Yücel Kültür Vakfı Bursu

Yücel Kültür Vakfı Burs Yönetmeliği

GENEL HÜKÜMLER

Madde 1

Bu yönetmeliğin amacı, yardıma muhtaç başarılı öğrencilere Yücel Kültür Vakfı tarafından sağlanacak bursların koşullarını ve bu burslarla ilgili uygulamaları düzenlemek ile öğrencilerin sosyal, kültürel hayata katılmalarını ve birbirleri ile iletişimini sağlamaktır.

Madde 2

a) Yücel Kültür Vakfı Yönetim Kurulu her yıl belirlediği sayıda ihtiyaç sahibi öğrenciye uygun gördüğü miktar ve türde burs vermektedir. Bu öğrenciler Laik Cumhuriyet ve Atatürk ilkelerine bağlı, milli duygulara sahip, ancak maddi desteğe muhtaç olan başarılı öğrenciler arasından seçilir ve durumları takip edilir.

b) Vakıf kurucu üyeleri dilerlerse, yüksek öğrenim ihtiyaç bursu için öğrenciye ödenen yıllık burs miktarının yarısını, defaten vakfa bağış yapmak sureti ile en fazla 2 adet ihtiyaç sahibi öğrenci önerebilir. Bu öğrencilere bir yıl boyunca, diğer yarısı vakıftan karşılanmak sureti ile tam burs verilir.

Madde 3

Vakıf Yönetim Kurulu tarafından burs türlerine göre burs müracaatlarının başlama tarihleri ile son müracaat tarihleri ve müracaatçılardan istenecek belgeler belirlenir.

Madde 4

Vakfımızın diğer faaliyetleri gibi Vakıf Yönetim Kurulu’nun gerekli görmesi halinde burs faaliyeti ve uygulamaları basın yayın kuruluşları ile diğer medyada tanıtılabilir.

Madde 5

Yücel Kültür Vakfı Yönetim Kurulu’nun belirlediği tarihler arasında müracaatlarını yapmayan veya müracaatlarında eksik evrak veya yanlış bilgi verdiği tespit edilen müracaatçıların burs talepleri dikkate alınmaz.

Madde 6

Burs alan öğrencilerimizin başarı durum belgeleri ile burs almaya devam hakkına sahip olduklarına dair gerekli belgeler Vakfımız Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve istenir.

Madde 7

Burs alan her öğrencinin kayıtları ayrı bir dosyada Vakfımız tarafından senelere göre tam ve eksiksiz bir şekilde tutulur. Her sene devam etmekte olan bursiyerlerin durumları, takip eden senede burs alıp almayacakları yeniden değerlendirilir. Devam eden bursiyerlerin Vakıf ile ilişkileri ve katıldıkları etkinlikler için ayrıca puan verilir. Yeterli puana sahip olmayanların bursları kesilerek yeni öğrencilere verilir.

Madde 8

Gerekli görüldüğü takdirde Vakıf bursiyerlerden, okudukları okullardan ve velilerinden ek bilgi ve belgeler isteyebilir.

Madde 9

Vakıf, bursiyerleri daha yakından tanımak ve birbirleri ile kaynaştırmak amacı ile sanatsal, kültürel ağırlıklı programlar düzenleyerek öğrencilerin katılımlarına sunar, bursiyerlerin bilgi ve deneyimlerini daha küçük yaştaki öğrenciler veya kendi aralarında paylaşacağı ortamlar hazırlar.

Madde10

Burs alan öğrencinin velisine ve öğrenim gördüğü kuruma burs aldığı bildirilir.

BURSTAN FAYDALANACAK ÖĞRENCİLERDE ARANACAK NİTELİKLER

Madde 11

a.Yüksek Öğrenim İhtiyaç Bursu (Yarım Elma)

1. T.C. Vatandaşı olması.

2. Ailesinin aylık geliri ve yaşam standardı ile başarılı öğrenciyi okutmakta zorlanıyor olması veya öğrencinin yetim olması.

3. Öğrencinin başarılı olması.

4. Öğrencinin, yüz kızartıcı suç işlememiş, herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olması.

5. Vakıf senedinin amir hükümlerine uyması ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin üniter yapısını

hedef alan siyasi, dini veya başkaca bölücü faaliyetler içinde yer almaması.

6. Vakıftaki diğer gençlere ve ülkesine faydalı özelliklere sahip olması.

7.Başka bir kuruluştan da burs alıyorsa bunun yetersiz olması.

b.Orta Öğrenim Bursları

Ferdi bir burs olmayıp okul faaliyeti veya öğrenci gruplarına verilir.

1.Yapılacak faaliyetin (projenin) detayları,

2.Hangi yararları sağladığı, süresi, kullanılacak araçlar, kaç kişinin katılacağı,

3.Organizasyonu yapan kişi ve kuruluşlar hakkında bilgi, ne kadar süredir devam ettiği,

4.Toplam mali portresi, bunun ne kadarının nasıl karşılandığı, vakıftan istenen destek gibi konuları içeren bir dosya ile internet üzerinden veya vakıf merkezine gelerek başvuru yapılır.

5.İlgili okul müdürlüğünden yazı (sorumluluklar ile ilgili),

6.Banka hesap No.su.

c.Araştırma, Yüksek Lisans ve Doktora Bursları

1. Araştırmacı grup veya kişiler için kendi projeleri ile ilgili bir fizibilite.

2. Lisans ve doktora öğrencileri için, detaylı özgeçmiş, başarıları ve beklentilerini anlatan bir ön tanıtım.

3. T.C. Vatandaşı olması.

4. Ailesinin aylık geliri ve yaşam standardı ile başarılı öğrenciyi okutmakta zorlanıyor olması.

5. Öğrencinin başarılı olması.

6. Öğrencinin, yüz kızartıcı suç işlememiş, herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olması.

7. Vakıf senedinin amir hükümlerine uyması ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin üniter yapısını hedef alan siyasi, dini, veya başkaca bölücü faaliyetler içinde yer almaması.

8. Vakıftaki diğer gençlere ve ülkesine faydalı özelliklere sahip olması.

9.Başka bir kuruluştan da destek alıyorsa bunun yetersiz olması.

d.Üstün Başarı ve Yetenek Bursları

1. T.C. Vatandaşı olması.

2. Ailesinin aylık geliri ve yaşam standardı ile başarılı öğrenciyi okutmakta zorlanıyor olması veya öğrencinin yetim olması.

3. Gencin üstün yetenekli ve başarılı olması.

4. Gencin, yüz kızartıcı suç işlememiş, herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olması.

5. Vakıf senedinin amir hükümlerine uyması ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin üniter yapısını hedef alan siyasi, dini, veya başkaca bölücü faaliyetler içinde yer almaması.

6. Vakıftaki diğer gençlere ve ülkesine faydalı özelliklere sahip olması.

7. Başka bir kuruluştan da burs alıyorsa bunun yetersiz olması.

8. Yeteneklerinin ve başarılarının ÜSTÜN olduğu konusunda ilgili, Vakfın kabul edeceği bir uzman kuruluştan alınan belge.

e.Yabancı Dil Bursları

1. Öğrencinin başarılı olması.

2. Vakıf senedinin amir hükümlerine uyması ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin üniter yapısını hedef alan siyasi, dini, veya başkaca bölücü faaliyetler içinde yer almaması.

3. Vakıftaki diğer gençlere ve ülkesine faydalı özelliklere sahip olması.

4. Başka bir kuruluştan da lisan bursu almıyor olması.

5. Seviye tesbit sınavına girmiş ve ilgili lisan öğreten kuruluş ile mutabık kalmış olması.

6. % 60 oranında devam etmediği takdirde burs bedelini geri ödeyeceğine dair taahhütname
vermesi.

BURSUN SON BULMASI

Madde 12

a. Ders geçme sistemi olan okullarda 3 veya 3 dersten fazla başarısız olanların bursları kesilir.

b. Sınıf geçme sistemi olan okullarda sınıfta kalanların bursları kesilir.

c. Öğrencinin bursa ihtiyacı kalmaması halinde burs kesilir

d. Öğrencinin okulunu bitirmesi halinde burs kesilir

e. Öğrencinin burs yönetmeliği ve Vakıf Resmi Senedi kriterlerine uygunluğunu kaybetmesi halinde burs kesilir.

f. Seçici kurul tarafından Yönetim Kurulu’na hangi öğrencilerin burslarının neden son bulması gerektiği gerekçeli ve yazılı olarak verilir ve Vakıf Yönetim Kurulu kararı ile öğrencinin bursuna nihayet verilir.

g. Bursu kesilen öğrencilerin müteakip senelerdeki burs başvuruları incelenmez.

h. Proje bazlı destekler projenin son bulması veya gerçekleşmesinin olanaksız olması halinde kesilir.

i . Öğrencinin vakfa verdiği bilgilerinin doğru olmaması veya değişen şartları 1 ay içinde bildirmemesi.

j. Öğrencisi bulunduğu öğrenim kurumunca, geçici veya sürekli okuldan uzaklaştırma cezası ile cezalandırılması veya gerek okul içinde ve gerekse okul dışında öğrencilik vakarına yakışmayan bir halinin tespit olunması,

k. Öğrencinin siyasi faaliyetler ile uğraşması,

l. Yılda 2 kez dönem bitimlerinde vermesi gereken belgeleri 3 ay süre zarfında vermemesi halinde öğrencinin bursuna son verilir. Yıllık değerlendirmelerde burs almaya yeterli görülmeyen bursiyerlerin bursları kesilir.

m. Öğrenimine geçici olarak ara veren bursiyerin bursu kesilir. Tekrar başladığında yeniden başvuru yaparsa ve seçilirse burs alma hakkı devam eder.

n.Lisan burslarında başarısız olan ve devamsızlığı tesbit edilen öğrencilerin bursu yönetim kurulu kararına gerek kalmaksızın kesilir.

o.İnternet Üzerinden başvurup seçilerek bursa hak kazananların 1 aylık süre içinde istenen evrakların orijinallerinin vakfa ulaşmaması veya ilgili banka hesabını bildirmemesi durumunda Yönetim Kurulu kararına gerek kalmaksızın bursları kesilir.

SEÇİCİ KURUL

Madde 13

a. Bu yönetmelikte adı geçen burs ve yardımlar için Vakıf Yönetim Kurulu, kendi bünyesinden 3 kişilik bir seçici kurul tayin eder. Bu kurul, bu yönetmelik ve Vakıf Yönetim Kurulu’nun öngöreceği kurallar doğrultusunda öğrencileri belirler ve nihayi onay için Vakıf Yönetim Kurulu’na sunar.

b. Seçici kurul açık oylama ve tartışma yöntemi ile burs alacak veya bursu kaldırılacak öğrencileri seçer, oylamada eşitlik çıkar ise durum Vakıf Yönetim Kurulu kararı ile sonuca bağlanır.

UYGULAMA

Madde 14

a. Her türlü burs ve yardımlar Vakıf Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Vakıf Yönetim Kurulu eğitim öğretim döneminin başlamasından en az bir ay önce verilecek olan burs ve yardımların tür, miktar ve tutarları hakkında kararı alır. Seçici kurulu belirler.

b. Öğrenciler burs taleplerini bizzat Vakıf merkezine gelerek veya internet sitesi aracılığı ile yaparlar. 2016 yılından itibaren Yabancı Dil ve Yüksek Öğrenim İhtiyaç bursları açıklanan süre içinde internet üzerinden yapılır ve değerlendirilir. Bursa ön hak kazananlardan Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği belgelerin asılları istenir.

c. Vakıf, öğrencilerden uygun olanları gerekli başvuru ve burs talep evraklarını getirmesi için arar. Evraklar seçici kurul tarafından inceledikten sonra ve gerekli gördüğü takdirde bursiyeri daha yakından tanımak için mülakat yapabilir.

d. Seçici Kurul, Vakıf Yönetim Kurulu’na seçtiği öğrencileri önerir ve Yönetim Kurulu kararı ile öğrencilerin burs alması kesinleşir.

e. Bursu kesinleşen öğrenciye bu yönetmelik tebliğ edilir. Bu şartları kabul ettiği imzalatılır.

YÜRÜRLÜK

Madde 15

Bu yönetmelik 07 Ocak 2010 tarihli Vakıf Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girmiş olup aynı tarihte 03 Kasım 2004 tarihli burs yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

YÜRÜTME

Bu yönetmelik Yücel Kültür Vakfı Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Bize Ulaşın
Kızıltoprak Ofisi
Adres: Bağdat Cad. No: 15 Keylan İş Merkezi 2/8
Kızıltoprak Kadıköy – İstanbul
(Fenerbahçe Stadı’nın Bağdat Caddesi yönünde karşısı, otobüs duraının arkasındaki bina)
Telefon: +90 216 363 45 97
Fax: +90 216 356 40 17
E mail: [email protected]

http://www.yucelkulturvakfi.org/

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.