2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BURS BAŞVURULARI

öğrenci burs
burs başvuru

2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BURS BAŞVURULARIMIZ, 27 EYLÜL 2021 TARİHİ, PAZARTESİ GÜNÜ İTİBARİYLE
ALINMAYA BAŞLANACAKTIR.

VAKFIMIZ BURS YÖNETMELİĞİ GEREĞİNCE, ÖNCEKİ ÖĞRETİM YILLARINDA VAKFIMIZDAN BURS ALAGELEN VE
ÖĞRENİMLERİ DEVAM EDEREK BİR ÜST SINIFA GEÇEN ÖĞRENCİLERİMİZİN, 2021/2022 ÖĞRETİM YILINDA
BURSLULUK DURUMLARININ DEVAMI İÇİN OKUDUKLARI OKULLARINDAN ALACAKLARI YENİ TARİHLİ “ÖĞRENCİ
BELGESİ” VE “TRANSKRİPT BELGELERİNİ EN GEÇ 01 EKİM 2021 TARİHİDE VAKIF MERKEZİMİZDE OLACAK ŞEKİLDE
POSTA YOLU İLE GÖNDERMELERİ GEREKMEKTEDİR.

AKSİ TAKDİRDE BURSLULUK DURUMLARI SONA ERDİRİLECEKTİR.
EMREM VAKFI YÖNETİM KURULU

YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Vakfiyelerde yer alan hayır şartlarının yerine getirilmesi amacıyla, ailelerinin maddi durumu öğrenim yaptırmaya yeterli olmayan öğrencilere burs bağlanmasında uyulacak usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Ortaöğretim okulları ile Üniversite ve Yüksek Öğrenim Kurumlarında öğrenim gören öğrenciler arasından Vakıf Yönetim Kurulunca belirlenecek öğrencilere bağlanacak burslarla ilgili işlemleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, Vakıf kuruluş senedi vakfın amacı kısım madde:3 ve 3-1) gereğince, Vakıflar Genel Müdürlüğünün de burs yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Vakıf: Emrem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfını,
b) Yönetim Kurulu: Emrem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulunu,
c) Öğrenci : T.C Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Ortaöğretim okulları ile Üniversite ve Yüksek Öğrenim Kurumlarında okuyan öğrenciyi,
d)Adres: Kuşçular Köyü Köy İçi Mevkii 8061 Sokak Urla/İZMİR veya PK 99 Urla/İZMİR
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Özel Hükümler

Burs verilmeyecek öğrenciler

MADDE 5 – (1) 28/12/1989 tarihli ve 20386 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Muhtaç Aylığı ve Vakıf İmaret Yönetmeliği hükümleri gereğince maaş alan öğrenciler, Vakıf üniversiteleri ve ikinci öğretimde eğitim görenler ile Özel veya Kamu kurum ve kuruluşlarından burs alan öğrencilere burs verilmez.

Başvuru yeri ve süresi

MADDE 6 – (1) Vakfımızca verilecek burstan yararlanmak isteyen öğrenciler, 1 Ağustos ile 1 Eylül tarihleri arasında bizzat Vakıf merkezine veya posta ile de yapabilirler. Postadaki gecikmelerden Vakıf sorumlu tutulamaz.

Başvuru sahibinden istenecek belgeler

MADDE 7 – (1) Burs için başvuracak öğrencilerden aşağıdaki belgeler istenir.
a) Ek-1’de yer alan Burs Başvuru Formu,
b)T.C vatandaşı olmak,
c) Okul idaresinden alınacak öğrenci belgesi,
d) İki adet vesikalık fotoğraf,
e) Nüfus Cüzdanı fotokopisi
f)Cumhuriyet savcılığından sabıka kaydının olmadığına dair alınacak belge,
g)Üniversiteye o yıl kayıt olanlar için YGS ve LYS sonuç belgesi,
h) Ara sınıflarda öğrenim görenler; genel not ortalamasını gösteren öğretim kurumundan onaylı not dökümü belgesini (transkript).
ı) Okuyan kardeşler için okul müdürlüğünden alınan öğrenci belgesi,
j)Nüfus müdürlüğünden Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,

Burs başvuruları ile ilgili yapılacak işlemler

MADDE 8 – (1) Burs başvuruları öğrencinin bizzat veya posta yoluyla Vakıf Merkezine müracaatı üzerine vakıf Yönetim Kurulunca;
a) Talep sahibi öğrencilerin her biri için bir dosya açılır.
b) Kontrol edilip tamam olduğu tespit edilen belgeler dosyasına konulur.
c) Yönetim Kurulunca, o yıl için belirlenen kontenjan miktarı kadar öğrenci belirlenir.

Burs başvurularının değerlendirilmesi

MADDE 9 – (1) Öğrencilerin başvuru forumlarındaki bilgiler Ek-1’de yer alan bilgiler Yönetim Kurulunca değerlendirildikten sonra, başvuru sahibi öğrencilere bildirilir.

(2) Yönetim Kurulunca burs almaya hak kazanan öğrenciler adına açtırılacak banka hesap numaraları ilgili öğrencilere duyurularak, verilecek burslar bu hesaba yatırılır.

Burs tahsis kontenjanı, miktarı ve ödeme zamanları

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunca, bütçede bu amaçla yer alan ödenek aşılmamak üzere, Milli Eğitim Bakanlığınca ödenen burs miktarları da dikkate alınarak burs verilecek öğrenci sayısı, ödenecek burs miktarı, yıllık artış oranı ve ödeme zamanını belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir.

Bursun başlangıç ve bitiş tarihi

MADDE 11 – (1) Öğrencilere ödenecek burslar eğitim ve öğretim takviminin başlamasını takip eden ayın 10’undan, eğitim ve öğretim tarihinin son bulduğu ayın 10’una kadar sürer.

Burs verilme süresi

MADDE 12 – (1) Burs almaya hak kazanan öğrenciye, öğrencilik halinin devam etmesi ve burs almasına engel bir durumun olmaması koşuluyla öğrenim gördüğü öğretim kurumunun normal öğrenim süresince burs verilir.

Burs bağlanan öğrencilerin ödüllendirilmesi

MADDE 13 – (1) Burs bağlanan öğrencilerden öğrenim gördüğü okulda birinci, ikinci veya üçüncü olanlar ile Okul Yönetiminden özel ödüller alanlar ve üniversite sınavında ilk 100’e giren öğrencilere Yönetim Kurulunca belirlenecek miktarlarda ödül verilir.

Burs verilen öğrencinin takibi

MADDE 14 – (1) Vakıftan burs alan öğrencinin öğrencilik halinin devam edip etmediği her yıl tespit edilir. Ertesi yıl için öğrenci okulundan alacağı resmi yazı ve öğrenci kimlik kartını ibraz etmek durumundadır.

Bursun kesilmesi

MADDE 15 – (1) Burs bağlanan öğrencinin her ne sebeple olursa olsun öğrenciliğinin sona ermesi halinde bursu kesilir. Ancak; öğrenim süresinin sağlık sebebiyle uzadığına ilişkin rapor ibrazı halinde burs ödenmeye devam edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

İLETİŞİM
İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ
MERKEZ : Kuşçular Köyü, Köyiçi Mevkii, 8061.Sokak Urla / İZMİR E – POSTA : iletisim@emremvakfi.org.tr
emremvakfi@gmail.com