Ytong Mimari Fikir Yarışması 2016

Yarışmanın Konusu ve Amacı
İnsanın yaşam, kültür ve tarihle kurduğu aidiyet ilişkisinin en önemli belirleyicisi yer kavramıdır. İnsan sırasıyla kendi odasından, evinden ve mahallesinden başlayarak kentle ve ülkesi ile bir aidiyet ilişkisi kurar, kendi güvenlik sınırlarını çizer. Hayaller de kaygılar da büyük ölçüde ait olmak istenen ya da istenmeyen yer üzerinden şekillenir. Yere bağlanmak, yerleşmek kalıcılığı, yersizlik ve yer aramak geçiciliği temsil eder. Savaşlar yer kapmak için, yerini korumak için yapılır, terk etmek, geri gitmek kaybetmek gibi algılanır. Dünya tarihi içinde de insanoğlu hep hareket halindedir. Savaş, kuraklık, kıtlık, afet, ekonomik, sosyal, politik zorluk ve krizler onu alternatif aramaya, başka coğrafyalara iter. Hayallerin, umudun, güvenli bir geleceğin peşinden koşar. Büyük krizlerde bu arayışlar kitleselleşir, toplumsal dramlara açık göç ve kaçışlar getirir. Bugün dünya bu yerden kaçış ya da yer arayış hareketlerini her zamankinden daha yoğun ve sürekli olarak yaşıyor. Bir yandan ekonomik kriz, öte yandan savaşlar başta Ortadoğu olmak üzere tüm dünyayı etkiliyor. Son iki yılda sadece Suriye’den Türkiye’ye geçen/kaçan mülteci sayısı 3 milyona yakın. Sadece Türkiye’den Yunanistan’a geçmeye/kaçmaya çalışırken boğulan mülteci sayısı 2 binin üzerinde, ki bunun azımsanmayacak bir bölümünü çocuklar oluşturuyor.

Mülteciler gittikleri yerle de kolay bir aidiyet ilişkisi kurmuyor. Yerin onları, onların yeri kabul etmesi gerekiyor. Başta barınma olmak üzere çok sayıda sorunla karşı karşıya kalıyorlar. Mülteciler için geliştirilen noktasal ve geçici barınma projelerinin çoğu izole edilmiş yapıları içinde, bir anlamda “hiçbiryer” olarak nitelenebilecek, bağlamı olamayan simülasyonların ötesine geçemiyor.

Şüphesiz bu sorun bir yanı ile ekonomi, öteki yanları ile politika, kültür, ideoloji bileşenleri içinde çok girdili ve karmaşık bir sorun. Tek bir ülkenin, disiplinin, inancın ya da kaynağın çabaları ile çözülmesi olası görünmüyor. Gene de sorunun büyüklüğü bütün duyarlı insanları ve farklı alanlardaki paydaşları bu konuda bir şey yapmaya çağırıyor.

Öte yandan “mültecilik” konusu yalnızca sorunlu ortamların ve gündelik politikaların baskısı ile oluşan yer değiştirmelerle sınırlı bir kavram da değil. İçinde olduğumuz küreselleşme olgusu içinde başta sermaye ve üretimin getirdiği esnek örgütlenme modelleri, gelişen teknoloji, iletişim ve ulaşım olanakları insanların yerle kurduğu aidiyet ilişkilerinin yeniden tanımlanmasını getiriyor. Çokgirdili karmaşık yaşam içinde aidiyet kavramı yeniden ve giderek coğrafyadan bağımsızlaşan bir anlam kazanıyor. Sadece insanlar değil, onların biriktirdikleri kültür, bu kültüre bağlı olarak gerçekleşen üretim giderek kentin ve yapılı çevrenin kendisi içinde olduğu coğrafya ile bağını kopararak mültecileşiyor. Bu yer değiştirme sürekliliği içinde giderek kendimizi yer, yön, iklim, tarih, gelenek ve bağlamla aidiyet ilişkisi kurmayan, “herhangibiryerleşen” kentlerin, yapıların içinde buluyor, bir tür yersizlik duygusu ile baş etmek zorunda kalıyoruz.
Bu düşünceden hareketle Ytong Mimari Fikir Yarışması’nın bu yılki konusu, güncel öneminin yanı sıra arka planında barındırdığı geniş anlamlı çeşitlilik ve süreklilik içinde göç, mültecilik ve mekân ilişkisi üzerinde yoğunlaştı ve “yersizlik için bir yer” olarak saptandı.

Yarışmacılardan “göç”, “göçmenlik” ve “yersizlik” kavramları ile ilgili olarak, tasarım dünyasından yola çıkarak, kendi seçecekleri mekân ölçeğinde, mekândan kaynaklı ya da mekâna yansıyan bir soruna odaklanmaları ve bu sorun için çözüm önerileri geliştirmeleri beklenmektedir.

Yarışmacılar doğrudan göçmenleri konu alan sorunlara odaklanabilecekleri gibi göç ve göçmenlik” konularını daha geniş bir çerçeve içinde ele alarak ve farklı disipliner alanlarla ilişkilendirerek tanımlayacakları sorunlara da yoğunlaşabilirler. Mekân ve mekâna yönelik aidiyet ilişkileri bu sorunların tanımlanacağı ortak zemin olarak algılanmalıdır.
Yarışmacılar “tasarım”, “mekân”, “yer”, “göç”, “mülteci” gibi anahtar sözcüklerin ilişkisi içinde problem tanımında ve çözüm önerilerinde serbest bırakılmaktadır.

Yarışmanın amacı göç ve aidiyet sorunlarına yönelik olarak planlama, mimarlık ve tasarım disiplinleri içinden bir duyarlılık geliştirmektir.

Yarışmanın Türü ve Şekli
Türiye ve KKTC vatandaşlarının ücretsiz katılabileceği serbest, açık ve koşullu tek aşamalı olarak düzenlenmiş bir mimarlık fikir yarışmasıdır.

Yarışmaya Katılım Koşulları
Yarışmacılar aşağıdaki koşullara uymalıdır:

Yarışmaya bireysel veya grup katılımı serbesttir, en fazla 3 kişilik ekip başvuru yapabilir.
Ekip üyelerinin her birinin bu koşulların tümüne uymaları zorunludur. Bu durumda, yarışmayı düzenleyici kuruluş ile ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten birinin ekip temsilcisi olarak belirtilmesi gerekir.
Ekip başının mimar, kentsel tasarımcı ya da şehir ve bölge plancısı olması gerekmektedir. Ekip başları, ilgili alanlarda eğitimlerine devam ediyorlarsa (lisans, yüksek lisans, doktora) öğrenci belgelerini; mezunlar ise, mezun olduklarına dair diploma örneğini ibraz etmeleri gerekmektedir. Diğer iki ekip üyesi farklı disiplinlerden öğrenci veya mezun olabilir.
Katılımcıların 1 Haziran 2016, Çarşamba gününe kadar www.ytongakademi.com adresinden kayıt olması ve kayıt işleminin bir parçası olarak gerekli bilgileri girmeleri gereklidir.
Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri, düzenleyici kuruluşa karşı ortaklaşa ve zincirleme olarak sorumludur.

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar:

Kayıt Formu doldurmak, (tüm ekip üyeleri için geçerlidir.)
Seçici Kurul üyeleri ile raportörleri atayanlar arasında olmamak,
Seçici Kurul üyeleri ve raportörler ile bunların 1. dereceden akrabaları ya da ortakları arasında olmamak,
Seçici Kurul çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak,
Yarışmayı açan kuruluşta, bu yarışmayla ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,
Bu koşullara uymayanlar, fikir projelerini teslim etseler bile yarışmaya katılmamış sayılır.

Yarışma Süreci ve Yönetimi
Yarışma, www.ytongakademi.com isimli web sitesi üzerinden yürütülecektir.
Katılımcılar fikir projelerini bu siteye kayıt olarak, ön proje yükleme tarihine kadar yükleyecektir.
Ekipler, fikir projesi tesliminde yükleyeceği medya türünde ve sunum tekniğinde serbesttir.
Yüklemeler için yeterli alan sağlayan bir bulut sisteminde fikir projeleri toplanacaktır.
Yüklenen dosyalar, dijital kolokyuma kadar sadece raportörlüğe açık olacaktır.
Katılımcıların yükledikleri projeler, dijital kolokyum süresince, yarışmaya kayıt anında sistemin otomatik atadığı rumuzlar ile tanımlı olarak, yarışma web sitesinde herkese açık ve eş zamanlı olarak yayınlanacaktır.
Yarışmacıların yarışmanın amacı doğrultusunda “mekân”, “göç”, “yer”, “mülteci” ilişkisi içinde kendi öne aldıkları sorunları ve bu sorunların çözüm önerilerini geliştirmesi beklenmektedir. Fikirlerini istedikleri ölçekte ele alarak yarışma konusunu yorumlayabileceklerdir. Yaratılan senaryo yarışma amacında belirtildiği gibi net olarak jüriye aktarılmalıdır.
Yarışmanın, ortak akıl ile etkileşim yaratılarak fikir paylaşımına fırsat veren şeffaf bir süreç sunması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda, ön proje teslim tarihi sonrası herkesin izleme ve katılımına açık olarak sosyal medya üzerinden yürütülecek dijital kolokyum düzenlenecektir.
Dijital kolokyum üzerinden jüri yorumlarını alan yarışmacılar, fikirlerini geliştirmek ve sundukları projeleri zenginleştirmek adına son teslim tarihine kadar zamana sahip olacaklardır.
Jüri, tarafsızlık hassasiyetini her zaman koruyarak fikirlerini en başarılı şekilde sunan ilk üç projeyi takvimde belirtilen jüri değerlendirme toplantısında eşdeğer ödül için belirleyecektir.
YTONG, son değerlendirme aşamasına kadar jürisinin tarafsızlığını sağlamayı taahhüt eder. Kayıt sırasında alınan kişisel bilgilerin tamamı jüri seçimini yapıncaya kadar YTONG tarafından projelerle ilişkilendirilmeyecektir.
Jürinin kararları nihaidir ve kendi uygun gördüğü süreç ve puanlama yöntemleri uyarınca kazananlar seçilecektir. Kazanan projeler, www.ytongakademi.com adresinde kamuya açık ve süresiz olarak yayınlanacaktır.
Katılan tüm projeler, kayıt sırasında verecekleri yayın izni onayı ile www.ytongakademi.com adresinde kamuya açık ve süresiz olarak yayınlanabilir.
Kazanan projeler, www.YtongAkademi.com adresindeki online bilgi arşivi niteliğindeki kütüphanede kamuya açık ve süresiz olarak yayınlanacaktır.
Katılan tüm projeler, kayıt sırasında verecekleri yayın izni onayı ile www.YtongAkademi.com adresindeki online kütüphanede kamuya açık ve süresiz olarak yayınlanır.

Dijital Kolokyum
Ytong Mimari Fikir Yarışması, süreç ve yöntemi ile şeffaflığı benimsemekte, tüm disiplinlerden katılıma açık oluşuyla da farklılık yaratarak, yarışma konusuna yönelik üretilen çeşitli medya türlerindeki fikir projelerinin, hem jüriden hem de birbirinden beslenmesi gerektiğine inanmaktadır. Herkese açık tartışma ortamının yarışma bitiminde değil de öncesinde yapılması için dijital olarak yürütülecek bir kolokyum kurgulanmıştır.

Dijital kolokyum süreci aşağıdaki gibidir:

Yarışmacılar fikir projelerini yarışma takvimine göre 1 Haziran’a kadar siteye yüklemelidirler.
Katılımcıların yükledikleri projeler, dijital kolokyum süresince, yarışmaya kayıt anında sistemin otomatik atadığı rumuzlar ile tanımlı olarak, yarışma web sitesinde herkese açık ve eş zamanlı olarak yayınlanacaktır.
Jüri üyeleri, 6-7 Haziran tarihlerinde, her bir proje üzerindeki fikirlerini Ytong sosyal ağları üzerinden (Twitter:twitter.com/turkytong ve Facebook:www.facebook.com/turkytong) canlı yayınla izleyicilere aktaracaklardır.
Canlı yayın sırasında, sosyal medya üzerinden sorular sorulabilecek, yarışmacılar karşılıklı olarak tüm projeler üzerinde fikir belirtebilecek, jüriden alınan yorumlar ile fikir projeleri geliştirilebilecektir.
Yaratılacak bu dijital kolokyum ortamı ile herkesin erişimine açık, şeffaf bir platform yaratılacaktır.
Yarışmacılar 21 Haziran’a kadar dijital kolokyum sayesinde edindikleri görüşleri değerlendirmekte ve fikir projelerini geliştirmekte serbestlerdir.
Geliştirilen fikir projeleri, sistemin atadığı rumuzlar aynen kullanılarak 21 Haziran gününe kadar tekrar yüklenebilir. Değerlendirmede bu yüklemeler dikkate alınacaktır. Tekrar yükleme yapmayan katılımcılar, 1 Haziran’da (ön proje yükleme gününde) yükledikleri fikir projeleri ile değerlendirmeye alınır.
Dijital kolokyum kaydedilerek, yarışma sitesinden tekrar yayınlanacaktır.
Yarışmacılara dijital kolokyumda hangi gün ve saat aralığında projesinin yorumlanacağı bildirilecektir.

Yarışmacılardan İstenilenler
Yarışmanın konusuyla farklı kanallardan ilişkilendirilebilecek fikir projeleri kapsamında geliştirilecek önerilerin, görsel ve yazılı olarak sunulması beklenmektedir.
Ekipler, fikir projelerini istenilen medya türünde (çizim, render, video, kolaj, fotoğraf, ses kaydı, sunum, blog vb.) maksimum 50 MB geçmeyecek şekilde yarışmanın web sitesine yükleyecektir.
Yaratılan senaryo fikir projesi kapsamında, katılımcının seçeceği şekilde, yazılı ve görsel olarak net bir biçimde sunulacaktır.
Ayrıca; seçilen mekan, senaryo, vizyon, fikir ve proje sürecini anlatacak en çok 2 sayfa A4 boyutunda, PDF formatında bir proje özeti yüklenecektir.
Sistem, kayıt sırasında her bir proje için otomatik olarak 5 karakterden oluşan bir rumuz atayacaktır.
Fikir projesini anlatan açıklama raporunun sağ üst köşesinde rumuz yer almalıdır.
Teslim edilen her medya türünde ve A4’lerde “2016 YTONG Mimari Fikir Yarışması” yazılmalıdır.
Yüklenen dokümanların dijital isimlerinde ve içeriklerinde proje sahiplerinin kimliğini belli eden herhangi bir işaret bulunmaması gerekmektedir.
Yarışmaya katılacak ekipler, tüm belge ve paftalarını sıkıştırılmış tek bir dosya içinde bulundurarak ve dosya adına Rumuzlarını yazarak yükleme yapacaklardır.
Fikir projelerinin siteye yüklenmesi katılım şartıdır. Kayıt yaptıran ancak projelerini yüklemeyen katılımcılar fiilen elenecektir.
Dijital kolokyumdaki görüşler sonrası geliştirilmiş projeler sistemin ilk yüklemede atadığı rumuzlarla yeniden yüklemelidirler. Tekrar yükleme yapan katılımcıların 21 Haziran tarihindeki yüklü projeleri dikkate alınır.
21 Haziranda tekrar yükleme yapmayan katılımcıların 1 Haziran tarihli projeleri jüri değerlendirmesine alınır.

Ödüller
Fikir projeleri arasından, jürinin yapacağı değerlendirme sonucunda 3 eş değer ödül seçilecektir. Yarışmanın ödülü 3 gün 2 gece süreli Venedik Mimarlık Bienali Gezisi’dir. Gezide jüri üyeleri ile birlikte İtalya’nın Venedik kentinin mimarlık ve sanat deneyimleri paylaşılırken, dünyanın önde gelen mimarlık etkinliklerinden biri olan Venedik Bienali 15. Uluslararası Mimarlık Sergisi’ne gidilecek, Arsenale ve Giardini’de ülke pavyonlarını incelenerek Türkiye Pavyonu da ziyaret edilecek.

Kazanan kişi veya ekiplerin tüm ulaşım, konaklama ve yemekleri, yurt dışı çıkış harcı, gerekli durumda vize masrafları öngörülen çerçevede Türk Ytong tarafından karşılanacaktır.

Yarışma Takvimi
Yarışmanın İlanı: 18 Mart 2016, Cuma
Soru Sorma Son Tarih: 22 Nisan 2016, Cuma, saat 17:00
Soruların Yanıtlanması: 29 Nisan 2016, Cuma
Ön Proje Yükleme Tarihi ve Kayıtların Kapanışı: 1 Haziran 2016, Çarşamba, saat23:59
Dijital Kolokyum: 6-7 Haziran 2016
Son Proje Yükleme Tarihi: 21 Haziran 2016, Salı, saat 23:59
Jüri Değerlendirme Toplantısı: 28 Haziran 2016, Salı
Sonuçların Açıklanması: 1 Temmuz 2016, Cuma
Venedik Mimarlık Bienali Gezisi: 17-19 Ağustos 2016

http://www.ytongakademi.com/