TÜBİTAK 2237A Sınıf Öğretmeni Adaylarıyla Sanal Gerçeklik Ortamı Tasarlıyorum

TÜBİTAK-BİDEB 2237-A
“Sınıf Öğretmeni Adaylarıyla Sanal Gerçeklik Ortamı Tasarlıyorum”
31 Ağustos-3 Eylül 2021
Ankara (Çevrimiçi)

Bu etkinliğin amacı; sınıf öğretmeni adaylarına SG teknolojilerine yönelik farkındalık kazandırarak bu teknolojilerin kullanımı konusunda temel beceriler elde etmelerini sağlamak ve böylece ileride mesleki yaşantılarında etkili kullanabilecekleri ortamlar tasarlayabilmelerini desteklemektedir.

Bu doğrultuda gerçekleştirilmesi planlanan etkinlikle, sınıf öğretmeni adaylarına aşağıda yer alan kazanımların kazandırılması planlanmaktadır:

SG teknolojisinin gelişimi, işlevi, bileşenleri, teknolojileri ve sınırlılıkları hakkında temel bilgi, beceri ve farkındalık kazandırmak,
Eğitim alanındaki farklı uygulama örnekleri üzerinden tartışmalar yaparak eleştirel düşünme ve sorgulama becerilerini geliştirmek,
SG temelli öğretim tasarım sürecini öğrenmelerini ve deneyimlerini sağlamak,
Farklı üniversitelerde öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarıyla birlikte katıldıkları atölye çalışmaları ve tartışma oturumlarıyla SG teknolojisinin kullanılabileceği problem durumlarını belirlemek, materyal geliştirmek ve tartışmak,
Etkinlik sonunda öğretmen adayları tarafından geliştirilen ürünleri internet ortamında paylaşılarak daha fazla öğretmen adayına, öğretmene ve öğrenciye ulaşmak ve böylece konu ile ilgili farkındalık alanının genişlemesini sağlamak.

SG teknolojinin kullanımı konusunda farkındalık kazandırmak, SG ortamlarının tasarlanması, geliştirilmesi ve kullanımı konusunda temel ve uygulamalı eğitimler vermek amacıyla yapılması planlanan etkinliğe, Türkiye’deki devlet ya da vakıf üniversitelerinin Eğitim/Eğitim Bilimleri Fakültelerinin Sınıf Eğitimi Anabilim dalında öğrenim gören 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin katılması beklenmektedir.

Kabul edilecek katılımcıların belirlenmesinde aşağıdaki ilkeler uygulanacaktır:

Projeye Türkiye’deki devlet ya da vakıf üniversitelerinin Eğitim Fakültelerinin Sınıf Eğitimi Anabilim Dalında öğrenim gören 3. ve 4. sınıf öğrencileri katılabilecektir.
Etkinlik kapsamında 30 öğrenciye yer verilecek, başvuru yapanlar arasında 30 asil, 15 yedek katılımcı belirlenecektir.
Etkinliğin yaygın etkisinin arttırılabilmesi için Türkiye’nin farklı bölgelerinde ve farklı üniversitelerinde öğrenim görmekte olan öğretmen adayları seçilecektir.
Katılımcıların seçiminde akademik not ortalamasına dikkat edilecektir. Yüksek ortalamaya sahip olan öğretmen adaylarına öncelik verilecektir.
Katılımcıların seçiminde kız ve erkek öğrencilerin dağılımının yakın olmasına dikkat edilecektir.
Daha önce benzer herhangi bir etkinliğe katılmamış öğretmen adaylarına öncelik verilecektir.
Katılımcılar belirlenirken asil ve yedek listeleri belirlenecek, asil listeden kayıtlar tamamlanmadığında yedek listeden seçimler yapılacaktır.

Proje Yürütücü
Arş. Gör. Dr. Deniz Atal
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü