YÜZ ÇOCUK PROJESİ

Proje Hakkında
Milletlerin en büyük güç kaynaklarından birisi de yetişmiş nitelikli insan gücüdür. Ülkelerin kalkınmasında fen, edebiyat, sanat, ekonomi, ticaret, politika vb. alanlarda önderlik edecek liderler, üstün zekâlı ve yetenekli çocuklar arasından çıkmaktadır. Bugün, yirmi birinci yüzyıl olarak adlandırılan çağda, bilim-teknik, güzel sanatlar, düşünce ve benzeri alanlarda erişilen düzeyi ve uygarlığı, büyük ölçüde bütün olumlu ve olumsuz yanları ile üretici ve üstün yeteneğe sahip insanlara borçluyuz. Binlerce kuşak boyunca, insanlığı bugünkü uygarlık düzeyine getiren kişilerin, ortalama bir zekâ ve yetenek düzeyinin üzerinde olduğu bilinmektedir. Üstün yetenekli bireylerin tarih boyunca var oldukları ve toplumların kalkınmalarında önemli roller üstlendikleri kabul edilen bir gerçektir.

Üstün zekalı ve yetenekli çocukların erken tespiti ve eğitimlerine erken başlanması büyük önem taşımaktadır. Üstün zekalılığın gereğince ve zamanında fark edilememesi, en uygun eğitimin sağlanamaması gibi sebepler yüzünden, böylesine önemli nitelikte olan bir yeteneğin ortalama yetenekler içerisinde kaybolması toplumumuz için büyük bir kayıp olacaktır. Bu olumsuz ihtimali önlemek için de bu durumdaki çocukları en güvenilir yollardan küçük yaşlarda teşhis etmek ve durumlarına en uygun olan eğitim ortamı içinde yetiştirmek bugün toplumumuzun en önemli sorunlarından birisidir. Üstün yetenekli ve zekâlı çocukların tespit edilerek mevcut kapasitelerini en üst seviyede kullanmalarına imkan sağlamak, ülkelerin geleceği açısından hayati öneme sahiptir.

Böylesine önemli ve milli bir duruş sergilenmesi gerektiğini düşündüğümüz bir konuda üstün zekalı çocukların tanılanması; zihinsel, bedensel, sosyal, ruhsal ve duygusal açılardan desteklenmesi meselesi çok gerekliydi. Geliştirdiğimiz program ve ortaya çıkan işbirliği sayesinde üstün zekalı ve dahi çocuklarımızın tanılanması ve atölye çalışmalarıyla ek eğitim almaları sağlanıyor. İbn-i Sina’nın “Çocukta ruh ve beden gelişimi birlikte sağlanmalıdır” sözünden hareketle çocuklarımızın bedensel gelişimlerinin takibi, ruh sağlıklarının korunması ve beslenme alışkanlıkları konusunda Hisar İntercontinental Hospital programımızın önemli bir ayağını oluşturmaktadır. )

Şu an oturduğumuz sandalyeler, kullandığımız masalar hep ortalama gelişim seyrini gösteren insanlara göre tasarlanmıştır. Milli Eğitim sistemimiz de klasik okullarda öğretilecek müfredatı ortalama öğrenme becerisine sahip bireylere göre tasarlamıştır. Ortalama zihinsel kapasitenin üstünde olan bu üstün zekalı ve dahi çocuklarımız ise mevcut müfredatla yetinememektedir. Üstün zekalı çocuklarımızın eğitim yoluyla performansını en üst düzeye çıkarması için “zenginleştirilmiş müfredat” çalışmalarına ihtiyaç vardır. Bunu şöyle örneklendirebiliriz. Okuldaki coğrafya dersinde müfredatta güneş sisteminin anlatıldığı bir konuyu üstün zekalılarla işlerken CERN laboratuarı, Big bang teorisi, göktaşları ve kara delikleri de işleyecek şekilde aktarmanız gerekir. Bu konuda TÜZDER ve Boğazhisar Eğitim Kurumları’nın yürüttüğü zenginleştirilmiş eğitim müfredatı çalışmaları vardır. Zenginleştirilmiş ders içerikleriyle çocukların gereksinim duydukları eğitim imkanlarından faydalandırılmaları, yeteneklerini en üst düzeyde kullanan, kendini gerçekleştirmiş, mutlu bireyler olmaları, hem onların hem de ülkemizin yararına olacaktır.

Çocukların hem atölye çalışmalarıyla desteklenmesi, hem ruh sağlıklarının gelişimleri takip edilirken, sağlanacak eğitim desteğiyle çocuklar zenginleştirilmiş müfredatla Boğazhisar Eğitim Kurumlarında eğitim görme fırsatını kazanabilecekler.

Batılı pek çok bilim insanının da kabul ettiği gibi dünyadaki ilk üstün zekalılar okulunun ENDERUN Okulu olduğu bilinmektedir. Dahiler Fabrikası olarak da nitelendirilen ENDERUN okulunda John DEWEY’in 20 yüzyılda söylediği “Bireye Göre Eğitim” ilkesi Enderun’da uygulanan bir sistemdi. Projemiz derneğimizin daha önce ilan ettiği Enderun projesinin de bir devamı niteliğinde sürekli gelişmeye açık bir sistem olarak süreklilik arz edecektir.

Üstün zekalı ve dahi çocuklarımızın erken dönemlerde tespitlerinin yapılması ve zenginleştirilmiş müfredatla eğitilmeleri ihtiyacından hareketle TÜZDER, YÜZÜMÜZÜ GÜLDÜRECEK 100 ÇOCUK ARIYOR. Yapılacak eğitsel değerlendirmeler ve sıralamalarla kabul edilecek 100 çocuğumuz özel ve zenginleştirilmiş bir müfredatla ve atölye çalışmalarıyla da desteklenecekler.

Nasıl İşleyecek?
Proje kapsamında aile, çocuğuyla ilgili ön değerlendirme ve başvuru formunu internet üzerinden gönderecek.
TÜZDER tarafından grupla ve bireysel değerlendirmeler gerçekleştirilecek.
Yapılan bireysel değerlendirmeler neticesinde ailelere; çocuklarının gelişim alanları, gözlemlenen durumları ve eğitsel anlamda tavsiyeler, uzmanlar tarafından aktarılacak.
Bireysel değerlendirmesi yapılan her bir çocuk için detaylı rapor veliye verilecek.
Yapılan değerlendirmeler ve komisyon kararları neticesinde desteklenmeye hak kazanmış çocuklar ve oranları açıklanacak.

ENDERUN SİSTEMİ MODERNİZE EDİLECEK

Enderun ruhunun yeniden canlandırılması olarak ta düşünülen projeye eğitime gönül vermiş hayırseverler tarafından da destek sağlanıyor. Projeye dâhil olacak çocukları tespit etmeye yönelik olarak yapılacak zekâ/yetenek testleri neticesinde önceki senelerde de başlatılan ENDERUN projesinin devamı niteliğinde 100 çocuğun zenginleştirilmiş müfredat ve atölyelerle de eğitim alabilecekler.

Yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde proje kapsamında TÜZDER tarafından

% 100 Eğitim Bursu
% 90 Eğitim Bursu
% 80 Eğitim Bursu
% 70 Eğitim Bursu
% 60 Eğitim Bursu
% 40 Eğitim Bursu
% 5 – 35 Eğitim Bursu
Eğitim Bursu sağlanacaktır.

Not: Yapılacak zeka testleri maliyeti için 100 TL +KDV bedel, veli tarafından karşılanacaktır. (ZET Zeka Eğitim Teknolojileri)