İlan edilecektir.

Schedule:

Announcement: October 7, 2019

Application & Submission Dates: November 7, 2019 – December 20, 2019

Winner’s Announcement: January 10, 2020

Kayıt ve Başvuru:

Yarışmaya öğrenciler, tasarımcılar, mühendisler, mimarlar, tasarlamaya ve üretmeye istekli olan herkes katılabilir. Tasarımın farklı sorunlarına cevap verilmesi açısından, yarışmacıların multidisipliner ekiplerden oluşması desteklenmektedir. Bireysel katılımın yanı sıra en fazla ÜÇ kişiden oluşan gruplarla katılım sağlanabilir. Grup katılımlarında başvuru esnasında grup sözcüsü belirtilmelidir. Grup katılımlarında en az bir tasarım disiplininden gelen üyenin olması beklenmektedir.

Students, designers, engineers, architects and everyone motivated to design and produce are welcomed to participate in the competition. Participants are encouraged to form multidisciplinary teams to establish solutions to the different problems. Team participations are allowed up to THREE people. The team spokesperson must be indicated in the application form. At least one member of the group must be from a design discipline.

Yarışma katılımcılarının, furni-tur.com adresinde yer alan “Yarışma Başvurusu” menüsünü seçerek başvuru formunu doldurup yine aynı alanda yer alan yükleme kısmına dosyalarını eksiksiz olarak yükleyerek göndermeleri gerekmektedir. Kaydın tamamlanmasının ardından katılımcılara kayıtlarının alındığına dair e-posta ile bilgilendirme yapılacaktır.

To complete the application, participants must complete registry form and submit all required project files in the “Application” section at furni-tur.com. After the application an approval e-mail will be sent to inform participants.

Aşağıda detayları iletilen jürinin değerlendirmede esas alacağı proje dosyaları ve bu dosyaları içeren klasörlerde kesinlikle yarışmacıların kimliklerini ibraz edecek adlandırma ve dokümanlar bulunmamalıdır. Özgeçmişler ayrı bir klasör olarak yüklenmelidir.

Project files which the jury will provide as a basis for the evaluation are explained below. Folders containing these files must not contain any naming or documents that will present the identities of the competitors. Personal identities and resumes must be submitted in a separate folder.

Proje Teslimleri

Dijital formatta pafta ve proje raporu furni-tur.com web sayfası üzerinden online olarak teslim edilecektir.
Katılımcılara kayıt aşamasında 5 rakamdan oluşan bir rumuz (katılım numarası) verilecektir. Örnek: 03021

Proje teslimleri için istenen dosyalar aşağıdaki gibidir:

[Proje Klasörü]: Bu klasör “Proje Yükle” bölümüne yüklenecektir:
2 ADET A1 boyutlarında (84 cm x 59, 4 cm – yatay kullanım) poster kullanılacaktır. Baskı kalitesi açısından en az 200 dpi çözünürlükte olacaktır. Posterler RGB modunda .JPEG olarak kaydedilip teslim edilmelidir. Yarışmacılardan tasarımlarını anlatan her türlü görsel ve teknik bilgiyi paftalarında göstermeleri istenmektedir. RUMUZ her A1 paftanın sağ üst köşesinde 1×4 cm boyutunda bir alana yazılacaktır. A1 paftalar “rumuz_1, rumuz_2” şeklinde isimlendirilmelidir.
Örneğin: 03021-1.jpg ve 03021-2.jpg

Projeleri açıklayan minimum 150 maksimum 600 kelimeden oluşan proje metinleri .DOC ve .PDF formatında ayrıca eklenmelidir. Bu dosyalar “rumuz_PS” şeklinde isimlendirilmelidir.
Örneğin: 03021-PS.doc ve 03021-PS.pdf

Yukarıda belirtilen pafta ve dökümanlarda herhangi bir kimlik bilgisi veya ibaresi yer almamalıdır.

[Özgeçmiş Klasörü]: Bu klasör “Özgeçmiş Yükle” bölümüne yüklenecektir:
Katılımcıların isimlerini, özgeçmişlerini ve iletişim bilgilerini içeren .DOC ve .PDF formatında özgeçmiş dosyası eklenmelidir. Bu dosyalar “rumuz_INFO” şeklinde isimlendirilmelidir.
Örneğin: 03021-INFO.doc ve 03021-INFO.pdf

*** Yarışmacılar tasarımlarını ve tüm belgelerini en geç 20.12.209 saat: 23:59’a kadar göndermek zorundadır. Gönderim tarih ve saatinin 20. 12.2019 saat: 23:59’u aşmayacak şekilde programlanması yarışmacının sorumluluğundadır. Gönderide oluşan problemler nedeniyle tasarımlara ait evrakların yarışma sekreteryasına ulaşmaması ya da gecikmesinden yarışma organizasyonu sorumlu değildir.

Submission Files:

Projects will be submitted in digital formats to the online submission section at furni-tur.com.
Entrants will receive a 5-digit participation number in the registry.
For example: 03021

Project submissions must contain following files:

[Project Folder]: This folder must be submitted to the “Project Upload” section:
Two A1 posters (840 mm x 594 cm – in horizontal format) that will include every visual, diagrammatic and technical information of the design proposal. The print quality must be at least 200 dpi. Posters should be saved as .JPEG in RGB mode. The upper right corner of each A1 poster must contain the participation number at the size of 1×4 cm. The A1 posters must be named after the participation number followed by the poster number. For example: 03021-1.jpg and 03021-2.jpg.
A .DOC and .PDF file that will include project statements between 150-600 words. This file must be named after the participation number followed by the word “PS”. For example: 03021-PS.doc, 03021-PS.pdf

Above files MUST NOT contain any naming or documents that will present the identities of the competitors.

[Resume Folder]: This folder must be submitted to the “Resume Upload” section:
A .DOC and .PDF file that will include participants’ personal information: name, resumes and contact information. This file must be named after the participation number followed by the word “INFO”. For example: 03021-INFO.doc, 03021-INFO.pdf

**Participants must submit their designs and all documents by Dec 20, 2019 at 23:59. It is the participant’s responsibility to schedule the submittal date and time not to exceed 23:59 on Dec 20, 2019. The organization of the competition is not responsible for the delays of the design documents not reaching the competition secretariat due to problems in the submission.

Poster İçerikleri

Posterlerde aşağıdaki içeriklerin yer alması beklenmektedir:

Projenin Adı
Proje Anlatımları:
Sorun, İhtiyaç ve Davranış Tespitleri
Tasarım ve Çözüm Stratejileri
Konsept Tasarım: Tasarımı anlatan içerikler: perspektif görünüşler, teknik çizimler, kolajlar, diyagramlar vb.
Tasarımın Kullanım Senaryosu: Ürünün yaşam döngüsünü anlatan içerikler: üretim, kurulum, kullanıcı deneyimi, geri dönüşüm vb.
Tasarımın Teknik Bilgileri: Kullanıcı ile birlikte görünümü, ölçekli Teknik çizimler, boyutlandırmalar, malzeme kullanımları
Proje hakkında ve görsellerle ilişkili kısa açıklamalar

Poster Contents

Project posters are expected to include following contents:

Name of the Project
Project Contents:
Evaluation of Behaviors, Needs and Problems
Strategy of Design Solutions
Conceptual Design: All necessary content to describe design proposal like renders, technical drawings, collages, diagrams, elevations etc.
Use Case of the Project: All necessary content to describe project’s life-cycle like manufacturing, user experience, installation, disposal and recycling
Project’s Technical Information: Views with the User, Technical Drawings, Dimensions, Material Information
Short explanations about the project and visuals

Posterlere İlişkin Teknik Şartlar

2 ADET A1 boyutlarında (84 cm x 59, 4 cm – yatay kullanım) pafta kullanılacaktır.
Baskı kalitesi açısından en az 200 dpi çözünürlükte olacaktır.
Posterler RGB modunda .JPEG olarak kaydedilip teslim edilmelidir.
Pafta üzerinde veya tasarım görselinde katılımcının veya proje grubunun ismi, okulları, resmi ve iletişim bilgilerinin yer alması kesinlikle yasaktır.
Poster Format

Two A1 posters (840 mm x 594 cm – in horizontal format)
Resolution of the posters must be 200 dpi at minimum.
Posters must be in RGB mode and saved as .JPEG format.
It is strictly forbidden to include the name, schools, pictures and contact information of the participant or the project group on the poster or on the design image.

Proje Raporu İçerikleri

Projeleri açıklayan minimum 150 maksimum 600 kelimeden oluşan proje metinleri .DOC ve .PDF formatında oluşturulmalıdır.

Projenin tasarlanma amacı, çözdüğü problem, proje ile ortaya koyulan yenilik, kullanıcı kitlesi, seçilen malzeme ve teknolojiler, öngörülen üretim teknikleri, kullanım senaryosu ve yaşam döngüsü gibi konulara değinilmelidir.

Project Statement

Project statements consisting of minimum 150 maximum 600 words must be created in .DOC and .PDF format.

Project statements are expected to explain design proposal and purpose, problem statements, innovation strategy, user groups, use of materials and technologies, production techniques, user experience and product life-cycle.

Ödüller

Birinci Ödül: 30.000 TL (yaklaşık 5.000 Euro) para ödülü

İkinci Ödül: 20.000 TL (yaklaşık 3.500 Euro) para ödülü

Üçüncü Ödül: 15.000 TL (yaklaşık 2.500 Euro) para ödülü

Mansiyon Ödülü (3 Adet): Her biri 7.500 TL (yaklaşık 800 Euro) para ödülü

İstikbal Özel Ödülü: 10.000 TL (yaklaşık 1.500 Euro) para ödülü

TTV Turkish Design Excellence Ödülü: 10.000 TL (yaklaşık 1.500 Euro) para ödülü

Awards

1st Place: 30.000 TL (about 5.000 €)
2nd Place: 20.000 TL (about 3.500 €)
3rd Place: 15.000 TL (about 2.500 €)
Mentions (x3): Each 7.500 TL (about 800 €)
İstikbal Special Prize: 10.000 TL (about 1.500 €)
TDC Turkish Design Excellence Prize: 10.000 TL (about 1.500 €)

*Yarışmada dereceye giren tasarımların tüm lisans hakları, Boydak Holding A.Ş.’de saklıdır.

*All license rights of the designs that are placed in the competition are reserved by Boydak Holding A.Ş.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin