Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri Eğitim Bursu

Eğitim Bursu
Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri Eğitim Bursu

TEMA Vakfı Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri Eğitim Bursu Programı
TEMA Vakfı’nın amaçları doğrultusunda araştırma yapan ve araştırma faaliyetlerini gerçekleştirmek için maddi desteğe ihtiyacı olan yüksek lisans ve doktora öğrencilerine 9 ay boyunca eğitim desteği sunulacaktır. Burs programı ile sağlanacak eğitim desteğinin yanı sıra, doğa koruma, biyolojik çeşitlilik ve iklim ile ilgili alanlarda bilimsel çalışmaların teşvik edilmesi de amaçlanmaktadır.

Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri Eğitim Bursu Başvuru Koşulları

Eğitim bursu almak için başvuran yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin aşağıda belirtilen koşulları sağlamaları gerekmektedir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
Adli veya disiplin suçu işlememiş olmak.
Üniversitelerin öncelikli olarak orman, ziraat ve çevre bölümleri olmak üzere biyoloji, coğrafya, eğitim, gıda, hukuk bölümlerinden birinde, TEMA Vakfı amaçlarına ulaşmada katkı sunabilecek bir programda ve belirtilen araştırma konularında yüksek lisans veya doktora öğrenimine devam ediyor olmak.
Kayıtlı olunan yüksek lisans veya doktora programının tez aşamasına geçmiş olmak, enstitü yazılı onayını başvuru sırasında iletebilmek.
Eğitim alınan üniversitenin söz konusu araştırmanın yapılabilmesi için gerekli donanım, alt yapı ve materyalleri sağlaması ve danışmanın yeterli uzmanlığa sahip olması şartlarını sağlamak.
Burs ödemeleri karşılığında aşağıda yer alan koşullarda müteselsil kefil göstermek ve TEMA Vakfı Turan Demiraslan Burs (Lisansüstü) Programı Protokolünü müteselsil kefil ile birlikte imzalamak. (Müteselsil kefil şartları aşağıda indirilebilir dokümanda belirtilmiştir.)
Araştırma konusunun üniversite / enstitü tarafından onaylandığını gösterir belgeyi (onaylandığı tarih ile), ilk 4 ay sonunda (akademik danışmanının imzası ile) ara raporunu ve araştırmanın tamamlanmasının sonunda 1 ay içerisinde (son burs ödemesinden sonraki en geç 1 ay içerisinde) sonuç raporunu Türkçe dilinde ve TEMA Vakfı tarafından iletilecek formata uygun olarak TEMA Vakfı’na iletmek.
Yüksek lisans için 30, doktora için 35 yaşını geçmemek.
Aynı aileden Turan Demiraslan Burs (Lisansüstü) Programından burs alan başka birinin olmaması.
Eğitim ve araştırma ihtiyaçlarının karşılanması açısından maddi desteğe ihtiyacı bulunmak.
Araştırmanın fikri mali ve varsa sınai mali (patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım) mülkiyet haklarının TEMA Vakfı’na ait olacağını kabul etmek.
TEMA Vakfı gönüllüsü olmak ve faaliyetlerine katılmak.
TEMA Vakfı tarafından belirlenecek yılda iki kez yapılacak bursiyer buluşmalarına katılmayı kabul etmek.

Eğitim Bursu Araştırma Konuları

TEMA Vakfı çalışma alanları doğrultusunda belirlenen araştırma alanları aşağıdaki gibidir.

Orman ve Kırsal Kalkınma Alanında

Toprak erozyonu, arazi bozulumu, çölleşme ile mücadele, sürdürülebilir tarım uygulamaları, toprak ekolojisi, sürdürülebilir arazi ve toprak yönetimin ekonomik ve sosyal etkileri üzerine araştırmalar
Kırsal kalkınma ekonomisi ve sosyolojisi
Orman yangınları ile mücadele ve yangın ekolojisi
Agroekolojik tarım, biyolojik mücadele çalışmaları
Hassas tarım uygulamaları, yetiştirme ve sulama teknolojileri
Arazi tahribatının önlenmesi, arazi ıslahı ve sürdürülebilir yönetim planlarının geliştirilmesi
Mera alanlarının ekolojisi, ıslahı ve yönetimi
Sürdürülebilir gıda üretimi ve gıda teknolojileri
Türkiye’deki doğal yaşlı orman ekosistemlerinin fito-sosyolojik yönden araştırılması
Doğal ormanlar ve korunan alan yönetimi, biyolojik çeşitlilik çalışmaları
Sürdürülebilir toprak ve arazi yönetimi: Planlama, modelleme ve politika
Su havzalarının yönetimi, arazi kullanımlarının sucul ekosistemlere etkisi
Toprak ve arazi yönetimi, orman, mera ve su hukuku
Kırsalda sosyolojik araştırmalar

Çevre Politikaları Alanında

Enerji demokrasisi
Toplumsal karar alma mekanizmalarında üstün kamu yararı analizi ve üstün ekosistem yararı analizi
Yenilenebilir enerjinin çevresel etkileri
İklim değişikliği ve gıda güvencesi
Tarım sistemleri ve çevre ilişkileri
Gıda güvencesi ve iklim değişikliği odaklı analizi, değerlendirilmesi
Mevcut / işletmedeki sanayi tesislerinin çevresel etkilerinin belirlenmesi
Döngüsel ekonominin iklim değişikliği ile mücadeledeki etkileri
Sürdürülebilir kalkınma amaçlarının iklim politikasına etkileri

Çevre ve Doğa Eğitimi Alanında

Ekoloji temelli doğa eğitimi, sürdürülebilir yaşam, ekolojik okuryazarlık ve okul programları alanlarında eğitim programı ve materyal geliştirilmesi, incelenmesi
Eğitim teknolojisi araçlarının ve farklı eğitim yöntem ve tekniklerinin doğa eğitiminde kullanımının araştırılması ve etkilerinin ölçülmesi
Çevre eğitimi etki değerlendirmesi için ölçek geliştirilmesi
İklim değişikliği eğitimi

BAŞVURU TARİHİ VE GEREKLİ BELGELER

Bursiyer adayları başvuru için aşağıda belirtilen belgeleri burs@tema.org.tr adresine imzalayarak e-posta yoluyla iletirler.

TEMA Vakfı Turan Demiraslan Burs (Lisansüstü) Programı Başvuru Formu (Aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.)
Tez Konusu / Araştırma Önerisi Formu (Aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.)
Özgeçmiş
Enstitüleri tarafından onaylı, yüksek lisans veya doktora öğrenimlerinin ders sürecini tamamlayıp tez çalışmalarına başladıklarını gösterir belge. (Bu belgenin aslı burs protokolü imzalanacağı zaman teslim edilir.)
Önceki yıllara ait alınan dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren not dökümü. (transkript)
Başvuru belgeleri ile teknik değerlendirmeyi geçen adaylar mülakat aşamasına gelmeden önce aşağıdaki belgeleri iletirler.

Tez danışmanından alınacak ve Tez Konusu Önerisi Formunda belirtilen çalışma takvimi ve diğer ayrıntıları onaylayan bir referans mektubu.
Adli Sicil Kaydı dökümü (E-devletten alınabilir.)
Nüfus cüzdanı veya yeni kimlik kartının arkalı ve önlü fotokopisi
1 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş olmalıdır.)
Gelir durumunu gösterir belge

Başvurular 15 Eylül 2023 tarihine kadar sadece e-posta yoluyla, burs@tema.org.tr adresine yapılacaktır.

Burs Miktarı: 4.000 TL
Son Başvuru Tarihi: 15 Eylül 2023
İletişim: burs@tema.org.tr