Yunus Emre ve Tasavvuf konulu Üniversite Öğrencileri Arası Hikaye Yarışması

Yunus Emre ve Tasavvuf konulu Üniversite Öğrencileri Arası Hikaye Yarışması

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
İLE KARAMAN BELEDİYESİ TARAFINDAN
DÜZENLENEN “YUNUS EMRE VE TASAVVUF”
KONULU HİKAYE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

YARIŞMANIN AMACI
Türkçeyi korumak, zenginleştirmek ve gelecek nesillere güçlü bir şekilde aktarmak;
Türk dilini doğru, dil kurallarına uygun, açık ve anlaşılır olarak yazma becerilerini
geliştirmek; Yunus Emre özelinde tasavvuf öğretisini bugünün gözüyle yeniden
yorumlamak; Yunus Emre’nin barış, sevgi, hoşgörü, kardeşlik söylemini günümüzde
yeniden hâkim kılmak amacıyla Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ile Karaman
Belediyesi tarafından Türkiye’deki tüm örgün öğretim üniversite (ön lisans, lisans,
yüksek lisans) öğrencileri arasında “Yunus Emre ve Tasavvuf” konulu bir hikâye
yarışması düzenlenmiştir.

YARIŞMANIN KONUSU
• İlahî aşk ve tasavvuf
• İnsan sevgisi ve tasavvuf
• Barış, sevgi, hoşgörü, kardeşlik söylemi ve Yunus Emre
• Anadolu Türkçesi ve Yunus Emre
• Karaman ve Yunus Emre

YARIŞMAYA KATILACAKLAR
1- “Yunus Emre ve Tasavvuf” konulu hikâye yarışmasına Türkiye’deki tüm örgün
öğretim üniversite (ön lisans, lisans, yüksek lisans) öğrencileri başvurabilecektir.

2- Her öğrenci, yarışmaya tek bir hikâye metniyle katılabilecektir. Birden fazla metin
gönderen öğrencilerin başvuruları reddedilecektir.

3- Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler, yarışma takviminde belirtilen başvuru
tarihleri arasında iki aşamalı bir başvuru yolunu takip edeceklerdir. İlk olarak, bilgisayar
ortamında yazdıkları metinleri bizimyunus@kmu.edu.tr adresine göndereceklerdir.
Metinde öğrencilerin gerçek isimleri geçmeyecek olup ilk sayfanın sağ üst köşesine
sadece bir rumuz ekleyeceklerdir. İkinci aşamada öğrenciler, metnin çıktısını bir dosya
içinde Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire
Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla ileteceklerdir. Ekte yer alan taahhütnameyi elle
doldurup kapalı bir zarfa koyarak bahsi geçen dosyanın içine yerleştirmeyi de ihmal
etmeyeceklerdir. Yukarıda anlatılan iki aşamayı başarıyla tamamlamayan başvurular
değerlendirmeye alınmayacaktır.

4- Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ile Karaman Belediyesi tarafından yarışmayı
takip etmekle görevlendirilen personelin ve Yarışma Değerlendirme Kurulu’nu
oluşturacak olan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim
elemanlarının birinci derecede yakını olan kişiler yarışmaya katılamayacaktır.

5- Yarışma şartnamesine uygun olmayan veya zamanında ulaşmayan metinler,
değerlendirmeye alınmayacak ve iade edilmeyecektir. Posta yoluyla yapılacak
başvurularda yaşanacak aksaklıklarda sorumluluk öğrenciye aittir.

6- Yarışmaya katılan tüm yarışmacılar, bu şartname esaslarını kabul etmiş sayılacaktır.

YARIŞMAYA KATILACAK METİNLERDE ARANACAK ŞARTLAR
1- Metinler; Times New Roman yazı karakteriyle iki yana yaslı, 12 punto ve 1,5 satır
aralığında yazılacaktır. Paragraf girintisi 1,25 cm olacak; her satırın önünde ve
arkasında 3nk boşluk bırakılacaktır. Kenar boşlukları ise her yönden 3 cm olarak
ayarlanacaktır.

2- İlk sayfanın sağ üst köşesinde metin sahibinin rumuzu yer alacaktır. Rumuzun hemen
alt satırında ise ortalı hâlde metnin başlığı bulunacaktır. Rumuzun ve başlığın tamamı
kalın/bold olacak ve sadece ilk harfi/harfleri büyük yazılacaktır.

3- Metinler, 500-1000 kelime arasında olacaktır.

4- Metinlerin yazımında Türk Dil Kurumu Yazım Kılavuzu (2012 basımı) esas
alınacaktır.

5- Metinler özgün nitelikte olacaktır. Yayımlanmış, herhangi bir yarışmaya katılmış ve
ödül kazanmış/kazanamamış, dereceye girmiş/girememiş metinler bu yarışmaya
katılamayacaktır. Tespiti hâlinde yarışmacı, tüm haklarından feragat etmiş kabul
edilecek ve yarışma dışı bırakılacaktır. Ayrıca intihal yaptığı tespit edilen kişiler
hakkında yasal takip başlatılacaktır.

6- Yarışmaya katılan metinler sahiplerine iade edilmeyecek, yarışmacılar belirlenen
ödüller dışında herhangi bir hak talep edemeyeceklerdir.

METİN DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
• Konuya uygun bir başlık koyabilme
• Etkili bir başlangıç yapabilme
• Ana düşünceyi destekleyecek örnekler, cümleler kullanabilme
• Anlaşılır bir anlatım düzeni oluşturabilme
• Mantıklı cümleler kurabilme
• Anlatılmak isteneni ifade edebilecek doğru sözcükleri kullanabilme
• Paragraflar arası geçiş yapabilme
• Dil bilgisi kurallarını uygulama
• Noktalama işaretlerini doğru kullanma
• Etkili bir sonuç yazabilme

YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLER
1- Yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler, yarışma takviminde belirtilen başvuru
tarihleri arasında metinlerini ileteceklerdir. Yarışmanın bütün sekreterya işlemleri,
öğrencilerin metinlerini gönderecekleri bizimyunus@kmu.edu.tr adresinin
oluşturulması ve yönetilmesi, şahsen veya posta yoluyla gelecek olan metin çıktılarının
teslim alınması Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire
Başkanlığının sorumluluğundadır.

2- Yarışma Değerlendirme Kurulu, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi öğretim elemanları arasından seçilecektir.

3- Yarışma Değerlendirme Kurulu, iki aşamalı bir inceleme gerçekleştirecektir. Bütün
kurul üyeleri başvuru metinlerini eşit sayıda bölüşüp okuyacaklar; her üye okuduğu
metne 0 (sıfır) ile 100 puan arası not verecektir. Ardından 70 ve üzeri not alan metinler
aynı kurul üyelerinin her biri tarafından yeniden değerlendirilecek; metinlere verilen
puanlar toplandığında en yüksek puanı alan ilk 3 metin ile teşvik ödülüne layık görülen
1 metin tespit edilecektir.

4- Dereceye giren isimler, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi ile Karaman
Belediyesinin resmî internet sayfalarından ilan edilecektir.

5- Yarışmaya gönderilen bütün metinlerin telif hakları Karamanoğlu Mehmetbey
Üniversitesi ile Karaman Belediyesine aittir. Adı geçen birimler, uygun gördüğü
metinlerin basılı hâlde veya internet ortamında yayınlaması hakkını saklı tutar. Ayrıca,
dereceye giren metinlerin kısmen veya tamamen yayımlanması hâlinde yarışmacılara
özel bir ödemede bulunulmayacaktır.

6- Yarışmada en yüksek puanı alan ilk 3 metin ile teşvik ödülüne layık görülen 5 metnin
sahipleri, ödüllerini Türk Dil Bayramı etkinlikleri kapsamında Karamanoğlu
Mehmetbey Üniversitesinde düzenlenecek olan bir törenle alacaklardır.

ÖDÜLLENDİRME
Birincilik Ödülü : 7.000 TL nakit para ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
ile Karaman Belediyesinin hazırlayacak olduğu armağan çantası.
İkincilik Ödülü : 5.000 TL nakit para ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
ile Karaman Belediyesinin hazırlayacak olduğu armağan çantası.
Üçüncülük Ödülü : 3.000 TL nakit para ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
ile Karaman Belediyesinin hazırlayacak olduğu armağan çantası.
Teşvik Ödülü (5 Kişiye): 1.000 TL nakit para ve Karamanoğlu Mehmetbey
Üniversitesi ile Karaman Belediyesinin hazırlayacak olduğu armağan çantası.

YARIŞMA TAKVİMİ
Yarışma takvimi aşağıdaki gibi belirlenmiştir:
Başvuruların Başlama Tarihi 11 Mart 2019
Son Başvuru Tarihi 29 Mart 2019*
Değerlendirme Sonuçlarının Yayınlanması 30 Nisan 2019
Ödül Töreni İleride duyurulacak bir tarih ve yerde yapılacaktır.
* Söz konusu tarihte yapılacak başvuru ve gönderiler, belirtilen tarihin mesai bitimine kadardır.

İRTİBAT BİLGİLERİ
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Yunus Emre Yerleşkesi 70100/KARAMAN
Telefon : 0338 226 20 80
Belgegeçer : 0338 226 20 74
E-posta : sks@kmu.edu.tr

EK 1 :

T.C.
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
İLE KARAMAN BELEDİYESİ TARAFINDAN
DÜZENLENEN “YUNUS EMRE VE TASAVVUF”
KONULU HİKAYE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
TAAHHÜTNAME

Karaman Belediyesi ile Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi tarafından Türkiye’deki
tüm örgün öğretim üniversite (ön lisans, lisans, yüksek lisans) öğrencileri arasında
düzenlenecek olan “Yunus Emre ve Tasavvuf” konulu hikâye yarışması için yazdığım
metinden telif ücreti talebimin olmadığını, metnimle ilgili tüm yasal sorumluluğun bana
ait olduğunu, yazımla ilgili tüm tasarruf hakkını Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Karaman Belediyesi ile Karaman Belediyesine devrettiğimi beyan ve taahhüt ederim.

ÖĞRENCİNİN
Yarışmada Kullandığı Rumuzu
Gerçek Adı ve Soyadı
Üniversitesi/Birimi/
Bölümü veya Programı
İkametgâh Adresi
E-posta Adresi @
Cep Telefonu
İmzası

Taahhütnamenin Eki: Başvuru sahibinin hâlen öğrenci olduğunu gösteren, son bir ay içinde
alınmış 1 (bir) adet ıslak imzalı/mühürlü öğrenci belgesi.

EK2:
T.C.
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
İLE KARAMAN BELEDİYESİ TARAFINDAN
DÜZENLENEN “YUNUS EMRE VE TASAVVUF”
KONULU HİKAYE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
MUVAFAKATNAME

Adı Soyadı :
Doğum Tarihi :
TC Kimlik No :
Anne /Baba Adı :

Velisi bulunduğumuz ……………………. isimli çocuğumun T.C. Karamanoğlu
Mehmetbey Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ile Karaman Belediyesi
tarafından düzenlenecek olan “Yunus Emre ve Tasavvuf” konulu bir hikâye yarışmasında
dereceye girmesi sonucunda ……. ödülünü hak eden …………….. adına velisi olarak
aşağıda belirtilen IBAN numarası/nakit ile almaya muvafakat ederiz.

Tarih
Ad Soyad
İmza

Veli Ad Soyad :
Veli TC Kimlik No :
Veli IBAN No :