Zeka ve Yetenek Kongresi

21 ARALIK
2013
ANKARA
Üstün zekâlı ve üstün yetenekli bireylerle ilgili son dönemdeki
çalışma ve uygulamaların ele alınacağı Zeka ve Yetenek
Kongresi, 21 Aralık 2013’de, Ankara’da yapılıyor.
Türkiye Zeka Vakfı tarafından düzenlenecek
olan Zeka ve Yetenek Kongresi, 21 Aralık
2013’te, Ankara’da TBMM toplantı
salonlarında yapılıyor. Kongre; üstün zekâlı,
üstün yetenekli bireylerin tespit edilmesi,
eğitilmesi, desteklenmesi ve izlenmesine
ilişkin sorun ve önlemlerin toplu olarak ele
alınmasını amaçlıyor. Bunun yanı sıra her yıl
yapılacak kongrelerle, konuya ilişkin dünya
ve ülke ölçeğindeki gelişmelerin aktarılması
ve çok taraflı tartışma zeminlerinin
oluşturulması öngörülüyor.
Üstün zeka ve yeteneğe sahip bireylerin
potansiyellerinin yaşama geçirilmesine
yönelik olarak son dönemde kayda değer
bir kararlılık ortaya konmuş durumda.
Başta TBMM, Milli Eğitim Bakanlığı ve
TÜBİTAK olmak üzere, kamu ve sivil toplum
kuruluşlarının konuyla ilgili özel rapor ve
belgeler oluşturmuş olması ve bunların
kamuoyunda gördüğü ilgi, söz konusu
kararlılığın olumlu yansımaları olarak
kendini gösteriyor. Bu çalışmalar umut verici
görünmekle birlikte, üstün zekalı ve üstün
yetenekli bireylerin saptanarak yaşamın her
alanında desteklenmesi yönünde daha köklü,
daha somut atılımlara ihtiyaç duyuluyor.
Konuya da, sorunun bu bireylerde değil,
onların toplumla bütünleşmesine engel
oluşturan dinamiklerde olduğunu bilen bir
bakış açısıyla yaklaşılması önem taşıyor.
Zeka ve Yetenek Kongresi bu ihtiyaçtan
hareketle, katılımcılarını, son dönemdeki
çalışma ve uygulamaları bir kez de bir arada
ele almaya davet ediyor.
Tam gün sürecek olan kongre, çağrılı
konuşmacıların sunumları ve iki başlık
altında gerçekleştirilecek tartışma
oturumlarından oluşuyor. Tartışma
oturumlarının ilki, “Zeki ve Yetenekli
Olma: Beklenti ve Eleştiriler” başlığını
taşıyor. Oturumda, konunun temel özneleri
olan üstün zekâya, üstün yeteneğe sahip
bireyler ve bu bireylerin gelişimlerinde
doğrudan görev alan eğitimciler, ihtiyaç ve
taleplerini ortaya koyacaklar.
“Zeka ve Yetenek Alanında Kamu
Politika ve Uygulamaları” başlıklı ikinci
oturumda ise, konuya ilişkin karar alma
süreçlerinde yer alan aktörler ile konunun
uzmanları, son dönemde ortaya konan
strateji metinlerini ve diğer raporları
değerlendireceklerdir.
Zeka ve Yetenek Kongresi, üstün
zekalı ve üstün yetenekli bireylerin
potansiyellerinin yaşama geçirilmesi ve
önündeki engellerin kaldırılmasına dönük
atılımlara bütüncüllük ve bilimsellik
kazandırılmasına katkı sağlayacak bir
buluşma özelliğini taşıyor.

Konuşmacı: Prof. Dr. Kamil Özerk
Zeka ve Yetenek Kongresi çağrılı
konuşmacılarından biri; farklı
ülkeler, farklı toplumlarda işleyen
eğitim politika ve programlarına
olan hâkimiyetiyle bilinen, “Eğitim
ve Müfredat Geliştirme Teorisi ve
Değişik Ülkelerde Çeşitli Toplumlara
Göre Değişik Eğitim Politikaları ve
Programları” başlığı altında kitapları
bulunan ve Norveç hükümeti
tarafından üç kez Norveç Ulusal
Müfredat Reform programında
çalışması için görevlendirilen
Norveç Oslo Üniversitesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Kamil Özerk. Eğitim
üzerine alışılmışın çok dışında olan
yaklaşımlarıyla dikkat çeken Profesör
Özerk, kongrede üstünlüğe atfedilen
önemi eleştiren 1 saatlik bir konuşma
yapacak

Tartışma Oturumu 1: “Zeki ve Yetenekli Olma: Beklenti ve Eleştiriler”

Oturum Başkanı Prof. Dr. Ferhunde Öktem

Kongrenin ilk tartışma oturumu,
öncelikle farklı yaş gruplarından
üstün zekalı / yetenekli bireylerin
ihtiyaç, talep ve değerlendirmelerini
alma amacı taşıyor. Bu oturumda söz
konusu bireylerin kişisel deneyimleri
zemininde, zeki ve yetenekli
olmanın anlamı, sağladığı getiriler
ve yol açtığı sorunlar tartışmaya
açılacak. Bu bağlamda, konuya ilişkin
uygulamaların sonuç ve etkilerinin
yanı sıra, toplumsal ve kültürel
yapıdan kaynaklı problemlerin de
ele alınması bekleniyor. Türkiye Zeka
Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Prof.
Dr. Ferhunde Öktem’in başkanlık
edeceği oturumda, üstün zeka ve
yeteneğe sahip bireylerle birlikte, bu
bireylerin gelişiminde doğrudan rol
üstlenen eğitimci ve uzmanların da
konuya ilişkin değerlendirmelerine
başvurulması öngörülüyor.

Tartışma Oturumu 2: “Zeka ve Yetenek Alanında Kamu Politika ve Uygulamaları”

Oturum Başkanı Prof. Dr. Ziya Selçuk

Kongrenin “Zeka ve Yetenek Alanında
Kamu Politika ve Uygulamaları” başlıklı
ikinci oturumuna Türkiye Zeka Vakfı
Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ziya
Selçuk başkanlık ediyor. Konuya ilişkin
olarak son dönemde oluşturulan rapor
ve politikaların değerlendirileceği
oturumda, kamu temsilcilerinin yanı
sıra sivil toplum kuruluşlarından ve
üniversitelerden katılımcılar yer alacak.
Oturumda “Üstün Yetenekli Çocukların
Keşfi, Eğitimleriyle İlgili Sorunların
Tespiti ve Ülkemizin Gelişimine Katkı
Sağlayacak Etkin İstihdamlarının
Sağlanması Amacıyla” oluşturulan
TBMM Araştırma Komisyonunun
raporu ile “Üstün Yetenekli Bireyler
Strateji ve Uygulama Planı” öncelikli
olarak değerlendirilecek. Buna ek olarak
bu oturumda, Bilim ve Teknoloji Yüksek
Kurulu bünyesinde alınan kararların
ve ilgili diğer strateji ve uygulamaların,
konunun farklı kesimleriyle bir arada
analiz edilmesi bekleniyor.

Katılımın sınırlı olacağı Kongre’de izleyici ya da konuşmacı/katılımcı olmak isteyenler; info@tzv.org.tr adresine
kendileriyle ilgili bir bilgi notu göndererek başvuruda bulunabilirler.
ODTÜ-Halıcı Yazılımevi, İnönü Bulvarı 06531, ODTÜ-Teknokent / ANKARA

Tel : (312) 210 00 20 Fax : (312) 210 16 28

E-posta : info@tzv.org.tr