TÜBİTAK 4004 – Öğretmen Adayları Geleceği Programlıyor: STEM Eğitimi ve Arduino Uygulamaları

STEM
TÜBİTAK 4004

Proje ile öğretmen adaylarının STEM eğitimi ve bir parçası olarak Arduino ile fiziksel programlama kapsamında uygulamalı etkinliklerle tanıştırılmaları, özgün etkinlikler ve projeler geliştirme ve bunları uygulayabilme yeterlikleri kazanmaları amaçlanmıştır. Böylece proje etkinlikleri ile öğretmen adaylarında STEM eğitimi ve bir parçası olarak programlamaya yönelik olumlu tutum geliştirmek, mühendislik ve tasarım becerileri kazandırmak ve bu tür uygulamalar hakkında farkındalık kazandırmak hedeflenmektedir.

Proje covid önlemleri altında 5-11 Nisan 2021 tarihlerinde yüz yüze yapılacaktır.

Projenin Amacı ve Kapsam
Bilim ve teknolojinin hızla geliştiği günümüzde ülkeler; bu gelişmelere ayak uydurabilen, araştıran, sorgulayan, 21. yüzyıl becerilerine sahip üretken bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu doğrultuda ortaya çıkan STEM eğitimi, gerçek yaşam problemlerine disiplinlerarası yaklaşımlarla çözüm bulma çabası olarak tanımlanabilir. Bu süreç, öğrencilerin mühendislik ve bilim arasındaki bağlantıyı kurmalarına, disiplinlerarası etkileşimi anlamalarına ve öğrendiklerini yaşantısal hale getirerek dünya görüşlerinin gelişmesine yardımcı olur. STEM eğitiminin odağında 21.yüzyıl becerileri ve nihai olarak teknolojik üretimin olması, akıllı sitemler tasarlamayı hedefleyen fiziksel programlamayı ön plana çıkarır. Algoritmik ve tasarım odaklı düşünmeyi içeren fiziksel programlama; problem çözme, eleştirel düşünme, yaratıcılık, girişimcilik, takım çalışması, dijital okur-yazarlık ve mühendislik tasarım becerileri gibi birçok becerinin gelişiminde etkilidir. Bu bağlamda gerçekleştirilecek proje ile öğretmen adaylarının STEM eğitimi ve bir parçası olarak Arduino ile fiziksel programlama kapsamında uygulamalı etkinliklerle tanıştırılmaları, özgün etkinlikler geliştirme ve uygulayabilme yeterlikleri kazanmaları amaçlanmıştır. Böylece proje etkinlikleri ile katılımcılarda STEM eğitimi ve programlamaya yönelik farkındalık oluşturmak, olumlu tutum geliştirmek, yaşam becerileri,  mühendislik ve tasarım becerileri kazandırmak hedeflenmektedir.

Projenin hedef kitlesi, Eğitim Fakültelerinin Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği Programı 4. sınıflarında öğrenim gören lisans öğrencileridir.

Detaylı bilgi için proje web sitesini inceleyebilirsiniz.

Projeye başvurmak için tıklayınız