YÖK Destek Eğitim Bursu Başvurusu 2023-2024

Eğitim Bursu
YÖK Bursu

Devlet yükseköğretim kurumlarındaki lisans programlarına ilk üç sırada yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere verilecek destek eğitim bursu hakkında bilgiler aşağıda yer almıştır.

YÖK Destek Bursu Başvurusu Burs koşulları

Burs alacak lisans öğrencilerinin seçimine ilişkin şartlar aşağıda belirtilmiştir.

a) T.C. vatandaşı olmak.
b) ÖSYM Başkanlığınca yapılan üniversiteye giriş sınavı sonucunda, YÖK
tarafından belirlenecek Devlet yükseköğretim kurumlarındaki lisans programlarına
yerleştirmede kullanılan başarı sırasına göre ilk üç sırada yerleşmiş olmak.
c) Öğrencinin yerleştiği lisans programının, tercihlerinin arasında ilk 15 tercihinin
içinde yer alması.
ç) Önceden, yurtiçinde veya yurtdışında, herhangi bir lisans derecesine sahip
olmamak.
d) Sınavın yapıldığı yıl, YÖK tarafından belirlenen alanlardan birine ÖSYM
tarafından yapılan ilk yerleştirmede yerleşmiş ve kesin kayıt yaptırmış olmak.
e) 5. maddenin yedinci fıkrası uyarınca burs hakkını kaybetmemiş olmak.
f) Daha önce program kapsamında desteklenmemiş olmak.

Genel esaslar
(1) YÖK Destek Bursu, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun belirlediği
yükseköğretim kurumları ve programlarda bu Usul ve Esaslarda belirlenen hükümlere uygun
olarak yürütülür.
(2) Desteklenecek yükseköğretim kurumları ve programları ile bursun süresi, tutarı,
kapsamı, başvuru koşulları, başvuruları değerlendirme ve seçme süreçleri ile programın
yürütülmesine ilişkin diğer temel kural ve ilkeler komisyonun önerisi üzerine Yükseköğretim
Yürütme Kurulu tarafından belirlenir.
(3) Bursiyerler, kayıtlı oldukları programın aynı yılın ÖSYS Kılavuzunda yazan
normal öğrenim süresi boyunca burs almaya devam ederler.
(4) Öğrencilere kayıtlı oldukları programın, varsa zorunlu yabancı dil hazırlık
sınıfında da burs ödenir. Ancak, isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfında okuyan öğrencilere
bu süre zarfında burs ödenmez, söz konusu öğrenciler birinci sınıfa başladıkları yıl burslarını
almaya hak kazanırlar.
(5) Öğrencilere her yıl ekim ayından itibaren on iki ay süre ile burs ödenir.
(6) Öğrenciler burs aldıkları süre boyunca eğitimlerine kesintisiz devam etmek
zorundadırlar. Mücbir sebeplerle veya sağlık, doğum izni, askerlik gibi zorunlu hallerin
belgelendirilmesi şartıyla kayıt donduran öğrenciye, bu süre zarfında burs ödemesi yapılmaz,
ancak eğitime başlamaları halinde bu süre bursluluk sürelerine eklenir.
(7) Yükseköğretim kurumunun not sistemi esas olmak üzere, öğrencinin ağırlıklı
genel not ortalamasının yıllık olarak 2,50/4 veya 65/100 sınırının altında olması, zorunlu
hazırlık sınıfında okuyan öğrencilerin birinci yılın sonunda başarısız olmaları durumunda burs
ödemeleri sonlandırılır. Başarı durumu hesaplanırken öğrencinin bitirdiği eğitim öğretim yılını
takip eden Eylül ayında belirlenen ağırlıklı genel not ortalaması dikkate alınır.
(8) Disiplin cezası alan öğrencilerin burs ödemeleri sonlandırılır.
(9) Bursiyerin, başka bir üniversiteye/başka bir programa yatay geçiş yapması
durumunda YÖK Destek Bursu sonlandırılır.
(10) YÖK Destek Bursu almayı hak eden öğrencilerin burslandırıldığı süre içerisinde
ikinci bir lisans programından mezun olması durumunda da bursları kesilir.
(11) Akademik değişim programları çerçevesinde (Mevlâna, Farabi, Erasmus) eğitim
amacıyla ülke ve/veya üniversite değiştiren öğrencilerin bursları devameder.
(12) YÖK tarafından belirlenen alanlarda çift anadal yapan bursiyerlere, anadal
programını tamamlama süresine ek olarak bir yıl daha burs verilebilir.
(13) Bu usul ve esaslar uyarınca burs almaya hak kazanan öğrencinin başka bir
kurumdan destek/burs/kredi alması, YÖK Destek bursunu almasına engel değildir.
(14) YÖK Destek Bursu almaya hak kazanan ve aynı zamanda çalışan öğrencilere de
burs ödemesi yapılır.