YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR YÖNERGESİ

AMAÇ :

Madde 1- Yıldız Teknik Üniversitesinin kurumsal geçmişini de dikkate alarak günümüzde yüksek öğretim kurumları arasında yüklenmiş olduğu görev ve sorumlulukları ve başlatmış olduğu stratejik planlama ve eğitimde kaliteyi sürekli iyileştirme projesi kapsamında sürdürülebilir dinamik gelişme modeli için belirlemiş ve tanımlamış olduğu vizyon ve misyonunun gerçekleştirilmesine yönelik olarak akademik kadroların oluşturulması ve geliştirilmesi yolunda Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri temel amaçlardan biri olarak görülmektedir.

Bu bağlamda, Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile Yıldız Teknik Üniversitesi’nin akademik birimlerinin;

 • Bilim ve sanat dallarında ulusal ve uluslararası düzeyde etkinlik göstermeleri,
 • Bilgi ve deney birikimlerini aktararak bilgilerin yayılmasına ve gelişmesine katkıda bulunmaları,
 • Ülkemizin bilim, teknik, kültür ve sanat sorunlarına ilişkin olarak çözümler geliştirilmesine ve gelişme sağlanmasına katkıda bulunmaları,
 • Yerel, ulusal ve uluslararası etkinliklerle, kendi çalışmalarını olduğu kadar alanlarında yapılan diğer çalışmaların da sergilenmesini ve tartışılmasını sağlamaları,
 • Ulusal ve uluslararası akademik kurumlarla işbirliğinde bulunmaları,
 • Kadro gereksinmelerinin birimlerin gelişme hedeflerinin belirlediği öncelikler doğrultusunda karşılanması,birimlerin gelişme hedeflerinin belirlenmesinde yol göstermesi,
 • Adayların akademik düzeylerine ilişkin nesnel değerlendirmelerin yapılabilmesi,
 • Yükseltme ve atama işlemlerinde rapor düzenleyen bilimsel jüri üyelerine, atamalarda yetkililere ve kurullara değerlendirmelerde kolaylık ve birliktelik sağlanması,
 • Adayların kendilerini hazırlamaları ve akademik performanslarını değerlendirip geliştirmeleri,

konularında gerekli en az ölçütlerin saptanması amaçlanmıştır.

TEMEL İLKELER

Madde 2- Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütlerinin kullanımında aşağıdaki temel ilkeler göz önünde tutulacaktır.

 • Yıldız Teknik Üniversitesi’nce;

-Doçentlik atamalarında Üniversitelerarası Kurul’ca öngörülen minimum kriterlerin,

– Profesörlük atama ve yükseltmelerinde bu kriterlerin en az iki katının,

-Yardımcı Doçentlik atamalarında ise söz konusu kriterlerin en az yarısının uygulanmasına özen gösterilecektir.

 • Üniversite Senatosu tarafından belirlenen Yükseltme ve Atama Ölçütleri Yıldız Teknik Üniversitesi akademik birimleri için gerekli minimum düzeyi belirlemekte olup her birim için yeterlilik anlamını taşımamaktadır. Her akademik birim Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri’nin tanımladığı düzeyin üstünde olmak koşulu ile gelişme hedefleri, performansları ve öncelikleri doğrultusunda ek ölçütler tanımlayabilir ve uygulayabilir.
 • Üniversite Yönetim Kurulu bu esasları, sadece atama ve yükseltme başvurularının kabulü veya reddi konusunda belirleyici bir ölçüt olarak kullanır. Başvuruların değerlendirilmesinde adayın akademik nitelik ve performansının ayrıntılı ve analitik incelenmesi zorunludur. Değerlendirmede adayın bilim alanındaki yeri ve potansiyeli, eğitim ve öğretim katkısı, mesleki deneyim ve katkıları, başvurduğu birimin hedeflerine yönelik getirdiği ya da getirebileceği katkılar ve diğer üniversite hizmetleri, kişisel hedefleri ve sosyal yapısı dikkate alınır.
 • Atama ve Yükseltmelerin, Yıldız Teknik Üniversitesi içinden olduğu kadar dışından gelebilecek başvurulara açık olması ve bilimsel/sanatsal yarışmayı özendirmesi esastır.
 • Atama ve Yükseltmelerde, adayın araştırma ve yayın potansiyelinin başvurduğu birimin ortalama düzeyini yükseltecek nitelikte olması koşulu aranmalıdır.
 • Atama ve yükseltmelerde, adayın araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin ile sanayi, çevre ve topluma katkıları da değerlendirilir.
 • Üniversite Senatosu tarafından belirlenen Yükseltme ve Atama Ölçütleri Yıldız Teknik Üniversitesi akademik birimleri için gerekli minimum düzeyi belirlemekte olup, adayın bu ölçütlere göre ön değerlendirmeyi geçmiş olması kazanılmış bir hak olarak kabul edilemez. Üniversite Senatosunun gelişmelere bağlı olarak ölçütlerde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

BAŞVURU

Madde 3 – Aday, 2547 Sayılı Kanun ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” hükümlerince öngörülenlerin yanı sıra akademik faaliyetleri ve yayınları ile ilgili belgeleri, Akademik Yükseltme ve Atama Esaslarında öğretim üyeliğine yükseltilme ve atanmalarda kullanılacak puanlama sisteminin gerektirdiği tüm bilgileri içerecek şekilde, Ek’te temel alanlara göre düzenlenmiş ”Asgari Koşulların Sağlandığına İlişkin Bildirim Formu”nu doldurarak, ekleri ile birlikte başvuru yapar.

Adayın, özellikle;

 1. Her yayın türünü gerekli farklı başlıklarla belirten bir yayın listesini içeren özgeçmişini vermesi,
 2. Kabul edilmiş ancak başvuru tarihinde henüz yayınlanmamış yayınlarla ilgili kesin kabul belgelerini, yayın kitap ise basım sözleşmesini vermesi,
 3. Atıflar ve hakemlikleri kanıtlayan belgeleri vermesi,
 4. Başlıca eserini* belirtmesi ve bunlarla ilgili belgeleri eklemesi ve ilgili dönemlere ait yayınları (doktora sonrası, doçentlik sonrası) yayın listesinde açık olarak belirtmesi
 1. Lisansüstü tezlerinin kapakları,  özetleri ve içindekiler sayfalarının kopyalarını vermesi

zorunludur.

 

* Bkz: Tanımlar
AYDEK OLUŞUMU ve ÖN DEĞERLENDİRME

Madde 4 – Adayların (üniversite içi ve dışından) başvurularında belgeledikleri bilimsel çalışmaları ve diğer akademik faaliyetleri, nicelikleri yönünden, Ek.1’deki puanlama sistemine göre “YTÜ Akademik Değerlendirme Komisyonu-AYDEK” tarafından bir ön değerlendirmeye tabi tutulurlar. AYDEK, Üniversite Senatosunca saptanan 5 temel alandan birer öğretim üyesi ve bir Rektör Yardımcısından oluşur; Rektör Yardımcısı üyenin başkanlığında görev yapar. AYDEK, her bir temel alan için en az üç öğretim üyesinden oluşan alt komisyonlar kurar.

Başvurular AYDEK’e yapılır. Aşağıda belirtilen en az puanların altında kalan ve ön koşulları sağlamadıkları saptanan başvurular kabul edilmez. Başvuruların değerlendirilmesi, başvuru tarihinden itibaren, akademik tatil dönemi hariç, iki ay içinde sonuçlandırılır.

Aday hakkında akademik etik kurallarına aykırı bir yayın ya da çalışması bulunduğu iddiası ile başlatılmış bir soruşturmanın Komisyona intikal etmesi halinde, değerlendirme askıya alınır ve iddia YTÜ Akademik Etik Kuruluna gönderilir.

Yardımcı Doçentlik

Madde 5 – Yardımcı doçentlik kadrosuna yükseltilip atanabilmek için ön koşul olarak;

 • Başvurulan yardımcı doçentlik bilim alanı ile ilgili ve adayın yaptığı lisansüstü tez(ler)den üretilmiş bir  ulusal yada uluslar arası yayın (UA-MAK, UL-MAK, UA-BİLD)*
 • en az 15 puanı Ek.1’deki puanlama sisteminde yer alan ve Ek.2’deki temel alanlara göre düzenlenmiş “Yardımcı Doçentlik Kadrosuna Atanabilmek İçin Gerekli Minimum Ölçütler” formunda belirtilen maddelerde tanımlı uluslararası ve/veya ulusal yayınlardan veya sanat-tasarım etkinliklerinden olmak üzere, toplam en az 30 puan

koşulu aranır.


Doçentlik

Madde 6 – Doçentlik kadrosuna atanabilmek için ön koşul olarak;

 • En az 15 puanı doktora/sanatta yeterlik sonrası çalışmalardan kaynaklanmak üzere, Ek.1’deki puanlama sisteminde yer alan ve Ek.2’deki temel alanlara göre düzenlenmiş “Doçentlik Kadrosuna Atanabilmek İçin Gerekli Minimum Ölçütler” formunda belirtilen maddelerde tanımlı uluslararası ve/veya ulusal yayınlardan veya sanat-tasarım etkinliklerinden olmak üzere en az 30 puan, toplam en az 60 puan

koşulu aranır.

 

Profesörlük

Madde 7 – Profesörlük kadrosuna yükseltilip atanabilmek için ön koşul olarak;

 • En az 30 puanı doçentlik sonrası çalışmalardan kaynaklanmak üzere Ek.1’deki puanlama sisteminde yer alan ve Ek.2’deki temel alanlara göre düzenlenmiş “Tam Zamanlı Profesörlük Kadrosuna Yükseltilerek Atanabilmek İçin Gerekli Minimum Ölçütler” formunda belirtilen maddelerde tanımlı uluslararası ve/veya ulusal yayınlardan veya sanat-tasarım etkinliklerinden en az 60(1), toplam en az 150 puan ve aşağıdaki koşullardan en az birini yerine getirmek
 •  En az iki lisansüstü çalışmasının yürütücülüğünü üstlenmiş ve sonuçlandırmış olmak
 • En az bir araştırma projesi / yetkili kurullarca uygun bulunan mimari proje – planlama /sanat tasarım projesi yönetmiş ve sonuçlandırmış olmak
 • Başvurduğu alanla ilgili en az bir kitap yazmış olmak

koşulları aranır.

(1)       Halen YTÜ’de doçent kadrosunda görev yapan ve doçent unvanını 2002’den önce almış olanlar için 30 puan.

 

BİLİMSEL JÜRİ DEĞERLENDİRMESİ VE RAPORU

Madde 8 – Adayların başvurularını değerlendirmek için görevlendirilecek öğretim üyelerinin belirlenmesinde kullanılmak üzere konularında yapmış oldukları çalışmalarla kendilerini bilimsel olarak kanıtlamış Yıldız Teknik Üniversitesi’nden, Türkiye’deki diğer Üniversitelerden, Yüksek Teknoloji Enstitülerinden ve (Türkiye’de ilgili bilim ve sanat alanında yeterli öğretim üyesi bulunamıyorsa, gereği halinde kullanılmak üzere) yurt dışındaki üniversitelerdeki öğretim üyelerinden bir veri tabanı oluşturulur. Öğretim üyesi veri tabanı her bilim ve sanat alanı için Rektörlükçe hazırlanır ve belirli dönemler itibarı ile güncelleştirilir.

Madde 9 – Adayların başvurularını değerlendirmek üzere seçilen bilimsel jüri üyelerine bu esaslar bildirilir. Değerlendirme raporunun bu esaslara uygun olarak hazırlanması istenir. Raporun ayrıca, adayların akademik, bilimsel ve sanatsal niteliklerini ayrıntılı olarak ortaya koyacak analitik inceleme sonuçlarına dayalı ve bu sonuçları yansıtan kapsam ve içerikte olması gereği belirtilir.

Madde 10- Adayın başvurusunu değerlendirmek üzere, başvurduğu bilim alanında oluşturulan veri tabanından usulüne uygun olarak seçilen bilimsel jüri üyelerinden kişisel değerlendirme raporu istenir. Bu raporda, adayların yukarda tanımlı ön değerlendirme ve uluslararası yayın koşullarını sağlayıp sağlamadıkları açıkça belirtilir. Minimum kriterleri sağlamadığı tespit edilen adayların başvuruları reddedilir ve ilgili formlarda belirtilir. Madde 5-7’de tanımlı puanlama sistemi, yeterli olması halinde, tek başına bir değerlendirme unsuru olarak kullanılamaz. Puanlamaya dayalı ön değerlendirme ve yayın koşulunun sağlanmış olması akademik yükseltme ve atamalarda adaylar için sonuca etkili bir hak oluşturmaz. Bu koşulları sağladıkları saptanmış olan adayların bilimsel ve sanatsal yayınları, nitelikleri yönünden derinlemesine analitik incelemeye tabi tutulur.

 

 

 

Değerlendirmede adayın ilgili bilim alanındaki yeri ve potansiyeli;

– yayınlarının sürekliliği,

– yayınlarına yapılan ulusal ve uluslararası atıflar,

– yürüttüğü ya da katıldığı bilimsel araştırmalar,

– benzeri önemli etkinlikler

dikkate alınmak suretiyle derinlemesine değerlendirmeye tabi tutulur.

Bu değerlendirmenin yanında adayın;

 1. Eğitime katkısı

– verdiği lisans ve lisansüstü dersleri,

– yönettiği yüksek lisans ve doktora tezleri,

– geliştirdiği ders ve programlar,

 1. Mesleki deneyim ve katkıları

– ulusal ve uluslararası hakemli dergilerdeki hakemlik görevi,

– aldığı bilimsel, akademik ve mesleki ödüller,

 

gerekli ağırlıkta dikkate alınır.

İlan edilen kadrolara, kadro sayısı kadar başvuru olması halinde, değerlendirme raporunda aday ya da adayların atanmaya değer görülüp görülmedikleri, gerekçeleri ile ve açıkça belirtilir.

Kadrolara kadro sayısından çok başvuru olması halinde, raporlarda olumsuz değerlendirme, gerekçeleri ile açıkça, olumlu değerlendirme ise tercih edilen aday ya da adayların tercih sırası ile mutlaka belirtilmelidir.

Madde 11 – Adayın başvurusunu değerlendiren bilimsel jüri üyelerinden gelen kişisel raporların derlenmesi amacı ile biri ilgili fakülte dekanı diğerleri Üniversite Yönetim Kurulu üyesi olmak üzere üç öğretim üyesi bir özet rapor hazırlar. Özet raporda adayın yayın durumu, başvuru koşullarını sağladığını kanıtlayan özet bilgi ve jüri üyelerinden alınan raporların sonuç bölümleri yer alır. Adayın başvuru esnasında verdiği evrakın bir kopyası özet rapor dosyasına konur; bu dosyada çalışmaların ve yayınların kopyaları bulunmaz, yalnız listeleri bulunur. Bu rapora Ek. 2’deki form doldurularak eklenir.


TEMEL ALANLARA GÖRE YAYIN ÖLÇÜTLERİ

Madde 12-Fen Bilimleri ve Matematik (Kimya, Fizik, Biyoloji, Matematik, Matematik Mühendisliği ve İstatistik) ve Mühendislik Temel Alanları

Yardımcı doçentlik kadrosuna yükseltilip atanabilmek için madde 5’te belirtilen ön koşula ek olarak;

 • UA-MAKL/1,2 ve/veya UL-MAKL kategorisinde yer alan en az bir yayın (Matematik, Matematik Mühendisliği ve İstatistik bilim alanları için UA-MAKL ya da UL-MAKL kategorisinde yer alan en az bir yayın)

koşulu aranır.

Doçentlik kadrosuna atanabilmek için madde 6’da belirtilen ön koşula ek olarak;

 • En az biri yardımcı doçentlik sonrası (yardımcı doçent unvanı almamış adaylar için doktora sonrası) çalışmalardan kaynaklanan yayın olmak üzere UA-MAKL /1,2 kategorisinde yer alan makale ve/veya UA-KBÖL, UA-KYAZ ve UA-KEDT türünden en az üç yayın (Matematik, Matematik Mühendisliği ve İstatistik bilim alanları için yardımcı doçentlik sonrası çalışmalardan kaynaklanan ve UA-MAKL kategorisinde yer alan en az bir yayın)

koşulu aranır.

Profesörlük kadrosuna yükseltilip atanabilmek için madde 7’de belirtilen ön koşullara ek olarak;

 • En az biri doçentlik sonrası çalışmalardan kaynaklanan yayın olmak üzere, UA-MAKL /1,2 kategorisinde yer alan makale ve/veya UA-KBÖL, UA-KYAZ ve UA-KEDT türünden en az altı(*) yayın. (Matematik, Matematik Mühendisliği ve İstatistik bilim alanları için en az biri doçentlik sonrası çalışmalardan kaynaklanan yayın olmak üzere UA-MAKL kategorisinde yer alan en az iki yayın)

koşulu aranır.

(*) Halen YTÜ’de doçent kadrosunda görev yapan ve doçent unvanını 2002’den önce almış olanlar için 3 adet

Madde 13- Hukuk ve Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanları

Yardımcı doçentlik kadrosuna yükseltilip atanabilmek için madde 5’te belirtilen ön koşula ek olarak;

 • Adayın yaptığı lisansüstü tez(ler)den üretilmiş olmak koşuluyla tek yazarlı ulusal ya da uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış bir özgün makale,
 • UA-MAKL, UL-MAKL, UA-KBÖL, UA-KYAZ, UL-KBÖL ya da UL-KYAZ kategorisinde yer alan bir yayın (toplam en az iki bilimsel yayın)

koşulu aranır.

 

Doçentlik kadrosuna atanabilmek için madde 6’da belirtilen ön koşula ek olarak;

 • Özgün bir bilimsel kitap yayımlamış olmak,
 • Yardımcı doçentlik sonrası (yardımcı doçent unvanı almamış adaylar için doktora sonrası) çalışmalardan kaynaklanan ve UA-MAKL, UA-KBÖL, UA-KYAZ ya da UA-KEDT türünden en az bir yayını olmak,
 • En az biri UL-MAKL kategorisinde yer almak üzere en az iki ilave bilimsel makale yayımlamış (toplam en az dört bilimsel yayın) olmak

koşulları aranır.


Profesörlük kadrosuna yükseltilip atanabilmek için madde 7’de belirtilen ön koşula ek olarak;

 • Doçentlik sonrası hazırlanmış özgün bir bilimsel kitap yayımlamış olmak,
 • En az biri doçentlik sonrası çalışmalardan kaynaklanan yayın olmak üzere UA-MAKL, UA-KBÖL, UA-KYAZ, UA-KEDT türünden en az iki yayını olmak,
 • İkisi UL-MAKL kategorisinde yer almak üzere en az dört ilave bilimsel makale yayımlamış (toplam en az sekiz bilimsel yayın) olmak

koşulları aranır.

 

 

Madde 14- Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı

Yardımcı doçentlik kadrosuna yükseltilip atanabilmek için madde 5’te belirtilen ön koşula ek olarak;

 • UA-MAKL ya da UL-MAKL kategorisinde yer alan bir yayın

koşulu aranır.

Doçentlik kadrosuna atanabilmek için madde 6’da belirtilen ön koşula ek olarak;

 • En az biri yardımcı doçentlik sonrası (yardımcı doçent unvanı almamış adaylar için doktora sonrası) çalışmalardan kaynaklanan ve UA-MAKL kategorisinde yer alan yayın olmak üzere UA-MAKL, UL-MAKL, UA-KBÖL/1 ve UA-KYAZ/1 türünden en az üç yayın

koşulu aranır.

Profesörlük kadrosuna yükseltilip atanabilmek için madde 7’de belirtilen ön koşula ek olarak;

 • En az biri doçentlik sonrası çalışmalardan kaynaklanan ve UA-MAKL kategorisinde yer alan en az iki makale olmak üzere UA-MAKL, UL-MAKL, UA-KBÖL/1 ve UA-KYAZ/1 türünden en az altı yayın

koşulu aranır.

 

Madde 15- Filoloji Temel Alanı

Yardımcı doçentlik kadrosuna yükseltilip atanabilmek için madde 5’te belirtilen ön koşula ek olarak;

 • UA-MAKL kategorisinde yer alan bir yayın

koşulu aranır.

Doçentlik kadrosuna atanabilmek için madde 6’da belirtilen ön koşula ek olarak;

 • Yayımlanmış özgün bir bilimsel kitap,
 • En az biri yardımcı doçentlik sonrası (yardımcı doçent unvanı almamış adaylar için doktora sonrası) çalışmalardan kaynaklanan yayın olmak üzere UA-MAKL kategorisinde yer alan makale ve/veya UA-KBÖL, UA-KYAZ ve UA-KEDT türünden en az iki yayın

koşulları aranır.

 

Profesörlük kadrosuna yükseltilip atanabilmek için Madde 7’de belirtilen ön koşula ek olarak;

 • Doçentlik sonrası hazırlanmış veyayımlanmış özgün bir bilimsel kitap,
 • En az ikisi doçentlik sonrası çalışmalardan kaynaklanan yayın olmak üzere UA-MAKL kategorisinde yer alan ve/veya UA-KBÖL, UA-KYAZ ve UA-KEDT türünden en az dört yayın

koşulları aranır.

 

 

Madde 16- Mimarlık Temel Alanı

Yardımcı doçentlik kadrosuna yükseltilip atanabilmek için madde 5’te belirtilen ön koşula ek olarak; aşağıdaki koşullardan birini gerçekleştirmiş olmak;

   a) Başvurulan yardımcı doçentlik bilim alanı ile ilgili ulusal ya da uluslar arası dergilerde* ilk üç yazardan biri olarak, bir özgün makale (editöre mektup, özet, kitap kritiği, teknik not ve tartışma hariç) yayınlanmış olmak veya

   b) Başvurulan yardımcı doçentlik bilim alanı ile ilgili ilk üç yazardan biri olarak, iki UA Bildiri sunmuş-yayınlamışolmak veya

   c) Başvurulan yardımcı doçentlik bilim alanı ile ilgili ilk üç yazardan biri olarak bir UA Bildiri sunmuş-yayınlamışolmakve bunun yanı sıraaşağıdaki seçeneklerden birini yapmış olmak.

c.1) Geçerli yasa, yönetmelik ve esaslar çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (Meslek Odaları, Yerel Yönetimler, Bakanlıklar, Uluslararası Kuruluşlar) tarafından düzenlenen, planlama, mimari proje, kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari, endüstri ürünleri tasarımı düzeyinde, herhangi bir yarışmada (öğrenci yarışmaları hariç) jüri üyeliği yapmış olmak veya

c.2) Geçerli yasa, yönetmelik ve esaslar çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (Meslek Odaları, Yerel Yönetimler, Bakanlıklar, Uluslararası Kuruluşlar) tarafından düzenlenen, planlama, mimari proje, kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı düzeyinde, herhangi bir yarışmada (öğrenci yarışmaları hariç) tek ya da ekip içinde, derece / mansiyon (satın alma dahil) almış olmak, veya

c.3) Geçerli yasa, yönetmelik ve esaslar çerçevesinde; Döner Sermaye veya üniversiteye bağlı kuruluşlar aracılığı ile özgün bir fikir, ön tasarım ya da uygulama projesi yaparak yayınlamış olmak

koşulları aranır.

(*)     Uluslararası veya ulusal hakemli ve sürekli dergiler (Sunulacak Liste kapsamında)

Doçentlik kadrosuna yükseltilip atanabilmek içinYÖK’nun doçentliğe yükseltme koşullarına ve Madde 6’da belirtilen ön koşula ek olarak;

1) En az biridoktora sonrası çalışmalardan kaynaklanmak üzere, (editöre mektup, özet, kitap kritiği, teknik not ve tartışma hariç), UA-MAKL*, UA-KBÖL, UA-KYAZ, UA-KEDT ve UA-BİL türlerinden herhangi birinde olmak üzere en az iki ilave yayını olmak,

   2) Uygulama alanında aşağıdaki çalışmalardan en az birini yerine getirmiş olmak,

   a) Geçerli yasa, yönetmelik ve esaslar çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (Meslek Odaları, Yerel Yönetimler, Bakanlıklar, Uluslararası Kuruluşlar) tarafından düzenlenen, planlama, mimari proje, kentsel tasarım, peyzsaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı düzeyinde, herhangi bir yarışmada (öğrenci yarışmaları hariç) jüri üyeliği yapmış olmak,

   b) Geçerli yasa, yönetmelik ve esaslar çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (Meslek Odaları, Yerel Yönetimler, Bakanlıklar, Uluslararası Kuruluşlar) tarafından düzenlenen, planlama, mimari proje, kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı düzeyinde, herhangi bir yarışmada (öğrenci yarışmaları hariç) tek ya da ekip içinde, derece / mansiyon (satın alma dahil) almış olmak,

   c) Geçerli yasa, yönetmelik ve esaslar çerçevesinde; Döner Sermaye veya üniversiteye bağlı kuruluşlar aracılığı ile özgün bir fikir, ön tasarım ya da uygulama projesi yaparak yayınlamış olmak.

   d) Ancak, kuram ya da teknoloji (planlama, tarih, malzeme, konstrüksiyon, maliyet–ekonomi vb.) ağırlıklı alanlarda başvuru yapanlarda bu şart aranmaz. Bunun yerine, birinci maddede yer alan koşullarda bir yayın yapmış olmak,

   3) Eğitim alanında aşağıdaki çalışmalardan en az birini yerine getirmiş olmak**,

   a) Bir tasarım atölyesi yönetmiş olmak, bu atölyenin ürünlerini sergilemiş ya da makale-bildiri düzeyinde yayımlamış olmak,

  b) Eğitime yönelik laboratuar, atölye ve benzeri organizasyon kurmuş ve bunu tanıtmak amacıyla makale düzeyinde yayımlamış olmak,

   c) Eğitime yönelik ulusal veya uluslar arası bir atölye ya da yaz okulu benzeri bir çalışma düzenlemiş olmak,

   d) Eğitim amacıyla lisans veya yüksek lisans derslere yardımcı ders notu veya elektronik ortamda ders malzemesi hazırlamış olmak (ders notlarının veya elektronik ortamdaki ürünlerin ilgili kurullarca kabul edilmiş olması koşulu aranacaktır)

koşulları aranır.

(*)   Uluslararası veya ulusal hakemli ve sürekli dergiler (Sunulacak liste kapsamında)

(**)   Üniversite dışından yapılacak başvurularda, eğitim alanında yapılması gereken çalışmalar yerine 1. veya 2. Maddelerde yer alan koşullardan en az birinde bir ilave çalışma yapmış olmak koşulu aranır.

Profesörlük kadrosuna yükseltilip atanabilmek için madde 7’de belirtilen ön koşula ek olarak;

  1) Doçentlik unvanını aldıktan sonraki çalışmalardan kaynaklanan, en az biri UA-MAKL olmak üzere, (editöre mektup, özet, kitap kritiği, teknik not ve tartışma hariç), UA-MAKL, UA-KBÖL, UA-KYAZ, UA-KEDT, UA-BİL türünden en az dört yayını olmak,

2) Uygulama alanında, en az biri doçentlik sonrası çalışmalardan kaynaklanan ve aşağıdaki gruplarda yer alan konulardan en az iki çalışma yapmış olmak,

a) Geçerli yasa, yönetmelik ve esaslar çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (Meslek Odaları, Yerel Yönetimler, Bakanlıklar, Uluslararası Kuruluşlar) tarafından düzenlenen, planlama, mimari proje, kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı düzeyinde, herhangi bir yarışmada (öğrenci yarışmaları hariç) jüri üyeliği yapmış veya tek ya da ekip içinde, derece / mansiyon (satın alma dahil) almış olmak,

b) Geçerli yasa, yönetmelik ve esaslar çerçevesinde; Döner Sermaye veya üniversiteye bağlı kuruluşlar aracılığı ileözgün bir fikir, ön tasarım ya da uygulama projesi yaparak yayınlamış olmak,

c) Ancak, kuram ya da teknoloji (planlama, tarih, malzeme, konstrüksiyon, maliyet–ekonomi vb.) ağırlıklı alanlarda başvuru yapanlarda bu şart aranmaz. Bunun yerine, birinci maddede yer alan koşullarda bir yayın yapmış olmak,

3) Eğitim alanında, en az biri doçentlik sonrası çalışmalardan kaynaklanmak üzere aşağıdaki maddelerden en az ikisini yerine getirmiş olmak**,

a) Bir tasarım atölyesi yönetmiş olmak, bu atölyenin ürünlerini sergilemiş ya da makale-bildiri düzeyinde yayımlamış olmak,

b) Eğitime yönelik laboratuar, atölye ve benzeri organizasyon kurmuş ve bunu tanıtmak amacıyla makale düzeyinde yayımlamış olmak,

c) Eğitime yönelik ulusal veya uluslar arası bir atölye ya da yaz okulu benzeri bir çalışma düzenlemiş olmak,

d) Eğitim amacıyla lisans veya yüksek lisans derslere yardımcı ders notu veya elektronik ortamda ders malzemesi hazırlamış olmak (ders notlarının veya elektronik ortamdaki ürünlerin ilgili kurullarca kabul edilmiş olması koşulu aranacaktır)

koşulları aranır.

(**)   Üniversite dışından yapılacak başvurularda, eğitim alanında yapılması gereken çalışmalar yerine 1.  veya 2. maddelerde yer alan koşullardan en az birinde bir ilave çalışma yapmış olmak koşulu aranır.

 

Madde 17- Güzel Sanatlar Temel Alanı

Yardımcı doçentlik kadrosuna atanabilmek için madde 5’te belirtilen ön koşula ek olarak; aşağıdaki maddelerin yerine getirilmesi zorunludur:

Görüntü Sanatları, Plastik Sanatlar ve Geleneksel Sanatlar

 • Özgün sanat eserleri, tasarımlar ya da yorum çalışmalarıyla en az bir kişisel etkinlikte (sergi, bienal, gösteri, dinleti, festival, gösterim) bulunmak,
 • Özgün sanat eserleri, tasarımlar ya da yorum çalışmalarıyla karma-ortak etkinliklere (sergi, bienal, gösteri, dinleti, festival, gösterim) katılmak,
 • Sempozyum, festival, workshop, bienal gibi etkinliklere eserleriyle katılmak,
 • Bir kitap, kitapta bölüm ya da en az bir makale (UA-MAKL,UL-MAKL) yayımlamak.

 

Müzik-Kompozisyon

 • Senfonik müzik, opera, bale müziği, Türk sanat müziği, müzikli oyun, oda müziği, ses ve enstrüman için çeşitli türlerde (konçerto, sonat, lied, vb.) solo/eşlikli özgün eser yaratmış olmak,
 • Eserlerini yukarıda belirtilen yaratı formlarından en az üçünde çeşitlendirerek en az beş ürün vermiş olmak [bu eserlere ait yazılı materyal; 1,5 saatlik canlı veya stüdyo ses kayıtları; varsa opera, bale müzikleri için işitsel, görsel kayıtlar; eserler herhangi bir radyo/TV’de yayımlanmış ya da herhangi bir yayınevi tarafından yayımlanmış ise ilgili kurumdan alınmış örnekler ile birlikte uluslararası sanatçı, kurum, kuruluş tarafından icra edilmiş eserler ve bunlarla ilgili bilgi ve belgelerin tümü jüriye sunulacak dosyada verilecektir. Ayrıca bu eserler hakkında yayımlanmış kritikler, varsa ödüller ile eserlerin her biri hakkında yaratı içerikleri (tarihsel, düşünsel, estetik, teknik, vb.) ve kişisel yorumlar hakkında sonuç raporları da jüri üyelerine gönderilecek dosyada yer alacaktır].

 

Müzik-Müzikoloji

 • Bir kitap, kitapta bölüm ya da en az bir makale (UA-MAKL,UL-MAKL) yayımlamak.

 

Müzik-Müzik Teorileri

 • Müzik teorisi ve analizi ile ilgili (solfej, armoni, form bilgisi, kontrpuan, vb.) alanlarda bir kitap, kitapta bölüm ya da en az bir makale (UA-MAKL,UL-MAKL)  yayımlamak.

Müzik-Müzik Teknolojileri

 • Alanında özgün yapımlardan bir örnek sunmak ve bu yapımların tarihi gelişimi, özellikleri, getirilen yenilikler hakkında (yapımsal, teknolojik, düşünsel, estetik, vb.) sunuşta bulunmak, geleneksel veya yenilikçi katkılar yönünde bilgi sunmak.

Müzik-Yorumculuk

 • Başvurduğu sanat dalının (ses, şeflik) değişik dönemlerine ait seçkin eserlerinden oluşan solo ve/veya orkestra eşlikli en az bir saatlik müzik kaydını sunmak [seslendirilen eserlerin her biri için yaratı ve yorum içerikleri (tarihsel, düşünsel, estetik, teknik, vb.) hakkında sunuş raporları jüri üyelerine gönderilecek dosyada yer alacaktır].

Türk Sanat Müziği / Türk Halk Müziği

 • Geleneksel müzik teorisi ve analizi ile ilgili yayımlanmış bir kitap, kitapta bölüm ya da en az bir makale (UA-MAKL,UL-MAKL) yayımlamak,
 • Yorumculuk alanında geleneksel müzik dalının değişik dönemlerine/yörelerine ait eserlerden oluşan geleneksel icra ve yorum tekniklerini ve/veya yenilikçi tutarlı teknik ve yorumları, en az bir saatlik canlı veya stüdyo solo kayıtlarıyla belgelemek. [seslendirilen eserlerin her biri için yaratı ve yorum içerikleri (tarihsel, düşünsel, estetik, teknik, vb.) hakkında sunuş raporları jüri üyelerine gönderilecek dosyada yer alacaktır.]

 

 

Sahne Sanatları-Tiyatro Kuramı

 

 • Bir kitap, kitapta bölüm ya da en az bir makale (UA-MAKL,UL-MAKL) yayımlamak.

 

 • En az bir oyun-gösteri çalışmasında yorum, tasarım, araştırma, yazım vb. alanlarda üretken bir görev almak ve tiyatronun yaygınlaşması için çalışmalar yapmak.

 

Sahne Sanatları-Oyunculuk, Reji

 • Başvurulan yardımcı doçentlik alanı ile ilgili ve lisansüstü çalışma(lar)dan üretilmemiş özgün bir eser hazırlamak.
 • Oyunculuk dalı için değişik türlerden en az birinde önemli rol oynamak ve görüntü kayıtlarıyla belgelemek, oynadığı rollerden en az birinin kuramsal çalışmalarını yapmak (yazar ve dönemi, rol analizi, rol çalışma yöntemi, oyun ve rol yorumu üzerine),
 • Reji dalı için önemli ve saygın tiyatrolarda en az bir oyun sahnelemek, sahnelenen oyunlardan en az birisinin görüntü kayıtlarıyla birlikte reji defterini hazırlamak.

Sahne Sanatları-Yorum, Dramatik Yazarlık

 • Başvurulan yardımcı doçentlik alanı ile ilgili ve lisansüstü çalışma(lar)dan üretilmemiş özgün bir eser hazırlamak.
 • Sahne, TV, radyo, sinema gibi dallarda en az bir adet dramatik nitelikli metin yazmak; bu metni basılı hale getirmek ve gösteriye sunmak,
 • En az bir oyun, film, gösteri ve benzeri çalışmalarda araştırma, yorum, tasarım, vb. üretken görev almak.

Sahne Sanatları – Sahne Tasarımı

 • Başvurulan yardımcı doçentlik alanı ile ilgili ve lisansüstü çalışma(lar)dan üretilmemiş özgün bir eser hazırlamak.
 • Sahne, TV oyunu, gösteri gibi alanlarda tasarım çalışması yapmak, bu çalışmalardan en az ikisinin belgelerini hazırlayıp sunmak,
 • En az bir oyun, film, gösteri ve benzeri çalışmalarda araştırma, yorum, tasarım, vb. üretken görev almak.

Sahne Sanatları-Opera Şarkıcılığı ve Rejisörlüğü

 • Dalının değişik dönemlerine ait seçkin eserlerden oluşan en az bir saatlik görsel ve/veya işitsel canlı veya stüdyo kaydını sunmak. (Herhangi bir radyo veya TV’de yayımlanmış resital, gösteri veya seçkin kurumlarda yapılmış en az iki sahne etkinliğiyle ilgili yayımlanmış kritikler, varsa ödülleri ile ilgili kurumlardan alınmış görsel, işitsel veya yazılı belgeler jüri üyelerine sunulacak dosyada yer alacaktır.)

Sahne Sanatları-Dans ve Koreografi

 • Seçkin kurumlarda solist olarak en az bir eserde önemli rol almış olmak ve bunları ilgili kurumlardan alınmış görsel kayıtlarla belgelendirmek,
 • Koreografisini yaptığı en az bir eseri sahnelemek ve bunları canlı veya stüdyo kayıtları ile belgelemek (Eserlerin her biri için yaratı içerikleri hakkında sunuş raporu jüri üyelerine sunulacak dosyada yer alacaktır),
 • Türk Halk Oyunları alanında festival vb. etkinliklerde yapımcı, yorumcu, eğitici, koreografi düzenleyici olarak yer almak ve bunlardan en az bir eserin görsel kayıtlarını belgelemek (Eserlerin her biri için yaratı içerikleri hakkında sunuş raporu jüri üyelerine sunulacak dosyada yer alacaktır).

 

Doçentlik kadrosuna atanabilmek için madde 6’da belirtilen ön koşula ek olarak; aşağıdaki maddelerin yerine getirilmesi zorunludur:

Görüntü Sanatları, Plastik Sanatlar ve Geleneksel Sanatlar

Adayın yaptığı lisansüstü çalışma(lar)dan üretilmemiş olmak koşuluyla aşağıdaki maddelerin yerine getirilmesi zorunludur:

 • Yardımcı doçentlik sonrası (yardımcı doçent unvanı almamış adaylar için doktora/sanatta yeterlik sonrası) çalışmalardan kaynaklanan en az bir yayını (UA-UL) olmak,
 • Bir kitap ya da en az iki makale(UA-MAKL,UL-MAKL)  yayımlamak.
 • Özgün sanat eserleri, tasarımlar ya da yorum çalışmalarıyla en az iki kişisel etkinlikte (sergi, bienal, gösteri, dinleti, festival, gösterim) bulunmak,
 • Özgün sanat eserleri, tasarımlar ya da yorum çalışmalarıyla karma-ortak etkinliklere (sergi, bienal, gösteri, dinleti, festival, gösterim) katılmak,
 • Sempozyum, festival, workshop, bienal gibi etkinliklere eserleriyle katılmak,
 • Sempozyum, kongre ve panel gibi bilimsel/sanatsal bir toplantıya bildiri ile katılmak.

Müzik-Kompozisyon

 • Senfonik müzik, opera, bale müziği, Türk sanat müziği, müzikli oyun, oda müziği, ses ve enstrüman için çeşitli türlerde (konçerto, sonat, lied, vb.) solo/eşlikli özgün eser yaratmış olmak; ayrıca, herhangi bir enstrümanı, icra tekniğini geliştirmek üzere metotlaştırmış, yararlılığı beş uzman (prof., devlet sanatçısı, eğitim bilimci, editör vb.) tarafından onanmış etüt, egzersiz vb. bir eğitim müziği dizini yaratmış veya derlemiş olmak,
 • Eserlerini yukarıda belirtilen yaratı formlarından en az üçünde çeşitlendirerek en az on ürün vermiş olmak [Bu eserlere ait yazılı materyal, üç saatlik canlı veya stüdyo ses kayıtları, varsa opera, bale müzikleri için işitsel, görsel kayıtlar, eserler herhangi bir radyo/ TV de yayımlanmış ya da herhangi bir yayınevi tarafından yayımlanmış ise ilgili kurumdan alınmış örnekler ile birlikte uluslararası sanatçı, kurum, kuruluş tarafından icra edilmiş eserler ve bunlarla ilgili bilgi ve belgelerin tümü jüriye sunulacak dosyada verilecektir. Ayrıca, bu eserler hakkında yayımlanmış kritikler, varsa ödüller ile eserlerin her biri hakkında yaratı içerikleri (tarihsel, düşünsel, estetik, teknik, vb.) ve kişisel yorumlar hakkında sunuş raporları da jüri üyelerine gönderilecek dosyada yer alacaktır].

Müzikoloji

 • Yardımcı doçentlik sonrası (yardımcı doçent unvanı almamış adaylar için doktora/sanatta yeterlik sonrası) çalışmalardan kaynaklanan en az bir yayını (UA-UL) olmak,
 • Bir kitap, kitapta bölüm ya da hakemli dergilerde en az bir makale (UA-MAKL,UL-MAKL/1,2)   yayımlamak.

Müzik Teorileri

 • Yardımcı doçentlik sonrası (yardımcı doçent unvanı almamış adaylar için doktora/sanatta yeterlik sonrası) çalışmalardan kaynaklanan en az bir yayını (UA-UL)olmak,
 • Müzik teorisi ve analizi ile ilgili (solfej, armoni, form bilgisi, kontrpuan, vb.) alanlarda yayınevlerince basılmış bir kitap ya da en az iki makale (UA-MAKL,UL-MAKL) yazmış olmak, ayrıca uzmanlarca onanmış, basılmış ya da basıma hazır eğitim içerikli en az üç çalışma sunmak.

Müzik Teknolojileri

 • Alanındaki özgün yapımlarından bir örnek sunmak ve bu yapımların tarihi gelişimi, özellikleri, getirilen yenilikler hakkında (yapımsal, teknolojik, düşünsel, estetik, vb.) sunuşta bulunmak, geleneksel veya yenilikçi katkılar yönünde bilgi sunmak.

Müzik-Yorumculuk

 • Başvurduğu sanat dalının (ses, şeflik) değişik dönemlerine ait seçkin eserlerinden oluşan solo ve/veya orkestra eşlikli en az iki saatlik müzik kaydını, Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği alanlarında değişik dönemlere ait klasik üslup ve/veya yenilikçi tutarlı teknik ve yorumları kabul edilebilir düzeyde olan en az iki saatlik canlı müzik kaydını, şeflik sanat dalında ise en az dört saatlik senfonik müzik kaydını sunmak (Dalında bulunabildiği takdirde en az 60 dakikası Türk bestecilere ayrılacaktır) [Herhangi bir radyo veya TV’de yayınlanmış resital ve/veya konserler ile yurtiçinde ve yurt dışında seçkin kurumlarda vermiş olduğu resital ve/veya konserler ile ilgili yayımlanmış kritikler, varsa ödülleri ile ilgili kurumlardan alınmış, görsel, işitsel veya yazılı belgeler jüri üyelerine gönderilecek dosyada yer alacaktır. Ayrıca, seslendirilen eserlerin her biri için yaratı ve yorum içerikleri (tarihsel, düşünsel, estetik, teknik vb.) hakkındaki sunuş raporu da jüri üyelerine sunulacaktır].

 

 

Türk Sanat Müziği /Türk Halk Müziği

 • Geleneksel müzik teorisi ve analizi ile ilgili basılmış kitap ve en az bir makalesi(UA-MAKL,UL-MAKL) olmak,
 • Yorumculuk alanında geleneksel müzik dalının değişik dönemlerine/yörelerine ait eserlerden oluşan geleneksel icra ve yorum tekniklerini ve/veya yenilikçi tutarlı teknik ve yorumları, en az iki saatlik canlı veya stüdyo solo kayıtlarıyla belgelemek. [Seslendirilen eserlerin her biri için yaratı ve yorum içerikleri (tarihsel, düşünsel, estetik, teknik vb.) hakkında sunuş raporları jüri üyelerine gönderilecek dosyada yer alacaktır.]
 • Her iki alanda herhangi bir enstrümanın icra tekniğini geliştirmek üzere metotlaştırılmış, yararlılığı beş uzman (prof., devlet sanatçısı, eğitim bilimci, editör vb.) tarafından onanmış eğitim müziği dizini yaratmış veya derlemiş olmak.

Sahne Sanatları-Tiyatro Kuramı

 • Başvurulan doçentlik alanı ile ilgili ve lisansüstü çalışma(lar)dan üretilmemiş bir kitap ya da en az bir makale (UA-MAKL,UL-MAKL) yayımlamak,
 • En az bir oyun-gösteri çalışmasında yorum, tasarım, araştırma, yazım vb. alanlarda üretken bir görev almak ve tiyatronun yaygınlaşması için çalışmalar yapmak.

Sahne Sanatları- Oyunculuk, Reji

 • Başvurulan doçentlik alanı ile ilgili ve lisansüstü çalışma(lar)dan üretilmemiş özgün bir eser hazırlamak,
 • Oyunculuk dalı için değişik türlerde önemli rolleri oynamak ve bunları görüntü kayıtlarıyla belgelemek, oynadığı rollerden en az dördünün kuramsal çalışmalarını yapmak (yazar ve dönemi, rol analizi, rol çalışma yöntemi, oyun ve rol yorumu üzerine),
 • Reji dalı için önemli ve saygın tiyatrolarda oyunlar sahnelemek, sahnelenen oyunlardan en az ikisinin görüntü kayıtlarıyla birlikte reji defterini hazırlamak.

Sahne Sanatları- Yorum, Dramatik Yazarlık

 • Başvurulan doçentlik alanı ile ilgili ve lisansüstü çalışma(lar)dan üretilmemiş özgün bir eser hazırlamak,
 • Sahne, TV, radyo, sinema gibi dallarda dramatik nitelikli en az iki metin yazmak; bu metinleri basılı hale getirmek ve gösteriye sunmak,
 • En az bir oyun, film, gösteri ve benzeri çalışmalarda araştırma, yorum, tasarım v.b. üretken görev almak,
 • Oyun metinleri ve senaryo incelemeleri, eleştiri ve tanıtım yazıları yazmak.

Sahne Sanatları- Sahne Tasarımı

 • Başvurulan doçentlik alanı ile ilgili ve lisansüstü çalışma(lar)dan üretilmemiş özgün bir eser hazırlamak,
 • Sahne TV oyunu, gösteri gibi alanlarda tasarım çalışmaları yapmak, bu çalışmalardan en az dördünün belgelerini hazırlayıp sunmak,
 • En az bir oyun, film, gösteri ve benzeri çalışmalarda araştırma, yorum, tasarım vb. üretken görev almak.

Sahne Sanatları- Opera Şarkıcılığı ve Rejisörlüğü

 • Dalının değişik dönemlerine ait seçkin eserlerden oluşan en az iki saatlik görsel ve/veya işitsel canlı veya stüdyo kaydını sunmak. (Herhangi bir radyo veya TV’de yayınlanmış resital, gösteri veya seçkin kurumlarda yapılmış en az dört sahne etkinliği ile ilgili yayımlanmış kritikler, varsa ödülleri ile ilgili kurumlardan alınmış görsel, işitsel veya yazılı belgeler jüri üyelerine sunulacak dosyada yer alacaktır.)

Sahne Sanatları- Dans ve Koreografi

 • Seçkin kurumlarda solist olarak en az üç eserde önemli rol almış olmak ve bunları ilgili kurumlardan alınmış görsel kayıtlarla belgelendirmek,
 • Koreografi alanında bir eser yayımlamak,
 • Koreografisini yaptığı en az üç eseri sahnelemek ve bunları canlı veya stüdyo kayıtları ile belgelemek (Eserlerin her biri için yaratı içerikleri hakkında sunuş raporu jüri üyelerine sunulacak dosyada yer alacaktır),
 • Türk Halk Oyunları alanında, festival vb. etkinliklerde yapımcı, yorumcu, eğitici, koreografi düzenleyici olarak yer almak ve bunlardan en az üç eserin görsel kayıtlarını belgelemek (Eserlerin her biri için yaratı içerikleri hakkında sunuş raporu jüri üyelerine sunulacak dosyada yer alacaktır).

Profesörlük kadrosuna yükseltilip atanabilmek için madde 7’de belirtilen ön koşula ek olarak; aşağıdaki maddelerin yerine getirilmesi zorunludur:

(Halen YTÜ’de doçent kadrosunda görev yapan ve doçent unvanını 2002’den önce almış olanlar için adet koşulları (YTÜDÇ:iki) vb. şeklinde ayrıca belirtilmiştir.)

Görüntü Sanatları, Plastik Sanatlar ve Geleneksel Sanatlar

 • Doçentlik sonrası çalışmalardan kaynaklanan en az bir (UA-UL) yayını olmak,
 • Doçentlik sonrası çalışmalardan kaynaklanan en az bir kişisel etkinlikte (sergi, bienal, gösteri, dinleti, festival, gösterim) bulunmak,
 • Bir kitap ve en az iki makale ya da en az dört (YTÜDÇ:iki) makale(UA-MAKL,UL-MAKL)  yayımlamak.
 • Özgün sanat eserleri, tasarımlar ya da yorum çalışmalarıyla en az dört (YTÜDÇ:iki) kişisel etkinlikte (sergi, bienal, gösteri, dinleti, festival, gösterim) bulunmak,
 • Özgün sanat eserleri, tasarımlar ya da yorum çalışmalarıyla karma-ortak etkinliklere (sergi, bienal, gösteri, dinleti, festival, gösterim) katılmak,
 • Sempozyum, festival, workshop, bienal gibi etkinliklere eserleriyle katılmak,
 • Sempozyum, kongre ve panel gibi bilimsel/sanatsal bir toplantıya bildiri ile katılmak.

Müzik-Kompozisyon

 • Doçentlik sonrası çalışmalardan kaynaklanan en az bir yayını (UA-UL) olmak,
 • Doçentlik sonrası çalışmalardan kaynaklanan en az bir solo/eşlikli özgün eser yaratmış olmak,
 • Senfonik müzik, opera, bale müziği, Türk sanat müziği, müzikli oyun, oda müziği, ses ve enstrüman için çeşitli türlerde (konçerto, sonat, lied, vb.) solo/eşlikli özgün eser yaratmış olmak,
 • Eserlerini yukarıda belirtilen yaratı formlarından en az üçünde çeşitlendirerek en az yirmi (YTÜDÇ:on)ürün vermiş olmak [bu eserlere ait yazılı materyal; 5 saatlik canlı veya stüdyo ses kayıtları; varsa opera, bale müzikleri için işitsel, görsel kayıtlar; eserler herhangi bir radyo/TV’de yayımlanmış ya da herhangi bir yayınevi tarafından yayımlanmış ise ilgili kurumdan alınmış örnekler ile birlikte uluslararası sanatçı, kurum, kuruluş tarafından icra edilmiş eserler ve bunlarla ilgili bilgi ve belgelerin tümü jüriye sunulacak dosyada verilecektir. Ayrıca bu eserler hakkında yayımlanmış kritikler, varsa ödüller ile eserlerin her biri hakkında yaratı içerikleri (tarihsel, düşünsel, estetik, teknik, vb.) ve kişisel yorumlar hakkında sonuç raporları da jüri üyelerine gönderilecek dosyada yer alacaktır].

Müzikoloji

 • Doçentlik sonrası çalışmalardan kaynaklanan en az bir yayını (UA-UL) olmak,
 • Bir kitap ve hakemli dergilerde en az bir makale (UA-MAKL,UL-MAKL/1,2)  ya da hakemli dergilerde en az iki (YTÜDÇ:bir ) makale (UA-MAKL,UL-MAKL/1,2) yayımlamak.

Müzik Teorileri

 • Doçentlik sonrası çalışmalardan kaynaklanan en az bir yayını olmak (UA-UL),
 • Müzik teorisi ve analizi ile ilgili (solfej, armoni, form bilgisi, kontrpuan, vb.) alanlarda yayınevlerince basılmış bir kitap ve en az iki (YTÜDÇ:bir) makale (UA-MAKL,UL-MAKL)  ya da en az dört  (YTÜDÇ:iki) makale (UA-MAKL,UL-MAKL)  yayımlamış olmak; ayrıca uzmanlarca onanmış basılmış ya da basıma hazır eğitim içerikli en az beş (YTÜDÇ:üç) çalışma sunmak.

 

 

Müzik Teknolojileri

 • Doçentlik sonrası çalışmalardan kaynaklanan en az bir yayını olmak (UA,UL),
 • Doçentlik sonrası çalışmalardan kaynaklanan alanında özgün yapımlardan en az bir örnek sunmak,
 • Bir kitap ya da en az bir makale yayımlamak (UA-MAKL,UL-MAKL)  (YTÜDÇ:aranmaz).
 • Alanında özgün yapımlardan bir örnek sunmak ve bu yapımların tarihi gelişimi, özellikleri, getirilen yenilikler hakkında (yapımsal, teknolojik, düşünsel, estetik, vb.) sunuşta bulunmak, geleneksel veya yenilikçi katkılar yönünde bilgi sunmak;

Müzik-Yorumculuk

 • Doçentlik sonrası çalışmalardan kaynaklanan en az bir yayını olmak (UA-UL),
 • Doçentlik sonrası çalışmalardan kaynaklanan en az bir saatlik müzik kaydını sunmak,
 • Başvurduğu sanat dalının (ses, şeflik) değişik dönemlerine ait seçkin eserlerinden oluşan solo ve/veya orkestra eşlikli en az dört (YTÜDÇ:iki) saatlik müzik kaydını, Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği alanlarında değişik dönemlere ait klasik üslup ve/veya yenilikçi tutarlı teknik ve yorumları kabul edilebilir düzeyde olan en az dört (YTÜDÇ:iki) saatlik canlı müzik kaydını, şeflik sanat dalında ise en az altı (YTÜDÇ:dört) saatlik senfonik müzik kaydını sunmak (dalında bulunabildiği takdirde en az 60 dakikası Türk bestecilere ayrılacaktır). [Herhangi bir radyo veya TV’de yayımlanmış resital ve/veya konserler ile yurtiçinde ve yurtdışında seçkin kurumlarda vermiş olduğu resital ve/veya konserlerle ilgili yayımlanmış kritikler, varsa ödülleriyle ilgili kurumlardan alınmış görsel/işitsel veya yazılı belgeler jüri üyelerine gönderilecek dosyada yer alacaktır. Ayrıca seslendirilen eserlerin her biri için yaratı ve yorum içerikleri (tarihsel, düşünsel, estetik, teknik, vb.) hakkında sunuş raporu da jüri üyelerine sunulacaktır].

Türk Sanat Müziği /Türk Halk Müziği

 • Doçentlik sonrası çalışmalardan kaynaklanan en az bir yayını olmak (UA-UL),
 • Doçentlik sonrası çalışmalardan kaynaklanan en az bir saatlik müzik kaydını sunmak,
 • Bir kitap ve en az iki (YTÜDÇ:bir) makale (UA-MAKL,UL-MAKL) yayımlamak.
 • Yorumculuk alanında geleneksel müzik dalının değişik dönemlerine/yörelerine ait eserlerden oluşan geleneksel icra ve yorum tekniklerini ve/veya yenilikçi tutarlı teknik ve yorumları, en az dört (YTÜDÇ:iki) saatlik canlı veya stüdyo solo kayıtlarıyla belgelemek [seslendirilen eserlerin her biri için yaratı ve yorum içerikleri (tarihsel, düşünsel, estetik, teknik, vb.) hakkında sunuş raporları jüri üyelerine gönderilecek dosyada yer alacaktır].
 • Her iki alanda herhangi bir enstrümanın icra tekniğini geliştirmek üzere metotlaştırılmış, yararlılığı beş uzman (Prof., Devlet sanatçısı, eğitim bilimci, editör, vb.) tarafından onanmış eğitim müziği dizini yaratmış veya derlemiş olmak.

Sahne Sanatları-Tiyatro Kuramı

 • Doçentlik sonrası çalışmalardan kaynaklanan en az bir yayını olmak (UA-UL),
 • Bir kitap ve en az iki (YTÜDÇ:bir) makale (UA-MAKL,UL-MAKL)  yayımlamak.
 • En az üç (YTÜDÇ:bir) oyun-gösteri çalışmasında yorum, tasarım, araştırma, yazım vb. alanlarda üretken bir görev almak ve tiyatronun yaygınlaşması için çalışmalar yapmak.

Sahne Sanatları-Oyunculuk, Reji

 • Doçentlik sonrası çalışmalardan kaynaklanan en az bir yayını olmak (UA-UL),
 • Doçentlik sonrası çalışmalardan kaynaklanan en az bir eser hazırlamak,
 • Doçentlik sonrasında oynadığı rollerden en az birinin kuramsal çalışmalarını yapmak,
 • Özgün en az iki (YTÜDÇ:bir) eser hazırlamak,
 • Oyunculuk dalı için değişik türlerde önemli rolleri oynamak ve bunları görüntü kayıtlarıyla belgelemek, oynadığı rollerden en az altısının (YTÜDÇ:dört) kuramsal çalışmalarını yapmak (yazar ve dönemi, rol analizi, rol çalışma yöntemi, oyun ve rol yorumu üzerine),
 • Reji dalı için önemli ve saygın tiyatrolarda oyunlar sahnelemek, sahnelenen oyunlardan en az üçünün (YTÜDÇ:iki) görüntü kayıtlarıyla birlikte reji defterini hazırlamak

Sahne Sanatları-Yorum / Dramatik Yazarlık

 • Doçentlik sonrası çalışmalardan kaynaklanan en az bir yayını olmak (UA-UL),
 • Doçentlik sonrası çalışmalardan kaynaklanan en az bir eser hazırlamak,
 • Doçentlik sonrası çalışmalardan kaynaklanan sahne, TV, radyo, sinema gibi dallarda en az bir adet dramatik nitelikli metin yazmak; bu metinleri basılı hale getirmek ve gösteriye sunmak,
 • Özgün en az iki (YTÜDÇ:bir) eser hazırlamak,
 • Sahne, TV, radyo, sinema gibi dallarda en az dört (YTÜDÇ:iki) adet dramatik nitelikli metin yazmak; bu metinleri basılı hale getirmek ve gösteriye sunmak,
 • En az iki (YTÜDÇ:bir)oyun, film, gösteri ve benzeri çalışmalarda araştırma, yorum, tasarım vb. üretken görev almak,
 • Oyun metinleri ve senaryo incelemeleri, eleştiri ve tanıtım yazıları yazmak.

Sahne Sanatları-Sahne Tasarımı

 • Doçentlik sonrası çalışmalardan kaynaklanan en az bir yayını (UA-UL) olmak,
 • Doçentlik sonrası çalışmalardan kaynaklanan en az bir eser hazırlamak,
 • Doçentlik sonrası çalışmalardan kaynaklanan sahne, TV oyunu, gösteri gibi alanlarda tasarım çalışması yapmak, bu çalışmalardan en az birisinin belgelerini hazırlayıp sunmak.
 • Sahne, TV oyunu, gösteri gibi alanlarda tasarım çalışması yapmak, bu çalışmalardan en az altısının (YTÜDÇ:dört)belgelerini hazırlayıp sunmak.
 • En az üç (YTÜDÇ:bir) oyun, film, gösteri ve benzeri çalışmada araştırma, yorum, tasarım vb. üretken görev almak.

Sahne Sanatları-Opera Şarkıcılığı ve Rejisörlüğü

 • Doçentlik sonrası çalışmalardan kaynaklanan en az bir yayını olmak (UA-UL),
 • Doçentlik sonrası çalışmalardan kaynaklanan dalının değişik dönemlerine ait seçkin eserlerden oluşan en az bir saatlik görsel ve/veya işitsel canlı veya stüdyo kaydını sunmak,
 • Dalının değişik dönemlerine ait seçkin eserlerden oluşan en az dört  (YTÜDÇ:iki) saatlik görsel ve/veya işitsel canlı veya stüdyo kaydını sunmak (Herhangi bir radyo veya TV’de yayımlanmış resital, gösteri veya seçkin kurumlarda yapılmış en az altı (YTÜDÇ:dört) sahne etkinliğiyle ilgili yayımlanmış kritikler, varsa ödülleri ile ilgili kurumlardan alınmış görsel, işitsel veya yazılı belgeler jüri üyelerine sunulacak dosyada yer alacaktır).

Sahne Sanatları-Dans ve Koreografi

 • Doçentlik sonrası çalışmalardan kaynaklanan en az bir yayını olmak (UA-UL),
 • Doçentlik sonrası çalışmalardan kaynaklanan koreografi alanında en az bir eser yayımlamak,
 • Seçkin kurumlarda solist olarak en az beş (YTÜDÇ:üç) eserde önemli rol almış olmak ve bunları ilgili kurumlardan alınmış görsel kayıtlarla belgelendirmek,
 • Koreografi alanında en az iki (YTÜDÇ:bir) eser yayımlamak,
 • Koreografisini yaptığı en az beş (YTÜDÇ:üç) eseri sahnelemek ve bunları canlı veya stüdyo kayıtları ile belgelemek (Eserlerin her biri için yaratı içerikleri hakkında sunuş raporu jüri üyelerine sunulacak dosyada yer alacaktır).
 • Türk Halk Oyunları alanında festival vb. etkinliklerde yapımcı, yorumcu, eğitici, koreografi düzenleyici olarak yer almak ve bunlardan en az beş (YTÜDÇ:üç)  eserin görsel kayıtlarını belgelemek (Eserlerin her biri için yaratı içerikleri hakkında sunuş raporu jüri üyelerine sunulacak dosyada yer alacaktır).

TANIMLAR

Başlıca Eser

Madde 18-Başlıca eser; adayın yayına konu olan çalışmanın ana üreticisi olduğu, özgün bilgi katkısı içeren, uluslar arası atıf endekslerince taranan hakemli dergilerde yayınlanmış araştırma ve tarama makaleleri ile bölümler veya anabilim dalları tarafından belirlenecek başka kaynaklarda çıkan bilimsel ürünlerdir.

Başlıca eser, adayın ilk yazar yada sorumlu yazar (corresponding author) olması, yayının adayın yaptığı yada yönetmiş olduğu bir yüksek lisans yada doktora tezinden, yada yürütücülüğünü üstlenmiş olduğu bir bilimsel araştırmadan üretilmiş bulunması gibi hususlarla belgelenir ve değerlendirilir.

Başlıca Yazar

Madde 19- Tek yazarlı makale ile adayın danışmanlığını yaptığı lisansüstü öğrenci(ler) ile birlikte yazdığı makale(ler)de yazar “başlıca yazar” olarak tanımlanır.

 

DAYANAK ve DEĞİŞİKLİK YAPMA

Madde 20- Bu yönerge uyarınca ADEK tarafından yapılacak değerlendirme sonuçları kazanılmış hak doğurmaz. Üniversite Senatosu, bu ilkelerde gelişmelere bağlı olarak değişiklik yapabilir. Bu değişikliklerde Üniversitelerarası Kurul’un Doçentlik Başvuru ve Sınav Yönetmeliği’nde öngördüğü minimum kriterler ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulu’nun 30.04.2002 tarihli “Üniversitelerin Akademik Standartlarını Geliştirmek İçin Akademik Personel Yükseltme ve Atamalarında Müracaat Koşullarının Belirlenmesi Hakkındaki Kararı” esas alınır.

Yeni kurulan, ya da gelişim sürecinde olan akademik birimlerin öğretim üyesi ihtiyacının karşılanması amacıyla makul gerekçeye dayanan özel durumlarda ilgili birimlerin önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulu’nun kararı ile yükseltme ve atamalarda özel kriterler uygulanabilir.

YÜRÜRLÜK

Madde 21- Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosunun 25.07.2002 tarihli ve 2002/13 sayılı toplantısında kabul edilen bu esaslar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

YÖNERGENİN KAPSAMI

İşbu yönerge “Yıldız Teknik Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri İle İlgili Esaslar Yönergesi”, Ekler (1-2), “Bildirim Formu” ve “Eser İnceleme Raporu” ile bir bütündür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÇIKLAMALAR

ULUSLARARASI MAKALELER (UA-MAKL)

Science Citation Index (SCI), Social Sciences Citation Index (SSCI) ve Arts &Humanities Citation Index (AHCI)’de taranan ve aşağıda tanımlı diğer uluslararası hakemli ve sürekli dergilerdeki yayınlar;

 • SCI, SSCI ile AHCI’de taranan uluslararası hakemli ve sürekli dergilerde yayımlanmış makaleler (UA-MAKL/1).
 • Expanded SCI’de taranan uluslararası hakemli ve sürekli dergilerde yayımlanmış makaleler (UA-MAKL/2) .
 • UA-MAKL/1,2 türü dergiler dışında kalan alan indeksleri kapsamındaki ya da diğer uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış makaleler (UA-MAKL/3)

 

ULUSLARARASI BİLDİRİLER (UA-BİLD)

 

Hakemli uluslararası bilimsel (katılanların en az %35’inin uluslar arası kişilerden oluştuğu ve bazı özel alanlar hariç sunumların uluslar arası bir dilde yapıldığı) toplantılarda sunulan, eleştiriden geçmiş, tartışılmış ve bildiriler (proceedings) kitabında/elektronik ortamda yayımlanmış tam metinli uluslararası bildiriler. Hakemli uluslararası toplantılarda sunulan bildirilerin bildiriler (proceedings) kitabında/elektronik ortamda yayımlanmış özetleri (abstract).

ULUSLARARASI KİTAP (UA-KBÖL, UA-KYAZ, ve UA-KEDT)

Hakem süzgecinden geçtiği kanıtlanmış, uluslararası saygınlığı olan yayın evlerince basılmış yabancı dildeki bilimsel ve sanatsal kitaplar ile bu tür eserlerde davet üzere yazılan bölümler ve bu tür kitapların editörlüğü.

ULUSAL ARAŞTIRMA MAKALELERİ (UL-MAKL)

Bilimsel hakem heyeti bulunan, sürekli ve periyodik olarak basılı ya da elektronik ortamda yayımlanan ulusal dergilerde yayımlanmış araştırma makaleleri.

ULUSAL BİLDİRİLER (UL-BİLD)

Hakemli ulusal bilimsel toplantılarda sunulan, eleştiriden geçmiş, tartışılmış ve bildiriler kitabında/elektronik ortamda yayımlanmış tam metinli ulusal bildiriler.

ULUSAL KİTAP (Ders Notu hariç) (UL- KBÖL, UL- KYAZ ve UL- KEDT)

Telif ve çeviri kitaplar, bu tür eserlerde davet üzere yazılan bölümler ve kitap editörlüğü (ders notu hariç).

BASILMIŞ BİLİMSEL RAPOR (UA-UZRP ve UL-UZRP)

Uluslararası ve ulusal kuruluşlarca desteklenen araştırmaların bilimsel sonuçlarını yansıtan ve bu kuruluşlarca basılan raporlar (TÜBİTAK, DPT, NATO vb..)

ULUSLARARASI DERGİLERDE HAKEMLİK (UA-ÜYEL)

Uluslararası bilimsel hakemli dergilerde (UA-MAKL kategorileri) yayınlanmak üzere sunulan yayınların değerlendirilmesine ilişkin hakemlik görevi. Hukuk, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler ile Mimarlık alanlarında hakemlik görevi UA-MAKL kategorisindeki dergiler kapsamında ele alınır. Aday, hakemlik görevine ilişkin talep yazısı ile bu yazı doğrultusunda hazırlanan değerlendirme raporunun bir kopyasını başvurusuna ekleyecektir.

EĞİTİME KATKI (UL-DYÜK)

Toplam ders yükü puanı, adayın son iki yılda vermiş olduğu lisans ve lisansüstü derslerin kredileri toplamının Ek-1’de öngörülen puanla çarpımına eşittir. Bölüm programlarında yer alan bir dersi, bölüm, fakülte ve senato akreditasyon komisyonlarının olurundan geçiren öğretim üyelerine ders başına 10 puan verilir.

 

 

DİĞER AKADEMİK FAALİYETLER (6)

BİLİMSEL TOPLANTI DÜZENLEME/BİLİMSEL SEÇİCİ KURUL ÜYELİKLERİ (6.1.)

Kongre, sempozyum, seminer vb.. bilimsel toplantıların düzenleme kurulu ve bilimsel seçici kuruluna katılmış olanlar (Puan değerlendirmesi Ek-1’in sonunda açıklanmıştır).

SANAT-TASARIM ETKİNLİKLERİ (7)

Sanat-Tasarım etkinliğinin/eserinin puanı, taşıdığı niteliklerinin derecesine, belgelerin derecesine veya varlığına göre en üst değer ile en üst değerinin yarısı arasında bir puan olarak belirlenir. Sanat-tasarım etkinliğinin/eserinin sahip olması gereken özellikleri ve sunulması gereken belgeleri aşağıda sıralanmıştır:

1. Özgün olmalıdır.

2. Bir etkinlikte yer alan eserlerden en az birinin daha önceki etkinliklerde sunulmamış olması veya öncekinin farklı bir yorumu olması beklenir.

3. Etkinliğin gerçekleştiği mekan / ortam belirtilmelidir.

4. Kurum veya kuruluşlardan sanatçıya-tasarımcıya gelen etkinliğe davet / istek mektubu belgelenmelidir.

5. Etkinlikle sunulan eserlerin listesi verilmelidir.

6. Sanatçının-tasarımcının etkinliğe katıldığını belirten belge ve/veya katalog verilmelidir.

7. Etkinliğin gerçekleştiğini belirten belge/yazı/haber belgelenmelidir.

8. Yazarları belli olan ve etkinliği konu alan bir veya daha fazla kitap/dergi/gazetede yayınlanan makale/yazı belgelenmelidir. Makalede/yazıda sanatçının-tasarımcının ve kurumun adının da geçmesi beklenir.

ARAŞTIRMA PROJELERİ (UA-PROJ ve UL-PROJ)

A türü araştırma projeleri

NATO-SFS, AT (COST) AVICENNE,EU (Avrupa Birliği),  EUREKA, MED-CAMPUS, MEDA, UN, NSF ve benzeri kuruluşlarca desteklenen projeler.

B türü araştırma projeleri

TÜBİTAK, TTGV, DPT, NATO linkage, Collaborative Research, British Council linkage vb. projeler.

C türü araştırma projeleri

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğüile Diğer yurt içi araştırma projeleri

SANAYİ PROJELERİ (UA-PROJ ve UL-PROJ )

Sanayi kuruluşu ya da kuruluşlarına yurt içinde uygulanmayan yeni bir teknolojiyi / yöntemi kazandıran ve uygulaması gerçekleşen proje
© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-1

 

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİNE İLİŞKİN
PUANLAMA CETVELİ
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİNE İLİŞKİN
PUANLAMA CETVELİ

 

    FB&MÜH. SB&İB MİM ST
YAYINLAR, EDİTÖRLÜK VE ÇEVİRİLER        
1.1. ULUSLARARASI (UA)        
UA-MAKL MAKALE (MAKL)        
1 SCI, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam metinli makale 20 20 20 20
2 SCI-Expanded kapsamındaki dergilerde yayımlanmış tam metinli makale ya da UA-MAKL/1 türü dergilerde yayımlanmış teknik not, alan çalışması 15 15 15 15
3 UA-MAKL/1,2 türü dergiler dışında kalan alan indeksleri kapsamındaki ya da diğer hakemli dergilerde yayımlanmış makale 10

 

10

 

10

 

10

 

UA-KYAZ Kitap Yazarlığı (KYAZ)        
1 Uluslararası tanınmış yayınevlerince basılmış, bilimsel, mesleki kitap ve ders kitabı

 

40 40 40 40
2 Diğer uluslararası yayınevlerince basılmış bilimsel, mesleki kitap ve ders kitabı

 

25 25 25 25
UA-KBÖL Kitap İçinde Bölüm Yazarlığı (KBÖL)        
UA-KYAZ/1 türü kitap bölümü 15 15 15 15
UA-KYAZ/2 türü kitap bölümü 10 10 10 10
UA-KEDT Kitap Editörlüğü (KEDT)        
UA-KYAZ/1 türü kitap editörlüğü 15 15 15 15
UA-KYAZ/2 türü kitap editörlüğü 10 10 10 10
UA-BİLD Bildiri (BİLD)        
Uluslararası nitelikli bilimsel/mesleki kuruluşlar tarafından periyodik olarak düzenlenen konferanslarda uluslararası nitelikte hakemler/seçici kurul tarafından kabul edilmiş, sunulmuş ve tam metni yayımlanmış bildiri 6-10

 

 

6-10

 

 

6-10

 

6-10

 

2 Uluslararası nitelikli bilimsel/mesleki kuruluşlar tarafından periyodik olarak düzenlenen konferanslarda uluslararası nitelikte hakemler/seçici kurul tarafından kabul edilmiş, sunulmuş ve özeti yayımlanmış bildiri  

3-4

 

3-4 3-4 3-4

 

 

FB+MÜH. = Fen Bilimleri+Mühendislik
SB+İB     = Sosyal + İdari Bilimler

MİM          = Mimarlık
ST            = Sanat-Tasarım


YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİNE İLİŞKİN
PUANLAMA CETVELİ

 

 

    FB&MÜH. SB&İB MİM ST
UA-KSUN Konferans Sunumu (KSUN)        
1 Uluslararası nitelikli bilimsel/mesleki kuruluşlar tarafından periyodik olarak düzenlenen konferanslarda hakemler/ seçici kurul tarafından kabul edilmiş, sunulmuş, yayımlanmamış bildiri. 2 2 2 2
UA-BEDT Bildirilerin ya da Özel Basımın Editörlüğü (BEDT)        
1 UA-BİLD/1 türü konferansların bildiriler kitabının editörlüğü ya da bir dergi için özel basım editörlüğü

 

5 5 5 5
UA-KÇEV Kitap Çevirisi (KÇEV)        
1 UA-KYAZ türü bir kitabın yayımlanmış çevirisi 10-20 10-20 10-20 10-20
UA-MÇEV Makale/Bölüm Çevirisi (MÇEV)        
1 UL-MAKL/1 türü makalenin yayımlanmış çevirisi ya da  UL-KBÖL türü bir kitap bölümünün yayımlanmış çevirisi 1 1 1 1
UA-ATIF Atıflar (ATIF)        
1 Diğer yazarlar tarafından yapılmış her bir atıf (kitap, hakemli dergi ve tezler) 3 3 3 3
UA-ELEŞ Çalışma ya da çalışmalar hakkında eleştiri yazmak (ELEŞ)        
1 Diğer çalışma, tasarım ya da bina hakkında eleştirel makale 5 5 5 5
1.2 ULUSAL (UL)        
UL-MAKL Makale (MAKL)        
1 A tipi ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale 10 10 10 10
2 B tipi ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale 6 6 6 6
C tipi ulusal dergilerde yayımlanmış tam makale 2 2 2 2

 

FB+MÜH. = Fen Bilimleri+Mühendislik
SB+İB     = Sosyal + İdari Bilimler
MİM          = Mimarlık
ST            = Sanat-Tasarım

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİNE İLİŞKİN
PUANLAMA CETVELİ

 

    FB&MÜH. SB&İB MİM ST
UL-KYAZ Kitap Yazarlığı (KYAZ)        
1 Ulusal tanınmış yayınevlerince basılmış bilimsel, mesleki kitap ve ders kitabı 20-25 20-25 20-25 20-25
2 Diğer ulusal yayınevlerince basılmış bilimsel, mesleki kitap ve ders kitabı 10 10 10 10
UL-KBÖL Kitap İçinde Bölüm Yazarlığı (KBÖL)        
1 UL-KYAZ/1 türü kitap bölümü 8 8 8 8
2 UL-KYAZ/2 türü kitap bölümü 6 6 6 6
UL-KEDT Kitap Editörlüğü (KEDT)        
1 UL-KYAZ/1 türü kitap editörlüğü 5 5 5 5
2 UL-KYAZ/2 türü kitap editörlüğü 3 3 3 3
UL-BİLD BİLDİRİ (BİLD)        
1 Ulusal, periyodik olarak düzenlenen konferanslarda sunulmuş ve hakemli bildiri kitaplarında tam metni yayımlanmış bildiri 3 3 3 3
2 Ulusal, periyodik olarak düzenlenen konferanslarda sunulmuş ve hakemli bildiri kitaplarında yayımlanmış bildiri özeti 1 1 1 1
UL-KSUN Konferans Sunumu (KSUN)        
1 Ulusal, hakemli ve periyodik olarak düzenlenen konferanslarda yayımlanmamış bildiri sunumu 1 1 1 1
UL-BEDT Bildirilerin ya da Özel Basımın Editörlüğü (BEDT)        
1 UL-BİLD/1 türü konferansların bildiriler kitabının editörlüğü ya da bir dergi için özel basım editörlüğü 3 3 3 3
UL-KÇEV Kitap Çevirisi (KÇEV)        
1 UL-KYAZ türü bir kitabın yayımlanmış çevirisi 10-20 10-20 10-20 10-20
UL-MÇEV Makale/Bölüm Çevirisi (MÇEV)        
1 UA-MAKL/1 türü makale ya da  UA-KBÖL/1 ya da UA-KBÖL/2 türü kitap bölümlerinin yayımlanmış çevirisi 1 1 1 1

 

 

FB+MÜH. = Fen Bilimleri+Mühendislik
SB+İB     = Sosyal + İdari Bilimler
MİM          = Mimarlık
ST            = Sanat-Tasarım

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİNE İLİŞKİN
PUANLAMA CETVELİ

 

    FB&MÜH. SB&İB MİM ST
UL-ATIF Atıflar (ATIF)        
1 Diğer yazarlar tarafından yapılmış her bir atıf (kitap, hakemli dergi ve tezler) 0.5 0.5 0.5 0,5
UL-ELEŞ Çalışma ya da çalışmalar hakkında eleştiri yazmak (ELEŞ)        
1 Diğer çalışma, tasarım ya da bina hakkında hakemli dergilerde, tezlerde vb. yayımlanmış eleştirel makale 3 3 3 3
2 ÖDÜLLER&(TANINMIŞ) KABUL GÖREN ÇALIŞMALAR        
2.1 ULUSLARARASI (UA)        
UA-PYAR Proje Yarışmaları (PYAR)        
1 Uluslararası mesleki organizasyonların kurallarına göre düzenlenmiş ya da onaylanmış yarışma (UIA, ISOCARP, ICSID ya da eşdeğer) (dereceler) 40 40 40 40
2 Uluslararası mesleki organizasyonların kurallarına göre düzenlenmiş ya da onaylanmış yarışma (UIA, ISOCARP, ICSID ya da eşdeğer örgütler) (mansiyon) 25 25 25 25
3 Uluslararası mesleki organizasyonların kurallarına göre düzenlenmiş ya da onaylanmış yarışma (UIA, ISOCARP, ICSID ya da eşdeğer örgütler) (satın alma)         15       15 15 15
UA-GÖDL Gerçekleşmiş ve Ödül Kazanan Çalışmalar (GÖDL)        
1 Uluslararası tanınmış düzenli bir temele oturtulmuş, yurtdışında bir organizasyon tarafından bir çalışmaya verilen ödül 30 30 30 30
UA-GERY Gerçekleşmiş ve Yayımlanmış Çalışmalar (GERY)        
1 UL-MAKL/1,2; UL-KBÖL/1,2 türü bir yayın hakkında özellikle aynı konuda başkaları tarafından yayımlanmış makale 5-15 5-15 5-15 5-15
UA-FKPR Fikir Projeleri (FKPR)        
1 UA-MAKL/1,2,3 türü dergilerde yayımlanmış gerçekleşmemiş proje 5-10 5-10 5-10 5-10
2.2 ULUSAL(UL)        
UL-PYAR Proje Yarışmaları (PYAR)        
1 Ulusal mesleki organizasyonların ya da bakanlıkların kurallarına göre düzenlenmiş ya da onaylanmış yarışma (dereceler) 25 25 25 25

 

FB+MÜH. = Fen Bilimleri+Mühendislik
SB+İB     = Sosyal + İdari Bilimler
MİM          = Mimarlık
ST            = Sanat-Tasarım
 

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİNE İLİŞKİN
PUANLAMA CETVELİ

 

   

 

 

FB&MÜH. SB&İB MİM ST
2 Ulusal mesleki organizasyonların ya da bakanlıkların kurallarına göre düzenlenmiş ya da onaylanmış yarışma (mansiyon) 15 15 15 15
3 Ulusal mesleki organizasyonların ya da bakanlıkların kurallarına göre düzenlenmiş ya da onaylanmış yarışma (satın alma)           5         5 5 5
UL-GÖDL Gerçekleşmiş ve Ödül Kazanan Çalışmalar (GÖDL)        
1 Türkiye’de ulusal, tanınmış düzenli bir temele oturtulmuş organizasyonlar tarafından verilen bir ödülü gerçekleşmiş, tamamlanmış bir çalışma ile kazanmış olmak 20 20 20 20
UL-GERY Gerçekleşmiş ve Yayımlanmış Çalışmalar (GERY)        
1 UA-MAKL/1,2,3; UA-KBÖL/1,2 türü bir yayın hakkında özellikle aynı konularda başkaları tarafından yayımlanmış makale 5 5 5 5
UL-FKPR Fikir Projeleri (FKPR)        
1 UL-MAKL/1,2 türü dergilerde yayımlanmış gerçekleşmemiş proje 5 5 5 5
3 MESLEKİ ve DİĞER ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ETKİNLİKLERİ        
3.1. ULUSLARARASI (UA)        
UA-PATN Patent (PATN)        
1 Patent 40 40 40 40
UA-PROJ Proje Çalışmaları (PROJ)        
1 Araştırma projeleri (bak. yönerge; açıklama) 20-30 20-30 20-30 20-30
2 Teknoloji geliştirmeye yönelik

proje çalışması (Senatoca belirlenecek kurallar çerçevesinde)

40 40 40 40
UA-UZRP Uzmanlık Raporları (UZRP)        
1 Uluslararası bir organizasyon için hazırlanmış ve yayımlanmış uzmanlık raporu 10 10 10 10
3.2. ULUSAL (UL)        
UL-PATN Patent (PATN)        
1 Patent 20 20 20 20

FB+MÜH. = Fen Bilimleri+Mühendislik
SB+İB     = Sosyal + İdari Bilimler
MİM          = Mimarlık
ST            = Sanat-Tasarım
 

 

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİNE İLİŞKİN
PUANLAMA CETVELİ

 

    FB&MÜH. SB&İB MİM ST
UL-PROJ Proje Çalışmaları (PROJ)        
1 Araştırma projeleri (bak yönerge; açıklama) 10-20 10-20 10-20 10-20
2 Teknoloji geliştirmeye yönelik

proje çalışması (Senatoca belirlenecek kurallar çerçevesinde)

30 30 30 30
3 Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, vd.Proje çalışmaları (yayımlanmış ve sonuçlanmış) 2-10 2-10 2-10 2-10
UL-UZRP  Uzmanlık Raporları (UZRP)        
1 Ulusal organizasyonlar için hazırlanmış ve yayımlanmış uzmanlık raporu (mahkeme bilirkişi raporları dışında) 3 3 3 3
UL-DANŞ Danışmanlık (DANŞ)        
1 Danışmanlık (Kamu, Sanayi, Belediye, Akademik, Bilimsel Kuruluşlar) 2 x yıl 2 x yıl 2 x yıl 2 x yıl
EĞİTİM-ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİ        
4.1. TEZ YÖNETİMİ        
UL-TZDR Sonuçlanmış Doktora/Yeterlik Tezleri(TZDR)        
1 Tek yürütücü 6 6 6 6
2 Birinci yürütücü 4 4 4 4
3 İkinci yürütücü 2 2 2 2
UL-TZYL Sonuçlanmış Yüksek Lisans Tezleri(TZYL)        
1 Tek yürütücü 3 3 3 3
2 Birinci yürütücü 2 2 2 2
3 İkinci yürütücü 1 1 1 1
4.2. DERS YÜKÜ        
UL-DYÜK Ders Yükü (DYÜK)        
1 Son iki yılda verilen derslerin her bir kredi saati/yarıyıl için 1 1 1 1
2 Yabancı dilde verilen derslerin her bir kredi saati/yarıyıl için 3 3 3 3

 

FB+MÜH. = Fen Bilimleri+Mühendislik
SB+İB     = Sosyal + İdari Bilimler
MİM          = Mimarlık
ST            = Sanat-Tasarım

 
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİNE İLİŞKİN
PUANLAMA CETVELİ

 

    FB&MÜH. SB&İB MİM ST
4.3 GELİŞME        
UL-YDER Dersler (YDER)        
1 Tümüyle yeni bir ders geliştirme (Senatoca belirlenen kurallar çerçevesinde) 6 6 6 6
2 Tümüyle yabancı dilde yeni bir ders geliştirme (Senatoca belirlenen kurallar çerçevesinde) 8 8 8 8
3 Tümüyle elektronik ortamda uzaktan eğitimi de kapsayacak şekilde internet üzerinden ders geliştirme (Senatoca belirlenen kurallar çerçevesinde) 10 10 10 10
UL-YLAB Laboratuar Uygulamalı Ders (YLAB)        
1 Tümüyle yeni bir ders ve onun laboratuar deneylerini geliştirmek 10 10 10 10
UL-PMLB Program, Merkez ya da Laboratuar (PMLB)        
1 YTÜ’de lisans, lisansüstü programı, merkez ya da laboratuar geliştirmek 5-15 5-15 5-15 5-15
UL-ÖDEĞ ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRMESİ (ÖDEĞ)        
1 Fakültenin kümülatif sıralamasında üstteki % 10 sınırı içinde olması halinde (20 puan) ya da bundan sonraki % 15 sınırı içinde olması halinde (10 puan) 10-20 10-20 10-20 10-20
ÜYELİKLER, ÖDÜLLER ve HAKEMLİK        
5.1. ULUSLARARASI (UA)        
UA-ÖDÜL Ödüller (ÖDÜL)        
1 İlgili alanlarda sürekli ve periyodik olarak verilen, jürili bilim ve sanat ödülleri 10-40 10-40 10-40 10-40
UA-ÜYEL Üyelikler (ÜYEL)        
1 Editörlük ya da bir değerlendirme kurulunda ya da bir ödül jürisinde yer almak 2-10 2-10 2-10 2-10
UA-HAKEM Hakemlikler (HAKEM)        
1 Dergi, sempozyum vb. etkinliklerin değerlendirme kurulunda yer almak 2-10 2-10 2-10 2-10
5.2. ULUSAL (UL)        
UL-ÖDÜL Ödüller (ÖDÜL)        
1 İlgili alanlarda sürekli ve periyodik olarak verilen, jürili bilim ve sanat ödülleri 5-20 5-20 5-20 5-20

 

FB+MÜH. = Fen Bilimleri+Mühendislik
SB+İB     = Sosyal + İdari Bilimler
MİM          = Mimarlık
ST            = Sanat-Tasarım
 

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİNE İLİŞKİN
PUANLAMA CETVELİ

 

    FB&MÜH. SB&İB MİM ST
UL-ÜYEL Üyelikler (ÜYEL)        
1 Editörlük ya da bir değerlendirme kurulunda ya da bir ödül jürisinde yer almak 1-5 1-5 1-5 1-5
DİĞER ETKİNLİKLER        
UL-HAKEM Hakemlikler (HAKEM)        
1 Dergi, sempozyum vb. etkinliklerin değerlendirme kurulunda yer almak 1-5 1-5 1-5 1-5
6.1 BİLİMSEL TOPLANTI/SANAT-TASARIM ORGANİZASYONLARI        
UA-BTOP ULUSLARARASI (UA)        
1 Toplantı düzenleme (BTOP) 8-20 8-20 8-20 8-20
UL-BTOP ULUSAL(UL)        
1 Toplantı düzenleme (BTOP) 4-10 4-10 4-10 4-10
SANAT-TASARIM ETKİNLİKLERİ        
7.1 GÖRÜNTÜ SANATLARI – PLASTİK SANATLAR – GELENEKSEL SANATLAR (GPSG)        
UA-GPSG ULUSLARARASI (UA)        
1 Özgün sanat eserleri, tasarımlar ya da yorum çalışmalarıyla düzenlenen uluslararası kişisel etkinlik (Bienal dahil) 20* 20
2 Uluslararası karma ve ortak etkinliklere katılmak 2* 2

 

FB+MÜH. = Fen Bilimleri+Mühendislik                                                   (*) Sanat ve/veya Tarih Bilim Dalları için
SB+İB     = Sosyal + İdari Bilimler                                                               geçerli ( asgari koşullarda yer almaz)
MİM          = Mimarlık

ST            = Sanat-Tasarım
 

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİNE İLİŞKİN
PUANLAMA CETVELİ

 

    FB&MÜH. SB&İB MİM ST
UL-GPSG ULUSAL (UL)        
1 Özgün sanat eserleri, tasarımlar ya da yorum çalışmalarıyla düzenlenen ulusal kişisel etkinlik (Bienal dahil) 10* 10
2 Ulusal karma ve ortak etkinliklere katılmak 1* 1
7.2 MÜZİK – KOMPOZİSYON (MKOM)        
UA-MKOM ULUSLARARASI (UA)        
1 Senfonik müzik, opera, bale müziği, Türk sanat müziği, müzikli oyun, oda müziği, ses ve enstrüman için çeşitli türlerde solo/eşlikli özgün eser 6-10
UL-MKOM ULUSAL (UL)        
1 Senfonik müzik, opera, bale müziği, Türk sanat müziği, müzikli oyun, oda müziği, ses ve enstrüman için çeşitli türlerde solo/eşlikli özgün eser 6-10
7.3. MÜZİK – YORUMCULUK (MYOR)        
UA-MYOR ULUSLARARASI (UA)        
1 Dalının değişik dönemlerine ait seçkin eserlerinden oluşan solo ve/veya orkestra eşlikli uluslararası etkinlik 10
UL-MYOR ULUSAL (UL)        
1 Dalının değişik dönemlerine ait seçkin eserlerinden oluşan solo ve/veya orkestra eşlikli ulusal etkinlik 6
2 Müzik kaydı (bir saatlik) 5
7.4. TÜRK SANAT VE HALK MÜZIĞI (TSHM)        
UA-TSHM ULUSLARARASI (UA)        
1 Geleneksel müzik dalının değişik dönem/yörelerine ait eserlerden oluşan geleneksel icra ve yorum teknikleri ve/veya yenilikçi, tutarlı teknik ve yorumlar 10
UL-TSHM ULUSAL (UL)        
1 Geleneksel müzik dalının değişik dönem/yörelerine ait eserlerden oluşan geleneksel icra ve yorum teknikleri ve/veya yenilikçi, tutarlı teknik ve yorumlar 6
2 Müzik kaydı (bir saatlik) 5

 

FB+MÜH. = Fen Bilimleri+Mühendislik                                                   (*) Sanat ve/veya Tarih Bilim Dalları için
SB+İB     = Sosyal + İdari Bilimler                                                               geçerli ( asgari koşullarda yer almaz)
MİM          = Mimarlık
ST            = Sanat-Tasarım
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİNE İLİŞKİN
PUANLAMA CETVELİ

 

    FB&MÜH. SB&İB MİM ST
7.5. SAHNE SANATLARI-TİYATRO KURAMI (SSTK)        
UA-SSTK ULUSLARARASI (UA)        
1 Oyun, gösteri gibi uluslararası sunuşların hazırlanması 20
2 Oyun, gösteri gibi uluslararası çalışmalarda yorum, tasarım, araştırma, yazım vb. alanlarda üretken görev almak 6
UL-SSTK ULUSAL (UL)        
1 Oyun, gösteri gibi ulusal sunuşların hazırlanması 10
2 Oyun, gösteri gibi ulusal çalışmalarda yorum, tasarım, araştırma,

yazım vb. alanlarda üretken görev almak

3
7.6. SAHNE SANATLARI – OYUNCULUK / REJİ (SSDY)        
UA-SSDY ULUSLARARASI (UA)        
1 Değişik türlerden birinde önemli rol 20
2 Önemli ve saygın tiyatrolarda oyun sahnelemek 20
UL-SSDY ULUSAL (UL)        
1 Değişik türlerden birinde önemli rol 10
2 Önemli ve saygın tiyatrolarda oyun sahnelemek 10
7.7. SAHNE SANATLARI – YORUM, DRAMATIK YAZARLIK (SYDR)        
UA-SYDR ULUSLARARASI (UA)        
1 Sahne, TV, radyo, sinema gibi dallarda dramatik metin 20
2 Oyun, gösteri gibi uluslararası çalışmalarda yorum, tasarım, araştırma, yazım vb. alanlarda üretken görev almak 6
UL-SYDR ULUSAL (UL)        
1 Sahne, TV, radyo, sinema gibi dallarda dramatik metin 10
2 Oyun, gösteri gibi ulusal çalışmalarda yorum, tasarım, araştırma, yazım vb. alanlarda üretken görev almak 3

 

FB+MÜH. = Fen Bilimleri+Mühendislik
SB+İB     = Sosyal + İdari Bilimler
MİM          = Mimarlık
ST            = Sanat-Tasarım
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİNE İLİŞKİN
PUANLAMA CETVELİ

 

    FB&MÜH. SB&İB MİM ST
7.8. SAHNE SANATLARI – SAHNE TASARIMI (STAS)        
UA-STAS ULUSLARARASI (UA)        
1 Sahne, TV oyunu, gösteri gibi alanlarda uygulanmış tasarım 20
2 Oyun, gösteri gibi çalışmalarda yorum, tasarım, araştırma, yazım vb. alanlarda üretken görev almak 6
UL-STAS ULUSAL (UL)        
1 Sahne, TV oyunu, gösteri gibi alanlarda uygulanmış tasarım 10
2 Oyun, gösteri gibi ulusal çalışmalarda yorum, tasarım, araştırma, yazım vb. alanlarda üretken görev almak 3
7.9 Sahne Sanatları – Opera Şarkıcılığı ve Rejisörlüğü (OPER)        
UA-OPER ULUSLARARASI (UA)        
1 Dalının değişik dönemlerine ait seçkin bir eserde solist veya rejisör olarak görev almak 20
UL-OPER ULUSAL (UL)        
1 Dalının değişik dönemlerine ait seçkin bir eserde solist veya rejisör olarak görev almak 10
7.10 SAHNE SANATLARI – DANS ve KOREOGRAFİ (KORE)        
UA-KORE ULUSLARARASI (UA)        
1 Seçkin kurumlarda solist olarak önemli rol almak 20
2 Koreografi alanında bir eser yayımlamak veya sahnelemek 20
3 Türk halk oyunları alanında festival vb. etkinliklerde yapımcı, yorumcu, eğitici, koreografi düzenleyici olarak görev almak 20
UL-KORE ULUSAL (UL)        
1 Seçkin kurumlarda solist olarak önemli rol almak 10
2 Koreografi alanında bir eser yayımlamak veya sahnelemek 10
3 Türk halk oyunları alanında festival vb. etkinliklerde yapımcı, yorumcu, eğitici, koreografi düzenleyici olarak görev almak 10

FB+MÜH. = Fen Bilimleri+Mühendislik
SB+İB     = Sosyal + İdari Bilimler
MİM          = Mimarlık
ST            = Sanat-Tasarım
 

 

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİNE İLİŞKİN
PUANLAMA CETVELİ

 

GENEL ÇALIŞMALAR İÇİN PUAN DAĞILIMI
Tek başına ve iki kişinin katkıda bulunduğu çalışmalar tabloda belirlenen puanları alırlar
İki kişiden fazla katkıda bulunulması halinde: 2,4xpuan/katılım sayısı
Bir kitap içinde bir bölümden fazla olursa (1+k/c)xp

k= yazar tarafından yazılmış bölüm sayısı

c= kitap içindeki toplam bölüm sayısı

FB+MÜH. = Fen Bilimleri+Mühendislik
SB+İB     = Sosyal + İdari Bilimler
MİM          = Mimarlık
ST            = Sanat-Tasarım
© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-2

 

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

 

TEMEL ALANLARA GÖRE

YARDIMCI DOÇENTLİK KADROSUNA ATANABİLME,

YARDIMCI DOÇENTLİK KADRO YENİLEME,

DOÇENTLİK KADROSUNA ATANABİLME,

TAM ZAMANLI PROFESÖRLÜK KADROSUNA YÜKSELTİLEREK ATANABİLMEK İÇİN

GEREKLİ MİNİMUM ÖLÇÜTLER

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÜHENDİSLİK TEMEL ALANLARI ATANMA ÖLÇÜTLERİ

 

ETKİNLİK TÜRÜ YARDIMCI DOÇENT KADROSU İÇİN MİNİMUM ÖLÇÜTLER DOÇENT KADROSU İÇİN MİNİMUM ÖLÇÜTLER PROFESÖR KADROSU İÇİN MİNİMUM ÖLÇÜTLER
UA Yayın Puanı 15 Puan 30 PUAN (En az 15 puanlık etkinlik doktora sonrası) 60(1) PUAN

(En az 30 Puanlık etkinlik doçentlik sonrası)

UA Yayın Sayısı UA-MAKL/1,2    2 ADET UA-MAKL/1,2   3 ADET (En az biri yardımcı doçentlik sonrası) UA-MAKL/1,2   6(1) ADET

(En az biri doçentlik sonrası)

TOPLAM PUAN 30 PUAN 60 PUAN 150 PUAN

(1) Halen YTÜ’de doçent kadrosunda görev yapan ve doçent unvanını 2002’den önce almış olanlar için 30 Puan ve 3 adet

Yardımcı Doçentlerin 3 yılda bir kadro yenileme işlemlerinde, son atanma dönemi içerisinde UA-Yayın yapmış olması ve eğitim-öğretim etkinliklerinde başarılı olması aranır. Kadro yenileme işlemlerinde bölüm kurulları kararı aranır ve gerekli görüldüğünde bilimsel jüri raporları istenir.

 

 

 

 

 

© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi


 

 

 

 

 

 

 

MİMARLIK TEMEL ALANLARI ATANMA ÖLÇÜTLERİ

 

ETKİNLİK TÜRÜ YARDIMCI DOÇENT KADROSU İÇİN MİNİMUM ÖLÇÜTLER DOÇENT KADROSU İÇİN MİNİMUM ÖLÇÜTLER PROFESÖR KADROSU İÇİN MİNİMUM ÖLÇÜTLER
Yayın Puanı (UA-UL) 15 Puan 30 PUAN (En az 15 puan doktora sonrası) 60(1) PUAN

(En az 30 puan doçentlik sonrası)

Yayın Sayısı (UA-UL) En az 1 ADET YÖK’nun doçentliğe yükseltme koşullarına ek olarak

En az 2 ADET

En az biri UA-MAKL olmak üzere 4 ADET UA Yayın(1)
TOPLAM PUAN 30 Puan 60 PUAN 150 PUAN

(1) Halen YTÜ’de doçent kadrosunda görev yapan ve doçent unvanını 2002’den önce almış olanlar için 30 Puan (en az 15 puan doçentlik sonrası olmak üzere) ve 3 adet UA yayın

Yardımcı Doçentlerin 3 yılda bir kadro yenileme işlemlerinde, son atanma dönemi içerisinde Uluslararası ve Ulusal yayınlar yapmış ve eğitim-öğretim etkinliklerinde başarılı olması aranır. Kadro yenileme işlemlerinde bölüm Kurulu kararı aranır, gerekli görülürse bilimsel jüri raporları istenir.

 

 

 

© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi

 


 

 

 

 

 

 

 

FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK TEMEL ALANI
MATEMATİK, MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ VE İSTATİSTİK BİLİM ALANLARI ATANMA ÖLÇÜTLERİ

 

ETKİNLİK TÜRÜ YARDIMCI DOÇENT KADROSU İÇİN MİNİMUM ÖLÇÜTLER DOÇENT KADROSU İÇİN MİNİMUM ÖLÇÜTLER PROFESÖR KADROSU İÇİN MİNİMUM ÖLÇÜTLER
UA Yayın Puanı 15 Puan
(UA-UL Yayın puanı)
30 PUAN (En az 15 puanlık etkinlik doktora sonrası) 60(1) PUAN

(En az 30 Puanlık etkinlik doçentlik sonrası)

UA Yayın Sayısı UA-MAKL, UL-MAKL
2 ADET

UA-MAKL/1,2   1 ADET (yardımcı doçentlik sonrası) UA-MAKL/1,2   2(1) ADET

(En az biri doçentlik sonrası)

TOPLAM PUAN 30 Puan 60 PUAN 150 PUAN

(1) Halen YTÜ’de doçent kadrosunda görev yapan ve doçent unvanını 2002’den önce almış olanlar için 30 Puan ve 1 adet

Yardımcı Doçentlerin 3 yılda bir kadro yenileme işlemlerinde, son atanma dönemi içerisinde UA-Yayın yapmış olması ve eğitim-öğretim etkinliklerinde başarılı olması aranır. Kadro yenileme işlemlerinde bölüm kurulları kararı aranır ve gerekli görüldüğünde bilimsel jüri raporları istenir.

 

 

 

 

 

© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi


 

 

 

 

 

 

 

FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK TEMEL ALANI
KİMYA, FİZİK, BİYOLOJİ BİLİM ALANLARI ATANMA ÖLÇÜTLERİ

 

ETKİNLİK TÜRÜ YARDIMCI DOÇENT KADROSU İÇİN MİNİMUM ÖLÇÜTLER DOÇENT KADROSU İÇİN MİNİMUM ÖLÇÜTLER PROFESÖR KADROSU İÇİN MİNİMUM ÖLÇÜTLER
UA Yayın Puanı 15 Puan 30 PUAN (En az 15 puanlık etkinlik doktora sonrası) 60(1) PUAN

(En az 30 Puanlık etkinlik doçentlik sonrası)

UA Yayın Sayısı UA-MAKL/1,2    2 ADET UA-MAKL/1,2   3 ADET (En az biri yardımcı doçentlik sonrası) UA-MAKL/1,2   6(1) ADET

(En az biri doçentlik sonrası)

TOPLAM PUAN 30 Puan 60 PUAN 150 PUAN

(1) Halen YTÜ’de doçent kadrosunda görev yapan ve doçent unvanını 2002’den önce almış olanlar için 30 Puan ve 3 adet

Yardımcı Doçentlerin 3 yılda bir kadro yenileme işlemlerinde, son atanma dönemi içerisinde UA-Yayın yapmış olması ve eğitim-öğretim etkinliklerinde başarılı olması aranır. Kadro yenileme işlemlerinde bölüm kurulları kararı aranır ve gerekli görüldüğünde bilimsel jüri raporları istenir.

 

 

 

 

© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EĞİTİM BİLİMLERİ VE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME TEMEL ALANI

 

ETKİNLİK TÜRÜ YARDIMCI DOÇENTLİK KADROSUNA ATANMAK İÇİN GEREKLİ MİNİMUM ÖLÇÜTLER
(UA-MAKL); (UL-MAKL) türü Ulusal ve uluslararası etkinlikler 15 Puan (SB+İB)
1(UA-UL); 3(UA-UL); 5(UA-UL) ve 6 türü etkinlikler 15 Puan
TOPLAM 30 Puan

 

Yardımcı Doçentlerin 3 yılda bir kadro yenileme işlemlerinde, son atanma dönemi içerisinde Uluslar arası ve Ulusal Yayın yapmış olması ve eğitim-öğretim etkinliklerinde başarılı olması aranır. Kadro yenileme işlemlerinde bölüm kurulları kararı aranır ve gerekli görüldüğünde bilimsel jüri raporları istenir.

 

© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi

 

 

 

 

 

 

EĞİTİM BİLİMLERİ VE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME TEMEL ALANI

 

TİPİ DOÇENTLİK KADROSU İÇİN KABUL EDİLMİŞ MİN. ÖLÇÜTLER TAM ZAMANLI PROFESÖR KADROSU İÇİN KABUL EDİLMİŞ MİN. ÖLÇÜTLER
1 (UA) türü uluslararası etkinlikler 30 Puan (En az 12 puan doktora çalışması sonrası geliştirilmiş olmalı) 60 Puan[1]
(UA-MAKL/)  1,2,3
türü dergilerden makale sayısı
1 2 (En az 1 adedi doçentlik unvanı alındıktan sonra)
Uluslararası ve ulusal türü etkinlikler 15 Puan(En az 8 puan, doktora çalışması sonrası gerçekleştirilmiş olmalı) 30 Puan
(UL-MAKL/ 1,2 
türü dergilerdeki makale sayısı
2 4 (En az 2 adedi doçentlik unvanı alındıktan sonra)
TOPLAM 60 Puan 150 Puan

 

 

 

© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FİLOLOJİ TEMEL ALANI

 

ETKİNLİK TÜRÜ YARDIMCI DOÇENTLİK KADROSUNA ATANMAK İÇİN GEREKLİ MİNİMUM ÖLÇÜTLER
(UA-MAKL); (UA-KBÖL); (UA-KYAZ); (UA-KEDT); (UA-BİLD); (UA-ATIF) ve (UA-ELEŞ) türü uluslararası etkinlikler 15 Puan (SB+İB)
1(UA-UL); 3(UA-UL); 5(UA-UL) ve 6 türü etkinlikler 15 Puan
TOPLAM 30 Puan

 

Yardımcı Doçentlerin 3 yılda bir kadro yenileme işlemlerinde, son atanma dönemi içerisinde Uluslar arası yayın yapmış olması ve eğitim-öğretim etkinliklerinde başarılı olması aranır. Kadro yenileme işlemlerinde bölüm kurulları kararı aranır ve gerekli görüldüğünde bilimsel jüri raporları istenir.

 

 

 

 

© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi

 

 

 

 

 

 

 

 

FİLOLOJİ TEMEL ALANI

 

TİPİ DOÇENTLİK KADROSU İÇİN KABUL EDİLMİŞ MİN. ÖLÇÜTLER TAM ZAMANLI PROFESÖR KADROSU İÇİN KABUL EDİLMİŞ MİN. ÖLÇÜTLER
1 (UA) türü uluslararası etkinlikler 30 PUAN (En az 12 puan doktora çalışması sonrası geliştirilmiş olmalı) 60 Puan1
UA-MAKL, UA-KBÖL, UA-KYAZ, AU-KEDT türü yayın 2 6 (En az 1 adedi doçentlik unvanı alındıktan sonra)
UA-KYAZ, UL-KYAZ 1 2 (Bir adedi doçentlik unvanını aldıktan sonra)
TOPLAM 60 Puan 150 Puan

[1] YTÜ de doçent kadrosunda görev yapan ve doçent unvanını 2002 den önce almış olanlar için 30 puan
© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUKUK TEMEL ALANI

 

ETKİNLİK TÜRÜ YARDIMCI DOÇENTLİK KADROSUNA ATANMAK İÇİN GEREKLİ MİNİMUM ÖLÇÜTLER
(UA-MAKL); (UL-MAKL) türü yayınlar ve ulusal ve uluslararası etkinlikler 15 Puan (SB+İB)
1(UA-UL); 3(UA-UL); 5(UA-UL); ve 6 türü etkinlikler 15 Puan
TOPLAM 30 Puan

Yardımcı Doçentlerin 3 yılda bir kadro yenileme işlemlerinde, son atanma dönemi içerisinde Uluslar arası ve Ulusal Yayın yapmış olması ve eğitim-öğretim etkinliklerinde başarılı olması aranır. Kadro yenileme işlemlerinde bölüm kurulları kararı aranır ve gerekli görüldüğünde bilimsel jüri raporları istenir.

 

© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUKUK TEMEL ALANI

 

TİPİ DOÇENTLİK KADROSU İÇİN KABUL EDİLMİŞ MİN. ÖLÇÜTLER TAM ZAMANLI PROFESÖR KADROSU İÇİN KABUL EDİLMİŞ MİN. ÖLÇÜTLER
1 (UA) türü uluslararası etkinlikler 30 Puan (En az 12 puan doktora çalışması sonrası geliştirilmiş olmalı) 60 Puan1
(UA-MAKL)  (UL-MAKL)
türü  makale sayısı
3 6 (En az 2 adedi doçentlik unvanı alındıktan sonra)
(UA-KYAZ) (UL-KYAZ) l türü etkinlikler 1         2 (Bir tanesi doçentlik sonrası çalışmalardan

kaynaklanmak üzere)

TOPLAM 60 Puan 150 Puan

[1] YTÜ de doçent kadrosunda görev yapan ve doçent unvanını 2002 den önce almış olanlar için 30 puan

 

 

 

 

© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER TEMEL ALANI

 

ETKİNLİK TÜRÜ YARDIMCI DOÇENTLİK KADROSUNA ATANMAK İÇİN GEREKLİ MİNİMUM ÖLÇÜTLER
Ulusal ve uluslararası etkinlikler
(UA-MAKL) ya da (UL-MAKL) türü yayınlar
15 Puan (SB+İB)
1(UA-UL); 3 (UA-UL); 5(UA-UL); 6 türü etkinlikler 15 Puan
TOPLAM 30 Puan

 

Yardımcı Doçentlerin 3 yılda bir kadro yenileme işlemlerinde, son atanma dönemi içerisinde Uluslar arası ve Ulusal Yayın yapmış olması ve eğitim-öğretim etkinliklerinde başarılı olması aranır. Kadro yenileme işlemlerinde bölüm kurulları kararı aranır ve gerekli görüldüğünde bilimsel jüri raporları istenir.

 

© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi

 

 

 

 

 

 

SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER TEMEL ALANI

 

TİPİ DOÇENTLİK KADROSU İÇİN KABUL EDİLMİŞ MİN. ÖLÇÜTLER TAM ZAMANLI PROFESÖR KADROSU İÇİN KABUL EDİLMİŞ MİN. ÖLÇÜTLER
Uluslararası ya da ulusal etkinlikler (UA-MAKL); 30 Puan (En az 12 puan doktora çalışması sonrası geliştirilmiş olmalı) 60 Puan1
(UA-MAKL/1,2,3) türü dergilerde yayınlanmış makale sayısı 1 2 (En az 1 adedi doçentlik unvanı alındıktan sonra)
Ulusal etkinlikler:
(UL-MAKL); (UL-KBÖL); (UL-KYAZ); (UL-BİLD); (UL-KSUN); (UL-BEDT); (UL-KÇEV); (UL-MÇEV); (UL-ATIF); (UL-ELEŞ)
15 Puan (En az 8 puan, doktora çalışması sonrası gerçekleştirilmiş olmalı) 30 Puan
(UL-MAKL/2) ya da
(UL-MAKL/3) türü dergilerdeki makale sayısı
1 2 (En az 1 adedi doçentlik unvanı alındıktan sonra)
(UA-KYAZ) ya da
(UL-KYAZ) türü yayınların sayısı
1 2(Bir adedi doçentlik unvanı alındıktan sonra)
Uluslararası ve ulusal etkinlikler 1 (UA-UL) 45 Puan 90 Puan
TOPLAM 60 Puan 150 Puan

____________
1 YTÜ de doçent kadrosunda görev yapan ve doçent unvanını 2002 den önce almış olanlar için 30 puan.

 

 

 

© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi

 

 

 

 

 

GÜZEL SANATLAR TEMEL ALANLARI ATANMA ÖLÇÜTLERİ

 

ETKİNLİK TÜRÜ YARDIMCI DOÇENT KADROSU İÇİN MİNİMUM ÖLÇÜTLER DOÇENT KADROSU İÇİN MİNİMUM ÖLÇÜTLER PROFESÖR KADROSU İÇİN MİNİMUM ÖLÇÜTLER
(UA-UL) yayın ve/veya 7(UA-UL) türü sanat-tasarım etkinlikleri 15 Puan 30 PUAN (En az 15 puanlık etkinlik doktora/yeterlik sonrası) 60(1) PUAN

(En az 30 Puanlık etkinlik doçentlik sonrası)

TOPLAM PUAN 30 Puan 60 PUAN 150 PUAN

(1) Halen YTÜ’de doçent kadrosunda görev yapan ve doçent unvanını 2002’den önce almış olanlar için 30 Puan.

Yardımcı Doçentlerin 3 yılda bir kadro yenileme işlemlerinde, son atanma dönemi içerisinde (UA-UL)Yayınlardan ve 7(UA-UL) sanat-tasarım etkinliklerinden en az 9 puan almış olması ve eğitim-öğretim etkinliklerinde başarılı olması aranır. Kadro yenileme işlemlerinde bölüm kurulları kararı aranır ve gerekli görüldüğünde jüri raporları istenir.

© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi


 

 

 

 

 

 

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

TEMEL ALANLARA GÖRE

YARDIMCI DOÇENTLİK KADROSUNA YÜKSELTME VE ATAMA İÇİN ASGARİ KOŞULLARIN SAĞLANDIĞINA İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU

DOÇENTLİK KADROSUNA ATAMA İÇİN ASGARİ KOŞULLARIN SAĞLANDIĞINA İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU

PROFESÖRLÜK KADROSUNA YÜKSELTME VE ATAMA İÇİN ASGARİ KOŞULLARIN SAĞLANDIĞINA İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU

 

 

MÜHENDİSLİK TEMEL ALANI

YARDIMCI DOÇENTLİK KADROSUNA YÜKSELTME VE ATAMA İÇİN
ASGARİ KOŞULLARIN SAĞLANDIĞINA İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU

ASGARİ KOŞULLARA1 UYGUNLUK

Başvuru Koşulları
İçerik gizle

Eser No2

1) Başvurulan yardımcı doçentlik bilim alanı ile ilgili ve adayın yaptığı lisansüstü tez(ler)den üretilmiş bir uluslararası. Yayın (UA-MAK, UA-BİLD).  
2) Başvurulan yardımcı doçentlik bilim alanı ile ilgili ve SCI-Expanded veya SSCIkapsamındaki dergilerde yayımlanmış ve adayın ilk üç yazar içinde yer aldığıbirözgün makale (editöre mektup, özet, derleme ve kitap kritiği hariç) UA-MAKL/1,2.  

Yukarıdaki 1 ve 2  nolu eserlerim, başvurduğum yardımcı doçentlik alanı ile İLGİLİ olup asgari başvuru koşullarını yukarıdaki eser(ler)imle SAĞLAMAKTAYIM.

Sunduğum çalışmaların, bilgilerin doğruluğunu Etik Kurallara uygun olduğunu beyan ve kabul ederim.
İmza: _________________________ Tarih: _________________________
Eklenecek Belgeler:

A. Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir eserin orijinali ya da fotokopisi,
B. Uluslararası endeksler tarafından taranan hakemli dergilerde yayıma kesin olarak kabul edilmiş ancak henüz basılmamış eserler için editör tarafından gönderilen kabul mektubunun aslı,
C. Bilimsel kitabın kapak sayfası ile yayınevinin ve basım tarihinin belirtildiği sayfanın fotokopisi.

__________________
1   Asgari koşullara ek olarak, Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu’nca 10.07.2008 tarih ve 2008/09 sayılı toplantısında kabul edilen asgari koşullar, “YTÜ Akademik Yükseltilme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esaslar Yönergesi”nde ve eklerinde belirtilmiştir.
2  Özgeçmiş ve Eserler Listesindeki numaralar yazılacaktır.
© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi

 

 

 

MÜHENDİSLİK TEMEL ALANI

DOÇENTLİK KADROSUNA ATAMA İÇİN
ASGARİ KOŞULLARIN SAĞLANDIĞINA İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU

ASGARİ KOŞULLARA1 UYGUNLUK

Başvuru Koşulları

Eser No2

Başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili ve en az biri yardımcı doçentlik sonrası (yardımcı doçent unvanı almamış olanlar için doktora sonrası)olmak üzere SCI-Expanded veya SSCI kapsamındaki dergilerde toplam en az üç özgün makale (editöre mektup, özet, derleme ve kitap kritiği hariç) yayımlamış olmak. Bu makalelerden, adayın yaptığı lisansüstü tez(ler)den üretilmemiş en az birini, SCI-Expanded kapsamındaki dergilerde başlıca yazar olarak yayımlamış olmak.

Aday, temel alanla ilgili 1 (bir) bilim alanını, Anahtar Sözcük tablolarından ise en az 2 (iki) en fazla 4 (dört) anahtar sözcüğü başvuru formunda belirtmelidir.

 

Yukarıdaki eserlerim, başvurduğum doçentlik alanı ile İLGİLİ olup başlıca yazar olduğum en az birilisansüstü tez(ler)imden ÜRETİLMEMİŞTİR. Asgari başvuru koşullarını yukarıdaki eser(ler)imle SAĞLAMAKTAYIM.

Sunduğum çalışmaların, bilgilerin doğruluğunu Etik Kurallara uygun olduğunu beyan ve kabul ederim.

İmza: _________________________ Tarih: _________________________
Eklenecek Belgeler:

A. Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir eserin orijinali ya da fotokopisi,
B. Uluslararası endeksler tarafından taranan hakemli dergilerde yayıma kesin olarak kabul edilmiş ancak henüz basılmamış eserler için editör tarafından gönderilen kabul mektubunun aslı,
C. Bilimsel kitabın kapak sayfası ile yayınevinin ve basım tarihinin belirtildiği sayfanın fotokopisi.
______________
1   Asgari koşullara ek olarak, Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu’nca 10.07.2008 tarih ve 2008/09 sayılı toplantısında kabul edilen asgari koşullar, “YTÜ Akademik Yükseltilme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esaslar Yönergesi”nde ve eklerinde belirtilmiştir.
2  Özgeçmiş ve Eserler Listesindeki numaralar yazılacaktır.
© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi

 

 

 

MÜHENDİSLİK TEMEL ALANI

PROFESÖRLÜK KADROSUNA YÜKSELTME VE ATAMA İÇİN
ASGARİ KOŞULLARIN SAĞLANDIĞINA İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU
ASGARİ KOŞULLARA1 UYGUNLUK

Başvuru Koşulları

Eser No2

Başvurulan profesörlük bilim alanı ile ilgili en az biri doçent unvanı aldıktan sonra SCI-Expanded veya SSCI kapsamındaki dergilerde toplam en az altı(1) özgün makale (editöre mektup, özet, derleme ve kitap kritiği hariç) yayımlamış olmak

Aday, temel alanla ilgili 1 (bir) bilim alanını, Anahtar Sözcük tablolarından ise en az 2 (iki) en fazla 4 (dört) anahtar sözcüğü başvuru formunda belirtmelidir

 

(1) Halen YTÜ’de doçent kadrosunda görev yapan ve doçent unvanını 2002’den önce almış olanlar için en az üç özgün makale

Asgari başvuru koşullarını yukarıdaki eser(ler)imle SAĞLAMAKTAYIM.

Sunduğum çalışmaların, bilgilerin doğruluğunu Etik Kurallara uygun olduğunu beyan ve kabul ederim.

İmza: _________________________ Tarih: _________________________

Eklenecek Belgeler:

 1. Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir eserin orijinali ya da fotokopisi,
 2. Uluslararası endeksler tarafından taranan hakemli dergilerde yayıma kesin olarak kabul edilmiş ancak henüz basılmamış eserler için editör tarafından gönderilen kabul mektubunun aslı,

Bilimsel kitabın kapak sayfası ile yayınevinin ve basım tarihinin belirtildiği sayfanın fotokopisi.
_______________
1   Asgari koşullara ek olarak, Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu’nca 10.07.2008 tarih ve 2008/09 sayılı toplantısında kabul edilen asgari koşullar, “YTÜ Akademik Yükseltilme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esaslar Yönergesi”nde ve eklerinde belirtilmiştir.
2  Özgeçmiş ve Eserler Listesindeki numaralar yazılacaktır.
© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi

 

 


MİMARLIK TEMEL ALANI

YARDIMCI DOÇENTLİK KADROSUNA YÜKSELTME VE ATAMA İÇİN

ASGARİ KOŞULLARIN SAĞLANDIĞINA İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU

ASGARİ KOŞULLARA1 UYGUNLUK

Başvuru Koşulları

Eser No2

1) Başvurulan yardımcı doçentlik bilim alanı ile ilgili ve adayın yaptığı lisansüstü tez(ler)den üretilmiş bir uluslararası-ulusal yayın (UA-UL-MAK, UABİLD)  
2) Aşağıdaki koşullardan birini gerçekleştirmiş olmak

                a) Başvurulan yardımcı doçentlik bilim alanı ile ilgili ulusal ya da uluslar arası dergilerde* ilk üç yazardan biri olarak, bir özgün makale (editöre mektup, özet, kitap kritiği, teknik not ve tartışma hariç) yayınlanmış olmak, veya

                b) Başvurulan yardımcı doçentlik bilim alanı ile ilgili ilk üç yazardan biri olarak, iki UA Bildiri sunmuş-yayınlamış olmak, veya

                c) Başvurulan yardımcı doçentlik bilim alanı ile ilgili ilk üç yazardan biri olarak bir UA Bildiri sunmuş-yayınlamış olmak ve bunun yanı sıra aşağıdaki seçeneklerden birini yapmış olmak.

c.1) Geçerli yasa, yönetmelik ve esaslar çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (Meslek Odaları, Yerel Yönetimler, Bakanlıklar, Uluslararası Kuruluşlar) tarafından düzenlenen, planlama, mimari proje, kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari, endüstri ürünleri tasarımı düzeyinde, herhangi bir yarışmada (öğrenci yarışmaları hariç) jüri üyeliği yapmış olmak veya

c.2) Geçerli yasa, yönetmelik ve esaslar çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (Meslek Odaları, Yerel Yönetimler, Bakanlıklar, Uluslararası Kuruluşlar) tarafından düzenlenen, planlama, mimari proje, kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı düzeyinde, herhangi bir yarışmada (öğrenci yarışmaları hariç) tek ya da ekip içinde, derece / mansiyon (satın alma dahil) almış olmak, veya

c.3) Geçerli yasa, yönetmelik ve esaslar çerçevesinde; Döner Sermaye veya üniversiteye bağlı kuruluşlar aracılığı ile özgün bir fikir, ön tasarım ya da uygulama projesi yaparak yayınlamış olmak

koşulları aranır.

(*)     Uluslararası veya ulusal hakemli ve sürekli dergiler (Sunulacak Liste kapsamında)

 
 Alan İndeksleri (Mimarlık Temel Alanı için)
“ISI Master List” in kapsadığı tüm alan indeksler                          Architectural Publications Index API,
Architectural Periodicals Index,                                                         Art Index, AI                                                              Design and Applied Arts Index (DAAI)
Aday, Tablo 8’den 1 (bir) bilim alanını,  Anahtar Sözcük tablolarından ise en az 2 (iki) anahtar sözcüğü başvuru formunda belirtmelidir.

Uluslar arası hakemli ve sürekli dergiler

 

 

Asgari başvuru koşullarını yukarıdaki eser(ler)imle SAĞLAMAKTAYIM.  Sunduğum çalışmaların, bilgilerin doğruluğunu Etik Kurallara uygun olduğunu beyan ve kabul ederim.
 

İmza: _________________________ Tarih: _________________________
Eklenecek Belgeler:

A.Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir eserin orijinali ya da fotokopisi,
B. Uluslararası endeksler tarafından taranan hakemli dergilerde yayıma kesin olarak kabul edilmiş ancak henüz basılmamış eserler için editör tarafından gönderilen kabul mektubunun aslı,
C. Bilimsel kitabın kapak sayfası ile yayınevinin ve basım tarihinin belirtildiği sayfanın fotokopisi.
________________

1   Asgari koşullara ek olarak, Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu’nca 10.07.2008 tarih ve 2008/09 sayılı toplantısında kabul edilen asgari koşullar, “YTÜ Akademik Yükseltilme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esaslar Yönergesi”nde ve eklerinde belirtilmiştir.
2  Özgeçmiş ve Eserler Listesindeki numaralar yazılacaktır.
© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MİMARLIK TEMEL ALANI

DOÇENTLİK KADROSUNA YÜKSELTME VE ATAMA İÇİN
ASGARİ KOŞULLARIN SAĞLANDIĞINA İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU

ASGARİ KOŞULLARA1 UYGUNLUK

Başvuru Koşulları

Eser No2

Doçentlik kadrosuna yükseltilip atanabilmek için YÖK’nun doçentliğe yükseltme koşullarına ve Madde 6’te belirtilen

ön koşula ek olarak;

 
1) En az biridoktora sonrası çalışmalardan kaynaklanmak üzere, (editöre mektup, özet, kitap kritiği, teknik not ve tartışma hariç), UA-MAKL*, UA-KBÖL, UA-KYAZ, UA-KEDT ve UA-BİL türlerinden herhangi birinde olmak üzere en az iki ilave yayını olmak,

(*)   Uluslararası veya ulusal hakemli ve sürekli dergiler (Sunulacak liste kapsamında)

 
2) Uygulama alanında aşağıdaki çalışmalardan en az birini yerine getirmiş olmak,

 a) Geçerli yasa, yönetmelik ve esaslar çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (Meslek Odaları, Yerel Yönetimler, Bakanlıklar, Uluslararası Kuruluşlar) tarafından düzenlenen, planlama, mimari proje, kentsel tasarım, peyzsaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı düzeyinde, herhangi bir yarışmada (öğrenci yarışmaları hariç) jüri üyeliği yapmış olmak,

b) Geçerli yasa, yönetmelik ve esaslar çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (Meslek Odaları, Yerel Yönetimler, Bakanlıklar, Uluslararası Kuruluşlar) tarafından düzenlenen, planlama, mimari proje, kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı düzeyinde, herhangi bir yarışmada (öğrenci yarışmaları hariç) tek ya da ekip içinde, derece / mansiyon (satın alma dahil) almış olmak,

 c) Geçerli yasa, yönetmelik ve esaslar çerçevesinde; Döner Sermaye veya üniversiteye bağlı kuruluşlar aracılığı ile özgün bir fikir, ön tasarım ya da uygulama projesi yaparak yayınlamış olmak.

d) Ancak, kuram ya da teknoloji (planlama, tarih, malzeme, konstrüksiyon, maliyet–ekonomi vb.) ağırlıklı alanlarda başvuru yapanlarda bu şart aranmaz. Bunun yerine, birinci maddede yer alan koşullarda bir yayın yapmış olmak,

3) Eğitim alanında aşağıdaki çalışmalardan en az birini yerine getirmiş olmak**,

 a) Bir tasarım atölyesi yönetmiş olmak, bu atölyenin ürünlerini sergilemiş ya da makale-bildiri düzeyinde yayımlamış olmak,

 b) Eğitime yönelik laboratuar, atölye ve benzeri organizasyon kurmuş ve bunu tanıtmak amacıyla makale düzeyinde yayımlamış olmak,

 c) Eğitime yönelik ulusal veya uluslar arası bir atölye ya da yaz okulu benzeri bir çalışma düzenlemiş olmak,

 d) Eğitim amacıyla lisans veya yüksek lisans derslere yardımcı ders notu veya elektronik ortamda ders malzemesi hazırlamış olmak (ders notlarının veya elektronik ortamdaki ürünlerin ilgili kurullarca kabul edilmiş olması koşulu aranacaktır)

koşulları aranır.

(**)   Üniversite dışından yapılacak başvurularda, eğitim alanında yapılması gereken çalışmalar yerine 1. veya 2. Maddelerde yer alan koşullardan enaz birinde bir ilave çalışma yapmış olmak koşulu aranır.

 
Alan İndeksleri (Mimarlık Temel Alanı için)
“ISI Master List” in kapsadığı tüm alan indeksler                          Architectural Publications Index API,
Architectural Periodicals Index,                                                         Art Index, AI                                                              Design and Applied Arts Index (DAAI)
Aday, Tablo 8’den 1 (bir) bilim alanını,  Anahtar Sözcük tablolarından ise en az 2 (iki) anahtar sözcüğü başvuru formunda belirtmelidir.

Uluslar arası hakemli ve sürekli dergiler

 

 

Asgari başvuru koşullarını yukarıdaki eser(ler)imle SAĞLAMAKTAYIM.  Sunduğum çalışmaların, bilgilerin doğruluğunu Etik Kurallara uygun olduğunu beyan ve kabul ederim.

 

İmza: _________________________ Tarih: _________________________
Eklenecek Belgeler:

A.Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir eserin orijinali ya da fotokopisi,
B. Uluslararası endeksler tarafından taranan hakemli dergilerde yayıma kesin olarak kabul edilmiş ancak henüz basılmamış eserler için editör tarafından gönderilen kabul mektubunun aslı,
C. Bilimsel kitabın kapak sayfası ile yayınevinin ve basım tarihinin belirtildiği sayfanın fotokopisi.

________________

1   Asgari koşullara ek olarak, Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu’nca 10.07.2008 tarih ve 2008/09 sayılı toplantısında kabul edilen asgari koşullar, “YTÜ Akademik Yükseltilme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esaslar Yönergesi”nde ve eklerinde belirtilmiştir.
2  Özgeçmiş ve Eserler Listesindeki numaralar yazılacaktır.
© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi

 

 

 

MİMARLIK TEMEL ALANI

PROFESÖRLÜK KADROSUNA YÜKSELTME VE ATAMA İÇİN
ASGARİ KOŞULLARIN SAĞLANDIĞINA İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU

ASGARİ KOŞULLARA1 UYGUNLUK

Başvuru Koşulları

Eser No2

Profesörlük kadrosuna yükseltilip atanabilmek için Madde 7’de belirtilen ön koşula ek olarak;  
  1) Doçentlik unvanını aldıktan sonraki çalışmalardan kaynaklanan, en az biri UA-MAKL olmak üzere, (editöre mektup, özet, kitap kritiği, teknik not ve tartışma hariç), UA-MAKL, UA-KBÖL, UA-KYAZ, UA-KEDT, UA-BİL türünden en az dört yayını olmak(1),  
  2) Uygulama alanında, en az biri doçentlik sonrası çalışmalardan kaynaklanan ve aşağıdaki gruplarda yer alan konulardan en az iki çalışma yapmış olmak,

            a) Geçerli yasa, yönetmelik ve esaslar çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (Meslek Odaları, Yerel Yönetimler, Bakanlıklar, Uluslararası Kuruluşlar) tarafından düzenlenen, planlama, mimari proje, kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı düzeyinde, herhangi bir yarışmada (öğrenci yarışmaları hariç) jüri üyeliği yapmış veya tek ya da ekip içinde, derece / mansiyon (satın alma dahil) almış olmak,

             b) Geçerli yasa, yönetmelik ve esaslar çerçevesinde; Döner Sermaye veya üniversiteye bağlı kuruluşlar aracılığı ile özgün bir fikir, ön tasarım ya da uygulama projesi yaparak yayımlamış olmak.

c) Ancak, kuram ya da teknoloji (planlama, tarih, malzeme, konstrüksiyon, maliyet–ekonomi vb.) ağırlıklı alanlarda başvuru yapanlarda bu şart aranmaz. Bunun yerine, birinci maddede yer alan koşullarda bir yayın yapmış olmak,

 
3) Eğitim alanında, en az biri doçentlik sonrası çalışmalardan kaynaklanmak üzere aşağıdaki maddelerden en az ikisini yerine getirmiş olmak**,

          a) Bir tasarım atölyesi yönetmiş olmak, bu atölyenin ürünlerini sergilemiş ya da makale-bildiri düzeyinde yayımlamış olmak,

          b) Eğitime yönelik laboratuar, atölye ve benzeri organizasyon kurmuş ve bunu tanıtmak amacıyla makale düzeyinde yayımlamış olmak,

          c) Eğitime yönelik ulusal veya uluslar arası bir atölye ya da yaz okulu benzeri bir çalışma düzenlemiş olmak,

          d) Eğitim amacıyla lisans veya yüksek lisans derslere yardımcı ders notu veya elektronik ortamda ders malzemesi hazırlamış olmak (ders notlarının veya elektronik ortamdaki ürünlerin ilgili kurullarca kabul edilmiş olması koşulu aranacaktır)

koşulları aranır.

(**)   Üniversite dışından yapılacak başvurularda, eğitim alanında yapılması gereken çalışmalar yerine 1.  veya 2. maddelerde yer alan koşullardan en az birinde bir ilave çalışma yapmış olmak koşulu aranır.

 
Alan İndeksleri (Mimarlık Temel Alanı için)
“ISI Master List” in kapsadığı tüm alan indeksler                          Architectural Publications Index API,
Architectural Periodicals Index,                                                         Art Index, AI                                                              Design and Applied Arts Index (DAAI)
Aday, Tablo 8’den 1 (bir) bilim alanını, Anahtar Sözcük tablolarından ise en az 2 (iki) anahtar sözcüğü başvuru formunda belirtmelidir.

Uluslar arası hakemli ve sürekli dergiler

 

 

(1) Halen YTÜ’de doçent kadrosunda görev yapan ve doçent unvanını 2002’den önce almış olanlar için en az üç uluslararası yayın

 

Asgari başvuru koşullarını yukarıdaki eser(ler)imle SAĞLAMAKTAYIM.  Sunduğum çalışmaların, bilgilerin doğruluğunu Etik Kurallara uygun olduğunu beyan ve kabul ederim.
 

İmza: _________________________ Tarih: _________________________
Eklenecek Belgeler:

A.Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir eserin orijinali ya da fotokopisi,
B. Uluslararası endeksler tarafından taranan hakemli dergilerde yayıma kesin olarak kabul edilmiş ancak henüz basılmamış eserler için editör tarafından gönderilen kabul mektubunun aslı,
C. Bilimsel kitabın kapak sayfası ile yayınevinin ve basım tarihinin belirtildiği sayfanın fotokopisi.
________________

1   Asgari koşullara ek olarak, Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu’nca 10.07.2008 tarih ve 2008/09 sayılı toplantısında kabul edilen asgari koşullar, “YTÜ Akademik Yükseltilme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esaslar Yönergesi”nde ve eklerinde belirtilmiştir.
2  Özgeçmiş ve Eserler Listesindeki numaralar yazılacaktır.
© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi

 

 

FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK TEMEL ALANI
MATEMATİK, MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ VE İSTATİSTİK BİLİM ALANLARI ATANMA ÖLÇÜTLERİ

YARDIMCI DOÇENTLİK KADROSUNA YÜKSELTME VE ATAMA İÇİN
ASGARİ KOŞULLARIN SAĞLANDIĞINA İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU

ASGARİ KOŞULLARA1 UYGUNLUK

Başvuru Koşulları

Eser No2

1) Başvurulan yardımcı doçentlik bilim alanı ile ilgili ve adayın yaptığı lisansüstü tez(ler)den üretilmiş bir uluslararası-ulusal yayın (UA-UL-MAK, UABİLD)  
2) Başvurulan yardımcı doçentlik bilim alanı ile ilgili dergilerde yayımlanmış ve adayın ilk üç yazar içinde yer aldığı bir özgün makale (editöre mektup, özet, derleme ve kitap kritiği hariç) UA-MAKL, UL-MAKL  

Yukarıdaki 1 ve 2 nolu eserlerim, başvurduğum yardımcı doçentlik alanı ile İLGİLİ olupasgari başvuru koşullarını yukarıdaki eser(ler)imle SAĞLAMAKTAYIM

Sunduğum çalışmaların, bilgilerin doğruluğunu Etik Kurallara uygun olduğunu beyan ve kabul ederim.

İmza: _________________________ Tarih: _________________________

Eklenecek Belgeler:

A. Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir eserin orijinali ya da fotokopisi,
B. Uluslararası endeksler tarafından taranan hakemli dergilerde yayıma kesin olarak kabul edilmiş ancak henüz basılmamış eserler için editör tarafından gönderilen kabul mektubunun aslı,
C. Bilimsel kitabın kapak sayfası ile yayınevinin ve basım tarihinin belirtildiği sayfanın fotokopisi.

__________________
1   Asgari koşullara ek olarak, Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu’nca 10.07.2008 tarih ve 2008/09 sayılı toplantısında kabul edilen asgari koşullar, “YTÜ Akademik Yükseltilme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esaslar Yönergesi”nde ve eklerinde belirtilmiştir.
2  Özgeçmiş ve Eserler Listesindeki numaralar yazılacaktır.
© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi

 

 

 

FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK TEMEL ALANI
MATEMATİK, MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ VE İSTATİSTİK BİLİM ALANLARI ATANMA ÖLÇÜTLERİ

DOÇENTLİK KADROSUNA ATAMA İÇİN
ASGARİ KOŞULLARIN SAĞLANDIĞINA İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU

ASGARİ KOŞULLARA1 UYGUNLUK

Başvuru Koşulları

Eser No2

Başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili ve yardımcı doçentlik sonrası (yardımcı doçent unvanı almamış olanlar için doktora sonrası)olmak üzere SCI-Expanded veya SSCI kapsamındaki dergilerde toplam bir özgün makale (editöre mektup, özet, derleme ve kitap kritiği hariç) yayımlamış olmak. Bu makale(ler)den, adayın yaptığı lisansüstü tez(ler)den üretilmemiş birini, SCI-Expanded kapsamındaki dergilerde başlıca yazar olarak yayımlamış olmak.

Aday, temel alanla ilgili 1 (bir) bilim alanını, Anahtar Sözcük tablolarından ise en az 2 (iki) en fazla 4 (dört) anahtar sözcüğü başvuru formunda belirtmelidir.

 

Yukarıdaki eser(ler)im, başvurduğum doçentlik alanı ile İLGİLİ olup başlıca yazar olduğum birilisansüstü tez(ler)imden ÜRETİLMEMİŞTİR. Asgari başvuru koşullarını yukarıdaki eser(ler)imle SAĞLAMAKTAYIM.

Sunduğum çalışmaların, bilgilerin doğruluğunu Etik Kurallara uygun olduğunu beyan ve kabul ederim.

İmza: _________________________ Tarih: _________________________

Eklenecek Belgeler:

A. Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir eserin orijinali ya da fotokopisi,
B. Uluslararası endeksler tarafından taranan hakemli dergilerde yayıma kesin olarak kabul edilmiş ancak henüz basılmamış eserler için editör tarafından gönderilen kabul mektubunun aslı,
C. Bilimsel kitabın kapak sayfası ile yayınevinin ve basım tarihinin belirtildiği sayfanın fotokopisi.
______________
1   Asgari koşullara ek olarak, Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu’nca 10.07.2008 tarih ve 2008/09 sayılı toplantısında kabul edilen asgari koşullar, “YTÜ Akademik Yükseltilme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esaslar Yönergesi”nde ve eklerinde belirtilmiştir.
2  Özgeçmiş ve Eserler Listesindeki numaralar yazılacaktır.
© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi

 

 

 

FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK TEMEL ALANI
MATEMATİK, METEMATİK MÜHENDİSLİĞİ VE İSTATİSTİK ALANLARI ATANMA ÖLÇÜTLERİ

PROFESÖRLÜK KADROSUNA YÜKSELTME VE ATAMA İÇİN
ASGARİ KOŞULLARIN SAĞLANDIĞINA İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU
ASGARİ KOŞULLARA1 UYGUNLUK

Başvuru Koşulları

Eser No2

Başvurulan profesörlük bilim alanı ile ilgili en az biri doçent unvanı aldıktan sonra SCI-Expanded veya SSCI kapsamındaki dergilerde toplam en az iki özgün makale (editöre mektup, özet, derleme ve kitap kritiği hariç) yayımlamış olmak.

Aday, temel alanla ilgili 1 (bir) bilim alanını, Anahtar Sözcük tablolarından ise en az 2 (iki) en fazla 4 (dört) anahtar sözcüğü başvuru formunda belirtmelidir.

 

Asgari başvuru koşullarını yukarıdaki eser(ler)imle SAĞLAMAKTAYIM

Sunduğum çalışmaların, bilgilerin doğruluğunu Etik Kurallara uygun olduğunu beyan ve kabul ederim.
İmza: _________________________ Tarih: _________________________

Eklenecek Belgeler:

A. Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir eserin orijinali ya da fotokopisi,
B. Uluslararası endeksler tarafından taranan hakemli dergilerde yayıma kesin olarak kabul edilmiş ancak henüz basılmamış eserler için editör tarafından gönderilen kabul mektubunun aslı,
C. Bilimsel kitabın kapak sayfası ile yayınevinin ve basım tarihinin belirtildiği sayfanın fotokopisi.
_______________
1   Asgari koşullara ek olarak, Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu’nca 10.07.2008 tarih ve 2008/09 sayılı toplantısında kabul edilen asgari koşullar, “YTÜ Akademik Yükseltilme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esaslar Yönergesi”nde ve eklerinde belirtilmiştir.
2  Özgeçmiş ve Eserler Listesindeki numaralar yazılacaktır.
© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi

 

 

 

FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK TEMEL ALANI
KİMYA, FİZİK, BİYOLOJİ BİLİM ALANLARI ATANMA ÖLÇÜTLERİ

YARDIMCI DOÇENTLİK KADROSUNA YÜKSELTME VE ATAMA İÇİN
ASGARİ KOŞULLARIN SAĞLANDIĞINA İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU

ASGARİ KOŞULLARA1 UYGUNLUK

Başvuru Koşulları

Eser No2

1) Başvurulan yardımcı doçentlik bilim alanı ile ilgili ve adayın yaptığı lisansüstü tez(ler)den üretilmiş bir uluslar arası yayın (UA-MAK, UABİLD)  
2) Başvurulan yardımcı doçentlik bilim alanı ile ilgili ve SCI-Expandedveya SSCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış ve adayın ilk üç yazar içinde yer aldığı bir özgün makale (editöre mektup, özet, derleme ve kitap kritiği hariç) UA-MAKL/1,2  

Yukarıdaki 1 ve 2 no’lu eserlerim, başvurduğum yardımcı doçentlik alanı ile İLGİLİ olupasgari başvuru koşullarını yukarıdaki eser(ler)imle SAĞLAMAKTAYIM.

Sunduğum çalışmaların, bilgilerin doğruluğunu Etik Kurallara uygun olduğunu beyan ve kabul ederim.
İmza: _________________________ Tarih: _________________________

Eklenecek Belgeler:

A. Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir eserin orijinali ya da fotokopisi,
B. Uluslararası endeksler tarafından taranan hakemli dergilerde yayıma kesin olarak kabul edilmiş ancak henüz basılmamış eserler için editör tarafından gönderilen kabul mektubunun aslı,
C. Bilimsel kitabın kapak sayfası ile yayınevinin ve basım tarihinin belirtildiği sayfanın fotokopisi.

__________________
1   Asgari koşullara ek olarak, Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu’nca 10.07.2008 tarih ve 2008/09 sayılı toplantısında kabul edilen asgari koşullar, “YTÜ Akademik Yükseltilme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esaslar Yönergesi”nde ve eklerinde belirtilmiştir.
2  Özgeçmiş ve Eserler Listesindeki numaralar yazılacaktır.
© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi

 

 

 

 

FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK TEMEL ALANI
KİMYA, FİZİK, BİYOLOJİ BİLİM ALANLARI ATANMA ÖLÇÜTLERİ

DOÇENTLİK KADROSUNA ATAMA İÇİN
ASGARİ KOŞULLARIN SAĞLANDIĞINA İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU

 

ASGARİ KOŞULLARA1 UYGUNLUK

Başvuru Koşulları

Eser No2

Başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili ve en az biri yardımcı doçentlik sonrası (yardımcı doçent unvanı almamış olanlar için doktora sonrası)olmak üzere SCI-Expanded veya SSCI kapsamındaki dergilerde toplam en az üç özgün makale (editöre mektup, özet, derleme ve kitap kritiği hariç) yayımlamış olmak. Bu makalelerden, adayın yaptığı lisansüstü tez(ler)den üretilmemiş en az birini, SCI-Expanded kapsamındaki dergilerde başlıca yazar olarak yayımlamış olmak.

Aday, temel alanla ilgili 1 (bir) bilim alanını, Anahtar Sözcük tablolarından ise en az 2 (iki) en fazla 4 (dört) anahtar sözcüğü başvuru formunda belirtmelidir.

 

Yukarıdaki eserlerim, başvurduğum doçentlik alanı ile İLGİLİ olup başlıca yazar olduğum en az birilisansüstü tez(ler)imden ÜRETİLMEMİŞTİR. Asgari başvuru koşullarını yukarıdaki eser(ler)imle SAĞLAMAKTAYIM. Sunduğum çalışmaların, bilgilerin doğruluğunu Etik Kurallara uygun olduğunu beyan ve kabul ederim.

İmza: _________________________ Tarih: _________________________

Eklenecek Belgeler:

A. Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir eserin orijinali ya da fotokopisi,
B. Uluslararası endeksler tarafından taranan hakemli dergilerde yayıma kesin olarak kabul edilmiş ancak henüz basılmamış eserler için editör tarafından gönderilen kabul mektubunun aslı,
C. Bilimsel kitabın kapak sayfası ile yayınevinin ve basım tarihinin belirtildiği sayfanın fotokopisi.
______________
1   Asgari koşullara ek olarak, Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu’nca 10.07.2008 tarih ve 2008/09 sayılı toplantısında kabul edilen asgari koşullar, “YTÜ Akademik Yükseltilme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esaslar Yönergesi”nde ve eklerinde belirtilmiştir.
2  Özgeçmiş ve Eserler Listesindeki numaralar yazılacaktır.
© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi

 

 

 

 

FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK TEMEL ALANI
KİMYA, FİZİK, BİYOLOJİ BİLİM ALANLARI ATANMA ÖLÇÜTLERİ

PROFESÖRLÜK KADROSUNA YÜKSELTME VE ATAMA İÇİN
ASGARİ KOŞULLARIN SAĞLANDIĞINA İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU

 

ASGARİ KOŞULLARA1 UYGUNLUK

Başvuru Koşulları

Eser No2

Başvurulan profesörlük bilim alanı ile ilgili en az biri doçent unvanı aldıktan sonra SCI-Expanded veya SSCI kapsamındaki dergilerde toplam en az altı(1) özgünmakale (editöre mektup, özet, derleme ve kitap kritiği hariç) yayımlamış olmak.

Aday, temel alanla ilgili 1 (bir) bilim alanını, Anahtar Sözcük tablolarından ise en az 2 (iki) en fazla 4 (dört) anahtar sözcüğü başvuru formunda belirtmelidir.

 

(1) Halen YTÜ’de doçent kadrosunda görev yapan ve doçent unvanını 2002’den önce almış olanlar için en az üç özgün makale.

Asgari başvuru koşullarını yukarıdaki eser(ler)imle SAĞLAMAKTAYIM.

Sunduğum çalışmaların, bilgilerin doğruluğunu Etik Kurallara uygun olduğunu beyan ve kabul ederim.
İmza: _________________________ Tarih: _________________________

Eklenecek Belgeler:

A. Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir eserin orijinali ya da fotokopisi,
B. Uluslararası endeksler tarafından taranan hakemli dergilerde yayıma kesin olarak kabul edilmiş ancak henüz basılmamış eserler için editör tarafından gönderilen kabul mektubunun aslı,
C. Bilimsel kitabın kapak sayfası ile yayınevinin ve basım tarihinin belirtildiği sayfanın fotokopisi.
_______________
1   Asgari koşullara ek olarak, Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu’nca 10.07.2008 tarih ve 2008/09 sayılı toplantısında kabul edilen asgari koşullar, “YTÜ Akademik Yükseltilme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esaslar Yönergesi”nde ve eklerinde belirtilmiştir.
2  Özgeçmiş ve Eserler Listesindeki numaralar yazılacaktır.
© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi

 

 

 

EĞİTİM BİLİMLERİ VE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME TEMEL ALANI
YARDIMCI DOÇENTLİK KADROSUNA YÜKSELTME VE ATAMA İÇİN
ASGARİ KOŞULLARIN SAĞLANDIĞINA İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU

ASGARİ KOŞULLARA1 UYGUNLUK

Başvuru Koşulları

Eser No2

 1) Başvurulan yardımcı doçentlik bilim alanı ile ilgili ve adayın yaptığı lisansüstü tez(ler)den üretilmiş olmak koşulu ile ulusal ya da uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış bir özgün makale.  
2) Aşağıdaki yayınlardan birini yapmış olmak:

a)   Yurtdışı hakemli dergilerde yayımlanmış bir özgün makale (editöre mektup, özet, derleme ve kitap kritiği hariç), UA-MAKL

b)   Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplarda yer alan bir bölüm, UA-KBÖL
c)    Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış bir özgün makale (editöre mektup, özet, derleme ve kitap kritiği hariç),UL-MAKL

 

Yukarıdaki 2 nolu eserlerim, başvurduğum yardımcı doçentlik alanı ile İLGİLİ olup lisansüstü tez(ler)den ÜRETİLMEMİŞTİR. Asgari başvuru koşullarını yukarıdaki eser(ler)imle SAĞLAMAKTAYIM
Sunduğum çalışmaların, bilgilerin doğruluğunu Etik Kurallara uygun olduğunu beyan ve kabul ederim.

İmza: _________________________ Tarih: _________________________

Eklenecek Belgeler:

A.  Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir eserin orijinali ya da fotokopisi,
B.  Uluslararası endeksler tarafından taranan hakemli dergilerde yayıma kesin olarak kabul edilmiş ancak henüz basılmamış  eserler  için editör tarafından gönderilen kabul mektubunun aslı,
C.  Bilimsel kitabın kapak sayfası ile yayınevinin ve basım tarihinin belirtildiği sayfanın fotokopisi.

______________________
1   Asgari koşullara ek olarak, Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu’nca 10.07.2008 tarih ve 2008/09 sayılı toplantısında kabul edilen asgari koşullar, “YTÜ Akademik Yükseltilme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esaslar Yönergesi”nde ve eklerinde belirtilmiştir.
2  Özgeçmiş ve Eserler Listesindeki numaralar yazılacaktır.
© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi

 

 

 

 

EĞİTİM BİLİMLERİ VE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME TEMEL ALANI

DOÇENTLİK KADROSUNA ATAMA İÇİN
ASGARİ KOŞULLARIN SAĞLANDIĞINA İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU

ASGARİ KOŞULLARA1 UYGUNLUK

Başvuru Koşulları

Eser No2

Başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili ve adayın yaptığı lisansüstü tez(ler)den üretilmemiş olmak koşuluyla aşağıdaki maddelerin yerine getirilmesi zorunludur  
1) SSCI, SCI- Expanded, AHCI veya eğitimle ilgili uluslararası alan indeksleri kapsamındaki hakemli dergilerde tek yazarlı bir özgün makale (editöre mektup, özet, derleme ve kitap kritiği hariç) yayımlamış olmak; UA-MAKL  
2) Aşağıdaki yayınlara Ek-1’de verilen birim puanlar esas alınarak en az 2 yayın yapmış olmak:

a)     Yurtdışı hakemli dergilerde yayımlanmış bir özgün makale (editöre mektup, özet, derleme ve kitap kritiği hariç), UA-MAKL

b)    Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplarda yer alan bir bölüm, UA-KBÖL

c)     Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış bir özgün makale (editöre mektup, özet, derleme ve kitap kritiği hariç), UL-MAKL

.

 

Yukarıdaki ve ekteki eserlerim, başvurduğum doçentlik alanı ile İLGİLİ olup lisansüstü tez(ler)den ÜRETİLMEMİŞTİR. Asgari başvuru koşullarını yukarıdaki eser(ler)imle SAĞLAMAKTAYIM.

Sunduğum çalışmaların, bilgilerin doğruluğunu Etik Kurallara uygun olduğunu beyan ve kabul ederim.

İmza: _________________________ Tarih: _________________________

Eklenecek Belgeler:

A. Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir eserin orijinali ya da fotokopisi,
B. Uluslararası endeksler tarafından taranan hakemli dergilerde yayıma kesin olarak kabul edilmiş ancak henüz basılmamış eserler için editör tarafından gönderilen kabul mektubunun aslı,
C. Bilimsel kitabın kapak sayfası ile yayınevinin ve basım tarihinin belirtildiği sayfanın fotokopisi.
__________________
1   Asgari koşullara ek olarak, Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu’nca 10.07.2008 tarih ve 2008/09 sayılı toplantısında kabul edilen asgari koşullar, “YTÜ Akademik Yükseltilme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esaslar Yönergesi”nde ve eklerinde belirtilmiştir.
2  Özgeçmiş ve Eserler Listesindeki numaralar yazılacaktır.
© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi

 

 

 

EĞİTİM BİLİMLERİ VE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME TEMEL ALANI

PROFESÖRLÜK KADROSUNA YÜKSELTME VE ATAMA İÇİN
ASGARİ KOŞULLARIN SAĞLANDIĞINA İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU

ASGARİ KOŞULLARA1 UYGUNLUK

Başvuru Koşulları

Eser No2

Başvurulan profesörlük bilim alanı ile ilgili ve adayın yaptığı lisansüstü tez(ler)den üretilmemiş olmak koşuluyla aşağıdaki maddelerin yerine getirilmesi zorunludur. Yayın sayısının en az 6 olması gerekmektedir  
1) SSCI, SCIExpanded, AHCI veya eğitimle ilgili uluslararası alan indeksleri kapsamındaki hakemli dergilerde tek yazarlı iki özgün makale (editöre mektup, özet, derleme ve kitap kritiği hariç) yayımlamış olmak; UA-MAKL  
2) Aşağıdaki yayınlara Ek-1’de verilen birim puanlar esas alınarak en az 4 yayın yapmış olmak:

a)   Yurtdışı hakemli dergilerde yayımlanmış bir özgün makale (editöre mektup, özet, derleme ve kitap kritiği hariç), UA-MAKL
b)    Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplarda yer alan bir bölüm, UA-KBÖL
c)     Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış bir özgün makale (editöre mektup, özet, derleme ve kitap kritiği hariç), UL-MAKL

.

 

Yukarıdaki 2 nolu ve ekteki eserlerim, başvurduğum profesörlük alanı ile İLGİLİ olup lisansüstü tez(ler)den ÜRETİLMEMİŞTİR.
Asgari başvuru koşullarını yukarıdaki eser(ler)imle SAĞLAMAKTAYIM.

Sunduğum çalışmaların, bilgilerin doğruluğunu Etik Kurallara uygun olduğunu beyan ve kabul ederim.
İmza: _________________________ Tarih: _________________________

Eklenecek Belgeler:

A. Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir eserin orijinali ya da fotokopisi,
B. Uluslararası endeksler tarafından taranan hakemli dergilerde yayıma kesin olarak kabul edilmiş ancak henüz basılmamış eserler için editör tarafından gönderilen kabul mektubunun aslı,
C. Bilimsel kitabın kapak sayfası ile yayınevinin ve basım tarihinin belirtildiği sayfanın fotokopisi.
___________________
1   Asgari koşullara ek olarak, Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu’nca 10.07.2008 tarih ve 2008/09 sayılı toplantısında kabul edilen asgari koşullar, “YTÜ Akademik Yükseltilme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esaslar Yönergesi”nde ve eklerinde belirtilmiştir.
2  Özgeçmiş ve Eserler Listesindeki numaralar yazılacaktır.
© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi

 

 

 

 

 


 

 

FİLOLOJİ TEMEL ALANI

YARDIMCI DOÇENTLİK KADROSUNA YÜKSELTME VE ATAMA İÇİN
ASGARİ KOŞULLARIN SAĞLANDIĞINA İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU

 

ASGARİ KOŞULLARA1 UYGUNLUK

Başvuru Koşulları

Eser No2

1) Başvurulan yardımcı doçentlik bilim alanı ile ilgili ve adayın yaptığı lisansüstü tez(ler)den üretilmiş olmak koşulu ile ulusal ya da uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış bir özgün makale  
2) Başvurulan yardımcı doçentlik bilim alanı ile ilgili ve adayın yaptığı lisansüstü tez(ler)den üretilmemiş olmak koşuluyla; SSCI ile AHCI kapsamındaki dergilerde veya hakemli dergilerde yayınlanmış bir özgün makale (editöre mektup, özet ve kitap kritiği hariç)  

Yukarıdaki 2 nolu eserlerim, başvurduğum yardımcı doçentlik alanı ile İLGİLİ olup lisansüstü tez(ler)den ÜRETİLMEMİŞTİR. Asgari başvuru koşullarını yukarıdaki eser(ler)imle SAĞLAMAKTAYIM

Sunduğum çalışmaların, bilgilerin doğruluğunu Etik Kurallara uygun olduğunu beyan ve kabul ederim.
İmza: _________________________ Tarih: _________________________

Eklenecek Belgeler:

A. Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir eserin orijinali ya da fotokopisi,
B. Uluslararası endeksler tarafından taranan hakemli dergilerde yayıma kesin olarak kabul edilmiş ancak henüz basılmamış eserler için editör tarafından gönderilen kabul mektubunun aslı,
C. Bilimsel kitabın kapak sayfası ile yayınevinin ve basım tarihinin belirtildiği sayfanın fotokopisi.
________________
1   Asgari koşullara ek olarak, Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu’nca 10.07.2008 tarih ve 2008/09 sayılı toplantısında kabul edilen asgari koşullar, “YTÜ Akademik Yükseltilme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esaslar Yönergesi”nde ve eklerinde belirtilmiştir.
2  Özgeçmiş ve Eserler Listesindeki numaralar yazılacaktır.
© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi

 

 

 

 

FİLOLOJİ TEMEL ALANI

DOÇENTLİK KADROSUNA ATAMA İÇİN
ASGARİ KOŞULLARIN SAĞLANDIĞINA İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU

ASGARİ KOŞULLARA1 UYGUNLUK

Başvuru Koşulları

Eser No2

Başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili ve adayın yaptığı lisansüstü tez(ler)den üretilmemiş olmak koşuluyla aşağıdaki maddelerin yerine getirilmesi zorunludur  
1) En az biri Yardımcı Doçentlik sonrası olmak üzere UA-MAKL, UA-KBÖL, UA-KYAZ, UA-KEDT türünden iki yayın.  
2)    Özgün bir bilimsel kitapyayımlamış olmak

 

 

 

Yukarıdaki ve ekteki eserlerim, başvurduğum doçentlik alanı ile İLGİLİ olup lisansüstü tez(ler)den ÜRETİLMEMİŞTİR. Asgari başvuru koşullarını yukarıdaki eser(ler)imle SAĞLAMAKTAYIM

Sunduğum çalışmaların, bilgilerin doğruluğunu Etik Kurallara uygun olduğunu beyan ve kabul ederim.
İmza: _________________________ Tarih: _________________________

Eklenecek Belgeler:

A. Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir eserin orijinali ya da fotokopisi,
B. Uluslararası endeksler tarafından taranan hakemli dergilerde yayıma kesin olarak kabul edilmiş ancak henüz basılmamış eserler için editör tarafından gönderilen kabul mektubunun aslı,
C. Bilimsel kitabın kapak sayfası ile yayınevinin ve basım tarihinin belirtildiği sayfanın fotokopisi.

_________________
1   Asgari koşullara ek olarak, Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu’nca 10.07.2008 tarih ve 2008/09 sayılı toplantısında kabul edilen asgari koşullar, “YTÜ Akademik Yükseltilme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esaslar Yönergesi”nde ve eklerinde belirtilmiştir.
2  Özgeçmiş ve Eserler Listesindeki numaralar yazılacaktır.
© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi

 

 

 

FİLOLOJİ TEMEL ALANI

PROFESÖRLÜK KADROSUNA YÜKSELTME VE ATAMA İÇİN
ASGARİ KOŞULLARIN SAĞLANDIĞINA İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU

ASGARİ KOŞULLARA1 UYGUNLUK

Başvuru Koşulları

Eser No2

Başvurulan profesörlük bilim alanı ile ilgili ve adayın yaptığı lisansüstü tez(ler)den üretilmemiş olmak koşuluyla aşağıdaki maddelerin yerine getirilmesi zorunludur. (Yayın sayısının en az 6 olması gerekmektedir.)  
1) En az ikisi doçentlik sonrası çalışmalardan kaynaklanmak üzere UA-MAKL, UA-KBÖL, UA-KYAZ, UA-KEDT türünden 4 yayın  
2) Bir tanesi doçentlik sonrası çalışmalardan kaynaklanmak üzere 2 özgün bilimsel kitap  

 

Yukarıdaki 2 nolu ve ekteki eserlerim, başvurduğum profesörlük alanı ile İLGİLİ olup lisansüstü tez(ler)den ÜRETİLMEMİŞTİR. Asgari başvuru koşullarını yukarıdaki eser(ler)imle SAĞLAMAKTAYIM

Sunduğum çalışmaların, bilgilerin doğruluğunu Etik Kurallara uygun olduğunu beyan ve kabul ederim.
İmza: _________________________ Tarih: _________________________

Eklenecek Belgeler:

A. Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir eserin orijinali ya da fotokopisi,
B. Uluslararası endeksler tarafından taranan hakemli dergilerde yayıma kesin olarak kabul edilmiş ancak henüz basılmamış eserler için editör tarafından gönderilen kabul mektubunun aslı,
C. Bilimsel kitabın kapak sayfası ile yayınevinin ve basım tarihinin belirtildiği sayfanın fotokopisi.

____________________
1   Asgari koşullara ek olarak, Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu’nca 10.07.2008 tarih ve 2008/09 sayılı toplantısında kabul edilen asgari koşullar, “YTÜ Akademik Yükseltilme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esaslar Yönergesi”nde ve eklerinde belirtilmiştir.
2  Özgeçmiş ve Eserler Listesindeki numaralar yazılacaktır.
© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi

 

 

 

HUKUK TEMEL ALANI

YARDIMCI DOÇENTLİK KADROSUNA YÜKSELTME VE ATAMA İÇİN
ASGARİ KOŞULLARIN SAĞLANDIĞINA İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU

ASGARİ KOŞULLARA1 UYGUNLUK

Başvuru Koşulları

Eser No2

1) Başvurulan yardımcı doçentlik bilim alanı ile ilgili ve adayın yaptığı lisansüstü tez(ler)den üretilmiş olmak koşulu ile ulusal ya da uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış bir özgün makale.  
2) Başvurulan yardımcı doçentlik bilim alanı ile ilgili ve adayın yaptığı lisansüstü tez(ler)den üretilmemiş olmak koşuluyla aşağıdaki maddelerin yerine getirilmesi zorunludur.

Uluslararası veya ulusal hakemli dergilerde (armağan dahil) yayımlanmış bir özgün makale (editöre mektup, özet ve kitap kritiği hariç)

 

Yukarıdaki 2 nolu eserlerim, başvurduğum yardımcı doçentlik alanı ile İLGİLİ olup lisansüstü tez(ler)den ÜRETİLMEMİŞTİR. Asgari başvuru koşullarını yukarıdaki eser(ler)imle SAĞLAMAKTAYIM

Sunduğum çalışmaların, bilgilerin doğruluğunu Etik Kurallara uygun olduğunu beyan ve kabul ederim.

İmza: _________________________ Tarih: _________________________
Eklenecek Belgeler:

A. Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir eserin orijinali ya da fotokopisi,
B. Uluslararası endeksler tarafından taranan hakemli dergilerde yayıma kesin olarak kabul edilmiş ancak henüz basılmamış eserler için editör tarafından gönderilen kabul mektubunun aslı,
C. Bilimsel kitabın kapak sayfası ile yayınevinin ve basım tarihinin belirtildiği sayfanın fotokopisi.

________________

1   Asgari koşullara ek olarak, Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu’nca 10.07.2008 tarih ve 2008/09 sayılı toplantısında kabul edilen asgari koşullar, “YTÜ Akademik Yükseltilme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esaslar Yönergesi”nde ve eklerinde belirtilmiştir.
2  Özgeçmiş ve Eserler Listesindeki numaralar yazılacaktır.
© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi

 

 

 


 

 

HUKUK TEMEL ALANI

DOÇENTLİK KADROSUNA ATAMA İÇİN
ASGARİ KOŞULLARIN SAĞLANDIĞINA İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU

ASGARİ KOŞULLARA1 UYGUNLUK

Başvuru Koşulları

Eser No2

Başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili veadayın yaptığı lisansüstü tez(ler)den üretilmemiş olmak koşuluyla aşağıdaki maddelerin yerine getirilmesi zorunludur:  
1)     Özgün bir bilimsel kitap yayımlamış, olmak,  
2)     Uluslararası veya ulusal hakemli dergilerde (armağan dahil) en az üç özgün makale (editöre mektup, özet ve kitap kritiği hariç) yayımlamış olmak.

 

Aday, temel alanla ilgili, bilim alanını ve Anahtar Sözcük tablolarından en fazla 2 (iki) anahtar sözcüğü başvuru formunda belirtmelidir

 

Yukarıdaki ve ekteki eserlerim, başvurduğum doçentlik alanı ile İLGİLİ olup lisansüstü tez(ler)den ÜRETİLMEMİŞTİR. Asgari başvuru koşullarını yukarıdaki eser(ler)imle SAĞLAMAKTAYIM

Sunduğum çalışmaların, bilgilerin doğruluğunu Etik Kurallara uygun olduğunu beyan ve kabul ederim.
İmza: _________________________ Tarih: _________________________

Eklenecek Belgeler:

A. Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir eserin orijinali ya da fotokopisi,
B. Uluslararası endeksler tarafından taranan hakemli dergilerde yayıma kesin olarak kabul edilmiş ancak henüz basılmamış eserler için editör tarafından gönderilen kabul mektubunun aslı,
C. Bilimsel kitabın kapak sayfası ile yayınevinin ve basım tarihinin belirtildiği sayfanın fotokopisi.

_________________
1   Asgari koşullara ek olarak, Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu’nca 10.07.2008 tarih ve 2008/09 sayılı toplantısında kabul edilen asgari koşullar, “YTÜ Akademik Yükseltilme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esaslar Yönergesi”nde ve eklerinde belirtilmiştir.
2  Özgeçmiş ve Eserler Listesindeki numaralar yazılacaktır.
© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi

 

 


 

HUKUK TEMEL ALANI

PROFESÖRLÜK KADROSUNA YÜKSELTME VE ATAMA İÇİN
ASGARİ KOŞULLARIN SAĞLANDIĞINA İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU

ASGARİ KOŞULLARA1 UYGUNLUK

Başvuru Koşulları

Eser No2

Başvurulan profesörlük bilim alanı ile ilgili veadayın yaptığı lisansüstü tez(ler)den üretilmemiş olmak koşuluyla aşağıdaki maddelerin yerine getirilmesi zorunludur:  
1)      Bir tanesi doçentlik sonrası çalışmalardan kaynaklanmak üzere 2 özgün bilimsel kitap yayımlamış olmak,  
2)     Uluslararası veya ulusal hakemli dergilerde (armağan dahil) en az altı özgün makale (editöre mektup, özet ve kitap kritiği hariç) yayımlamış olmak.

 

Aday, temel alanla ilgili bilim alanını ve Anahtar Sözcük tablolarından en fazla 2 (iki) anahtar sözcüğü başvuru formunda belirtmelidir

 

Yukarıdaki 2 nolu ve ekteki eserlerim, başvurduğum profesörlük alanı ile İLGİLİ olup lisansüstü tez(ler)den ÜRETİLMEMİŞTİR. Asgari başvuru koşullarını yukarıdaki eser(ler)imle SAĞLAMAKTAYIM

Sunduğum çalışmaların, bilgilerin doğruluğunu Etik Kurallara uygun olduğunu beyan ve kabul ederim.
İmza: _________________________ Tarih: _________________________

Eklenecek Belgeler:

A. Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir eserin orijinali ya da fotokopisi,
B. Uluslararası endeksler tarafından taranan hakemli dergilerde yayıma kesin olarak kabul edilmiş ancak henüz basılmamış eserler için editör tarafından gönderilen kabul mektubunun aslı,
C. Bilimsel kitabın kapak sayfası ile yayınevinin ve basım tarihinin belirtildiği sayfanın fotokopisi.
____________
1   Asgari koşullara ek olarak, Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu’nca 10.07.2008 tarih ve 2008/09 sayılı toplantısında kabul edilen asgari koşullar, “YTÜ Akademik Yükseltilme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esaslar Yönergesi”nde ve eklerinde belirtilmiştir.
2  Özgeçmiş ve Eserler Listesindeki numaralar yazılacaktır.
© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi

 

 

SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER TEMEL ALANI

YARDIMCI DOÇENTLİK KADROSUNA YÜKSELTME VE ATAMA İÇİN
ASGARİ KOŞULLARIN SAĞLANDIĞINA İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU

ASGARİ KOŞULLARA1 UYGUNLUGUN İNCELENMESİ

Başvuru Koşulları

Eser No2

Başvurulan yardımcı doçentlik bilim alanı ile ilgili aşağıda belirtilen çalışmalara Ek-1’de verilen birim puanlar esas alınarak bilimsel etkinlikte bulunmak. Ancak, yayın sayısının en az iki olması gerekmektedir.  
1)     Adayın yaptığı lisansüstü tez(ler)den üretilmiş olmak koşuluyla ulusal ya da uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış bir özgün makale,

 

 
2)     Adayın yaptığı lisansüstü tez(ler)den üretilmemiş olmak koşuluyla,

 UA-MAKL, UL-MAKL, UA-KBÖL, UA-KYAZ, UL-KBÖL ya da UL-KYAZ kategorisinde yer alan bir yayın

 

 

Yukarıdaki 2 nolu eserlerim, başvurduğum yardımcı doçentlik alanı ile İLGİLİ olup lisansüstü tez(ler)den ÜRETİLMEMİŞTİR. Asgari başvuru koşullarını yukarıdaki eser(ler)imle SAĞLAMAKTAYIM

Sunduğum çalışmaların, bilgilerin doğruluğunu Etik Kurallara uygun olduğunu beyan ve kabul ederim.

İmza: _________________________ Tarih: _________________________

Eklenecek Belgeler:

A. Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir eserin orijinali ya da fotokopisi,
B. Uluslararası endeksler tarafından taranan hakemli dergilerde yayıma kesin olarak kabul edilmiş ancak henüz basılmamış eserler için editör tarafından gönderilen kabul mektubunun aslı,
C. Bilimsel kitabın kapak sayfası ile yayınevinin ve basım tarihinin belirtildiği sayfanın fotokopisi.

____________
1   Asgari koşullara ek olarak, Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu’nca 10.07.2008 tarih ve 2008/09 sayılı toplantısında kabul edilen asgari koşullar, “YTÜ Akademik Yükseltilme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esaslar Yönergesi”nde ve eklerinde belirtilmiştir.
2  Özgeçmiş ve Eserler Listesindeki numaralar yazılacaktır.
© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi

 

 

 

SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER TEMEL ALANI
DOÇENTLİK KADROSUNA ATAMA İÇİN
ASGARİ KOŞULLARIN SAĞLANDIĞINA İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU

ASGARİ KOŞULLARA1 UYGUNLUK

Başvuru Koşulları

Eser No2

Başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili ve adayın yaptığı lisansüstü tez(ler)den üretilmemiş olmak koşuluyla, aşağıda belirtilen çalışmalara Ek-1’de verilen birim puanlar esas alınarak bilimsel etkinlikte bulunmak. Ancak, yayın sayısının en az dört olması gerekmektedir.  
1)      Özgün bir bilimsel kitap yayımlamış olmak,  
2)     Uluslararası yayın ve atıflar:

            UA-MAK, UA-KBÖL, UA-KYAZ, UA-KEDT türünden en az bir yayını olmak.

 
3)      Ulusal yayınlar:  En az biri UL-MAKL kategorisinde olmak üzere en az iki ilave bilimsel makale

 

 

Yukarıdaki 1., 2., 3. maddelerindeki ve ekteki eserlerim, başvurduğum doçentlik alanı ile İLGİLİ olup lisansüstü tez(ler)den ÜRETİLMEMİŞTİR. Asgari başvuru koşullarını yukarıdaki eser(ler)imle SAĞLAMAKTAYIM.

Sunduğum çalışmaların, bilgilerin doğruluğunu Etik Kurallara uygun olduğunu beyan ve kabul ederim.
İmza: _________________________ Tarih: _________________________

Eklenecek Belgeler:

A. Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir eserin orijinali ya da fotokopisi,
B. Uluslararası endeksler tarafından taranan hakemli dergilerde yayıma kesin olarak kabul edilmiş ancak henüz basılmamış eserler için editör tarafından gönderilen kabul mektubunun aslı,
C. Bilimsel kitabın kapak sayfası ile yayınevinin ve basım tarihinin belirtildiği sayfanın fotokopisi.
_________________
1   Asgari koşullara ek olarak, Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu’nca 10.07.2008 tarih ve 2008/09 sayılı toplantısında kabul edilen asgari koşullar, “YTÜ Akademik Yükseltilme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esaslar Yönergesi”nde ve eklerinde belirtilmiştir.
2  Özgeçmiş ve Eserler Listesindeki numaralar yazılacaktır.
© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi

 


 

 

SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER TEMEL ALANI

PROFESÖRLÜK KADROSUNA YÜKSELTME VE ATAMA İÇİN
ASGARİ KOŞULLARIN SAĞLANDIĞINA İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU

ASGARİ KOŞULLARA1 UYGUNLUK

Başvuru Koşulları

Eser No2

Başvurulan profesörlük bilim alanı ile ilgili ve adayın yaptığı lisansüstü tez(ler)den üretilmemiş olmak koşuluyla, aşağıda belirtilen çalışmalara Ek-1’de verilen birim puanlar esas alınarak bilimsel etkinlikte bulunmak. Ancak, yayın sayısının en az sekiz olması gerekmektedir.  
1)     Özgün iki bilimsel kitap yayımlamış olmak (Bir tanesi doçentlik sonrası çalışmalarından kaynaklanmak üzere),  
2)     Uluslararası yayın ve atıflar:

UA-MAKL, UA-KBÖL, UA-KYAZ, UA-KEDT türünden 2 (En az bir adedi doçentlik unvanı alındıktan sonra) yayını olmak.

 
 

3)     Ulusal yayınlar

UL-MAKL türünden en az 2 (bir tanesi doçent unvanı alındıktan sonra) yayını olmak.

 

Yukarıdaki 1., 2., 3. maddeleri ve ekteki eserlerim, başvurduğum profesörlük alanı ile İLGİLİ olup lisansüstü tez(ler)den ÜRETİLMEMİŞTİR. Asgari başvuru koşullarını yukarıdaki eser(ler)imle SAĞLAMAKTAYIM

Sunduğum çalışmaların, bilgilerin doğruluğunu Etik Kurallara uygun olduğunu beyan ve kabul ederim.
İmza: _________________________ Tarih: _________________________
Eklenecek Belgeler:

A. Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir eserin orijinali ya da fotokopisi,
B. Uluslararası endeksler tarafından taranan hakemli dergilerde yayıma kesin olarak kabul edilmiş ancak henüz basılmamış eserler için editör tarafından gönderilen kabul mektubunun aslı,
C. Bilimsel kitabın kapak sayfası ile yayınevinin ve basım tarihinin belirtildiği sayfanın fotokopisi.
________________
1   Asgari koşullara ek olarak, Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu’nca 10.07.2008 tarih ve 2008/09 sayılı toplantısında kabul edilen asgari koşullar, “YTÜ Akademik Yükseltilme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esaslar Yönergesi”nde ve eklerinde belirtilmiştir.
2  Özgeçmiş ve Eserler Listesindeki numaralar yazılacaktır.
© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi

 


GÜZEL SANATLAR TEMEL ALANI

(GÖRÜNTÜ SANATLARI, PLASTİK SANATLAR, GELENEKSEL SANATLAR)

 

YARDIMCI DOÇENTLİK KADROSUNA YÜKSELTME VE ATAMA İÇİN

ASGARİ KOŞULLARIN SAĞLANDIĞINA İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU

 

ASGARİ KOŞULLARA1 UYGUNLUK

Başvuru Koşulları

Eser No2

 

1)     Özgün sanat eserleri, tasarımlar ya da yorum çalışmalarıyla en az bir kişisel etkinlikte (sergi, bienal, gösteri, dinleti, festival, gösterim) bulunmak,

2)      Özgün sanat eserleri, tasarımlar ya da yorum çalışmalarıyla karma-ortak etkinliklere (sergi, bienal, gösteri,  dinleti,  festival, gösterim) katılmak,

3)      Sempozyum, festival, workshop, bienal gibi etkinliklere eserleriyle katılmak,

4)      Bir kitap, kitapta bölüm ya da en az bir makale yayımlamak.

 

 

 

 

 

Yukarıdaki eserlerim, başvurduğum yardımcı doçentlik alanı ile İLGİLİ olup asgari başvuru koşullarını yukarıdaki eser(ler)imle SAĞLAMAKTAYIM.

 

Sunduğum çalışmaların, bilgilerin doğruluğunu Etik Kurallara uygun olduğunu beyan ve kabul ederim.

 

 

 

İmza: _________________________       Tarih: _________________________

 

 

Eklenecek Belgeler:

 

A)    Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir sanat-tasarım etkinliğine ilişkin belgelerin fotokopisi,

B)    Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir sanat-tasarım eserinin değerlendirmesini sağlayacak biçimindeki kopyası,

C)    Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir yayının orijinali ya da fotokopisi,

D)    Dergilerde yayıma kesin olarak kabul edilmiş ancak henüz basılmamış eserler için editör tarafından gönderilen kabul mektubunun aslı,

E)    Kitabın kapak sayfası ile yayınevinin ve basım tarihinin belirtildiği sayfanın fotokopisi.

 

 

 

____________
1   Asgari koşullara ek olarak, Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu’nca 10.07.2008 tarih ve 2008/09 sayılı toplantısında kabul edilen asgari koşullar, “YTÜ Akademik Yükseltilme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esaslar Yönergesi”nde ve eklerinde belirtilmiştir.
2  Özgeçmiş ve Eserler Listesindeki numaralar yazılacaktır.
© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi

 


GÜZEL SANATLAR TEMEL ALANI

(MÜZİK-KOMPOZİSYON)

 

YARDIMCI DOÇENTLİK KADROSUNA YÜKSELTME VE ATAMA İÇİN

ASGARİ KOŞULLARIN SAĞLANDIĞINA İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU

ASGARİ KOŞULLARA1 UYGUNLUK

Başvuru Koşulları

Eser No2

1)     Senfonik müzik, opera, bale müziği, Türk sanat müziği, müzikli oyun, oda müziği, ses ve enstrüman için çeşitli türlerde (konçerto, sonat, lied, vb) solo/eşlikli özgün eser yaratmış olmak,  
2)     Eserlerini yukarıda belirtilen yaratı formlarından en az üçünde çeşitlendirerek en az 5(beş) ürün vermiş olmak [bu eserlere ait yazılı materyal; 1,5 saatlik canlı veya stüdyo ses kayıtları; varsa opera, bale müzikleri için işitsel, görsel kayıtlar; eserler herhangi bir radyo/TV’de yayımlanmış ya da herhangi bir yayınevi tarafından yayımlanmış ise ilgili kurumdan alınmış örnekler ile birlikte uluslararası sanatçı, kurum, kuruluş tarafından icra edilmiş eserler ve bunlarla ilgili bilgi ve belgelerin tümü jüriye sunulacak dosyada verilecektir. Ayrıca bu eserler hakkında yayımlanmış kritikler, varsa ödüller ile eserlerin her biri hakkında yaratı içerikleri (tarihsel, düşünsel, estetik, teknik, vb) ve kişisel yorumlar hakkında sonuç raporları da jüri üyelerine gönderilecek dosyada yer alacaktır].  

 

 

 

Yukarıdaki ve ekteki eserlerim, başvurduğum yardımcı doçentlik alanı ile İLGİLİ olup asgari başvuru koşullarını yukarıdaki eser(ler)imle SAĞLAMAKTAYIM.

 

Sunduğum çalışmaların, bilgilerin doğruluğunu Etik Kurallara uygun olduğunu beyan ve kabul ederim.

 

 

 

İmza: _________________________       Tarih: _________________________

 

 

Eklenecek Belgeler:

 

A)    Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir sanat-tasarım etkinliğine ilişkin belgelerin fotokopisi,

B)    Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir sanat-tasarım eserinin değerlendirmesini sağlayacak biçimindeki kopyası,

C)    Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir yayının orijinali ya da fotokopisi,

D)    Dergilerde yayıma kesin olarak kabul edilmiş ancak henüz basılmamış eserler için editör tarafından gönderilen kabul mektubunun aslı,

E)    Kitabın kapak sayfası ile yayınevinin ve basım tarihinin belirtildiği sayfanın fotokopisi.

 

____________
1   Asgari koşullara ek olarak, Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu’nca 10.07.2008 tarih ve 2008/09 sayılı toplantısında kabul edilen asgari koşullar, “YTÜ Akademik Yükseltilme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esaslar Yönergesi”nde ve eklerinde belirtilmiştir.
2  Özgeçmiş ve Eserler Listesindeki numaralar yazılacaktır.
© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi

 

 

 

GÜZEL SANATLAR TEMEL ALANI

(MÜZİK-MÜZİKOLOJİ)

 

YARDIMCI DOÇENTLİK KADROSUNA YÜKSELTME VE ATAMA İÇİN

ASGARİ KOŞULLARIN SAĞLANDIĞINA İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU

 

ASGARİ KOŞULLARA1 UYGUNLUK

Başvuru Koşulları

Eser No2

Bir kitap, kitapta bölüm ya da en az bir makale yayımlamak.

 

 

 

 

 

 

 

Yukarıdaki ve ekteki eserlerim,  başvurduğum yardımcı doçentlik alanı ile İLGİLİ olup asgari başvuru koşullarını yukarıdaki eser(ler)imle SAĞLAMAKTAYIM.

 

Sunduğum çalışmaların, bilgilerin doğruluğunu Etik Kurallara uygun olduğunu beyan ve kabul ederim.

 

 

 

İmza: _________________________       Tarih: _________________________

 

 

 

 

 

 

Eklenecek Belgeler:

 

A)    Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir sanat-tasarım etkinliğine ilişkin belgelerin fotokopisi,

B)    Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir sanat-tasarım eserinin değerlendirmesini sağlayacak biçimindeki kopyası,

C)    Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir yayının orijinali ya da fotokopisi,

D)    Dergilerde yayıma kesin olarak kabul edilmiş ancak henüz basılmamış eserler için editör tarafından gönderilen kabul mektubunun aslı,

E)    Kitabın kapak sayfası ile yayınevinin ve basım tarihinin belirtildiği sayfanın fotokopisi.

 

 

 

____________
1   Asgari koşullara ek olarak, Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu’nca 10.07.2008 tarih ve 2008/09 sayılı toplantısında kabul edilen asgari koşullar, “YTÜ Akademik Yükseltilme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esaslar Yönergesi”nde ve eklerinde belirtilmiştir.
2  Özgeçmiş ve Eserler Listesindeki numaralar yazılacaktır.
© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi

 

 

 

GÜZEL SANATLAR TEMEL ALANI

(MÜZİK-MÜZİK TEORİLERİ)

 

YARDIMCI DOÇENTLİK KADROSUNA YÜKSELTME VE ATAMA İÇİN

ASGARİ KOŞULLARIN SAĞLANDIĞINA İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU

ASGARİ KOŞULLARA1 UYGUNLUK

Başvuru Koşulları

Eser No2

Müzik teorisi ve analizi ile ilgili (solfej, armoni, form bilgisi, kontrpuan, vb gibi) alanlarda yayınevlerince basılmış bir kitap, kitap bölümü ya da en az bir makale yayımlamak.

 

 

 

 

 

Yukarıdaki ve ekteki eserlerim,  başvurduğum yardımcı doçentlik alanı ile İLGİLİ olup asgari başvuru koşullarını yukarıdaki eser(ler)imle SAĞLAMAKTAYIM.

 

Sunduğum çalışmaların, bilgilerin doğruluğunu Etik Kurallara uygun olduğunu beyan ve kabul ederim.

 

 

 

İmza: _________________________       Tarih: _________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eklenecek Belgeler:

 

A)    Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir sanat-tasarım etkinliğine ilişkin belgelerin fotokopisi,

B)    Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir sanat-tasarım eserinin değerlendirmesini sağlayacak biçimindeki kopyası,

C)    Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir yayının orijinali ya da fotokopisi,

D)    Dergilerde  yayıma kesin olarak kabul edilmiş ancak henüz basılmamış eserler için editör tarafından gönderilen kabul mektubunun aslı,

E)    Kitabın kapak sayfası ile yayınevinin ve basım tarihinin belirtildiği sayfanın fotokopisi.

 

 

____________
1   Asgari koşullara ek olarak, Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu’nca 10.07.2008 tarih ve 2008/09 sayılı toplantısında kabul edilen asgari koşullar, “YTÜ Akademik Yükseltilme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esaslar Yönergesi”nde ve eklerinde belirtilmiştir.
2  Özgeçmiş ve Eserler Listesindeki numaralar yazılacaktır.
© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi

 

 

GÜZEL SANATLAR TEMEL ALANI

(MÜZİK-MÜZİK TEKNOLOJİLERİ)

 

YARDIMCI DOÇENTLİK KADROSUNA YÜKSELTME VE ATAMA İÇİN

ASGARİ KOŞULLARIN SAĞLANDIĞINA İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU

ASGARİ KOŞULLARA1 UYGUNLUK

Başvuru Koşulları

Eser No2

Alanında özgün yapımlardan bir örnek sunmak ve bu yapımların tarihi gelişimi, özellikleri, getirilen yenilikler hakkında (yapımsal, teknolojik, düşünsel, estetik, vb) sunuşta bulunmak, geleneksel veya yenilikçi katkılar yönünde bilgi sunmak

 

 

 

 

 

Yukarıdaki ve ekteki eserlerim,  başvurduğum yardımcı doçentlik alanı ile İLGİLİ olup asgari başvuru koşullarını yukarıdaki eser(ler)imle SAĞLAMAKTAYIM.

 

Sunduğum çalışmaların, bilgilerin doğruluğunu Etik Kurallara uygun olduğunu beyan ve kabul ederim.

 

 

 

İmza: _________________________       Tarih: _________________________

 

 

 

 

 

Eklenecek Belgeler:

 

A)    Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir sanat-tasarım etkinliğine ilişkin belgelerin fotokopisi,

B)    Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir sanat-tasarım eserinin değerlendirmesini sağlayacak biçimindeki kopyası,

C)    Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir yayının orijinali ya da fotokopisi,

D)    Dergilerde yayıma kesin olarak kabul edilmiş ancak henüz basılmamış eserler için editör tarafından gönderilen kabul mektubunun aslı,

E)    Kitabın kapak sayfası ile yayınevinin ve basım tarihinin belirtildiği sayfanın fotokopisi.

 

 

____________
1   Asgari koşullara ek olarak, Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu’nca 10.07.2008 tarih ve 2008/09 sayılı toplantısında kabul edilen asgari koşullar, “YTÜ Akademik Yükseltilme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esaslar Yönergesi”nde ve eklerinde belirtilmiştir.
2  Özgeçmiş ve Eserler Listesindeki numaralar yazılacaktır.
© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi

 

 

 

GÜZEL SANATLAR TEMEL ALANI

(MÜZİK-YORUMCULUK)

 

YARDIMCI DOÇENTLİK KADROSUNA YÜKSELTME VE ATAMA İÇİN

ASGARİ KOŞULLARIN SAĞLANDIĞINA İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU

ASGARİ KOŞULLARA1 UYGUNLUK

Başvuru Koşulları

Eser No2

Başvurduğu sanat dalının (ses, şeflik) değişik dönemlerine ait seçkin eserlerinden oluşan solo ve/veya orkestra eşlikli en az bir saatlik müzik kaydını sunmak; varsa işitsel ve/veya görsel kayıtlarını da vermek; çalışmalarına ilişkin kritikler ve varsa ödüller hakkında bilgi sunmak. [ Seslendirilen eserlerin her biri için yaratı ve yorum içerikleri (tarihsel, düşünsel, estetik, teknik v.b.) hakkındaki sunuş raporu da jüri üyelerine sunulacaktır].

 

 

 

 

 

 

Yukarıdaki ve ekteki eserlerim,  başvurduğum yardımcı doçentlik alanı ile İLGİLİ olup asgari başvuru koşullarını yukarıdaki eser(ler)imle SAĞLAMAKTAYIM.

 

Sunduğum çalışmaların, bilgilerin doğruluğunu Etik Kurallara uygun olduğunu beyan ve kabul ederim.

 

 

 

İmza: _________________________       Tarih: _________________________

 

 

 

 

Eklenecek Belgeler:

 

A)    Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir sanat-tasarım etkinliğine ilişkin belgelerin fotokopisi,

B)    Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir sanat-tasarım eserinin değerlendirmesini sağlayacak biçimindeki kopyası,

C)    Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir yayının orijinali ya da fotokopisi,

D)    Dergilerde yayıma kesin olarak kabul edilmiş ancak henüz basılmamış eserler için editör tarafından gönderilen kabul mektubunun aslı,

E)    Kitabın kapak sayfası ile yayınevinin ve basım tarihinin belirtildiği sayfanın fotokopisi.

 

 

____________
1   Asgari koşullara ek olarak, Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu’nca 10.07.2008 tarih ve 2008/09 sayılı toplantısında kabul edilen asgari koşullar, “YTÜ Akademik Yükseltilme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esaslar Yönergesi”nde ve eklerinde belirtilmiştir.
2  Özgeçmiş ve Eserler Listesindeki numaralar yazılacaktır.
© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi

 

 

 

GÜZEL SANATLAR TEMEL ALANI

(TÜRK SANAT MÜZİĞİ/ TÜRK HALK MÜZİĞİ)

 

YARDIMCI DOÇENTLİK KADROSUNA YÜKSELTME VE ATAMA İÇİN

ASGARİ KOŞULLARIN SAĞLANDIĞINA İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU

ASGARİ KOŞULLARA1 UYGUNLUK

Başvuru Koşulları

Eser No2

1)     Geleneksel müzik teorisi ve analizi ile ilgili kitap, kitapta bölüm ya da en az bir makale yayımlamak.

 

 
2)     Yorumculuk alanında geleneksel müzik dalının değişik dönemlerine/yörelerine ait eserlerden oluşan geleneksel icra ve yorum tekniklerini ve/veya yenilikçi tutarlı teknik ve yorumları, en az bir saatlik canlı veya stüdyo solo kayıtlarıyla belgelemek [seslendirilen eserlerin her biri için yaratı ve yorum içerikleri (tarihsel, düşünsel, estetik, teknik, vb) hakkında sunuş raporları jüri üyelerine gönderilecek dosyada yer alacaktır].

 

 

 

 

 

Yukarıdaki ve ekteki eserlerim,  başvurduğum yardımcı doçentlik alanı ile İLGİLİ asgari başvuru koşullarını yukarıdaki eser(ler)imle SAĞLAMAKTAYIM.

 

Sunduğum çalışmaların, bilgilerin doğruluğunu Etik Kurallara uygun olduğunu beyan ve kabul ederim.

 

 

İmza: _________________________       Tarih: _________________________

 

 

Eklenecek Belgeler:

 

A)    Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir sanat-tasarım etkinliğine ilişkin belgelerin fotokopisi,

B)    Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir sanat-tasarım eserinin değerlendirmesini sağlayacak biçimindeki kopyası,

C)    Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir yayının orijinali ya da fotokopisi,

D)    Dergilerde yayıma kesin olarak kabul edilmiş ancak henüz basılmamış eserler için editör tarafından gönderilen kabul mektubunun aslı,

E)    Kitabın kapak sayfası ile yayınevinin ve basım tarihinin belirtildiği sayfanın fotokopisi.

 

____________
1   Asgari koşullara ek olarak, Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu’nca 10.07.2008 tarih ve 2008/09 sayılı toplantısında kabul edilen asgari koşullar, “YTÜ Akademik Yükseltilme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esaslar Yönergesi”nde ve eklerinde belirtilmiştir.
2  Özgeçmiş ve Eserler Listesindeki numaralar yazılacaktır.
© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi

 

 

 

GÜZEL SANATLAR TEMEL ALANI

(SAHNE SANATLARI-TİYATRO KURAMI)

 

YARDIMCI DOÇENTLİK KADROSUNA YÜKSELTME VE ATAMA İÇİN

ASGARİ KOŞULLARIN SAĞLANDIĞINA İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU

 

ASGARİ KOŞULLARA1 UYGUNLUK

Başvuru Koşulları

Eser No2

1)     Bir kitap, kitapta bölüm ya da en az bir makale yayımlamak.

 

 
2)     En az bir oyun-gösteri çalışmasında yorum, tasarım, araştırma, yazım vb alanlarda üretken bir görev almak ve tiyatronun yaygınlaşması için çalışmalar yapmak.

 

 

 

 

 

Yukarıdaki ve ekteki eserlerim, başvurduğum yardımcı doçentlik alanı ile İLGİLİ olup asgari başvuru koşullarını yukarıdaki eser(ler)imle SAĞLAMAKTAYIM.

 

Sunduğum çalışmaların, bilgilerin doğruluğunu Etik Kurallara uygun olduğunu beyan ve kabul ederim.

 

 

 

İmza: _________________________       Tarih: _________________________

 

 

 

 

 

Eklenecek Belgeler:

 

A)    Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir sanat-tasarım etkinliğine ilişkin belgelerin fotokopisi,

B)    Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir sanat-tasarım eserinin değerlendirmesini sağlayacak biçimindeki kopyası,

C)    Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir yayının orijinali ya da fotokopisi,

D)    Dergilerde yayıma kesin olarak kabul edilmiş ancak henüz basılmamış eserler için editör tarafından gönderilen kabul mektubunun aslı,

E)    Kitabın kapak sayfası ile yayınevinin ve basım tarihinin belirtildiği sayfanın fotokopisi.

 

____________
1   Asgari koşullara ek olarak, Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu’nca 10.07.2008 tarih ve 2008/09 sayılı toplantısında kabul edilen asgari koşullar, “YTÜ Akademik Yükseltilme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esaslar Yönergesi”nde ve eklerinde belirtilmiştir.
2  Özgeçmiş ve Eserler Listesindeki numaralar yazılacaktır.
© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi

 

 

 

 

 

GÜZEL SANATLAR TEMEL ALANI

(SAHNE SANATLARI-OYUNCULUK, REJİ)

 

YARDIMCI DOÇENTLİK KADROSUNA YÜKSELTME VE ATAMA İÇİN

ASGARİ KOŞULLARIN SAĞLANDIĞINA İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU

 

ASGARİ KOŞULLARA1 UYGUNLUK

Başvuru Koşulları

Eser No2

1)     Başvurulan yardımcı doçentlik alanı ile ilgili ve lisansüstü çalışma(lar)dan üretilmemiş özgün bir eser hazırlamak.

 

 
2)     Oyunculuk dalı için değişik türlerden en az birinde önemli rol oynamak ve görüntü kayıtlarıyla belgelemek, oynadığı rollerden en az birinin kuramsal çalışmalarını yapmak (yazar ve dönemi, rol analizi, rol çalışma yöntemi, oyun ve rol yorumu üzerine)

 

 
3)     Reji dalı için önemli ve saygın tiyatrolarda en az bir oyun sahnelemek, sahnelenen oyunlardan en az birisinin görüntü kayıtlarıyla birlikte reji defterini hazırlamak.

 

 

 

 

Yukarıdaki ve ekteki eserlerim,  başvurduğum yardımcı doçentlik alanı ile İLGİLİ olup asgari başvuru koşullarını yukarıdaki eser(ler)imle SAĞLAMAKTAYIM.

 

Sunduğum çalışmaların, bilgilerin doğruluğunu Etik Kurallara uygun olduğunu beyan ve kabul ederim.

 

 

 

İmza: _________________________       Tarih: _________________________

 

 

Eklenecek Belgeler:

 

A)    Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir sanat-tasarım etkinliğine ilişkin belgelerin fotokopisi,

B)    Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir sanat-tasarım eserinin değerlendirmesini sağlayacak biçimindeki kopyası,

C)    Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir yayının orijinali ya da fotokopisi,

D)    Dergilerde yayıma kesin olarak kabul edilmiş ancak henüz basılmamış eserler için editör tarafından gönderilen kabul mektubunun aslı,

E)    Kitabın kapak sayfası ile yayınevinin ve basım tarihinin belirtildiği sayfanın fotokopisi.

 

____________
1   Asgari koşullara ek olarak, Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu’nca 10.07.2008 tarih ve 2008/09 sayılı toplantısında kabul edilen asgari koşullar, “YTÜ Akademik Yükseltilme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esaslar Yönergesi”nde ve eklerinde belirtilmiştir.
2  Özgeçmiş ve Eserler Listesindeki numaralar yazılacaktır.
© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi

 

 

 

 

GÜZEL SANATLAR TEMEL ALANI

(SAHNE SANATLARI-YORUM- DRAMATİK YAZARLIK)

 

YARDIMCI DOÇENTLİK KADROSUNA YÜKSELTME VE ATAMA İÇİN

ASGARİ KOŞULLARIN SAĞLANDIĞINA İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU

ASGARİ KOŞULLARA1 UYGUNLUK

Başvuru Koşulları

Eser No2

1)     Başvurulan yardımcı doçentlik alanı ile ilgili ve lisansüstü çalışma(lar)dan üretilmemiş özgün bir eser hazırlamak.

 

 
2)     Sahne, TV, radyo, sinema gibi dallarda en az bir adet dramatik nitelikli metin yazmak. Bu metni basılı hale getirmek ve gösteriye sunmak

 

 
3)     Bir oyun, film, gösteri ve benzeri çalışmalarda araştırma, yorum, tasarım, vb üretken görev almak.

 

 

 

 

 

Yukarıdaki ve ekteki eserlerim, başvurduğum yardımcı doçentlik alanı ile İLGİLİ olup asgari başvuru koşullarını yukarıdaki eser(ler)imle SAĞLAMAKTAYIM.

 

Sunduğum çalışmaların, bilgilerin doğruluğunu Etik Kurallara uygun olduğunu beyan ve kabul ederim.

 

 

 

İmza: _________________________       Tarih: _________________________

 

 

 

Eklenecek Belgeler:

 

A)    Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir sanat-tasarım etkinliğine ilişkin belgelerin fotokopisi,

B)    Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir sanat-tasarım eserinin değerlendirmesini sağlayacak biçimindeki kopyası,

C)    Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir yayının orijinali ya da fotokopisi,

D)    Dergilerde yayıma kesin olarak kabul edilmiş ancak henüz basılmamış eserler için editör tarafından gönderilen kabul mektubunun aslı,

E)    Kitabın kapak sayfası ile yayınevinin ve basım tarihinin belirtildiği sayfanın fotokopisi.

 

____________
1   Asgari koşullara ek olarak, Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu’nca 10.07.2008 tarih ve 2008/09 sayılı toplantısında kabul edilen asgari koşullar, “YTÜ Akademik Yükseltilme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esaslar Yönergesi”nde ve eklerinde belirtilmiştir.
2  Özgeçmiş ve Eserler Listesindeki numaralar yazılacaktır.
© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi

 

 

 

GÜZEL SANATLAR TEMEL ALANI

(SAHNE SANATLARI-SAHNE TASARIMI)

 

YARDIMCI DOÇENTLİK KADROSUNA YÜKSELTME VE ATAMA İÇİN

ASGARİ KOŞULLARIN SAĞLANDIĞINA İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU

ASGARİ KOŞULLARA1 UYGUNLUK

Başvuru Koşulları

Eser No2

1)     Başvurulan yardımcı doçentlik alanı ile ilgili ve lisansüstü çalışma(lar)dan üretilmemiş özgün bir eser hazırlamak.

 

 
2)     Sahne, TV oyunu, gösteri gibi alanlarda tasarım çalışması yapmak, bu çalışmalardan en az birinin belgelerini hazırlayıp sunmak,

 

 
3)     En az bir oyun, film, gösteri ve benzeri çalışmalarda araştırma, yorum, tasarım, vb. üretken görev almak.

 

 

 

 

 

Yukarıdaki ve ekteki eserlerim, başvurduğum yardımcı doçentlik alanı ile İLGİLİ olup asgari başvuru koşullarını yukarıdaki eser(ler)imle SAĞLAMAKTAYIM.

 

Sunduğum çalışmaların, bilgilerin doğruluğunu Etik Kurallara uygun olduğunu beyan ve kabul ederim.

 

 

 

İmza: _________________________       Tarih: _________________________

 

 

 

Eklenecek Belgeler:

 

A)    Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir sanat-tasarım etkinliğine ilişkin belgelerin fotokopisi,

B)    Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir sanat-tasarım eserinin değerlendirmesini sağlayacak biçimindeki kopyası,

C)    Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir yayının orijinali ya da fotokopisi,

D)    Dergilerde yayıma kesin olarak kabul edilmiş ancak henüz basılmamış eserler için editör tarafından gönderilen kabul mektubunun aslı,

E)    Kitabın kapak sayfası ile yayınevinin ve basım tarihinin belirtildiği sayfanın fotokopisi.

 

____________
1   Asgari koşullara ek olarak, Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu’nca 10.07.2008 tarih ve 2008/09 sayılı toplantısında kabul edilen asgari koşullar, “YTÜ Akademik Yükseltilme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esaslar Yönergesi”nde ve eklerinde belirtilmiştir.
2  Özgeçmiş ve Eserler Listesindeki numaralar yazılacaktır.
© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi

 

 

 

 

GÜZEL SANATLAR TEMEL ALANI

(SAHNE SANATLARI- OPERA ŞARKICILIĞI VE REJİSÖRLÜĞÜ)

 

YARDIMCI DOÇENTLİK KADROSUNA YÜKSELTME VE ATAMA İÇİN

ASGARİ KOŞULLARIN SAĞLANDIĞINA İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU

 

 

 

ASGARİ KOŞULLARA1 UYGUNLUK

Başvuru Koşulları

Eser No2

Dalının değişik dönemlerine ait seçkin eserlerden oluşan en az bir saatlik görsel ve/veya işitsel canlı veya stüdyo kaydını sunmak. (Herhangi bir radyo veya TV’de yayımlanmış resital, gösteri veya seçkin kurumlarda yapılmış en az iki sahne etkinliğiyle ilgili yayımlanmış kritikler, varsa ödülleri ile ilgili kurumlardan alınmış görsel, işitsel veya yazılı belgeler jüri üyelerine sunulacak dosyada yer alacaktır).

 

 

 

 

 

Yukarıdaki ve ekteki eserlerim, başvurduğum yardımcı doçentlik alanı ile İLGİLİ olup asgari başvuru koşullarını yukarıdaki eser(ler)imle SAĞLAMAKTAYIM.

 

Sunduğum çalışmaların, bilgilerin doğruluğunu Etik Kurallara uygun olduğunu beyan ve kabul ederim.

 

 

 

İmza: _________________________       Tarih: _________________________

 

 

 

Eklenecek Belgeler:

 

A)    Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir sanat-tasarım etkinliğine ilişkin belgelerin fotokopisi,

B)    Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir sanat-tasarım eserinin değerlendirmesini sağlayacak biçimindeki kopyası,

C)    Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir yayının orijinali ya da fotokopisi,

D)    Dergilerde yayıma kesin olarak kabul edilmiş ancak henüz basılmamış eserler için editör tarafından gönderilen kabul mektubunun aslı,

E)    Kitabın kapak sayfası ile yayınevinin ve basım tarihinin belirtildiği sayfanın fotokopisi.

 

____________
1   Asgari koşullara ek olarak, Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu’nca 10.07.2008 tarih ve 2008/09 sayılı toplantısında kabul edilen asgari koşullar, “YTÜ Akademik Yükseltilme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esaslar Yönergesi”nde ve eklerinde belirtilmiştir.
2  Özgeçmiş ve Eserler Listesindeki numaralar yazılacaktır.
© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi

 

 

 

GÜZEL SANATLAR TEMEL ALANI

(SAHNE SANATLARI-DANS VE KOREOGRAFİ)

 

YARDIMCI DOÇENTLİK KADROSUNA YÜKSELTME VE ATAMA İÇİN

ASGARİ KOŞULLARIN SAĞLANDIĞINA İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU

   

ASGARİ KOŞULLARA1 UYGUNLUK

Başvuru Koşulları

Eser No2

1)     Seçkin kurumlarda solist olarak en az bir eserde önemli rol almış olmak ve bunları ilgili kurumlardan alınmış görsel kayıtlarla belgelendirmek,

 

 
2)     Koreografisini yaptığı en az bir eseri sahnelemek ve bunları canlı veya stüdyo kayıtları ile belgelemek (Eserlerin her biri için yaratı içerikleri hakkında sunuş raporu jüri üyelerine sunulacak dosyada yer alacaktır)

 

 
3)     Türk Halk Oyunları alanında festival vb. etkinliklerde yapımcı, yorumcu, eğitici, koreografi düzenleyici olarak yer almak ve bunlardan en az bir eserin görsel kayıtlarını belgelemek (Eserlerin her biri için yaratı içerikleri hakkında sunuş raporu jüri üyelerine sunulacak dosyada yer alacaktır).

 

 

 

 

Yukarıdaki ve ekteki eserlerim,  başvurduğum yardımcı doçentlik alanı ile İLGİLİ olup asgari başvuru koşullarını yukarıdaki eser(ler)imle SAĞLAMAKTAYIM.

 

Sunduğum çalışmaların, bilgilerin doğruluğunu Etik Kurallara uygun olduğunu beyan ve kabul ederim.

 

 

İmza: _________________________       Tarih: _________________________

 

 

Eklenecek Belgeler:

 

A)    Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir sanat-tasarım etkinliğine ilişkin belgelerin fotokopisi,

B)    Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir sanat-tasarım eserinin değerlendirmesini sağlayacak biçimindeki kopyası,

C)    Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir yayının orijinali ya da fotokopisi,

D)    Dergilerde yayıma kesin olarak kabul edilmiş ancak henüz basılmamış eserler için editör tarafından gönderilen kabul mektubunun aslı,

E)    Kitabın kapak sayfası ile yayınevinin ve basım tarihinin belirtildiği sayfanın fotokopisi.

 

____________
1   Asgari koşullara ek olarak, Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu’nca 10.07.2008 tarih ve 2008/09 sayılı toplantısında kabul edilen asgari koşullar, “YTÜ Akademik Yükseltilme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esaslar Yönergesi”nde ve eklerinde belirtilmiştir.
2  Özgeçmiş ve Eserler Listesindeki numaralar yazılacaktır.
© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi

 


GÜZEL SANATLAR TEMEL ALANI

(GÖRÜNTÜ SANATLARI, PLASTİK SANATLAR, GELENEKSEL SANATLAR)

 

DOÇENTLİK KADROSUNA ATAMA İÇİN

ASGARİ KOŞULLARIN SAĞLANDIĞINA İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU

 

ASGARİ KOŞULLARA1 UYGUNLUK

Başvuru Koşulları

Eser No2

Başvurulan doçentlik alanı ile ilgili ve adayın yaptığı lisansüstü çalışma(lar)dan üretilmemiş olmak koşuluyla aşağıdaki maddelerin yerine getirilmesi zorunludur:  
1) Özgün sanat eserleri, tasarımlar ya da yorum çalışmalarıyla en az iki kişisel etkinlikte (sergi, bienal, gösteri, dinleti, festival, gösterim) bulunmak  
2) Özgün sanat eserleri, tasarımlar ya da yorum çalışmalarıyla karma-ortak etkinliklere (sergi, bienal, gösteri,  dinleti,  festival, gösterim) katılmak,  
3) Sempozyum, festival, workshop, bienal gibi etkinliklere eserleriyle katılmak,  
4)  Bir kitap veya en az iki makale yayımlamak,  
 

5) Sempozyum, kongre ve panel gibi bilimsel/sanatsal bir toplantıya bildiri ile katılmak.

Adayın yardımcı doçentlik sonrası (yardımcı doçent unvanı almamış adaylar için doktora/yeterlik sonrası) çalışmalardan kaynaklanan en az bir yayını olmalıdır.

 

Aday, temel alanla ilgili 1 (bir) sanat alanını,  Anahtar Sözcük tablolarından ise en fazla 2 (iki) anahtar sözcüğü başvuru formunda belirtmelidir.

 

 

Yukarıdaki ve ekteki eserlerim,  başvurduğum doçentlik alanı ile İLGİLİ olup asgari başvuru koşullarını yukarıdaki eser(ler)imle SAĞLAMAKTAYIM.

 

Sunduğum çalışmaların, bilgilerin doğruluğunu Etik Kurallara uygun olduğunu beyan ve kabul ederim.

 

İmza: _________________________       Tarih: _________________________

 

Eklenecek Belgeler:

A)    Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir sanat-tasarım etkinliğine ilişkin belgelerin fotokopisi,

B)    Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir sanat-tasarım eserinin değerlendirmesini sağlayacak biçimindeki kopyası,

C)    Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir yayının orijinali ya da fotokopisi,

D)    Dergilerde yayıma kesin olarak kabul edilmiş ancak henüz basılmamış eserler için editör tarafından gönderilen kabul mektubunun aslı,

E)    Kitabın kapak sayfası ile yayınevinin ve basım tarihinin belirtildiği sayfanın fotokopisi.

 

____________
1   Asgari koşullara ek olarak, Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu’nca 10.07.2008 tarih ve 2008/09 sayılı toplantısında kabul edilen asgari koşullar, “YTÜ Akademik Yükseltilme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esaslar Yönergesi”nde ve eklerinde belirtilmiştir.
2  Özgeçmiş ve Eserler Listesindeki numaralar yazılacaktır.
© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi

 

 

 

GÜZEL SANATLAR TEMEL ALANI

(MÜZİK-KOMPOZİSYON)

DOÇENTLİK KADROSUNA ATAMA İÇİN

ASGARİ KOŞULLARIN SAĞLANDIĞINA İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU

ASGARİ KOŞULLARA1 UYGUNLUK

Başvuru Koşulları

Eser No2

1)               Senfonik müzik, opera, bale müziği, Türk sanat müziği, müzikli oyun, oda müziği, ses ve enstrüman için çeşitli türlerde (konçerto, sonat, lied, v.b.) solo/eşlikli özgün eser yaratmış olmak; ayrıca, herhangi bir enstrümanı, icra tekniğini geliştirmek üzere metotlaştırmış, yararlılığı beş uzman (prof., devlet sanatçısı, eğitim bilimci, editör v.b.) tarafından onanmış etüt, egzersiz v.b. bir eğitim müziği dizini yaratmış veya derlemiş olmak.  
2)          Eserlerini yukarıda belirtilen yaratı formlarından en az üçünde çeşitlendirerek en az 10 (on) ürün vermiş olmak [Bu eserlere ait yazılı materyal, 3  saatlik canlı veya stüdyo ses kayıtları, varsa opera, bale müzikleri için işitsel, görsel kayıtlar, eserler herhangi bir radyoda, T.V. de yayınlanmış ya da herhangi bir yayınevi tarafından yayımlanmış ise ilgili kurumdan alınmış örnekler ile birlikte  uluslararası sanatçı, kurum, kuruluş tarafından icra edilmiş eserler ve bunlarla ilgili bilgi ve belgelerin tümü jüriye sunulacak dosyada verilecektir. Ayrıca, bu eserler hakkında yayımlanmış kritikler, varsa ödüller ile eserlerin her biri hakkında yaratı içerikleri (tarihsel, düşünsel, estetik, teknik, v.b.) ve kişisel yorumlar hakkında sunuş raporları da jüri üyelerine gönderilecek dosyada yer alacaktır].

 

Aday, temel alanla ilgili 1 (bir) sanat alanını,  Anahtar Sözcük tablolarından ise  en fazla 2 (iki) anahtar sözcüğü başvuru formunda belirtmelidir.

 

 

Yukarıdaki ve ekteki eserlerim,  başvurduğum doçentlik alanı ile İLGİLİ olup asgari başvuru koşullarını yukarıdaki eser(ler)imle SAĞLAMAKTAYIM.

 

Sunduğum çalışmaların, bilgilerin doğruluğunu Etik Kurallara uygun olduğunu beyan ve kabul ederim.

 

İmza: _________________________       Tarih: _________________________

 

Eklenecek Belgeler:

A)    Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir sanat-tasarım etkinliğine ilişkin belgelerin fotokopisi,

B)    Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir sanat-tasarım eserinin değerlendirmesini sağlayacak biçimindeki kopyası,

C)    Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir yayının orijinali ya da fotokopisi,

D)    Dergilerde yayıma kesin olarak kabul edilmiş ancak henüz basılmamış eserler için editör tarafından gönderilen kabul mektubunun aslı,

E)    Kitabın kapak sayfası ile yayınevinin ve basım tarihinin belirtildiği sayfanın fotokopisi.

 

____________
1   Asgari koşullara ek olarak, Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu’nca 10.07.2008 tarih ve 2008/09 sayılı toplantısında kabul edilen asgari koşullar, “YTÜ Akademik Yükseltilme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esaslar Yönergesi”nde ve eklerinde belirtilmiştir.
2  Özgeçmiş ve Eserler Listesindeki numaralar yazılacaktır.
© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi

 

 

GÜZEL SANATLAR TEMEL ALANI

(MÜZİK-MÜZİKOLOJİ)

 

DOÇENTLİK KADROSUNA ATAMA İÇİN

ASGARİ KOŞULLARIN SAĞLANDIĞINA İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU

 

 

ASGARİ KOŞULLARA1 UYGUNLUK

Başvuru Koşulları

Eser No2

Bir kitap, kitap bölümü ya da hakemli dergilerde en az bir makale yayımlamak.

 

Adayın yardımcı doçentlik sonrası (yardımcı doçent unvanı almamış adaylar için doktora/yeterlik sonrası) çalışmalardan kaynaklanan en az bir yayını olmalıdır.

 

Aday, temel alanla ilgili 1 (bir) sanat alanını,  Anahtar Sözcük tablolarından ise  en fazla 2 (iki) anahtar sözcüğü başvuru formunda belirtmelidir.

 

 

 

 

Yukarıdaki ve ekteki eserlerim,  başvurduğum doçentlik alanı ile İLGİLİ olup asgari başvuru koşullarını yukarıdaki eser(ler)imle SAĞLAMAKTAYIM.

 

Sunduğum çalışmaların, bilgilerin doğruluğunu Etik Kurallara uygun olduğunu beyan ve kabul ederim.

 

 

 

İmza: _________________________       Tarih: _________________________

 

Eklenecek Belgeler:

A)    Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir sanat-tasarım etkinliğine ilişkin belgelerin fotokopisi,

B)    Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir sanat-tasarım eserinin değerlendirmesini sağlayacak biçimindeki kopyası,

C)    Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir yayının orijinali ya da fotokopisi,

D)    Dergilerde yayıma kesin olarak kabul edilmiş ancak henüz basılmamış eserler için editör tarafından gönderilen kabul mektubunun aslı,

E)    Kitabın kapak sayfası ile yayınevinin ve basım tarihinin belirtildiği sayfanın fotokopisi.

 

____________
1   Asgari koşullara ek olarak, Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu’nca 10.07.2008 tarih ve 2008/09 sayılı toplantısında kabul edilen asgari koşullar, “YTÜ Akademik Yükseltilme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esaslar Yönergesi”nde ve eklerinde belirtilmiştir.
2  Özgeçmiş ve Eserler Listesindeki numaralar yazılacaktır.
© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi

 

 

GÜZEL SANATLAR TEMEL ALANI

(MÜZİK-MÜZİK TEORİLERİ)

 

DOÇENTLİK KADROSUNA ATAMA İÇİN

ASGARİ KOŞULLARIN SAĞLANDIĞINA İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU

 

ASGARİ KOŞULLARA1 UYGUNLUK

Başvuru Koşulları

Eser No2

Müzik teorisi ve analizi ile ilgili (solfej, armoni, form bilgisi,  kontrpuan, v.b. gibi) alanlarda yayınevlerince basılmış bir kitap veya iki makale yazmış olmak, ayrıca uzmanlarca onanmış, basılmış ya da basıma hazır eğitim içerikli en az üç çalışma sunmak

 

Adayın yardımcı doçentlik sonrası (yardımcı doçent unvanı almamış adaylar için doktora/yeterlik sonrası) çalışmalardan kaynaklanan en az bir yayını olmalıdır.

 

Aday, temel alanla ilgili 1 (bir) sanat alanını,  Anahtar Sözcük tablolarından ise  en fazla 2 (iki) anahtar sözcüğü başvuru formunda belirtmelidir.

 

 

 

Yukarıdaki ve ekteki eserlerim,  başvurduğum doçentlik alanı ile İLGİLİ olup asgari başvuru koşullarını yukarıdaki eser(ler)imle SAĞLAMAKTAYIM.

 

Sunduğum çalışmaların, bilgilerin doğruluğunu Etik Kurallara uygun olduğunu beyan ve kabul ederim.

 

 

İmza: _________________________       Tarih: _________________________

 

 

Eklenecek Belgeler:

A)    Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir sanat-tasarım etkinliğine ilişkin belgelerin fotokopisi,

B)    Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir sanat-tasarım eserinin değerlendirmesini sağlayacak biçimindeki kopyası,

C)    Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir yayının orijinali ya da fotokopisi,

D)    Dergilerde yayıma kesin olarak kabul edilmiş ancak henüz basılmamış eserler için editör tarafından gönderilen kabul mektubunun aslı,

E)    Kitabın kapak sayfası ile yayınevinin ve basım tarihinin belirtildiği sayfanın fotokopisi.

 

____________
1   Asgari koşullara ek olarak, Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu’nca 10.07.2008 tarih ve 2008/09 sayılı toplantısında kabul edilen asgari koşullar, “YTÜ Akademik Yükseltilme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esaslar Yönergesi”nde ve eklerinde belirtilmiştir.
2  Özgeçmiş ve Eserler Listesindeki numaralar yazılacaktır.
© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi

 

 

GÜZEL SANATLAR TEMEL ALANI

(MÜZİK-MÜZİK TEKNOLOJİLERİ)

 

DOÇENTLİK KADROSUNA ATAMA İÇİN

ASGARİ KOŞULLARIN SAĞLANDIĞINA İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU

 

ASGARİ KOŞULLARA1 UYGUNLUK

Başvuru Koşulları

Eser No2

Alanındaki özgün yapımlarından bir örnek sunmak ve bu yapımların tarihi gelişimi, özellikleri, getirilen yenilikler hakkında (yapımsal, teknolojik, düşünsel, estetik, v.b.) sunuşta bulunmak, geleneksel veya yenilikçi katkılar yönünde bilgi sunmak.

 

Aday, temel alanla ilgili 1 (bir) sanat alanını,  Anahtar Sözcük tablolarından ise  en fazla 2 (iki) anahtar sözcüğü başvuru formunda belirtmelidir.

 

 

 

 

Yukarıdaki ve ekteki eserlerim,  başvurduğum doçentlik alanı ile İLGİLİ olup asgari başvuru koşullarını yukarıdaki eser(ler)imle SAĞLAMAKTAYIM.

 

Sunduğum çalışmaların, bilgilerin doğruluğunu Etik Kurallara uygun olduğunu beyan ve kabul ederim.

 

 

 

İmza: _________________________       Tarih: _________________________

 

 

Eklenecek Belgeler:

A)    Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir sanat-tasarım etkinliğine ilişkin belgelerin fotokopisi,

B)    Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir sanat-tasarım eserinin değerlendirmesini sağlayacak biçimindeki kopyası,

C)    Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir yayının orijinali ya da fotokopisi,

D)    Dergilerde yayıma kesin olarak kabul edilmiş ancak henüz basılmamış eserler için editör tarafından gönderilen kabul mektubunun aslı,

E)    Kitabın kapak sayfası ile yayınevinin ve basım tarihinin belirtildiği sayfanın fotokopisi.

 

____________
1   Asgari koşullara ek olarak, Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu’nca 10.07.2008 tarih ve 2008/09 sayılı toplantısında kabul edilen asgari koşullar, “YTÜ Akademik Yükseltilme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esaslar Yönergesi”nde ve eklerinde belirtilmiştir.
2  Özgeçmiş ve Eserler Listesindeki numaralar yazılacaktır.
© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi

 

 

GÜZEL SANATLAR TEMEL ALANI

(MÜZİK-YORUMCULUK)

 

DOÇENTLİK KADROSUNA ATAMA İÇİN

ASGARİ KOŞULLARIN SAĞLANDIĞINA İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU

 

ASGARİ KOŞULLARA1 UYGUNLUK

Başvuru Koşulları

Eser No2

Başvurduğu sanat dalının (ses, şeflik) değişik dönemlerine ait seçkin eserlerinden oluşan solo ve/veya orkestra eşlikli en az iki saatlik müzik kaydını, Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği alanlarında değişik dönemlere ait klasik üslup ve/veya yenilikçi tutarlı teknik ve yorumları kabul edilebilir düzeyde olan en az iki saatlik canlı müzik kaydını, şeflik sanat dalında ise en az dört saatlik senfonik müzik kaydını sunmak (Dalında bulunabildiği takdirde en az 60 dakikası Türk bestecilere ayrılacaktır) [Herhangi bir radyo veya T.V. de yayınlanmış resital ve/veya konserler ile yurtiçinde ve yurt dışında seçkin kurumlarda vermiş olduğu resital ve/veya konserler ile ilgili yayımlanmış kritikler, varsa ödülleri ile ilgili kurumlardan alınmış, görsel, işitsel veya yazılı belgeler jüri üyelerine gönderilecek dosyada yer alacaktır. Ayrıca, seslendirilen eserlerin her biri için yaratı ve yorum içerikleri (tarihsel, düşünsel, estetik, teknik v.b.) hakkındaki sunuş raporu da jüri üyelerine sunulacaktır].

 

Aday, temel alanla ilgili 1 (bir) sanat alanını,  Anahtar Sözcük tablolarından ise  en fazla 2 (iki) anahtar sözcüğü başvuru formunda belirtmelidir.

 

 

Yukarıdaki ve ekteki eserlerim,  başvurduğum doçentlik alanı ile İLGİLİ olup asgari başvuru koşullarını yukarıdaki eser(ler)imle SAĞLAMAKTAYIM.

 

Sunduğum çalışmaların, bilgilerin doğruluğunu Etik Kurallara uygun olduğunu beyan ve kabul ederim.

 

İmza: _________________________       Tarih: _________________________

 

Eklenecek Belgeler:

A)    Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir sanat-tasarım etkinliğine ilişkin belgelerin fotokopisi,

B)    Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir sanat-tasarım eserinin değerlendirmesini sağlayacak biçimindeki kopyası,

C)    Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir yayının orijinali ya da fotokopisi,

D)    Dergilerde yayıma kesin olarak kabul edilmiş ancak henüz basılmamış eserler için editör tarafından gönderilen kabul mektubunun aslı,

E)    Kitabın kapak sayfası ile yayınevinin ve basım tarihinin belirtildiği sayfanın fotokopisi.

 

____________
1   Asgari koşullara ek olarak, Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu’nca 10.07.2008 tarih ve 2008/09 sayılı toplantısında kabul edilen asgari koşullar, “YTÜ Akademik Yükseltilme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esaslar Yönergesi”nde ve eklerinde belirtilmiştir.
2  Özgeçmiş ve Eserler Listesindeki numaralar yazılacaktır.
© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi


GÜZEL SANATLAR TEMEL ALANI

(MÜZİK-TÜRK SANAT MÜZİĞİ/ TÜRK HALK MÜZİĞİ)

 

DOÇENTLİK KADROSUNA ATAMA İÇİN

ASGARİ KOŞULLARIN SAĞLANDIĞINA İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU

 

ASGARİ KOŞULLARA1 UYGUNLUK

Başvuru Koşulları

Eser No2

1)    Geleneksel müzik teorisi ve analizi ile ilgili basılmış kitap ve en az bir makalesi olmak.  
2)   Yorumculuk alanında geleneksel müzik dalının değişik dönemlerine/yörelerine ait eserlerden oluşan geleneksel icra ve yorum tekniklerini ve/veya yenilikçi tutarlı teknik ve yorumları, en az iki saatlik canlı veya stüdyo solo kayıtlarıyla belgelemek [Seslendirilen eserlerin her biri için yaratı ve yorum içerikleri (tarihsel, düşünsel, estetik, teknik v.b.) hakkında sunuş raporları jüri üyelerine gönderilecek dosyada yer alacaktır]

 

 
3)    Her iki alanda herhangi bir enstrümanın  icra tekniğini geliştirmek üzere metotlaştırılmış, yararlılığı beş uzman (prof., devlet sanatçısı, eğitim bilimci, editör v.b.) tarafından onanmış eğitim müziği dizini yaratmış veya derlemiş olmak.

 

Aday, temel alanla ilgili 1 (bir) sanat alanını,  Anahtar Sözcük tablolarından ise  en fazla 2 (iki) anahtar sözcüğü başvuru formunda belirtmelidir.

 

 

 

Yukarıdaki ve ekteki eserlerim,  başvurduğum doçentlik alanı ile İLGİLİ olup asgari başvuru koşullarını yukarıdaki eser(ler)imle SAĞLAMAKTAYIM.

 

Sunduğum çalışmaların, bilgilerin doğruluğunu Etik Kurallara uygun olduğunu beyan ve kabul ederim.

 

 

İmza: _________________________       Tarih: _________________________

 

Eklenecek Belgeler:

A)    Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir sanat-tasarım etkinliğine ilişkin belgelerin fotokopisi,

B)    Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir sanat-tasarım eserinin değerlendirmesini sağlayacak biçimindeki kopyası,

C)    Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir yayının orijinali ya da fotokopisi,

D)    Dergilerde yayıma kesin olarak kabul edilmiş ancak henüz basılmamış eserler için editör tarafından gönderilen kabul mektubunun aslı,

E)    Kitabın kapak sayfası ile yayınevinin ve basım tarihinin belirtildiği sayfanın fotokopisi.

 

____________
1   Asgari koşullara ek olarak, Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu’nca 10.07.2008 tarih ve 2008/09 sayılı toplantısında kabul edilen asgari koşullar, “YTÜ Akademik Yükseltilme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esaslar Yönergesi”nde ve eklerinde belirtilmiştir.
2  Özgeçmiş ve Eserler Listesindeki numaralar yazılacaktır.
© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi

 

 

GÜZEL SANATLAR TEMEL ALANI

(SAHNE SANATLARI-TİYATRO KURAMI)

 

DOÇENTLİK KADROSUNA ATAMA İÇİN

ASGARİ KOŞULLARIN SAĞLANDIĞINA İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU

 

ASGARİ KOŞULLARA1 UYGUNLUK

Başvuru Koşulları

Eser No2

1)    Başvurulan doçentlik alanı ile ilgili ve lisansüstü çalışma(lar)dan üretilmemiş bir kitap ya da en az bir makale yayımlamak,  
2)   En az bir oyun-gösteri çalışmasında yorum, tasarım, araştırma, yazım v.b. alanlarda üretken bir görev almak ve tiyatronun yaygınlaşması için çalışmalar yapmak.

Aday, temel alanla ilgili 1 (bir) sanat alanını,  Anahtar Sözcük tablolarından ise  en fazla 2 (iki) anahtar sözcüğü başvuru formunda belirtmelidir.

 

 

 

 

Yukarıdaki ve ekteki eserlerim,  başvurduğum doçentlik alanı ile İLGİLİ olup asgari başvuru koşullarını yukarıdaki eser(ler)imle SAĞLAMAKTAYIM.

 

Sunduğum çalışmaların, bilgilerin doğruluğunu Etik Kurallara uygun olduğunu beyan ve kabul ederim.

 

 

İmza: _________________________       Tarih: _________________________

 

 

Eklenecek Belgeler:

 

A)    Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir sanat-tasarım etkinliğine ilişkin belgelerin fotokopisi,

B)    Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir sanat-tasarım eserinin değerlendirmesini sağlayacak biçimindeki kopyası,

C)    Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir yayının orijinali ya da fotokopisi,

D)    Dergilerde yayıma kesin olarak kabul edilmiş ancak henüz basılmamış eserler için editör tarafından gönderilen kabul mektubunun aslı,

E)    Kitabın kapak sayfası ile yayınevinin ve basım tarihinin belirtildiği sayfanın fotokopisi.

 

____________
1   Asgari koşullara ek olarak, Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu’nca 10.07.2008 tarih ve 2008/09 sayılı toplantısında kabul edilen asgari koşullar, “YTÜ Akademik Yükseltilme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esaslar Yönergesi”nde ve eklerinde belirtilmiştir.
2  Özgeçmiş ve Eserler Listesindeki numaralar yazılacaktır.
© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi

 

 

GÜZEL SANATLAR TEMEL ALANI

(SAHNE SANATLARI-OYUNCULUK, REJİ)

 

DOÇENTLİK KADROSUNA ATAMA İÇİN

ASGARİ KOŞULLARIN SAĞLANDIĞINA İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU

 

 

ASGARİ KOŞULLARA1 UYGUNLUK

Başvuru Koşulları

Eser No2

1)      Başvurulan doçentlik alanı ile ilgili ve lisansüstü çalışma(lar)dan üretilmemiş özgün bir eser hazırlamak,  
2)      Oyunculuk dalı için değişik türlerde önemli rolleri oynamak ve bunları görüntü kayıtlarıyla belgelemek. Oynadığı rollerden en az dördünün kuramsal çalışmalarını yapmak (yazar ve dönemi, rol analizi, rol çalışma yöntemi, oyun ve rol yorumu üzerine),  
3)         Reji dalı için önemli ve saygın tiyatrolarda oyunlar sahnelemek, sahnelenen oyunlardan en az ikisinin görüntü kayıtlarıyla birlikte reji defterini hazırlamak

 

Aday, temel alanla ilgili 1 (bir) sanat alanını,  Anahtar Sözcük tablolarından ise en fazla 2 (iki) anahtar sözcüğü başvuru formunda belirtmelidir.

 

 

 

Yukarıdaki ve ekteki eserlerim,  başvurduğum doçentlik alanı ile İLGİLİ olup asgari başvuru koşullarını yukarıdaki eser(ler)imle SAĞLAMAKTAYIM.

 

Sunduğum çalışmaların, bilgilerin doğruluğunu Etik Kurallara uygun olduğunu beyan ve kabul ederim.

 

 

İmza: _________________________       Tarih: _________________________

 

 

Eklenecek Belgeler:

A)    Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir sanat-tasarım etkinliğine ilişkin belgelerin fotokopisi,

B)    Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir sanat-tasarım eserinin değerlendirmesini sağlayacak biçimindeki kopyası,

C)    Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir yayının orijinali ya da fotokopisi,

D)    Dergilerde yayıma kesin olarak kabul edilmiş ancak henüz basılmamış eserler için editör tarafından gönderilen kabul mektubunun aslı,

E)    Kitabın kapak sayfası ile yayınevinin ve basım tarihinin belirtildiği sayfanın fotokopisi.

 

____________
1   Asgari koşullara ek olarak, Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu’nca 10.07.2008 tarih ve 2008/09 sayılı toplantısında kabul edilen asgari koşullar, “YTÜ Akademik Yükseltilme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esaslar Yönergesi”nde ve eklerinde belirtilmiştir.
2  Özgeçmiş ve Eserler Listesindeki numaralar yazılacaktır.
© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi

 

 

GÜZEL SANATLAR TEMEL ALANI

(SAHNE SANATLARI-YORUM- DRAMATİK YAZARLIK)

 

DOÇENTLİK KADROSUNA ATAMA İÇİN

ASGARİ KOŞULLARIN SAĞLANDIĞINA İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU

ASGARİ KOŞULLARA1 UYGUNLUK

Başvuru Koşulları

Eser No2

1)    Başvurulan doçentlik alanı ile ilgili ve lisansüstü çalışma(lar)dan üretilmemiş özgün bir eser hazırlamak  
2)    Sahne, TV, radyo,  sinema gibi dallarda en az iki adet dramatik nitelikli metin yazmak. Bu metinleri basılı hale getirmek ve gösteriye sunmak.  
3)    Bir oyun, film, gösteri ve benzeri çalışmalarda araştırma,  yorum, tasarım v.b. üretken görev almak  
4)         Oyun metinleri ve senaryo incelemeleri, eleştiri ve tanıtım yazıları yazmak.

 

Aday, temel alanla ilgili 1 (bir) sanat alanını,  Anahtar Sözcük tablolarından ise en fazla 2 (iki) anahtar sözcüğü başvuru formunda belirtmelidir

 

 

 

Yukarıdaki ve ekteki eserlerim,  başvurduğum doçentlik alanı ile İLGİLİ asgari başvuru koşullarını yukarıdaki eser(ler)imle SAĞLAMAKTAYIM.

 

Sunduğum çalışmaların, bilgilerin doğruluğunu Etik Kurallara uygun olduğunu beyan ve kabul ederim.

 

 

İmza: _________________________       Tarih: _________________________

 

 

Eklenecek Belgeler:

A)    Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir sanat-tasarım etkinliğine ilişkin belgelerin fotokopisi,

B)    Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir sanat-tasarım eserinin değerlendirmesini sağlayacak biçimindeki kopyası,

C)    Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir yayının orijinali ya da fotokopisi,

D)    Dergilerde yayıma kesin olarak kabul edilmiş ancak henüz basılmamış eserler için editör tarafından gönderilen kabul mektubunun aslı,

E)    Kitabın kapak sayfası ile yayınevinin ve basım tarihinin belirtildiği sayfanın fotokopisi.

 

____________
1   Asgari koşullara ek olarak, Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu’nca 10.07.2008 tarih ve 2008/09 sayılı toplantısında kabul edilen asgari koşullar, “YTÜ Akademik Yükseltilme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esaslar Yönergesi”nde ve eklerinde belirtilmiştir.
2  Özgeçmiş ve Eserler Listesindeki numaralar yazılacaktır.
© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi

 

 

GÜZEL SANATLAR TEMEL ALANI

(SAHNE SANATLARI-SAHNE TASARIMI)

 

DOÇENTLİK KADROSUNA ATAMA İÇİN

ASGARİ KOŞULLARIN SAĞLANDIĞINA İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU

ASGARİ KOŞULLARA1UYGUNLUK

Başvuru Koşulları

Eser No2

1)  Başvurulan doçentlik alanı ile ilgili ve lisansüstü çalışma(lar)dan üretilmemiş, özgün bir eser hazırlamak  
2)  Sahne TV oyunu, gösteri gibi alanlarda tasarım çalışmaları yapmak, bu çalışmalardan en az dördünün belgelerini hazırlayıp sunmak  
3)  Bir oyun, film, gösteri ve benzeri çalışmalarda araştırma, yorum, tasarım v.b. üretken görev almak.

 

Aday, temel alanla ilgili 1 (bir) sanat alanını,  Anahtar Sözcük tablolarından ise en fazla 2 (iki) anahtar sözcüğü başvuru formunda belirtmelidir

 

 

 

Yukarıdaki ve ekteki eserlerim,  başvurduğum doçentlik alanı ile İLGİLİ asgari başvuru koşullarını yukarıdaki eser(ler)imle SAĞLAMAKTAYIM.

 

Sunduğum çalışmaların, bilgilerin doğruluğunu Etik Kurallara uygun olduğunu beyan ve kabul ederim.

 

 

İmza: _________________________       Tarih: _________________________

 

 

Eklenecek Belgeler:

A)    Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir sanat-tasarım etkinliğine ilişkin belgelerin fotokopisi,

B)    Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir sanat-tasarım eserinin değerlendirmesini sağlayacak biçimindeki kopyası,

C)    Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir yayının orijinali ya da fotokopisi,

D)    Dergilerde yayıma kesin olarak kabul edilmiş ancak henüz basılmamış eserler için editör tarafından gönderilen kabul mektubunun aslı,

E)    Kitabın kapak sayfası ile yayınevinin ve basım tarihinin belirtildiği sayfanın fotokopisi.

 

____________
1   Asgari koşullara ek olarak, Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu’nca 10.07.2008 tarih ve 2008/09 sayılı toplantısında kabul edilen asgari koşullar, “YTÜ Akademik Yükseltilme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esaslar Yönergesi”nde ve eklerinde belirtilmiştir.
2  Özgeçmiş ve Eserler Listesindeki numaralar yazılacaktır.
© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi

 

 

GÜZEL SANATLAR TEMEL ALANI

(SAHNE SANATLARI- OPERA ŞARKICILIĞI VE REJİSÖRLÜĞÜ)

 

DOÇENTLİK KADROSUNA ATAMA İÇİN

ASGARİ KOŞULLARIN SAĞLANDIĞINA İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU

 

 

ASGARİ KOŞULLARA1 UYGUNLUK

Başvuru Koşulları

Eser No2

Başvurulan sanat dalının değişik dönemlerine ait seçkin eserlerinden oluşan en az iki saatlik görsel ve/veya işitsel canlı veya stüdyo kaydını sunmak. (Herhangi bir radyo veya T.V. de yayınlanmış resital, gösteri veya seçkin kurumlarda yapılmış en az dört sahne etkinliği ile ilgili yayımlanmış kritikler, varsa ödülleri ile ilgili kurumlardan alınmış görsel, işitsel veya yazılı belgeler jüri üyelerine sunulacak dosyada yer alacaktır.)

 

Aday, temel alanla ilgili 1 (bir) sanat alanını,  Anahtar Sözcük tablolarından ise en fazla 2 (iki) anahtar sözcüğü başvuru formunda belirtmelidir

 

 

 

 

Yukarıdaki ve ekteki eserlerim,  başvurduğum doçentlik alanı ile İLGİLİ olup asgari başvuru koşullarını yukarıdaki eser(ler)imle SAĞLAMAKTAYIM.

 

Sunduğum çalışmaların, bilgilerin doğruluğunu Etik Kurallara uygun olduğunu beyan ve kabul ederim.

 

 

İmza: _________________________       Tarih: _________________________

 

 

Eklenecek Belgeler:

A)    Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir sanat-tasarım etkinliğine ilişkin belgelerin fotokopisi,

B)    Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir sanat-tasarım eserinin değerlendirmesini sağlayacak biçimindeki kopyası,

C)    Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir yayının orijinali ya da fotokopisi,

D)    Dergilerde yayıma kesin olarak kabul edilmiş ancak henüz basılmamış eserler için editör tarafından gönderilen kabul mektubunun aslı,

E)    Kitabın kapak sayfası ile yayınevinin ve basım tarihinin belirtildiği sayfanın fotokopisi.

 

____________
1   Asgari koşullara ek olarak, Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu’nca 10.07.2008 tarih ve 2008/09 sayılı toplantısında kabul edilen asgari koşullar, “YTÜ Akademik Yükseltilme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esaslar Yönergesi”nde ve eklerinde belirtilmiştir.
2  Özgeçmiş ve Eserler Listesindeki numaralar yazılacaktır.
© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi

 

 

GÜZEL SANATLAR TEMEL ALANI

(SAHNE SANATLARI- DANS VE KOREOGRAFİ)

 

DOÇENTLİK KADROSUNA ATAMA İÇİN

ASGARİ KOŞULLARIN SAĞLANDIĞINA İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU

ASGARİ KOŞULLARA1 UYGUNLUK

Başvuru Koşulları

Eser No2

1)    Seçkin kurumlarda solist olarak en az üç eserde önemli rol almış olmak ve bunları ilgili kurumlardan alınmış görsel kayıtlarla belgelendirmek,  
2)    Koreografi alanında bir eser yayımlamak,  
3)    Koreografisini yaptığı en az üç eseri sahnelemek ve bunları canlı veya stüdyo kayıtları ile belgelemek (Eserlerin her biri için yaratı içerikleri hakkında sunuş raporu jüri üyelerine sunulacak dosyada yer alacaktır),  
4)    Türk Halk Oyunları alanında, festival v.b. etkinliklerde yapımcı, yorumcu, eğitici, koreografi düzenleyici olarak yer almak ve bunlardan en az üç eserin görsel kayıtlarını belgelemek (Eserlerin her biri için yaratı içerikleri hakkında sunuş raporu jüri üyelerine sunulacak dosyada yer alacaktır).

 

Aday, temel alanla ilgili 1 (bir) sanat alanını,  Anahtar Sözcük tablolarından ise en fazla 2 (iki) anahtar sözcüğü başvuru formunda belirtmelidir

 

 

Yukarıdaki ve ekteki eserlerim,  başvurduğum doçentlik alanı ile İLGİLİ olup asgari başvuru koşullarını yukarıdaki eser(ler)imle SAĞLAMAKTAYIM.

 

Sunduğum çalışmaların, bilgilerin doğruluğunu Etik Kurallara uygun olduğunu beyan ve kabul ederim.

 

 

İmza: _________________________       Tarih: _________________________

 

Eklenecek Belgeler:

A)    Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir sanat-tasarım etkinliğine ilişkin belgelerin fotokopisi,

B)    Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir sanat-tasarım eserinin değerlendirmesini sağlayacak biçimindeki kopyası,

C)    Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir yayının orijinali ya da fotokopisi,

D)    Dergilerde yayıma kesin olarak kabul edilmiş ancak henüz basılmamış eserler için editör tarafından gönderilen kabul mektubunun aslı,

E)    Kitabın kapak sayfası ile yayınevinin ve basım tarihinin belirtildiği sayfanın fotokopisi.

 

____________
1   Asgari koşullara ek olarak, Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu’nca 10.07.2008 tarih ve 2008/09 sayılı toplantısında kabul edilen asgari koşullar, “YTÜ Akademik Yükseltilme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esaslar Yönergesi”nde ve eklerinde belirtilmiştir.
2  Özgeçmiş ve Eserler Listesindeki numaralar yazılacaktır.
© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi


GÜZEL SANATLAR TEMEL ALANI

(GÖRÜNTÜ SANATLARI, PLASTİK SANATLAR, GELENEKSEL SANATLAR)

 

PROFESÖRLÜK KADROSUNA YÜKSELTME VE ATAMA İÇİN

ASGARİ KOŞULLARIN SAĞLANDIĞINA İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU

 

ASGARİ KOŞULLARA1UYGUNLUK

Başvuru Koşulları

Eser No2

1) Özgün sanat eserleri, tasarımlar ya da yorum çalışmalarıyla en az dört (YTÜDÇ:iki) kişisel etkinlikte (sergi, bienal, gösteri, dinleti, festival, gösterim) bulunmak,  
2) Özgün sanat eserleri, tasarımlar ya da yorum çalışmalarıyla karma-ortak etkinliklere (sergi, bienal, gösteri, dinleti, festival, gösterim) katılmak,  
3) Sempozyum, festival, workshop, bienal gibi etkinliklere eserleriyle katılmak,  
4) Bir kitap ve en az iki makale ya da en az dört (YTÜDÇ:iki) makale yayımlamak,  
5) Sempozyum, kongre ve panel gibi bilimsel/sanatsal bir toplantıya bildiri ile katılmak.

 

 
6) Adayın doçentlik sonrası çalışmalardan kaynaklanan en az bir yayını olmalıdır.

Aday, doçentlik sonrası çalışmalardan kaynaklanan en az bir kişisel etkinlikte (sergi, bienal, gösteri, dinleti, festival, gösterim) bulunmalıdır.

 

 

(*) Halen YTÜ’de doçent kadrosunda görev yapan ve doçent unvanını 2002’den önce almış olanlar için adet koşulları (YTÜDÇ:iki) vb. şeklinde ayrıca belirtilmiştir.

Asgari başvuru koşullarını yukarıdaki eser(ler)imle SAĞLAMAKTAYIM.

Sunduğum çalışmaların, bilgilerin doğruluğunu Etik Kurallara uygun olduğunu beyan ve kabul ederim.

 

 

İmza: _________________________       Tarih: _________________________

 

Eklenecek Belgeler:

A)    Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir sanat-tasarım etkinliğine ilişkin belgelerin fotokopisi,

B)    Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir sanat-tasarım eserinin değerlendirmesini sağlayacak biçimindeki kopyası,

C)    Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir yayının orijinali ya da fotokopisi,

D)    Dergilerde yayıma kesin olarak kabul edilmiş ancak henüz basılmamış eserler için editör tarafından gönderilen kabul mektubunun aslı,

E)    Kitabın kapak sayfası ile yayınevinin ve basım tarihinin belirtildiği sayfanın fotokopisi.

____________
1   Asgari koşullara ek olarak, Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu’nca 10.07.2008 tarih ve 2008/09 sayılı toplantısında kabul edilen asgari koşullar, “YTÜ Akademik Yükseltilme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esaslar Yönergesi”nde ve eklerinde belirtilmiştir.
2  Özgeçmiş ve Eserler Listesindeki numaralar yazılacaktır.
© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi

 

 

GÜZEL SANATLAR TEMEL ALANI

(MÜZİK-KOMPOZİSYON)

 

PROFESÖRLÜK KADROSUNA YÜKSELTME VE ATAMA İÇİN

ASGARİ KOŞULLARIN SAĞLANDIĞINA İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU

ASGARİ KOŞULLARA1 UYGUNLUK

Başvuru Koşulları

Eser No2

1) Senfonik müzik, opera, bale müziği, Türk sanat müziği, müzikli oyun, oda müziği, ses ve enstrüman için çeşitli türlerde (konçerto, sonat, lied, vb.) solo/eşlikli özgün eser yaratmış olmak,  
2) Eserlerini yukarıda belirtilen yaratı formlarından en az üçünde çeşitlendirerek en az yirmi (YTÜDÇ:on) ürün vermiş olmak [bu eserlere ait yazılı materyal; 5 saatlik canlı veya stüdyo ses kayıtları; varsa opera, bale müzikleri için işitsel, görsel kayıtlar; eserler herhangi bir radyo/TV’de yayımlanmış ya da herhangi bir yayınevi tarafından yayımlanmış ise ilgili kurumdan alınmış örnekler ile birlikte uluslararası sanatçı, kurum, kuruluş tarafından icra edilmiş eserler ve bunlarla ilgili bilgi ve belgelerin tümü jüriye sunulacak dosyada verilecektir. Ayrıca bu eserler hakkında yayımlanmış kritikler, varsa ödüller ile eserlerin her biri hakkında yaratı içerikleri (tarihsel, düşünsel, estetik, teknik, vb.) ve kişisel yorumlar hakkında sonuç raporları da jüri üyelerine gönderilecek dosyada yer alacaktır].  
3) Adayın doçentlik sonrası çalışmalardan kaynaklanan en az bir yayını olmalıdır.

Aday, doçentlik sonrası çalışmalardan kaynaklanan en az bir solo/eşlikli özgün eser yaratmış olmalıdır.

 

(*) Halen YTÜ’de doçent kadrosunda görev yapan ve doçent unvanını 2002’den önce almış olanlar için adet koşulları (YTÜDÇ:iki) vb. şeklinde ayrıca belirtilmiştir.

Asgari başvuru koşullarını yukarıdaki eser(ler)imle SAĞLAMAKTAYIM.

Sunduğum çalışmaların, bilgilerin doğruluğunu Etik Kurallara uygun olduğunu beyan ve kabul ederim.

 

İmza: _________________________       Tarih: _________________________

 

Eklenecek Belgeler:

A)    Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir sanat-tasarım etkinliğine ilişkin belgelerin fotokopisi,

B)    Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir sanat-tasarım eserinin değerlendirmesini sağlayacak biçimindeki kopyası,

C)    Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir yayının orijinali ya da fotokopisi,

D)    Dergilerde yayıma kesin olarak kabul edilmiş ancak henüz basılmamış eserler için editör tarafından gönderilen kabul mektubunun aslı,

E)    Kitabın kapak sayfası ile yayınevinin ve basım tarihinin belirtildiği sayfanın fotokopisi.

____________
1   Asgari koşullara ek olarak, Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu’nca 10.07.2008 tarih ve 2008/09 sayılı toplantısında kabul edilen asgari koşullar, “YTÜ Akademik Yükseltilme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esaslar Yönergesi”nde ve eklerinde belirtilmiştir.
2  Özgeçmiş ve Eserler Listesindeki numaralar yazılacaktır.
© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi

 

 

GÜZEL SANATLAR TEMEL ALANI

(MÜZİK-MÜZİKOLOJİ)

 

PROFESÖRLÜK KADROSUNA YÜKSELTME VE ATAMA İÇİN

ASGARİ KOŞULLARIN SAĞLANDIĞINA İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU

ASGARİ KOŞULLARA1 UYGUNLUK

Başvuru Koşulları

Eser No2

 

1) Bir kitap ve hakemli dergilerde en az bir makale ya da hakemli dergilerde en az iki (YTÜDÇ:bir) makale yayımlamak.

 

 
2) Adayın doçentlik sonrası çalışmalardan kaynaklanan en az bir yayını olmalıdır.  

 

(*) Halen YTÜ’de doçent kadrosunda görev yapan ve doçent unvanını 2002’den önce almış olanlar için adet koşulları (YTÜDÇ:iki) vb. şeklinde ayrıca belirtilmiştir.

Asgari başvuru koşullarını yukarıdaki eser(ler)imle SAĞLAMAKTAYIM.

Sunduğum çalışmaların, bilgilerin doğruluğunu Etik Kurallara uygun olduğunu beyan ve kabul ederim.

 

İmza: _________________________       Tarih: _________________________

 

Eklenecek Belgeler:

A)    Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir sanat-tasarım etkinliğine ilişkin belgelerin fotokopisi,

B)    Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir sanat-tasarım eserinin değerlendirmesini sağlayacak biçimindeki kopyası,

C)    Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir yayının orijinali ya da fotokopisi,

D)    Dergilerde yayıma kesin olarak kabul edilmiş ancak henüz basılmamış eserler için editör tarafından gönderilen kabul mektubunun aslı,

E)    Kitabın kapak sayfası ile yayınevinin ve basım tarihinin belirtildiği sayfanın fotokopisi.

 

 

____________
1   Asgari koşullara ek olarak, Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu’nca 10.07.2008 tarih ve 2008/09 sayılı toplantısında kabul edilen asgari koşullar, “YTÜ Akademik Yükseltilme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esaslar Yönergesi”nde ve eklerinde belirtilmiştir.
2  Özgeçmiş ve Eserler Listesindeki numaralar yazılacaktır.
© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi

 

 

GÜZEL SANATLAR TEMEL ALANI

(MÜZİK-MÜZİK TEORİLERİ)

 

PROFESÖRLÜK KADROSUNA YÜKSELTME VE ATAMA İÇİN

ASGARİ KOŞULLARIN SAĞLANDIĞINA İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU

 

 

ASGARİ KOŞULLARA1 UYGUNLUK

Başvuru Koşulları

Eser No2

 

1) Müzik teorisi ve analizi ile ilgili (solfej, armoni, form bilgisi, kontrpuan, vb.) alanlarda yayınevlerince basılmış bir kitap ve en az iki (YTÜDÇ:bir) makale ya da en az dört (YTÜDÇ:iki) makale yayımlamış olmak; ayrıca uzmanlarca onanmış basılmış ya da basıma hazır eğitim içerikli en az beş (YTÜDÇ:üç) çalışma sunmak.

 

 
2) Adayın doçentlik sonrası çalışmalardan kaynaklanan en az bir yayını olmalıdır.  

 

 

(*) Halen YTÜ’de doçent kadrosunda görev yapan ve doçent unvanını 2002’den önce almış olanlar için adet koşulları (YTÜDÇ:iki) vb. şeklinde ayrıca belirtilmiştir.

Asgari başvuru koşullarını yukarıdaki eser(ler)imle SAĞLAMAKTAYIM.

Sunduğum çalışmaların, bilgilerin doğruluğunu Etik Kurallara uygun olduğunu beyan ve kabul ederim.

 

İmza: _________________________       Tarih: _________________________

 

Eklenecek Belgeler:

A)    Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir sanat-tasarım etkinliğine ilişkin belgelerin fotokopisi,

B)    Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir sanat-tasarım eserinin değerlendirmesini sağlayacak biçimindeki kopyası,

C)    Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir yayının orijinali ya da fotokopisi,

D)    Dergilerde yayıma kesin olarak kabul edilmiş ancak henüz basılmamış eserler için editör tarafından gönderilen kabul mektubunun aslı,

E)    Kitabın kapak sayfası ile yayınevinin ve basım tarihinin belirtildiği sayfanın fotokopisi.

 

____________
1   Asgari koşullara ek olarak, Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu’nca 10.07.2008 tarih ve 2008/09 sayılı toplantısında kabul edilen asgari koşullar, “YTÜ Akademik Yükseltilme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esaslar Yönergesi”nde ve eklerinde belirtilmiştir.
2  Özgeçmiş ve Eserler Listesindeki numaralar yazılacaktır.
© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi

 

 

 

 

 

GÜZEL SANATLAR TEMEL ALANI

(MÜZİK-MÜZİK TEKNOLOJİLERİ)

 

PROFESÖRLÜK KADROSUNA YÜKSELTME VE ATAMA İÇİN

ASGARİ KOŞULLARIN SAĞLANDIĞINA İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU

 

ASGARİ KOŞULLARA1 UYGUNLUK

Başvuru Koşulları

Eser No2

 

1) Alanında özgün yapımlardan bir örnek sunmak ve bu yapımların tarihi gelişimi, özellikleri, getirilen yenilikler hakkında (yapımsal, teknolojik, düşünsel, estetik, vb.) sunuşta bulunmak, geleneksel veya yenilikçi katkılar yönünde bilgi sunmak.

 

 
2) Bir kitap ya da en az bir makale yayımlamak (YTÜDÇ:aranmaz).  
3)Adayın doçentlik sonrası çalışmalardan kaynaklanan en az bir yayını olmalıdır.

Doçentlik sonrası çalışmalardan kaynaklanan alanında özgün yapımlardan en az bir örnek sunmalıdır.

 

 

(*) Halen YTÜ’de doçent kadrosunda görev yapan ve doçent unvanını 2002’den önce almış olanlar için adet koşulları (YTÜDÇ:iki) vb. şeklinde ayrıca belirtilmiştir.

Asgari başvuru koşullarını yukarıdaki eser(ler)imle SAĞLAMAKTAYIM.

Sunduğum çalışmaların, bilgilerin doğruluğunu Etik Kurallara uygun olduğunu beyan ve kabul ederim.

 

İmza: _________________________       Tarih: _________________________

 

Eklenecek Belgeler:

A)    Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir sanat-tasarım etkinliğine ilişkin belgelerin fotokopisi,

B)    Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir sanat-tasarım eserinin değerlendirmesini sağlayacak biçimindeki kopyası,

C)    Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir yayının orijinali ya da fotokopisi,

D)    Dergilerde yayıma kesin olarak kabul edilmiş ancak henüz basılmamış eserler için editör tarafından gönderilen kabul mektubunun aslı,

E)    Kitabın kapak sayfası ile yayınevinin ve basım tarihinin belirtildiği sayfanın fotokopisi.

 

____________
1   Asgari koşullara ek olarak, Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu’nca 10.07.2008 tarih ve 2008/09 sayılı toplantısında kabul edilen asgari koşullar, “YTÜ Akademik Yükseltilme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esaslar Yönergesi”nde ve eklerinde belirtilmiştir.
2  Özgeçmiş ve Eserler Listesindeki numaralar yazılacaktır.
© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi

 

 

GÜZEL SANATLAR TEMEL ALANI

(MÜZİK-YORUMCULUK)

 

PROFESÖRLÜK KADROSUNA ATAMA İÇİN

ASGARİ KOŞULLARIN SAĞLANDIĞINA İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU

 

ASGARİ KOŞULLARA1 UYGUNLUK

Başvuru Koşulları

Eser No2

 

1) Başvurduğu sanat dalının (ses, şeflik) değişik dönemlerine ait seçkin eserlerinden oluşan solo ve/veya orkestra eşlikli en az dört (YTÜDÇ:iki)  etkinliğe katılışını belgeleriyle sunmak; en az dört saatlik müzik kaydını, Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği alanlarında değişik dönemlere ait klasik üslup ve/veya yenilikçi tutarlı teknik ve yorumları kabul edilebilir düzeyde olan en az dört (YTÜDÇ:iki) saatlik canlı müzik kaydını, şeflik sanat dalında ise en az altı (YTÜDÇ:üç) saatlik senfonik müzik kaydını sunmak (dalında bulunabildiği takdirde en az 60 dakikası Türk bestecilere ayrılacaktır). [Herhangi bir radyo veya TV’de yayımlanmış resital ve/veya konserler ile yurtiçinde ve yurtdışında seçkin kurumlarda vermiş olduğu resital ve/veya konserlerle ilgili yayımlanmış kritikler, varsa ödülleriyle ilgili kurumlardan alınmış görsel/işitsel veya yazılı belgeler jüri üyelerine gönderilecek dosyada yer alacaktır. Ayrıca seslendirilen eserlerin her biri için yaratı ve yorum içerikleri (tarihsel, düşünsel, estetik, teknik, vb.) hakkında sunuş raporu da jüri üyelerine sunulacaktır].

 

 
2) Adayın doçentlik sonrası çalışmalardan kaynaklanan en az bir yayını olmalıdır.

Aday, doçentlik sonrası çalışmalardan kaynaklanan en az bir saatlik müzik kaydını sunmalıdır.

 

(*) Halen YTÜ’de doçent kadrosunda görev yapan ve doçent unvanını 2002’den önce almış olanlar için adet koşulları (YTÜDÇ:iki) vb. şeklinde ayrıca belirtilmiştir.

Asgari başvuru koşullarını yukarıdaki eser(ler)imle SAĞLAMAKTAYIM.

Sunduğum çalışmaların, bilgilerin doğruluğunu Etik Kurallara uygun olduğunu beyan ve kabul ederim.

 

İmza: _________________________       Tarih: _________________________

 

Eklenecek Belgeler:

A)    Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir sanat-tasarım etkinliğine ilişkin belgelerin fotokopisi,

B)    Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir sanat-tasarım eserinin değerlendirmesini sağlayacak biçimindeki kopyası,

C)    Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir yayının orijinali ya da fotokopisi,

D)    Dergilerde yayıma kesin olarak kabul edilmiş ancak henüz basılmamış eserler için editör tarafından gönderilen kabul mektubunun aslı,

E)    Kitabın kapak sayfası ile yayınevinin ve basım tarihinin belirtildiği sayfanın fotokopisi.

____________
1   Asgari koşullara ek olarak, Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu’nca 10.07.2008 tarih ve 2008/09 sayılı toplantısında kabul edilen asgari koşullar, “YTÜ Akademik Yükseltilme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esaslar Yönergesi”nde ve eklerinde belirtilmiştir.
2  Özgeçmiş ve Eserler Listesindeki numaralar yazılacaktır.
© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi

 

 

GÜZEL SANATLAR TEMEL ALANI

(TÜRK SANAT MÜZİĞİ/ TÜRK HALK MÜZİĞİ)

 

PROFESÖRLÜK KADROSUNA YÜKSELTME VE ATAMA İÇİN

ASGARİ KOŞULLARIN SAĞLANDIĞINA İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU

 

ASGARİ KOŞULLARA1 UYGUNLUK

Başvuru Koşulları

Eser No2

1) Bir kitap ve en az iki (YTÜDÇ:bir) makale yayımlamak.  
2) Yorumculuk alanında geleneksel müzik dalının değişik dönemlerine/yörelerine ait eserlerden oluşan geleneksel icra ve yorum tekniklerini ve/veya yenilikçi tutarlı teknik ve yorumları, en az dört (YTÜDÇ:iki) saatlik canlı veya stüdyo solo kayıtlarıyla belgelemek [seslendirilen eserlerin her biri için yaratı ve yorum içerikleri (tarihsel, düşünsel, estetik, teknik, vb.) hakkında sunuş raporları jüri üyelerine gönderilecek dosyada yer alacaktır].  
3) Her iki alanda herhangi bir enstrümanın icra tekniğini geliştirmek üzere metotlaştırılmış, yararlılığı beş uzman (Prof., Devlet sanatçısı, eğitim bilimci, editör, vb.) tarafından onanmış eğitim müziği dizini yaratmış veya derlemiş olmak.  
4) Adayın doçentlik sonrası çalışmalardan kaynaklanan en az bir yayını olmalıdır.

Aday, doçentlik sonrası çalışmalardan kaynaklanan en az bir saatlik müzik kaydını sunmalıdır.

 

 

(*) Halen YTÜ’de doçent kadrosunda görev yapan ve doçent unvanını 2002’den önce almış olanlar için adet koşulları (YTÜDÇ:iki) vb. şeklinde ayrıca belirtilmiştir.

Asgari başvuru koşullarını yukarıdaki eser(ler)imle SAĞLAMAKTAYIM.

Sunduğum çalışmaların, bilgilerin doğruluğunu Etik Kurallara uygun olduğunu beyan ve kabul ederim.

 

 

İmza: _________________________       Tarih: _________________________

 

Eklenecek Belgeler:

A)    Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir sanat-tasarım etkinliğine ilişkin belgelerin fotokopisi,

B)    Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir sanat-tasarım eserinin değerlendirmesini sağlayacak biçimindeki kopyası,

C)    Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir yayının orijinali ya da fotokopisi,

D)    Dergilerde yayıma kesin olarak kabul edilmiş ancak henüz basılmamış eserler için editör tarafından gönderilen kabul mektubunun aslı,

E)    Kitabın kapak sayfası ile yayınevinin ve basım tarihinin belirtildiği sayfanın fotokopisi.

 

____________
1   Asgari koşullara ek olarak, Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu’nca 10.07.2008 tarih ve 2008/09 sayılı toplantısında kabul edilen asgari koşullar, “YTÜ Akademik Yükseltilme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esaslar Yönergesi”nde ve eklerinde belirtilmiştir.
2  Özgeçmiş ve Eserler Listesindeki numaralar yazılacaktır.
© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi

 

 

 

GÜZEL SANATLAR TEMEL ALANI

(SAHNE SANATLARI-TİYATRO KURAMI)

 

PROFESÖRLÜK KADROSUNA YÜKSELTME VE ATAMA İÇİN

ASGARİ KOŞULLARIN SAĞLANDIĞINA İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU

 

ASGARİ KOŞULLARA1 UYGUNLUK

Başvuru Koşulları

Eser No2

1) Bir kitap ve en az iki (YTÜDÇ:bir) makale yayımlamak.  
2) En az üç (YTÜDÇ:bir) oyun-gösteri çalışmasında yorum, tasarım, araştırma, yazım vb. alanlarda üretken bir görev almak ve tiyatronun yaygınlaşması için çalışmalar yapmak.  
3) Adayın doçentlik sonrası çalışmalardan kaynaklanan en az bir yayını olmalıdır.

 

 

 

 

(*) Halen YTÜ’de doçent kadrosunda görev yapan ve doçent unvanını 2002’den önce almış olanlar için adet koşulları (YTÜDÇ:iki) vb. şeklinde ayrıca belirtilmiştir.

Asgari başvuru koşullarını yukarıdaki eser(ler)imle SAĞLAMAKTAYIM.

Sunduğum çalışmaların, bilgilerin doğruluğunu Etik Kurallara uygun olduğunu beyan ve kabul ederim.

 

İmza: _________________________       Tarih: _________________________

 

Eklenecek Belgeler:

A)    Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir sanat-tasarım etkinliğine ilişkin belgelerin fotokopisi,

B)    Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir sanat-tasarım eserinin değerlendirmesini sağlayacak biçimindeki kopyası,

C)    Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir yayının orijinali ya da fotokopisi,

D)    Dergilerde yayıma kesin olarak kabul edilmiş ancak henüz basılmamış eserler için editör tarafından gönderilen kabul mektubunun aslı,

E)    Kitabın kapak sayfası ile yayınevinin ve basım tarihinin belirtildiği sayfanın fotokopisi.

 

____________
1   Asgari koşullara ek olarak, Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu’nca 10.07.2008 tarih ve 2008/09 sayılı toplantısında kabul edilen asgari koşullar, “YTÜ Akademik Yükseltilme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esaslar Yönergesi”nde ve eklerinde belirtilmiştir.
2  Özgeçmiş ve Eserler Listesindeki numaralar yazılacaktır.
© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi

 

 

GÜZEL SANATLAR TEMEL ALANI

(SAHNE SANATLARI-OYUNCULUK, REJİ)

 

PROFESÖRLÜK KADROSUNA YÜKSELTME VE ATAMA İÇİN

ASGARİ KOŞULLARIN SAĞLANDIĞINA İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU

 

ASGARİ KOŞULLARA1 UYGUNLUK

Başvuru Koşulları

Eser No2

1) Özgün en az iki (YTÜDÇ:bir) eser hazırlamak.  
2) Oyunculuk dalı için değişik türlerde önemli rolleri oynamak ve bunları görüntü kayıtlarıyla belgelemek, doçentlik sonrasında oynadığı rollerden en az altısının (YTÜDÇ:üç)  kuramsal çalışmalarını yapmak (yazar ve dönemi, rol analizi, rol çalışma yöntemi, oyun ve rol yorumu üzerine),  
3) Reji dalı için önemli ve saygın tiyatrolarda oyunlar sahnelemek, sahnelenen oyunlardan en az üçünün (YTÜDÇ:iki) görüntü kayıtlarıyla birlikte reji defterini hazırlamak.  
4) Adayın doçentlik sonrası çalışmalardan kaynaklanan en az bir yayını olmalıdır.

Aday, doçentlik sonrası çalışmalardan kaynaklanan en az bir eser hazırlamalıdır.

Aday, doçentlik sonrasında oynadığı rollerden en az birinin kuramsal çalışmalarını yapmalıdır.

 

 

(*) Halen YTÜ’de doçent kadrosunda görev yapan ve doçent unvanını 2002’den önce almış olanlar için adet koşulları (YTÜDÇ:iki) vb. şeklinde ayrıca belirtilmiştir.

Asgari başvuru koşullarını yukarıdaki eser(ler)imle SAĞLAMAKTAYIM.

Sunduğum çalışmaların, bilgilerin doğruluğunu Etik Kurallara uygun olduğunu beyan ve kabul ederim.

 

 

İmza: _________________________       Tarih: _________________________

 

Eklenecek Belgeler:

A)    Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir sanat-tasarım etkinliğine ilişkin belgelerin fotokopisi,

B)    Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir sanat-tasarım eserinin değerlendirmesini sağlayacak biçimindeki kopyası,

C)    Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir yayının orijinali ya da fotokopisi,

D)    Dergilerde yayıma kesin olarak kabul edilmiş ancak henüz basılmamış eserler için editör tarafından gönderilen kabul mektubunun aslı,

E)    Kitabın kapak sayfası ile yayınevinin ve basım tarihinin belirtildiği sayfanın fotokopisi.

 

____________
1   Asgari koşullara ek olarak, Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu’nca 10.07.2008 tarih ve 2008/09 sayılı toplantısında kabul edilen asgari koşullar, “YTÜ Akademik Yükseltilme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esaslar Yönergesi”nde ve eklerinde belirtilmiştir.
2  Özgeçmiş ve Eserler Listesindeki numaralar yazılacaktır.
© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi

 

 

GÜZEL SANATLAR TEMEL ALANI

(SAHNE SANATLARI-YORUM- DRAMATİK YAZARLIK)

 

PROFESÖRLÜK KADROSUNA YÜKSELTME VE ATAMA İÇİN

ASGARİ KOŞULLARIN SAĞLANDIĞINA İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU

 

ASGARİ KOŞULLARA1 UYGUNLUK

Başvuru Koşulları

Eser No2

1) Özgün en az iki (YTÜDÇ:bir)  eser hazırlamak,  
2) Sahne, TV, radyo, sinema gibi dallarda en az dört (YTÜDÇ:iki) adet dramatik nitelikli metin yazmak; bu metinleri basılı hale getirmek ve gösteriye sunmak,  
3) En az iki (YTÜDÇ:bir) oyun, film, gösteri ve benzeri çalışmalarda araştırma, yorum, tasarım vb. üretken görev almak,  
4) Oyun metinleri ve senaryo incelemeleri, eleştiri ve tanıtım yazıları yazmak.  
5) Adayın doçentlik sonrası çalışmalardan kaynaklanan en az bir yayını olmalıdır.

Aday, doçentlik sonrası çalışmalardan kaynaklanan en az bir eser hazırlamalıdır.

Aday, doçentlik sonrası çalışmalardan kaynaklanan Sahne, TV, radyo, sinema gibi dallarda en az bir adet dramatik nitelikli metin yazmalı ve bu metinleri basılı hale getirmeli ve gösteriye sunmalıdır.

 

(*) Halen YTÜ’de doçent kadrosunda görev yapan ve doçent unvanını 2002’den önce almış olanlar için adet koşulları (YTÜDÇ:iki) vb. şeklinde ayrıca belirtilmiştir.

Asgari başvuru koşullarını yukarıdaki eser(ler)imle SAĞLAMAKTAYIM.

Sunduğum çalışmaların, bilgilerin doğruluğunu Etik Kurallara uygun olduğunu beyan ve kabul ederim.

 

 

İmza: _________________________       Tarih: _________________________

 

Eklenecek Belgeler:

A)    Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir sanat-tasarım etkinliğine ilişkin belgelerin fotokopisi,

B)    Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir sanat-tasarım eserinin değerlendirmesini sağlayacak biçimindeki kopyası,

C)    Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir yayının orijinali ya da fotokopisi,

D)    Dergilerde yayıma kesin olarak kabul edilmiş ancak henüz basılmamış eserler için editör tarafından gönderilen kabul mektubunun aslı,

E)    Kitabın kapak sayfası ile yayınevinin ve basım tarihinin belirtildiği sayfanın fotokopisi.

 

____________
1   Asgari koşullara ek olarak, Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu’nca 10.07.2008 tarih ve 2008/09 sayılı toplantısında kabul edilen asgari koşullar, “YTÜ Akademik Yükseltilme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esaslar Yönergesi”nde ve eklerinde belirtilmiştir.
2  Özgeçmiş ve Eserler Listesindeki numaralar yazılacaktır.
© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi

 

 

 

GÜZEL SANATLAR TEMEL ALANI

(SAHNE SANATLARI-SAHNE TASARIMI)

 

PROFESÖRLÜK KADROSUNA YÜKSELTME VE ATAMA İÇİN

ASGARİ KOŞULLARIN SAĞLANDIĞINA İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU

 

ASGARİ KOŞULLARA1 UYGUNLUK

Başvuru Koşulları

Eser No2

1) Sahne, TV oyunu, gösteri gibi alanlarda tasarım çalışması yapmak, bu çalışmalardan en az altısının (YTÜDÇ:dört) belgelerini hazırlayıp sunmak.  
2) En az üç (YTÜDÇ:bir) oyun, film, gösteri ve benzeri çalışmada araştırma, yorum, tasarım vb. üretken görev almak.  
3) Adayın doçentlik sonrası çalışmalardan kaynaklanan en az bir yayını olmalıdır.

Aday, doçentlik sonrası çalışmalardan kaynaklanan en az bir eser hazırlamalıdır.

Aday, doçentlik sonrası çalışmalardan kaynaklanan Sahne, TV oyunu, gösteri gibi alanlarda tasarım çalışması yapmalı, bu çalışmalardan en az birinin belgelerini hazırlayıp sunmalıdır.

 

 

(*) Halen YTÜ’de doçent kadrosunda görev yapan ve doçent unvanını 2002’den önce almış olanlar için adet koşulları (YTÜDÇ:iki) vb. şeklinde ayrıca belirtilmiştir.

Asgari başvuru koşullarını yukarıdaki eser(ler)imle SAĞLAMAKTAYIM.

Sunduğum çalışmaların, bilgilerin doğruluğunu Etik Kurallara uygun olduğunu beyan ve kabul ederim.

 

İmza: _________________________       Tarih: _________________________

 

Eklenecek Belgeler:

A)    Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir sanat-tasarım etkinliğine ilişkin belgelerin fotokopisi,

B)    Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir sanat-tasarım eserinin değerlendirmesini sağlayacak biçimindeki kopyası,

C)    Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir yayının orijinali ya da fotokopisi,

D)    Dergilerde yayıma kesin olarak kabul edilmiş ancak henüz basılmamış eserler için editör tarafından gönderilen kabul mektubunun aslı,

E)    Kitabın kapak sayfası ile yayınevinin ve basım tarihinin belirtildiği sayfanın fotokopisi.

 

____________
1   Asgari koşullara ek olarak, Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu’nca 10.07.2008 tarih ve 2008/09 sayılı toplantısında kabul edilen asgari koşullar, “YTÜ Akademik Yükseltilme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esaslar Yönergesi”nde ve eklerinde belirtilmiştir.
2  Özgeçmiş ve Eserler Listesindeki numaralar yazılacaktır.
© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi

 

 

GÜZEL SANATLAR TEMEL ALANI

(SAHNE SANATLARI- OPERA ŞARKICILIĞI VE REJİSÖRLÜĞÜ)

 

PROFESÖRLÜK KADROSUNA YÜKSELTME VE ATAMA İÇİN

ASGARİ KOŞULLARIN SAĞLANDIĞINA İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU

 

ASGARİ KOŞULLARA1 UYGUNLUK

Başvuru Koşulları

Eser No2

1) Dalının değişik dönemlerine ait seçkin eserlerden oluşan en az dört (YTÜDÇ:iki) saatlik görsel ve/veya işitsel canlı veya stüdyo kaydını sunmak (Herhangi bir radyo veya TV’de yayımlanmış resital, gösteri veya seçkin kurumlarda yapılmış en az altı (YTÜDÇ:dört) sahne etkinliğiyle ilgili yayımlanmış kritikler, varsa ödülleri ile ilgili kurumlardan alınmış görsel, işitsel veya yazılı belgeler jüri üyelerine sunulacak dosyada yer alacaktır).  
2) Adayın doçentlik sonrası çalışmalardan kaynaklanan en az bir yayını olmalıdır.

Aday, doçentlik sonrası çalışmalardan kaynaklanan dalının değişik dönemlerine ait seçkin eserlerden oluşan en az bir saatlik görsel ve/veya işitsel canlı veya stüdyo kaydını sunmalıdır.

 

 

 

(*) Halen YTÜ’de doçent kadrosunda görev yapan ve doçent unvanını 2002’den önce almış olanlar için adet koşulları (YTÜDÇ:iki) vb. şeklinde ayrıca belirtilmiştir.

Asgari başvuru koşullarını yukarıdaki eser(ler)imle SAĞLAMAKTAYIM.

Sunduğum çalışmaların, bilgilerin doğruluğunu Etik Kurallara uygun olduğunu beyan ve kabul ederim.

 

 

İmza: _________________________       Tarih: _________________________

 

Eklenecek Belgeler:

A)    Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir sanat-tasarım etkinliğine ilişkin belgelerin fotokopisi,

B)    Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir sanat-tasarım eserinin değerlendirmesini sağlayacak biçimindeki kopyası,

C)    Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir yayının orijinali ya da fotokopisi,

D)    Dergilerde yayıma kesin olarak kabul edilmiş ancak henüz basılmamış eserler için editör tarafından gönderilen kabul mektubunun aslı,

E)    Kitabın kapak sayfası ile yayınevinin ve basım tarihinin belirtildiği sayfanın fotokopisi.

 

____________
1   Asgari koşullara ek olarak, Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu’nca 10.07.2008 tarih ve 2008/09 sayılı toplantısında kabul edilen asgari koşullar, “YTÜ Akademik Yükseltilme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esaslar Yönergesi”nde ve eklerinde belirtilmiştir.
2  Özgeçmiş ve Eserler Listesindeki numaralar yazılacaktır.
© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi

 

 

GÜZEL SANATLAR TEMEL ALANI

(SAHNE SANATLARI- DANS VE KOREOGRAFİ)

 

PROFESÖRLÜK KADROSUNA YÜKSELTME VE ATAMA İÇİN

ASGARİ KOŞULLARIN SAĞLANDIĞINA İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU

ASGARİ KOŞULLARA1 UYGUNLUK

Başvuru Koşulları

Eser No2

1) Seçkin kurumlarda solist olarak en az beş (YTÜDÇ:üç) eserde önemli rol almış olmak ve bunları ilgili kurumlardan alınmış görsel kayıtlarla belgelendirmek,  
2) Koreografi alanında en az iki (YTÜDÇ:bir) eser yayımlamak,  
3) Koreografisini yaptığı en az beş (YTÜDÇ:üç) eseri sahnelemek ve bunları canlı veya stüdyo kayıtları ile belgelemek (Eserlerin her biri için yaratı içerikleri hakkında sunuş raporu jüri üyelerine sunulacak dosyada yer alacaktır).  
4) Türk Halk Oyunları alanında festival vb. etkinliklerde yapımcı, yorumcu, eğitici, koreografi düzenleyici olarak yer almak ve bunlardan en az beş (YTÜDÇ:üç) eserin görsel kayıtlarını belgelemek (Eserlerin her biri için yaratı içerikleri hakkında sunuş raporu jüri üyelerine sunulacak dosyada yer alacaktır).  
5) Adayın doçentlik sonrası çalışmalardan kaynaklanan en az bir yayını olmalıdır.

Aday, doçentlik sonrası çalışmalardan kaynaklanan ve koreografi alanında en az bir eser yayınlamalıdır.

 

(*) Halen YTÜ’de doçent kadrosunda görev yapan ve doçent unvanını 2002’den önce almış olanlar için adet koşulları (YTÜDÇ:iki) vb. şeklinde ayrıca belirtilmiştir.

Asgari başvuru koşullarını yukarıdaki eser(ler)imle SAĞLAMAKTAYIM.

Sunduğum çalışmaların, bilgilerin doğruluğunu Etik Kurallara uygun olduğunu beyan ve kabul ederim.

 

 

İmza: _________________________       Tarih: _________________________

 

Eklenecek Belgeler:

A)    Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir sanat-tasarım etkinliğine ilişkin belgelerin fotokopisi,

B)    Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir sanat-tasarım eserinin değerlendirmesini sağlayacak biçimindeki kopyası,

C)    Yukarıdaki tabloda belirtilen her bir yayının orijinali ya da fotokopisi,

D)    Dergilerde yayıma kesin olarak kabul edilmiş ancak henüz basılmamış eserler için editör tarafından gönderilen kabul mektubunun aslı,

E)    Kitabın kapak sayfası ile yayınevinin ve basım tarihinin belirtildiği sayfanın fotokopisi.

 

____________
1   Asgari koşullara ek olarak, Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu’nca 10.07.2008 tarih ve 2008/09 sayılı toplantısında kabul edilen asgari koşullar, “YTÜ Akademik Yükseltilme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esaslar Yönergesi”nde ve eklerinde belirtilmiştir.
2  Özgeçmiş ve Eserler Listesindeki numaralar yazılacaktır.
© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

 

 

TEMEL ALANLARA GÖRE

 

YARDIMCI DOÇENTLİK ESER İNCELEME RAPORU

 

DOÇENTLİK ESER İNCELEME RAPORU

 

PROFESÖRLÜK ESER İNCELEME RAPORU

 


 

 

 

YARDIMCI DOÇENTLİK ESER İNCELEME RAPORU
MÜHENDİSLİK TEMEL ALANI

 

Değerlendirme Yapan Profesör/Doçent Aday
Adı Soyadı : _____________________________________________. Adı Soyadı : ______________________________________________.
Üniversite : _______________________________________________. Üniversite : ______________________________________________.
Fakülte/Y.O. : _____________________________________________. Fakülte/Y.O. : ____________________________________________.
   

ASGARİ KOŞULLARA1 UYGUNLUGUN İNCELENMESİ

Koşul Eser No2
1) Başvurulan yardımcı doçentlik bilim alanı ile ilgili ve adayın yaptığı lisansüstü tez(ler)den üretilmiş bir uluslararası yayın (UA-MAKL, UA-BİLD)  
2) Başvurulan yardımcı doçentlik bilim alanı ile ilgili ve SCI-Expanded veya SSCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış ve adayın ilk üç yazar içinde yer aldığıbirözgün makale (editöre mektup, özet, derleme ve kitap kritiği hariç) UA-MAKL/1,2  

Yukarıdaki 1 No’lu eser, adayın yaptığı lisansüstü tez(ler)den :

  ÜRETİLMEMİŞTİR   ÜRETİLMİŞTİR

Aday, asgari başvuru koşullarını :

  SAĞLAMIŞTIR   SAĞLAMAMIŞTIR
(Bu durumda bilimsel inceleme yapılmayacaktır.)

 

BİLİMSEL İNCELEME

Asgari koşulların sağlanması, adayın eser inceleme aşamasından başarılı olduğu anlamına gelmektedir. Bu nedenle, adayın tüm eserleri nicelik, nitelik ve başvurulan yardımcı doçentlik alanına uygunluğu açısından ayrıntılı olarak incelenerek3 aşağıdaki sonuca varılmıştır.

  Aday, eser inceleme aşamasından BAŞARILI olmuştur.
   
  Aday, eser inceleme aşamasından BAŞARISIZ olmuştur

 

İmza : ______________________Tarih : .______________________
____________
1 Asgari koşullara ek olarak, Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu’nca 10.07.2008tarih ve 2008/ 09 sayılı toplantısında kabul edilen asgari koşullar, “YTÜ Akademik Yükseltilme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esaslar Yönergesi”nde ve eklerinde belirtilmiştir.
2 Adayın başvurusunda belirtilen eserlerin numaraları yazılacaktır.
3  İnceleme raporunu lütfen bu forma ilave ediniz. Bilimsel etiğe aykırı durum varsa belirtiniz
© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi

 

 

 

DOÇENTLİK ESER İNCELEME RAPORU
MÜHENDİSLİK TEMEL ALANI

 

Değerlendirme Yapan Profesör/Doçent Aday
Adı Soyadı : _______________________________________________. Adı Soyadı : _____________________________________________.
Üniversite : _______________________________________________. Üniversite : _____________________________________________.
Fakülte/Y.O. : ____________________________________________. Fakülte/Y.O. : ____________________________________________.
   

ASGARİ KOŞULLARA1 UYGUNLUĞUN İNCELENMESİ

Koşul Eser No2
Başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili SCI-Expanded veya SSCI kapsamındaki dergilerde toplam en az üç özgünmakale (editöre mektup, özet, derleme ve kitap kritiği hariç) yayımlamış olmak. Bu makalelerden, adayın yaptığı lisansüstü tez(ler)den üretilmemiş en az birini, SCI-Expanded kapsamındaki dergilerde başlıca yazar olarak yayımlamış olmak.

Aday, temel alanla ilgili 1 (bir) bilim alanını, Anahtar Sözcük tablolarından ise en az 2 (iki) en fazla 4 (dört) anahtar sözcüğü başvuru formunda belirtmelidir

 

Yukarıdaki eserlerden, adayın başlıca yazar olduğu en az biri yaptığı lisansüstü tez(ler)den :

  ÜRETİLMEMİŞTİR   ÜRETİLMİŞTİR

Aday, asgari başvuru koşullarını :

  SAĞLAMIŞTIR   SAĞLAMAMIŞTIR
(Bu durumda bilimsel inceleme yapılmayacaktır.)

BİLİMSEL İNCELEME

Asgari koşulların sağlanması, adayın eser inceleme aşamasından başarılı olduğu anlamına gelmektedir. Bu nedenle, adayın tüm eserleri nicelik, nitelik ve başvurulan doçentlik alanına uygunluğu açısından ayrıntılı olarak incelenerek3 aşağıdaki sonuca varılmıştır.

  Aday, eser inceleme aşamasından BAŞARILI olmuştur.
   
  Aday, eser inceleme aşamasından BAŞARISIZ olmuştur

 

İmza : _______________________Tarih : _______________________
_________________________
1 Asgari koşullara ek olarak, Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu’nca 10.07.2008tarih ve 2008/ 09 sayılı toplantısında kabul edilen asgari koşullar, “YTÜ Akademik Yükseltilme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esaslar Yönergesi”nde ve eklerinde belirtilmiştir.
2 Adayın başvurusunda belirtilen eserlerin numaraları yazılacaktır.
3  İnceleme raporunu lütfen bu forma ilave ediniz. Bilimsel etiğe aykırı durum varsa belirtiniz
© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi

 

 

PROFESÖRLÜK ESER İNCELEME RAPORU
MÜHENDİSLİK TEMEL ALANI

 

Değerlendirme Yapan Profesör Aday
Adı Soyadı :____________________________________ Adı Soyadı :___________________________________
Üniversite :____________________________________ Üniversite :___________________________________
Fakülte/Y.O. :__________________________________ Fakülte/Y.O. :__________________________________
   

ASGARİ KOŞULLARA1 UYGUNLUGUN İNCELENMESİ

Koşul Eser No2
Başvurulan profesörlük bilim alanı ile ilgili SCI-Expanded veya SSCI kapsamındaki dergilerde toplam en az altı(1) özgünmakale (editöre mektup, özet, derleme ve kitap kritiği hariç) yayımlamış olmak. Bu makalelerden, en az birini doçentlik unvanını aldıktan sonra SCI-Expanded kapsamındaki dergilerdeyayımlamış olmak.

Aday, temel alanla ilgili 1 (bir) bilim alanını, Anahtar Sözcük tablolarından ise en az 2 (iki) en fazla 4 (dört) anahtar sözcüğü başvuru formunda belirtmelidir

 

(1) Halen YTÜ’de doçent kadrosunda görev yapan ve doçentlik unvanını 2002’den önce almış olanlar için en az üç özgün makale

Aday, asgari başvuru koşullarını :

  SAĞLAMIŞTIR   SAĞLAMAMIŞTIR
(Bu durumda bilimsel inceleme yapılmayacaktır.)

BİLİMSEL İNCELEME

Asgari koşulların sağlanması, adayın eser inceleme aşamasından başarılı olduğu anlamına gelmektedir. Bu nedenle, adayın tüm eserleri nicelik, nitelik ve başvurulan profesörlük alanına uygunluğu açısından ayrıntılı olarak incelenerek3aşağıdaki sonuca varılmıştır.

  Aday, eser inceleme aşamasından BAŞARILI olmuştur.
   
  Aday, eser inceleme aşamasından BAŞARISIZ olmuştur

 

İmza : ____________________.Tarih : ____________________
________________________
1 Asgari koşullara ek olarak, Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu’nca 10.07.2008tarih ve 2008/ 09 sayılı toplantısında kabul edilen asgari koşullar, “YTÜ Akademik Yükseltilme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esaslar Yönergesi”nde ve eklerinde belirtilmiştir.
2 Adayın başvurusunda belirtilen eserlerin numaraları yazılacaktır.
3  İnceleme raporunu lütfen bu forma ilave ediniz. Bilimsel etiğe aykırı durum varsa belirtiniz
© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi

 

 


YARDIMCI DOÇENTLİK ESER İNCELEME RAPORU
MİMARLIK TEMEL ALANI

Değerlendirme Yapan Profesör/Doçent Aday
Adı Soyadı :__________________________________________ Adı Soyadı :_________________________________________
Üniversite :___________________________________________ Üniversite :__________________________________________
Fakülte/Y.O. :________________________________________ Fakülte/Y.O. :_______________________________________

ASGARİ KOŞULLARA1 UYGUNLUGUN İNCELENMESİ

Başvuru Koşulları Eser No2
1) Başvurulan yardımcı doçentlik bilim alanı ile ilgili ve adayın yaptığı lisansüstü tez(ler)den üretilmiş bir uluslararası-ulusal yayın (UA-UL-MAK, UABİLD)  
2) Aşağıdaki koşullardan birini gerçekleştirmiş olmak

                a) Başvurulan yardımcı doçentlik bilim alanı ile ilgili ulusal ya da uluslar arası dergilerde* ilk üç yazardan biri olarak, bir özgün makale (editöre mektup, özet, kitap kritiği, teknik not ve tartışma hariç) yayınlanmış olmak veya

                b) Başvurulan yardımcı doçentlik bilim alanı ile ilgili ilk üç yazardan biri olarak, iki UA Bildiri sunmuş-yayınlamışolmak veya

                c) Başvurulan yardımcı doçentlik bilim alanı ile ilgili ilk üç yazardan biri olarak bir UA Bildiri sunmuş-yayınlamış olmak ve bunun yanı sıra aşağıdaki seçeneklerden birini yapmış olmak.

                      c.1) Geçerli yasa, yönetmelik ve esaslar çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (Meslek Odaları, Yerel Yönetimler, Bakanlıklar, Uluslararası Kuruluşlar) tarafından düzenlenen, planlama, mimari proje, kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari, endüstri ürünleri tasarımı düzeyinde, herhangi bir yarışmada (öğrenci yarışmaları hariç) jüri üyeliği yapmış olmak veya

                      c.2) Geçerli yasa, yönetmelik ve esaslar çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (Meslek Odaları, Yerel Yönetimler, Bakanlıklar, Uluslararası Kuruluşlar) tarafından düzenlenen, planlama, mimari proje, kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı düzeyinde, herhangi bir yarışmada (öğrenci yarışmaları hariç) tek ya da ekip içinde, derece / mansiyon (satın alma dahil) almış olmak veya

                      c.3) Geçerli yasa, yönetmelik ve esaslar çerçevesinde; Döner Sermaye veya üniversiteye bağlı kuruluşlar aracılığı ile özgün bir fikir, ön tasarım ya da uygulama projesi yaparak yayınlamış olmak

koşulları aranır.

(*)     Uluslararası veya ulusal hakemli ve sürekli dergiler (Sunulacak Liste kapsamında)

 
Alan İndeksleri (Mimarlık Temel Alanı için)
“ISI Master List” in kapsadığı tüm alan indeksler                          Architectural Publications Index API,
Architectural Periodicals Index,                                                         Art Index, AI                                                              Design and Applied Arts Index (DAAI)
Aday, Tablo 8’den 1 (bir) bilim alanını, Anahtar Sözcük tablolarından ise en az 2 (iki) anahtar sözcüğü başvuru formunda belirtmelidir.

Uluslar arası hakemli ve sürekli dergiler

 

Aday, asgari başvuru koşullarını:

  SAĞLAMIŞTIR   SAĞLAMAMIŞTIR (Bu durumda bilimsel inceleme yapılmayacaktır.)

BİLİMSEL İNCELEME

Asgari koşulların sağlanması, adayın eser inceleme aşamasından başarılı olduğu anlamına gelmektedir. Bu nedenle, adayın tüm eserleri nicelik, nitelik ve başvurulan yardımcı doçentlik alanına uygunluğu açısından ayrıntılı olarak incelenerek3 aşağıdaki sonuca varılmıştır.

  Aday, eser inceleme aşamasından BAŞARILI olmuştur.
  Aday, eser inceleme aşamasından BAŞARISIZ olmuştur

 

 

 

İmza : ______________________            Tarih: ___________________ _____________
 

 

 

1 Asgari koşullara ek olarak, Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu’nca 10.07.2008tarih ve 2008/ 09 sayılı toplantısında kabul edilen asgari koşullar, “YTÜ Akademik Yükseltilme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esaslar Yönergesi”nde ve eklerinde belirtilmiştir.
2 Adayın başvurusunda belirtilen eserlerin numaraları yazılacaktır.
3  İnceleme raporunu lütfen bu forma ilave ediniz. Bilimsel etiğe aykırı durum varsa belirtiniz
© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi

 

 

 

 

DOÇENTLİK ESER İNCELEME RAPORU
MİMARLIK TEMEL ALANI

Değerlendirme Yapan Profesör/Doçent Aday
Adı Soyadı :__________________________________________ Adı Soyadı :_________________________________________
Üniversite :___________________________________________ Üniversite :__________________________________________
Fakülte/Y.O. :________________________________________ Fakülte/Y.O. :_______________________________________

ASGARİ KOŞULLARA1 UYGUNLUGUN İNCELENMESİ

Başvuru Koşulları Eser No2
Doçentlik kadrosuna yükseltilip atanabilmek için YÖK’nun doçentliğe yükseltme koşullarına ve Madde 6’te belirtilen

ön koşula ek olarak;

 
1) En az biridoktora sonrası çalışmalardan kaynaklanmak üzere, (editöre mektup, özet, kitap kritiği, teknik not ve tartışma hariç), UA-MAKL*, UA-KBÖL, UA-KYAZ, UA-KEDT ve UA-BİL türlerinden herhangi birinde en az iki ilave yayını olmak,

(*)   Uluslararası veya ulusal hakemli ve sürekli dergiler (Sunulacak liste kapsamında)

 
2) Uygulama alanında aşağıdaki çalışmalardan en az birini yerine getirmiş olmak,

 a) Geçerli yasa, yönetmelik ve esaslar çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (Meslek Odaları, Yerel Yönetimler, Bakanlıklar, Uluslararası Kuruluşlar) tarafından düzenlenen, planlama, mimari proje, kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı düzeyinde, herhangi bir yarışmada (öğrenci yarışmaları hariç) jüri üyeliği yapmış olmak,

b) Geçerli yasa, yönetmelik ve esaslar çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (Meslek Odaları, Yerel Yönetimler, Bakanlıklar, Uluslararası Kuruluşlar) tarafından düzenlenen, planlama, mimari proje, kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı düzeyinde, herhangi bir yarışmada (öğrenci yarışmaları hariç) tek ya da ekip içinde, derece / mansiyon (satın alma dahil) almış olmak,

 c) Geçerli yasa, yönetmelik ve esaslar çerçevesinde; Döner Sermaye veya üniversiteye bağlı kuruluşlar aracılığı ile özgün bir fikir, ön tasarım ya da uygulama projesi yaparak yayınlamış olmak.

d) Ancak, kuram ya da teknoloji (planlama, tarih, malzeme, konstrüksiyon, maliyet–ekonomi vb.) ağırlıklı alanlarda başvuru yapanlarda bu şart aranmaz. Bunun yerine, birinci maddede yer alan koşullarda bir yayın yapmış olmak,

 
3) Eğitim alanında aşağıdaki çalışmalardan en az birini yerine getirmiş olmak**,

 a) Bir tasarım atölyesi yönetmiş olmak, bu atölyenin ürünlerini sergilemiş ya da makale-bildiri düzeyinde yayımlamış olmak,

 b) Eğitime yönelik laboratuar, atölye ve benzeri organizasyon kurmuş ve bunu tanıtmak amacıyla makale düzeyinde yayımlamış olmak,

 c) Eğitime yönelik ulusal veya uluslar arası bir atölye ya da yaz okulu benzeri bir çalışma düzenlemiş olmak,

 d) Eğitim amacıyla lisans veya yüksek lisans derslere yardımcı ders notu veya elektronik ortamda ders malzemesi hazırlamış olmak (ders notlarının veya elektronik ortamdaki ürünlerin ilgili kurullarca kabul edilmiş olması koşulu aranacaktır)

koşulları aranır.

(**)   Üniversite dışından yapılacak başvurularda, eğitim alanında yapılması gereken çalışmalar yerine 1. veya 2. Maddelerde yer alan koşullardan enaz birinde bir ilave çalışma yapmış olmak koşulu aranır.

 
Alan İndeksleri (Mimarlık Temel Alanı için)
“ISI Master List” in kapsadığı tüm alan indeksler                          Architectural Publications Index API,
Architectural Periodicals Index,                                                         Art Index, AI

Design and Applied Arts Index (DAAI)
Aday, Tablo 8’den 1 (bir) bilim alanını, Anahtar Sözcük tablolarından ise en az 2 (iki) anahtar sözcüğü başvuru formunda belirtmelidir.

Uluslar arası hakemli ve sürekli dergiler

 

Aday, asgari başvuru koşullarını:

  SAĞLAMIŞTIR   SAĞLAMAMIŞTIR (Bu durumda bilimsel inceleme yapılmayacaktır.)

BİLİMSEL İNCELEME

Asgari koşulların sağlanması, adayın eser inceleme aşamasından başarılı olduğu anlamına gelmektedir. Bu nedenle, adayın tüm eserleri nicelik, nitelik ve başvurulan yardımcı doçentlik alanına uygunluğu açısından ayrıntılı olarak incelenerek3 aşağıdaki sonuca varılmıştır.

  Aday, eser inceleme aşamasından BAŞARILI olmuştur.
  Aday, eser inceleme aşamasından BAŞARISIZ olmuştur

 

 

İmza : ______________________            Tarih: ___________________ _____________

 

1 Asgari koşullara ek olarak, Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu’nca 10.07.2008tarih ve 2008/ 09 sayılı toplantısında kabul edilen asgari koşullar, “YTÜ Akademik Yükseltilme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esaslar Yönergesi”nde ve eklerinde belirtilmiştir.
2 Adayın başvurusunda belirtilen eserlerin numaraları yazılacaktır.
3  İnceleme raporunu lütfen bu forma ilave ediniz. Bilimsel etiğe aykırı durum varsa belirtiniz
© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi

 

 

 

 

PROFESÖRLÜK ESER İNCELEME RAPORU
MİMARLIK TEMEL ALANI

Değerlendirme Yapan Profesör/Doçent Aday
Adı Soyadı :__________________________________________ Adı Soyadı :_________________________________________
Üniversite :___________________________________________ Üniversite :__________________________________________
Fakülte/Y.O. :________________________________________ Fakülte/Y.O. :_______________________________________

ASGARİ KOŞULLARA1 UYGUNLUGUN İNCELENMESİ

Başvuru Koşulları Eser No2
Başvurulan profesörlük bilim alanı ile ilgili ve adayın yaptığı lisansüstü tez (ler)den üretilmemiş olmak koşuluyla aşağıdaki maddelerin yerine getirilmesi zorunludur. Profesörlük kadrosuna yükseltilip atanabilmek için Madde 7’de belirtilen ön koşula ek olarak:  
1) Doçentlik unvanını aldıktan sonraki çalışmalardan kaynaklanan, en az biri UA-MAKL olmak üzere, (editöre mektup, özet, kitap kritiği, teknik not ve tartışma hariç), UA-MAKL, UA-KBÖL, UA-KYAZ, UA-KEDT, UA-BİL türünden en az dört* yayını olmak,

* Halen YTÜ’de doçent kadrosunda görev yapan ve doçentlik unvanını 2002’den önce almış olanlar için en az üç yayın

 
  2) Uygulama alanında, en az biri doçentlik sonrası çalışmalardan kaynaklanan ve aşağıdaki gruplarda yer alan konulardan en az iki çalışma yapmış olmak,

            a) Geçerli yasa, yönetmelik ve esaslar çerçevesinde, ilgili kuruluşlar (Meslek Odaları, Yerel Yönetimler, Bakanlıklar, Uluslararası Kuruluşlar) tarafından düzenlenen, planlama, mimari proje, kentsel tasarım, peyzaj tasarımı, iç mimari tasarım, endüstri ürünleri tasarımı düzeyinde, herhangi bir yarışmada (öğrenci yarışmaları hariç) jüri üyeliği yapmış veya tek ya da ekip içinde, derece / mansiyon (satın alma dahil) almış olmak,

             b) Geçerli yasa, yönetmelik ve esaslar çerçevesinde; Döner Sermaye veya üniversiteye bağlı kuruluşlar aracılığı ile özgün bir fikir, ön tasarım ya da uygulama projesi yaparak yayımlamış olmak.

c) Ancak, kuram ya da teknoloji (planlama, tarih, malzeme, konstrüksiyon, maliyet–ekonomi vb.) ağırlıklı alanlarda başvuru yapanlarda bu şart aranmaz. Bunun yerine, birinci maddede yer alan koşullarda bir yayın yapmış olmak,

 
3) Eğitim alanında, en az biri doçentlik sonrası çalışmalardan kaynaklanmak üzere aşağıdaki maddelerden en az ikisini yerine getirmiş olmak**,

          a) Bir tasarım atölyesi yönetmiş olmak, bu atölyenin ürünlerini sergilemiş ya da makale-bildiri düzeyinde yayımlamış olmak,

          b) Eğitime yönelik laboratuar, atölye ve benzeri organizasyon kurmuş ve bunu tanıtmak amacıyla makale düzeyinde yayımlamış olmak,

          c) Eğitime yönelik ulusal veya uluslar arası bir atölye ya da yaz okulu benzeri bir çalışma düzenlemiş olmak,

          d) Eğitim amacıyla lisans veya yüksek lisans derslere yardımcı ders notu veya elektronik ortamda ders malzemesi hazırlamış olmak (ders notlarının veya elektronik ortamdaki ürünlerin ilgili kurullarca kabul edilmiş olması koşulu aranacaktır)

koşulları aranır.

(**)   Üniversite dışından yapılacak başvurularda, eğitim alanında yapılması gereken çalışmalar yerine 1.  veya 2. maddelerde yer alan koşullardan en az birinde bir ilave çalışma yapmış olmak koşulu aranır.

 
Alan İndeksleri (Mimarlık Temel Alanı için)
“ISI Master List” in kapsadığı tüm alan indeksler                          Architectural Publications Index API,
Architectural Periodicals Index,                                                         Art Index, AI                                                              Design and Applied Arts Index (DAAI)
Aday, Tablo 8’den 1 (bir) bilim alanını, Anahtar Sözcük tablolarından ise en az 2 (iki) anahtar sözcüğü başvuru formunda belirtmelidir.

Uluslar arası hakemli ve sürekli dergiler

 

Aday, asgari başvuru koşullarını:

  SAĞLAMIŞTIR   SAĞLAMAMIŞTIR (Bu durumda bilimsel inceleme yapılmayacaktır.)

BİLİMSEL İNCELEME

Asgari koşulların sağlanması, adayın eser inceleme aşamasından başarılı olduğu anlamına gelmektedir. Bu nedenle, adayın tüm eserleri nicelik, nitelik ve başvurulan yardımcı doçentlik alanına uygunluğu açısından ayrıntılı olarak incelenerek3 aşağıdaki sonuca varılmıştır.

  Aday, eser inceleme aşamasından BAŞARILI olmuştur.
  Aday, eser inceleme aşamasından BAŞARISIZ olmuştur

 

İİmza : ______________________            Tarih: ___________________ _____________

1 Asgari koşullara ek olarak, Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu’nca 10.07.2008tarih ve 2008/ 09 sayılı toplantısında kabul edilen asgari koşullar, “YTÜ Akademik Yükseltilme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esaslar Yönergesi”nde ve eklerinde belirtilmiştir.
2 Adayın başvurusunda belirtilen eserlerin numaraları yazılacaktır.
3  İnceleme raporunu lütfen bu forma ilave ediniz. Bilimsel etiğe aykırı durum varsa belirtiniz
© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi

 

YARDIMCI DOÇENTLİK ESER İNCELEME RAPORU
FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK TEMEL ALANI
MATEMATİK, MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ VE İSTATİSTİK BİLİM ALANLARI

 

Değerlendirme Yapan Profesör/Doçent Aday
Adı Soyadı : _____________________________________________. Adı Soyadı : ______________________________________________.
Üniversite : _______________________________________________. Üniversite : ______________________________________________.
Fakülte/Y.O. : _____________________________________________. Fakülte/Y.O. : ____________________________________________.
   

ASGARİ KOŞULLARA1 UYGUNLUGUN İNCELENMESİ

Koşul Eser No2
1) Başvurulan yardımcı doçentlik bilim alanı ile ilgili ve adayın yaptığı lisansüstü tez(ler)den üretilmiş bir uluslar arası-ulusal yayın  (UA-UL-MAKL, UA-BİLD)  
2) Başvurulan yardımcı doçentlik bilim alanı ile ilgili dergilerde yayımlanmış ve adayın ilk üç yazar içinde yer aldığı birözgün makale (editöre mektup, özet, derleme ve kitap kritiği hariç) UA-MAKL, UL-MAKL  

 

Aday, asgari başvuru koşullarını :

  SAĞLAMIŞTIR   SAĞLAMAMIŞTIR
(Bu durumda bilimsel inceleme yapılmayacaktır.)

 

BİLİMSEL İNCELEME

Asgari koşulların sağlanması, adayın eser inceleme aşamasından başarılı olduğu anlamına gelmektedir. Bu nedenle, adayın tüm eserleri nicelik, nitelik ve başvurulan yardımcı doçentlik alanına uygunluğu açısından ayrıntılı olarak incelenerek3 aşağıdaki sonuca varılmıştır.

  Aday, eser inceleme aşamasından BAŞARILI olmuştur.
   
  Aday, eser inceleme aşamasından BAŞARISIZ olmuştur

İmza : ______________________Tarih : .______________________

_____________
1 Asgari koşullara ek olarak, Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu’nca 10.07.2008tarih ve 2008/ 09 sayılı toplantısında kabul edilen asgari koşullar, “YTÜ Akademik Yükseltilme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esaslar Yönergesi”nde ve eklerinde belirtilmiştir.
2 Adayın başvurusunda belirtilen eserlerin numaraları yazılacaktır.
3  İnceleme raporunu lütfen bu forma ilave ediniz. Bilimsel etiğe aykırı durum varsa belirtiniz
© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi

 

 

 

DOÇENTLİK ESER İNCELEME RAPORU
FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK TEMEL ALANI
MATEMATİK, MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ VE İSTATİSTİK BİLİM ALANLARI

 

 

Değerlendirme Yapan Profesör/Doçent Aday
Adı Soyadı : _______________________________________________. Adı Soyadı : _____________________________________________.
Üniversite : _______________________________________________. Üniversite : _____________________________________________.
Fakülte/Y.O. : ____________________________________________. Fakülte/Y.O. : ____________________________________________.
   

ASGARİ KOŞULLARA1 UYGUNLUĞUN İNCELENMESİ

Koşul Eser No2
Başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili SCI-Expanded veya SSCI kapsamındaki dergilerde toplam bir özgün makale (editöre mektup, özet, derleme ve kitap kritiği hariç) yayımlamış olmak. Bu makale(ler)den, adayın yaptığı lisansüstü tez(ler)den üretilmemiş birini, SCI-Expanded kapsamındaki dergilerde başlıca yazar olarak yayımlamış olmak.

Aday, temel alanla ilgili 1 (bir) bilim alanını, Anahtar Sözcük tablolarından ise en az 2 (iki) en fazla 4 (dört) anahtar sözcüğü başvuru formunda belirtmelidir

 

Yukarıdaki eserlerden, adayın başlıca yazar olduğu en az biri yaptığı lisansüstü tez(ler)den :

  ÜRETİLMEMİŞTİR   ÜRETİLMİŞTİR

Aday, asgari başvuru koşullarını :

  SAĞLAMIŞTIR   SAĞLAMAMIŞTIR
(Bu durumda bilimsel inceleme yapılmayacaktır.)

BİLİMSEL İNCELEME

Asgari koşulların sağlanması, adayın eser inceleme aşamasından başarılı olduğu anlamına gelmektedir. Bu nedenle, adayın tüm eserleri nicelik, nitelik ve başvurulan doçentlik alanına uygunluğu açısından ayrıntılı olarak incelenerek3 aşağıdaki sonuca varılmıştır.

  Aday, eser inceleme aşamasından BAŞARILI olmuştur.
   
  Aday, eser inceleme aşamasından BAŞARISIZ olmuştur

İmza : _______________________Tarih : _______________________
__________________________
1 Asgari koşullara ek olarak, Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu’nca 10.07.2008tarih ve 2008/ 09 sayılı toplantısında kabul edilen asgari koşullar, “YTÜ Akademik Yükseltilme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esaslar Yönergesi”nde ve eklerinde belirtilmiştir.
2 Adayın başvurusunda belirtilen eserlerin numaraları yazılacaktır.
3  İnceleme raporunu lütfen bu forma ilave ediniz. Bilimsel etiğe aykırı durum varsa belirtiniz
© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi

 

 

 

PROFESÖRLÜK ESER İNCELEME RAPORU
FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK TEMEL ALANI
MATEMATİK, MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ VE İSTATİSTİK BİLİM ALANLARI

 

Değerlendirme Yapan Profesör Aday
Adı Soyadı :____________________________________ Adı Soyadı :___________________________________
Üniversite :____________________________________ Üniversite :___________________________________
Fakülte/Y.O. :__________________________________ Fakülte/Y.O. :__________________________________
   

ASGARİ KOŞULLARA1 UYGUNLUGUN İNCELENMESİ

Koşul Eser No2
Başvurulan profesörlük bilim alanı ile ilgili SCI-Expanded veya SSCIkapsamındaki dergilerde toplam en az iki(1) özgün makale (editöre mektup, özet, derleme ve kitap kritiği hariç) yayımlamış olmak. Bu makalelerden, en az birini doçentlik unvanını aldıktan sonra, SCI-Expanded kapsamındaki dergilerdeyayımlamış olmak.

Aday, temel alanla ilgili 1 (bir) bilim alanını, Anahtar Sözcük tablolarından ise en az 2 (iki) en fazla 4 (dört) anahtar sözcüğü başvuru formunda belirtmelidir

 

(1) Halen YTÜ’de doçent kadrosunda görev yapan ve doçentlik unvanını 2002’den önce almış olanlar için en az bir özgün makale

Aday, asgari başvuru koşullarını :

  SAĞLAMIŞTIR   SAĞLAMAMIŞTIR
(Bu durumda bilimsel inceleme yapılmayacaktır.)

BİLİMSEL İNCELEME

Asgari koşulların sağlanması, adayın eser inceleme aşamasından başarılı olduğu anlamına gelmektedir. Bu nedenle, adayın tüm eserleri nicelik, nitelik ve başvurulan profesörlük alanına uygunluğu açısından ayrıntılı olarak incelenerek3aşağıdaki sonuca varılmıştır.

  Aday, eser inceleme aşamasından BAŞARILI olmuştur.
   
  Aday, eser inceleme aşamasından BAŞARISIZ olmuştur

İmza : ____________________.Tarih : ____________________
________________________
1 Asgari koşullara ek olarak, Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu’nca 10.07.2008tarih ve 2008/ 09 sayılı toplantısında kabul edilen asgari koşullar, “YTÜ Akademik Yükseltilme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esaslar Yönergesi”nde ve eklerinde belirtilmiştir.
2 Adayın başvurusunda belirtilen eserlerin numaraları yazılacaktır.
3  İnceleme raporunu lütfen bu forma ilave ediniz. Bilimsel etiğe aykırı durum varsa belirtiniz
© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi

 

 

 

 

YARDIMCI DOÇENTLİK ESER İNCELEME RAPORU
FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK TEMEL ALANI
KİMYA, FİZİK, BİYOLOJİ BİLİM ALANLARI

 

Değerlendirme Yapan Profesör/Doçent Aday
Adı Soyadı : _____________________________________________. Adı Soyadı : ______________________________________________.
Üniversite : _______________________________________________. Üniversite : ______________________________________________.
Fakülte/Y.O. : _____________________________________________. Fakülte/Y.O. : ____________________________________________.
   

ASGARİ KOŞULLARA1 UYGUNLUGUN İNCELENMESİ

Koşul Eser No2
1) Başvurulan yardımcı doçentlik bilim alanı ile ilgili ve adayın yaptığı lisansüstü tez(ler)den üretilmiş bir uluslararası yayın  (UA-MAKL, UA-BİLD)  
2) Başvurulan yardımcı doçentlik bilim alanı ile ilgili ve SCI-Expanded, veya SSCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış ve adayın ilk üç yazar içinde yeraldığı bir özgün makale (editöre mektup, özet, derleme ve kitap kritiği hariç) UA-MAKL/1,2  

Yukarıdaki 1 No’lu eser, adayın yaptığı lisansüstü tez(ler)den :

  ÜRETİLMEMİŞTİR   ÜRETİLMİŞTİR

Aday, asgari başvuru koşullarını :

  SAĞLAMIŞTIR   SAĞLAMAMIŞTIR
(Bu durumda bilimsel inceleme yapılmayacaktır.)

BİLİMSEL İNCELEME

Asgari koşulların sağlanması, adayın eser inceleme aşamasından başarılı olduğu anlamına gelmektedir. Bu nedenle, adayın tüm eserleri nicelik, nitelik ve başvurulan yardımcı doçentlik alanına uygunluğu açısından ayrıntılı olarak incelenerek3 aşağıdaki sonuca varılmıştır.

  Aday, eser inceleme aşamasından BAŞARILI olmuştur.
   
  Aday, eser inceleme aşamasından BAŞARISIZ olmuştur

İmza : ______________________Tarih : .______________________

_____________
1 Asgari koşullara ek olarak, Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu’nca 10.07.2008tarih ve 2008/ 09 sayılı toplantısında kabul edilen asgari koşullar, “YTÜ Akademik Yükseltilme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esaslar Yönergesi”nde ve eklerinde belirtilmiştir.
2 Adayın başvurusunda belirtilen eserlerin numaraları yazılacaktır.
3  İnceleme raporunu lütfen bu forma ilave ediniz. Bilimsel etiğe aykırı durum varsa belirtiniz
© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi

 

 

 

 

DOÇENTLİK ESER İNCELEME RAPORU
FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK TEMEL ALANI
KİMYA, FİZİK, BİYOLOJİ BİLİM ALANLARI

 

 

Değerlendirme Yapan Profesör/Doçent Aday
Adı Soyadı : _______________________________________________. Adı Soyadı : _____________________________________________.
Üniversite : _______________________________________________. Üniversite : _____________________________________________.
Fakülte/Y.O. : ____________________________________________. Fakülte/Y.O. : ____________________________________________.
   

ASGARİ KOŞULLARA1 UYGUNLUĞUN İNCELENMESİ

Koşul Eser No2
Başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili SCI-Expandedveya SSCI kapsamındaki dergilerde toplam en az üç özgün makale (editöre mektup, özet, derleme ve kitap kritiği hariç) yayımlamış olmak. Bu makalelerden, adayın yaptığı lisansüstü tez(ler)den üretilmemiş en az birini, SCI-Expanded kapsamındaki dergilerde başlıca yazar olarak yayımlamış olmak.

Aday, temel alanla ilgili 1 (bir) bilim alanını, Anahtar Sözcük tablolarından ise en az 2 (iki) en fazla 4 (dört) anahtar sözcüğü başvuru formunda belirtmelidir

 

Yukarıdaki eserlerden, adayın başlıca yazar olduğu en az biri yaptığı lisansüstü tez(ler)den :

  ÜRETİLMEMİŞTİR   ÜRETİLMİŞTİR

Aday, asgari başvuru koşullarını :

  SAĞLAMIŞTIR   SAĞLAMAMIŞTIR
(Bu durumda bilimsel inceleme yapılmayacaktır.)

BİLİMSEL İNCELEME

Asgari koşulların sağlanması, adayın eser inceleme aşamasından başarılı olduğu anlamına gelmektedir. Bu nedenle, adayın tüm eserleri nicelik, nitelik ve başvurulan doçentlik alanına uygunluğu açısından ayrıntılı olarak incelenerek3 aşağıdaki sonuca varılmıştır.

  Aday, eser inceleme aşamasından BAŞARILI olmuştur.
   
  Aday, eser inceleme aşamasından BAŞARISIZ olmuştur

 

İmza : _______________________Tarih : _______________________
__________________________
1 Asgari koşullara ek olarak, Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu’nca 10.07.2008tarih ve 2008/ 09 sayılı toplantısında kabul edilen asgari koşullar, “YTÜ Akademik Yükseltilme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esaslar Yönergesi”nde ve eklerinde belirtilmiştir.
2 Adayın başvurusunda belirtilen eserlerin numaraları yazılacaktır.
3  İnceleme raporunu lütfen bu forma ilave ediniz. Bilimsel etiğe aykırı durum varsa belirtiniz
© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi

 

 

 

PROFESÖRLÜK ESER İNCELEME RAPORU
FEN BİLİMLERİ VE MATEMATİK TEMEL ALANI
KİMYA, FİZİK, BİYOLOJİ BİLİM ALANLARI

 

Değerlendirme Yapan Profesör Aday
Adı Soyadı :____________________________________ Adı Soyadı :___________________________________
Üniversite :____________________________________ Üniversite :___________________________________
Fakülte/Y.O. :__________________________________ Fakülte/Y.O. :__________________________________
   

ASGARİ KOŞULLARA1 UYGUNLUGUN İNCELENMESİ

Koşul Eser No2
Başvurulan profesörlük bilim alanı ile ilgili SCI-Expanded veya SSCI kapsamındaki dergilerde toplam en az altı(1) özgün makale (editöre mektup, özet, derleme ve kitap kritiği hariç) yayımlamış olmak. Bu makalelerden, en az birini doçentlik unvanını aldıktan sonra, SCI-Expanded kapsamındaki dergilerdeyayımlamış olmak.

Aday, temel alanla ilgili 1 (bir) bilim alanını, Anahtar Sözcük tablolarından ise en az 2 (iki) en fazla 4 (dört) anahtar sözcüğü başvuru formunda belirtmelidir

 

(1) Halen YTÜ’de doçent kadrosunda görev yapan ve doçentlik unvanını 2002’den önce almış olanlar için en az üç özgün makale

Aday, asgari başvuru koşullarını :

  SAĞLAMIŞTIR   SAĞLAMAMIŞTIR
(Bu durumda bilimsel inceleme yapılmayacaktır.)

BİLİMSEL İNCELEME

Asgari koşulların sağlanması, adayın eser inceleme aşamasından başarılı olduğu anlamına gelmektedir. Bu nedenle, adayın tüm eserleri nicelik, nitelik ve başvurulan profesörlük alanına uygunluğu açısından ayrıntılı olarak incelenerek3aşağıdaki sonuca varılmıştır.

  Aday, eser inceleme aşamasından BAŞARILI olmuştur.
   
  Aday, eser inceleme aşamasından BAŞARISIZ olmuştur

 

İmza : ____________________.Tarih : ____________________
________________________
1 Asgari koşullara ek olarak, Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu’nca 10.07.2008tarih ve 2008/ 09 sayılı toplantısında kabul edilen asgari koşullar, “YTÜ Akademik Yükseltilme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esaslar Yönergesi”nde ve eklerinde belirtilmiştir.
2 Adayın başvurusunda belirtilen eserlerin numaraları yazılacaktır.
3  İnceleme raporunu lütfen bu forma ilave ediniz. Bilimsel etiğe aykırı durum varsa belirtiniz
© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi

 

 

 

YARDIMCI DOÇENTLİK ESER İNCELEME RAPORU
EĞİTİM BİLİMLERİ VE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME TEMEL ALANI

 

Değerlendirme Yapan Profesör/Doçent Aday
Adı Soyadı :_______________________________________ Adı Soyadı :___________________________________
Üniversite :_______________________________________ Üniversite :___________________________________
Fakülte/Y.O. :_______________________________________ Fakülte/Y.O. :___________________________________

ASGARİ KOŞULLARA1 UYGUNLUGUN İNCELENMESİ

Koşul Eser No2
Başvurulan yardımcı doçentlik bilim alanı ile ilgili ve adayın yaptığı lisansüstü tez(ler)den üretilmiş olmak koşulu ile ulusal ya da uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış bir özgün makale.   
1) Aşağıdaki yayınlardan birini yapmış olmak:

a)   Yurtdışı hakemli dergilerde yayımlanmış bir özgün makale (editöre mektup, özet, derleme ve kitap kritiği hariç), UA-MAKL

b)   Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplarda yer alan bir bölüm, UA-KBÖL

c)   Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış bir özgün makale (editöre mektup, özet, derleme ve kitap kritiği hariç), UL-MAKL

 

Yukarıdaki eserler, adayın yaptığı lisansüstü tez(ler)den :

  ÜRETİLMEMİŞTİR   ÜRETİLMİŞTİR

Aday, asgari başvuru koşullarını :

  SAĞLAMIŞTIR   SAĞLAMAMIŞTIR
(Bu durumda bilimsel inceleme yapılmayacaktır.)

BİLİMSEL İNCELEME
Asgari koşulların sağlanması, adayın eser inceleme aşamasından başarılı olduğu anlamına gelmektedir. Bu nedenle, adayın tüm eserleri nicelik, nitelik ve başvurulan yardımcı doçentlik alanına uygunluğu açısından ayrıntılı olarak incelenerek3aşağıdaki sonuca varılmıştır.

  Aday, eser inceleme aşamasından BAŞARILI olmuştur.
   
  Aday, eser inceleme aşamasından BAŞARISIZ olmuştur

İmza : _______________________  Tarih : __________________________

___________________
1 Asgari koşullara ek olarak, Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu’nca 10.07.2008tarih ve 2008/ 09 sayılı toplantısında kabul edilen asgari koşullar, “YTÜ Akademik Yükseltilme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esaslar Yönergesi”nde ve eklerinde belirtilmiştir.
2 Adayın başvurusunda belirtilen eserlerin numaraları yazılacaktır.
3  İnceleme raporunu lütfen bu forma ilave ediniz. Bilimsel etiğe aykırı durum varsa belirtiniz
© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi

 

 

 

 

DOÇENTLİK ESER İNCELEME RAPORU
EĞİTİM BİLİMLERİ VE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME TEMEL ALANI

 

Değerlendirme Yapan Profesör/Doçent Aday
Adı Soyadı :______________________. Adı Soyadı : _______________________________
Üniversite : ._________________________________ Üniversite : ________________________________
Fakülte/Y.O. : _______________________________ Fakülte/Y.O. : ______________________________
   

ASGARİ KOŞULLARA1UYGUNLUĞUN İNCELENMESİ

Koşul Eser No2
Başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili ve adayın yaptığı lisansüstü tez(ler)den üretilmemiş olmak koşuluyla aşağıdaki maddelerin yerine getirilmesi zorunludur  
1) SSCI, SCI- Expanded, AHCI veya eğitimle ilgili uluslararası alan indeksleri kapsamındaki hakemli dergilerde tek yazarlı bir özgün makale (editöre mektup, özet, derleme ve kitap kritiği hariç) yayımlamış olmak; UA-MAKL  
2) Aşağıdaki yayınlara Ek-1’de verilen birim puanlar esas alınarak en az 2 yayın yapmış olmak:

a)   Yurtdışı hakemli dergilerde yayımlanmış bir özgün makale(editöre mektup, özet, derleme ve kitap kritiği hariç), UA-MAKL

b)    Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplarda yer alan bir bölüm, UA-KBÖL

c)    Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış bir özgün makale (editöre mektup, özet, derleme ve kitap kritiği hariç), UL-MAKL

 

 

Yukarıdaki eserler, adayın yaptığı lisansüstü tez(ler)den:

  ÜRETİLMEMİŞTİR   ÜRETİLMİŞTİR

Aday, asgari başvuru koşullarını :

  SAĞLAMIŞTIR   SAĞLAMAMIŞTIR
(Bu durumda bilimsel inceleme yapılmayacaktır.)

BİLİMSEL İNCELEME

Asgari koşulların sağlanması, adayın eser inceleme aşamasından başarılı olduğu anlamına gelmektedir. Bu nedenle, adayın tüm eserleri nicelik, nitelik ve başvurulan doçentlik alanına uygunluğu açısından ayrıntılı olarak incelenerek3aşağıdaki sonuca varılmıştır.

  Aday, eser inceleme aşamasından BAŞARILI olmuştur.
   
  Aday, eser inceleme aşamasından BAŞARISIZ olmuştur

 

İmza : ___________________ Tarih : ____________________
_______________________
1 Asgari koşullara ek olarak, Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu’nca 10.07.2008tarih ve 2008/ 09 sayılı toplantısında kabul edilen asgari koşullar, “YTÜ Akademik Yükseltilme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esaslar Yönergesi”nde ve eklerinde belirtilmiştir.
2 Adayın başvurusunda belirtilen eserlerin numaraları yazılacaktır.
3  İnceleme raporunu lütfen bu forma ilave ediniz. Bilimsel etiğe aykırı durum varsa belirtiniz
© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi

 

 

PROFESÖRLÜK ESER İNCELEME RAPORU
EĞİTİM BİLİMLERİ VE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME TEMEL ALANI

 

Değerlendirme Yapan Profesör Aday
Adı Soyadı : ___________________________________ Adı Soyadı : ___________________________________
Üniversite :  ___________________________________ Üniversite :  ___________________________________
Fakülte/Y.O. :_________________________________ Fakülte/Y.O. :  ________________________________
   

ASGARİ KOŞULLARA1 UYGUNLUGUN İNCELENMESİ

Koşul Eser No2
Başvurulan profesörlük bilim alanı ile ilgili ve adayın yaptığı lisansüstü tez(ler)den üretilmemiş olmak koşuluyla aşağıdaki maddelerin yerine getirilmesi zorunludur. Yayın sayısının en az 6 olması gerekmektedir.  
1) SSCI, SCI- Expanded, AHCI veya eğitimle ilgili uluslararası alan indeksleri kapsamındaki hakemli dergilerde tek yazarlı iki özgün makale (editöre mektup, özet, derleme ve kitap kritiği hariç) yayımlamış olmak; UA-MAKL  
2) Aşağıdaki yayınlara Ek-1’de verilen birim puanlar esas alınarak en az 4 yayın yapmış olmak:

a)   Yurtdışı hakemli dergilerde yayımlanmış bir özgün makale (editöre mektup, özet, derleme ve kitap kritiği hariç), UA-MAKL
b)     Tanınmış uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitaplarda yer alan bir bölüm, UA-KBÖL
c)     Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış bir özgün makale (editöre mektup, özet, derleme ve kitap kritiği hariç), UL-MAKL

 

 

Yukarıdaki eserler, adayın yaptığı lisansüstü tez(ler)den:

  ÜRETİLMEMİŞTİR   ÜRETİLMİŞTİR

Aday, asgari başvuru koşullarını :

  SAĞLAMIŞTIR   SAĞLAMAMIŞTIR
(Bu durumda bilimsel inceleme yapılmayacaktır.)

BİLİMSEL İNCELEME

Asgari koşulların sağlanması, adayın eser inceleme aşamasından başarılı olduğu anlamına gelmektedir. Bu nedenle, adayın tüm eserleri nicelik, nitelik ve başvurulan profesörlük alanına uygunluğu açısından ayrıntılı olarak incelenerek3 aşağıdaki sonuca varılmıştır.

  Aday, eser inceleme aşamasından BAŞARILI olmuştur.
   
  Aday, eser inceleme aşamasından BAŞARISIZ olmuştur

İmza : ______________________ Tarih : __________________________

________________________

1 Asgari koşullara ek olarak, Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu’nca 10.07.2008tarih ve 2008/ 09 sayılı toplantısında kabul edilen asgari koşullar, “YTÜ Akademik Yükseltilme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esaslar Yönergesi”nde ve eklerinde belirtilmiştir.
2 Adayın başvurusunda belirtilen eserlerin numaraları yazılacaktır.
3  İnceleme raporunu lütfen bu forma ilave ediniz. Bilimsel etiğe aykırı durum varsa belirtiniz
© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi

YARDIMCI DOÇENTLİK ESER İNCELEME RAPORU
FİLOLOJİ TEMEL ALANI

 

Değerlendirme Yapan Profesör/Doçent Aday
Adı Soyadı:_______________________________. Adı Soyadı :_____________________________.
Üniversite :_______________________________. Üniversite :______________________________.
Fakülte/Y.O. :_____________________________. Fakülte/Y.O. :____________________________.
   

ASGARİ KOŞULLARA1 UYGUNLUGUN İNCELENMESİ

Koşul Eser No2
1.Başvurulan yardımcı doçentlik bilim alanı ile ilgili ve adayın yaptığı lisansüstü tez(ler)den üretilmiş olmak koşulu ile ulusal ya da uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış bir özgün makale.  
2) Başvurulan yardımcı doçentlik bilim alanı ile ilgili ve adayın yaptığı lisansüstü tez(ler)den üretilmemiş olmak koşuluyla; SSCI ile AHCI kapsamındaki dergilerde veya hakemli dergilerde yayımlanmış bir özgün makale (editöre mektup, özet ve kitap kritiği hariç)  

Yukarıdaki eserler, adayın yaptığı lisansüstü tez(ler)den:

  ÜRETİLMEMİŞTİR   ÜRETİLMİŞTİR

Aday, asgari başvuru koşullarını :

  SAĞLAMIŞTIR   SAĞLAMAMIŞTIR
(Bu durumda bilimsel inceleme yapılmayacaktır.)

BİLİMSEL İNCELEME

Asgari koşulların sağlanması, adayın eser inceleme aşamasından başarılı olduğu anlamına gelmektedir. Bu nedenle, adayın tüm eserleri nicelik, nitelik ve başvurulan yardımcı doçentlik alanına uygunluğu açısından ayrıntılı olarak incelenerek3 aşağıdaki sonuca varılmıştır.

  Aday, eser inceleme aşamasından BAŞARILI olmuştur.
   
  Aday, eser inceleme aşamasından BAŞARISIZ olmuştur

İmza : _______________________Tarih : _______________________.

_______________
1 Asgari koşullara ek olarak, Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu’nca 10.07.2008tarih ve 2008/ 09 sayılı toplantısında kabul edilen asgari koşullar, “YTÜ Akademik Yükseltilme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esaslar Yönergesi”nde ve eklerinde belirtilmiştir.
2 Adayın başvurusunda belirtilen eserlerin numaraları yazılacaktır.
3  İnceleme raporunu lütfen bu forma ilave ediniz. Bilimsel etiğe aykırı durum varsa belirtiniz
© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi

 

 

DOÇENTLİK ESER İNCELEME RAPORU
FİLOLOJİ TEMEL ALANI

 

Değerlendirme Yapan Profesör/Doçent Aday
Adı Soyadı :_______________________________ Adı Soyadı :_______________________________.
Üniversite :______________________________. Üniversite :_______________________________.
Fakülte/Y.O. :____________________________. Fakülte/Y.O. :_____________________________.
   

ASGARİ KOŞULLARA1 UYGUNLUGUN İNCELENMESİ

Koşul Eser No2
Başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili ve adayın yaptığı lisansüstü tez(ler)den üretilmemiş olmak koşuluyla aşağıdaki maddelerin yerine getirilmesi zorunludur  
1) En az biri Yardımcı Doçentlik sonrası olmak üzere UA-MAKL, UA-KBÖL, UA-KYAZ, UA-KEDT türünden iki yayın  
2) Özgün bir bilimsel kitap yayımlamış olmak

 

 

Yukarıdaki eserler, adayın yaptığı lisansüstü tez(ler)den:

  ÜRETİLMEMİŞTİR   ÜRETİLMİŞTİR

Aday, asgari başvuru koşullarını :

  SAĞLAMIŞTIR   SAĞLAMAMIŞTIR
(Bu durumda bilimsel inceleme yapılmayacaktır.)

BİLİMSEL İNCELEME

Asgari koşulların sağlanması, adayın eser inceleme aşamasından başarılı olduğu anlamına gelmektedir. Bu nedenle, adayın tüm eserleri nicelik, nitelik ve başvurulan doçentlik alanına uygunluğu açısından ayrıntılı olarak incelenerek3 aşağıdaki sonuca varılmıştır.

  Aday, eser inceleme aşamasından BAŞARILI olmuştur.
   
  Aday, eser inceleme aşamasından BAŞARISIZ olmuştur

İmza : ____________________Tarih : ____________________.

_________________
1 Asgari koşullara ek olarak, Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu’nca 10.07.2008tarih ve 2008/ 09 sayılı toplantısında kabul edilen asgari koşullar, “YTÜ Akademik Yükseltilme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esaslar Yönergesi”nde ve eklerinde belirtilmiştir.
2 Adayın başvurusunda belirtilen eserlerin numaraları yazılacaktır.
3  İnceleme raporunu lütfen bu forma ilave ediniz. Bilimsel etiğe aykırı durum varsa belirtiniz
© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi

 

 

PROFESÖRLÜK ESER İNCELEME RAPORU
FİLOLOJİ TEMEL ALANI

 

Değerlendirme Yapan Profesör Aday
Adı Soyadı : _____________________________________________. Adı Soyadı :  _____________________________________________.
Üniversite : _______________________________________________ . Üniversite :  ______________________________________________.
Fakülte/Y.O. :  ____________________________________________ Fakülte/Y.O. :  ___________________________________________.
   

ASGARİ KOŞULLARA1 UYGUNLUĞUN İNCELENMESİ

Koşul Eser No2
Başvurulan profesörlük bilim alanı ile ilgili ve adayın yaptığı lisansüstü tez(ler)den üretilmemiş olmak koşuluyla aşağıdaki maddelerin yerine getirilmesi zorunludur.(Yayın sayısının en az 6 olması gerekmektedir)  
1) En az biri doçentlik sonrası çalışmalardan kaynaklanmak üzere UA-MAKL, UA-KBÖL, UA-KYAZ, UA-KEDT türünden 4 yayın  
2) Bir tanesi doçentlik sonrası çalışmalardan kaynaklanmak üzere 2 özgün bilimsel kitap  

Yukarıdaki eserler, adayın yaptığı lisansüstü tez(ler)den:

  ÜRETİLMEMİŞTİR   ÜRETİLMİŞTİR

Aday, asgari başvuru koşullarını :

  SAĞLAMIŞTIR   SAĞLAMAMIŞTIR
(Bu durumda bilimsel inceleme yapılmayacaktır.)

BİLİMSEL İNCELEME

Asgari koşulların sağlanması, adayın eser inceleme aşamasından başarılı olduğu anlamına gelmektedir. Bu nedenle, adayın tüm eserleri nicelik, nitelik ve başvurulan profesörlük alanına uygunluğu açısından ayrıntılı olarak incelenerek3 aşağıdaki sonuca varılmıştır.

  Aday, eser inceleme aşamasından BAŞARILI olmuştur.
   
  Aday, eser inceleme aşamasından BAŞARISIZ olmuştur

İmza : _________________________Tarih : ._________________________
_________________
1 Asgari koşullara ek olarak, Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu’nca 10.07.2008tarih ve 2008/ 09 sayılı toplantısında kabul edilen asgari koşullar, “YTÜ Akademik Yükseltilme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esaslar Yönergesi”nde ve eklerinde belirtilmiştir.
2 Adayın başvurusunda belirtilen eserlerin numaraları yazılacaktır.
3  İnceleme raporunu lütfen bu forma ilave ediniz. Bilimsel etiğe aykırı durum varsa belirtiniz
© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi

 


 

 

YARDIMCI DOÇENTLİK ESER İNCELEME RAPORU
HUKUK TEMEL ALANI

 

Değerlendirme Yapan Profesör/Doçent Aday
Adı Soyadı : _____________________________________________. Adı Soyadı : _____________________________________________.
Üniversite : _______________________________________________. Üniversite : ______________________________________________.
Fakülte/Y.O. : _____________________________________________. Fakülte/Y.O. : ____________________________________________.
   

ASGARİ KOŞULLARA1 UYGUNLUGUN İNCELENMESİ

Koşul Eser No2
Başvurulan yardımcı doçentlik bilim alanı ile ilgili ve adayın yaptığı lisansüstü tez(ler)den üretilmiş olmak koşulu ile ulusal ya da uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış bir özgün makale.   
1) Başvurulan yardımcı doçentlik bilim alanı ile ilgili ve adayın yaptığı lisansüstü tez(ler)den üretilmemiş olmak koşuluyla aşağıdaki maddelerin yerine getirilmesi zorunludur.

Uluslararası veya ulusal hakemli dergilerde (armağan dahil) yayımlanmış bir özgün makale (editöre mektup, özet ve kitap kritiği hariç)

 

Yukarıdaki eserler, adayın yaptığı lisansüstü tez(ler)den:

  ÜRETİLMEMİŞTİR   ÜRETİLMİŞTİR

Aday, asgari başvuru koşullarını :

  SAĞLAMIŞTIR   SAĞLAMAMIŞTIR
(Bu durumda bilimsel inceleme yapılmayacaktır.)

BİLİMSEL İNCELEME

Asgari koşulların sağlanması, adayın eser inceleme aşamasından başarılı olduğu anlamına gelmektedir. Bu nedenle, adayın tüm eserleri nicelik, nitelik ve başvurulan yardımcı doçentlik alanına uygunluğu açısından ayrıntılı olarak incelenerek3 aşağıdaki sonuca varılmıştır.

  Aday, eser inceleme aşamasından BAŞARILI olmuştur.
   
  Aday, eser inceleme aşamasından BAŞARISIZ olmuştur

 

İmza : ______________________Tarih : .______________________
____________________
1 Asgari koşullara ek olarak, Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu’nca 10.07.2008tarih ve 2008/ 09 sayılı toplantısında kabul edilen asgari koşullar, “YTÜ Akademik Yükseltilme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esaslar Yönergesi”nde ve eklerinde belirtilmiştir.
2 Adayın başvurusunda belirtilen eserlerin numaraları yazılacaktır.
3  İnceleme raporunu lütfen bu forma ilave ediniz. Bilimsel etiğe aykırı durum varsa belirtiniz
© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi

 

 

 

DOÇENTLİK ESER İNCELEME RAPORU
HUKUK TEMEL ALANI

 

Değerlendirme Yapan Profesör/Doçent Aday
Adı Soyadı : _____________________________________________. Adı Soyadı : _____________________________________________.
Üniversite : _______________________________________________. Üniversite : ______________________________________________.
Fakülte/Y.O. : _____________________________________________. Fakülte/Y.O. : ___________________________________________.
   

ASGARİ KOŞULLARA1 UYGUNLUĞUN İNCELENMESİ

Koşul Eser No2
Başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili veadayın yaptığı lisansüstü tez(ler)den üretilmemiş olmak koşuluyla aşağıdaki maddelerin yerine getirilmesi zorunludur:  
1)     Özgün bir bilimsel kitap yayımlamış, olmak,  
2)     Uluslararası veya ulusal hakemli dergilerde (armağan dahil) en az üç özgün makale (editöre mektup, özet ve kitap kritiği hariç) yayımlamış olmak.

 

Aday, temel alanla ilgili, bilim alanını ve Anahtar Sözcük tablolarından en fazla 2 (iki) anahtar sözcüğü başvuru formunda belirtmelidir

 

Yukarıdaki eserler, adayın yaptığı lisansüstü tez(ler)den :

  ÜRETİLMEMİŞTİR   ÜRETİLMİŞTİR

Aday, asgari başvuru koşullarını :

  SAĞLAMIŞTIR   SAĞLAMAMIŞTIR
(Bu durumda bilimsel inceleme yapılmayacaktır.)

BİLİMSEL İNCELEME

Asgari koşulların sağlanması, adayın eser inceleme aşamasından başarılı olduğu anlamına gelmektedir. Bu nedenle, adayın tüm eserleri nicelik, nitelik ve başvurulan doçentlik alanına uygunluğu açısından ayrıntılı olarak incelenerek3 aşağıdaki sonuca varılmıştır.

  Aday, eser inceleme aşamasından BAŞARILI olmuştur.
   
  Aday, eser inceleme aşamasından BAŞARISIZ olmuştur

İmza : _________________________Tarih : _________________________
________________
1 Asgari koşullara ek olarak, Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu’nca 10.07.2008tarih ve 2008/ 09 sayılı toplantısında kabul edilen asgari koşullar, “YTÜ Akademik Yükseltilme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esaslar Yönergesi”nde ve eklerinde belirtilmiştir.
2 Adayın başvurusunda belirtilen eserlerin numaraları yazılacaktır.
3  İnceleme raporunu lütfen bu forma ilave ediniz. Bilimsel etiğe aykırı durum varsa belirtiniz
© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi

 

 

 

PROFESÖRLÜK ESER İNCELEME RAPORU
HUKUK TEMEL ALANI

 

Değerlendirme Yapan Profesör Aday
Adı Soyadı : _______________________________________________. Adı Soyadı : _____________________________________________.
Üniversite : _______________________________________________. Üniversite : ______________________________________________.
Fakülte/Y.O. : _____________________________________________. Fakülte/Y.O. : ___________________________________________.
   

ASGARİ KOŞULLARA1 UYGUNLUĞUN İNCELENMESİ

Koşul Eser No2
Başvurulan profesörlük bilim alanı ile ilgili veadayın yaptığı lisansüstü tez(ler)den üretilmemiş olmak koşuluyla aşağıdaki maddelerin yerine getirilmesi zorunludur:  
1)     Bir tanesi doçentlik sonrası çalışmalardan kaynaklanmak üzere 2 özgün bilimsel kitap yayımlamış olmak,  
2)     Uluslararası veya ulusal hakemli dergilerde (armağan dahil) en az altı özgün makale (editöre mektup, özet ve kitap kritiği hariç) yayımlamış olmak.

Aday, temel alanla ilgili bilim alanını ve Anahtar Sözcük tablolarından en fazla 2 (iki) anahtar sözcüğü başvuru formunda belirtmelidir

 

Yukarıdaki eserler, adayın yaptığı lisansüstü tez(ler)den :

  ÜRETİLMEMİŞTİR   ÜRETİLMİŞTİR

Aday, asgari başvuru koşullarını :

  SAĞLAMIŞTIR   SAĞLAMAMIŞTIR
(Bu durumda bilimsel inceleme yapılmayacaktır.)

BİLİMSEL İNCELEME

Asgari koşulların sağlanması, adayın eser inceleme aşamasından başarılı olduğu anlamına gelmektedir. Bu nedenle, adayın tüm eserleri nicelik, nitelik ve başvurulan profesörlük alanına uygunluğu açısından ayrıntılı olarak incelenerek3aşağıdaki sonuca varılmıştır.

  Aday, eser inceleme aşamasından BAŞARILI olmuştur.
   
  Aday, eser inceleme aşamasından BAŞARISIZ olmuştur

İmza : ______________________Tarih : .______________________
________________
1 Asgari koşullara ek olarak, Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu’nca 10.07.2008tarih ve 2008/ 09 sayılı toplantısında kabul edilen asgari koşullar, “YTÜ Akademik Yükseltilme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esaslar Yönergesi”nde ve eklerinde belirtilmiştir.
2 Adayın başvurusunda belirtilen eserlerin numaraları yazılacaktır.
3  İnceleme raporunu lütfen bu forma ilave ediniz. Bilimsel etiğe aykırı durum varsa belirtiniz
© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi

 

 

 

 

 

YARDIMCI DOÇENTLİK ESER İNCELEME RAPORU
SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER TEMEL ALANI

 

Değerlendirme Yapan Profesör/Doçent Aday
Adı Soyadı :______________________________ Adı Soyadı :_______________________________
Üniversite :_______________________________ Üniversite :________________________________
Fakülte/Y.O. :____________________________ Fakülte/Y.O. :_____________________________
   

ASGARİ KOŞULLARA1 UYGUNLUGUN İNCELENMESİ

Koşul Eser No2
Başvurulan yardımcı doçentlik bilim alanı ile ilgili aşağıda belirtilen çalışmalara Ek-1’de verilen birim puanlar esas alınarak bilimsel etkinlikte bulunmak. Ancak, yayın sayısının en az iki olması gerekmektedir.  
1)     Adayın yaptığı lisansüstü tez(ler)den üretilmiş olmak koşuluyla ulusal ya da uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış bir özgün makale,

 

 
2)     Adayın yaptığı lisansüstü tez(ler)den üretilmemiş olmak koşuluyla,

UA-MAKL, UL-MAKL, UA-KBÖL, UA-KYAZ, UL-KBÖL ya da UL-KYAZ kategorisinde yer alan bir yayın

 

 

Yukarıdaki 2 nol lu eserler, adayın yaptığı lisansüstü tez(ler)den :

  ÜRETİLMEMİŞTİR   ÜRETİLMİŞTİR

Aday, asgari başvuru koşullarını :

  SAĞLAMIŞTIR   SAĞLAMAMIŞTIR
(Bu durumda bilimsel inceleme yapılmayacaktır.)

 

 

BİLİMSEL İNCELEME

Asgari koşulların sağlanması, adayın eser inceleme aşamasından başarılı olduğu anlamına gelmektedir. Bu nedenle, adayın tüm eserleri nicelik, nitelik ve başvurulan yardımcı doçentlik alanına uygunluğu açısından ayrıntılı olarak incelenerek3 aşağıdaki sonuca varılmıştır.

  Aday, eser inceleme aşamasından BAŞARILI olmuştur.
   
  Aday, eser inceleme aşamasından BAŞARISIZ olmuştur

İmza : _________________________ Tarih : _________________________
_________________
1 Asgari koşullara ek olarak, Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu’nca 10.07.2008tarih ve 2008/ 09 sayılı toplantısında kabul edilen asgari koşullar, “YTÜ Akademik Yükseltilme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esaslar Yönergesi”nde ve eklerinde belirtilmiştir.
2 Adayın başvurusunda belirtilen eserlerin numaraları yazılacaktır.
3  İnceleme raporunu lütfen bu forma ilave ediniz. Bilimsel etiğe aykırı durum varsa belirtiniz
© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi

 

 

 

DOÇENTLİK ESER İNCELEME RAPORU
SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER TEMEL ALANI

 

Değerlendirme Yapan Profesör/Doçent Aday
Adı Soyadı :____________________________ Adı Soyadı :_______________________________
Üniversite :_____________________________ Üniversite :________________________________
Fakülte/Y.O. :__________________________ Fakülte/Y.O. :_____________________________
   

ASGARİ KOŞULLARA1 UYGUNLUGUN İNCELENMESİ

Koşul Eser No2
Başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili ve adayın yaptığı lisansüstü tez(ler)den üretilmemiş olmak koşuluyla, aşağıda belirtilen çalışmalara Ek-1’de verilen birim puanlar esas alınarak bilimsel etkinlikte bulunmak. Ancak, yayın sayısının en az dört olması gerekmektedir.  
1)     Özgün bir bilimsel kitap yayımlamış olmak,  
2)     Uluslararası yayın ve atıflar:

      UA-MAK, UA-KBÖL, UA-KYAZ, UA-KEDT türünden en az bir yayını olmak.

 
3)     Ulusal yayınlar: 

En az biri UL-MAKL kategorisinde olmak üzere en az iki ilave bilimsel makale.

 

 

Yukarıdaki eserler, adayın yaptığı lisansüstü tez(ler)den :

  ÜRETİLMEMİŞTİR   ÜRETİLMİŞTİR

Aday, asgari başvuru koşullarını :

  SAĞLAMIŞTIR   SAĞLAMAMIŞTIR
(Bu durumda bilimsel inceleme yapılmayacaktır.)

 

 

BİLİMSEL İNCELEME

Asgari koşulların sağlanması, adayın eser inceleme aşamasından başarılı olduğu anlamına gelmektedir. Bu nedenle, adayın tüm eserleri nicelik, nitelik ve başvurulan doçentlik alanına uygunluğu açısından ayrıntılı olarak incelenerek3aşağıdaki sonuca varılmıştır.

  Aday, eser inceleme aşamasından BAŞARILI olmuştur.
   
  Aday, eser inceleme aşamasından BAŞARISIZ olmuştur

İmza : ___________________________. Tarih : ___________________________.

_________________
1 Asgari koşullara ek olarak, Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu’nca 10.07.2008tarih ve 2008/ 09 sayılı toplantısında kabul edilen asgari koşullar, “YTÜ Akademik Yükseltilme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esaslar Yönergesi”nde ve eklerinde belirtilmiştir.
2 Adayın başvurusunda belirtilen eserlerin numaraları yazılacaktır.
3  İnceleme raporunu lütfen bu forma ilave ediniz. Bilimsel etiğe aykırı durum varsa belirtiniz
© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi

 

 

 

 

PROFESÖRLÜK ESER İNCELEME RAPORU
SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER TEMEL ALANI

Değerlendirme Yapan Profesör Aday
Adı Soyadı :________________________________ Adı Soyadı :______________________________
Üniversite :_________________________________ Üniversite :_______________________________
Fakülte/Y.O. :______________________________ Fakülte/Y.O. :____________________________
   

ASGARİ KOŞULLARA1UYGUNLUGUN İNCELENMESİ

Koşul Eser No2
Başvurulan profesörlük bilim alanı ile ilgili ve adayın yaptığı lisansüstü tez(ler)den üretilmemiş olmak koşuluyla, aşağıda belirtilen çalışmalara Ek-1’de verilen birim puanlar esas alınarak bilimsel etkinlikte bulunmak. Ancak, yayın sayısının en az sekiz olması gerekmektedir.

 

 
1)     Özgün iki bilimsel kitap yayımlamış olmak(Bir tanesi doçentlik sonrası çalışmalarından kaynaklanmak üzere),  
 

2)     Uluslararası yayın ve atıflar:

UA-MAKL, UA-KBÖL, UA-KYAZ, UA-KEDT türünden 2 (En az bir adedi doçentlik unvanı alındıktan sonra) yayını olmak.

 

 
 

3)     Ulusal yayınlar:

UL-MAKL türünden en az 2 (bir tanesi doçent unvanı alındıktan sonra) yayını olmak.

 

 

Yukarıdaki eserler, adayın yaptığı lisansüstü tez(ler)den :

  ÜRETİLMEMİŞTİR   ÜRETİLMİŞTİR

Aday, asgari başvuru koşullarını :

  SAĞLAMIŞTIR   SAĞLAMAMIŞTIR
(Bu durumda bilimsel inceleme yapılmayacaktır.)

BİLİMSEL İNCELEME

Asgari koşulların sağlanması, adayın eser inceleme aşamasından başarılı olduğu anlamına gelmektedir. Bu nedenle, adayın tüm eserleri nicelik, nitelik ve başvurulan profesörlük alanına uygunluğu açısından ayrıntılı olarak incelenerek3 aşağıdaki sonuca varılmıştır.

  Aday, eser inceleme aşamasından BAŞARILI olmuştur.
   
  Aday, eser inceleme aşamasından BAŞARISIZ olmuştur

İmza : _______________________. Tarih : _______________________

_______________________
1 Asgari koşullara ek olarak, Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu’nca 10.07.2008tarih ve 2008/ 09 sayılı toplantısında kabul edilen asgari koşullar, “YTÜ Akademik Yükseltilme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esaslar Yönergesi”nde ve eklerinde belirtilmiştir.
2 Adayın başvurusunda belirtilen eserlerin numaraları yazılacaktır.
3  İnceleme raporunu lütfen bu forma ilave ediniz. Bilimsel etiğe aykırı durum varsa belirtiniz
© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi

 

 

YARDIMCI DOÇENTLİK ESER İNCELEME RAPORU

GÜZEL SANATLAR TEMEL ALANI

(GÖRÜNTÜ SANATLARI, PLASTİK SANATLAR, GELENEKSEL SANATLAR)

 

Değerlendirme Yapan Profesör/Doçent

Aday

Adı Soyadı :                                                           . Adı Soyadı :                                                           .
Üniversite :                                                            . Üniversite :                                                            .
Fakülte/Y.O. :                                                        . Fakülte/Y.O. :                                                        .
   

 

ASGARİ KOŞULLARA1UYGUNLUĞUN İNCELENMESİ

Başvuru Koşulları

Eser No2

 

1)     Özgün sanat eserleri, tasarımlar ya da yorum çalışmalarıyla en az bir kişisel etkinlikte (sergi, bienal, gösteri, dinleti, festival, gösterim) bulunmak,

2)     Özgün sanat eserleri, tasarımlar ya da yorum çalışmalarıyla karma-ortak etkinliklere (sergi, bienal, gösteri,  dinleti,  festival, gösterim) katılmak,

3)     Sempozyum, festival, workshop, bienal gibi etkinliklere eserleriyle katılmak,

4)     Bir kitap, kitapta bölüm ya da en az bir makale yayımlamak.

 

 

 

 

Aday, asgari başvuru koşullarını:

 

 

SAĞLAMIŞTIR

 

SAĞLAMAMIŞTIR

(Bu durumda bilimsel inceleme yapılmayacaktır.)

 

 

BİLİMSEL İNCELEME

Asgari koşulların sağlanması, adayın eser inceleme aşamasından başarılı olduğu anlamına gelmektedir. Bu nedenle, adayın tüm eserleri nicelik, nitelik ve başvurulan yardımcı doçentlik alanına uygunluğu açısından ayrıntılı olarak incelenerek3aşağıdaki sonuca varılmıştır.

 

  Aday, eser inceleme aşamasından BAŞARILI olmuştur.
   
  Aday, eser inceleme aşamasından BAŞARISIZ olmuştur

 

 

İmza :                                        .                    Tarih :                                         .      

 

 

 

 

________________

1 Asgari koşullara ek olarak, Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu’nca 10.07.2008tarih ve 2008/ 09 sayılı toplantısında kabul edilen asgari koşullar, “YTÜ Akademik Yükseltilme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esaslar Yönergesi”nde ve eklerinde belirtilmiştir.
2 Adayın başvurusunda belirtilen eserlerin numaraları yazılacaktır.
3  İnceleme raporunu lütfen bu forma ilave ediniz. Bilimsel etiğe aykırı durum varsa belirtiniz
© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi

 

 

YARDIMCI DOÇENTLİK ESER İNCELEME RAPORU

GÜZEL SANATLAR TEMEL ALANI

(MÜZİK-KOMPOZİSYON)

 

Değerlendirme Yapan Profesör/Doçent

Aday

Adı Soyadı :                                                           . Adı Soyadı :                                                           .
Üniversite :                                                            . Üniversite :                                                            .
Fakülte/Y.O. :                                                        . Fakülte/Y.O. :                                                        .
   

 

ASGARİ KOŞULLARA1UYGUNLUĞUN İNCELENMESİ

Başvuru Koşulları

Eser No2

1)     Senfonik müzik, opera, bale müziği, Türk sanat müziği, müzikli oyun, oda müziği, ses ve enstrüman için çeşitli türlerde (konçerto, sonat, lied, vb) solo/eşlikli özgün eser yaratmış olmak,  
2)     Eserlerini yukarıda belirtilen yaratı formlarından en az üçünde çeşitlendirerek en az 5(beş) ürün vermiş olmak [bu eserlere ait yazılı materyal; 1,5 saatlik canlı veya stüdyo ses kayıtları; varsa opera, bale müzikleri için işitsel, görsel kayıtlar; eserler herhangi bir radyo/TV’de yayımlanmış ya da herhangi bir yayınevi tarafından yayımlanmış ise ilgili kurumdan alınmış örnekler ile birlikte uluslararası sanatçı, kurum, kuruluş tarafından icra edilmiş eserler ve bunlarla ilgili bilgi ve belgelerin tümü jüriye sunulacak dosyada verilecektir. Ayrıca bu eserler hakkında yayımlanmış kritikler, varsa ödüller ile eserlerin her biri hakkında yaratı içerikleri (tarihsel, düşünsel, estetik, teknik, vb) ve kişisel yorumlar hakkında sonuç raporları da jüri üyelerine gönderilecek dosyada yer alacaktır].  

 

 

Aday, asgari başvuru koşullarını:

 

 

SAĞLAMIŞTIR

 

SAĞLAMAMIŞTIR

(Bu durumda bilimsel inceleme yapılmayacaktır.)

 

 

BİLİMSEL İNCELEME

Asgari koşulların sağlanması, adayın eser inceleme aşamasından başarılı olduğu anlamına gelmektedir. Bu nedenle, adayın tüm eserleri nicelik, nitelik ve başvurulan yardımcı doçentlik alanına uygunluğu açısından ayrıntılı olarak incelenerek3 aşağıdaki sonuca varılmıştır.

 

  Aday, eser inceleme aşamasından BAŞARILI olmuştur.
   
  Aday, eser inceleme aşamasından BAŞARISIZ olmuştur

 

 

İmza :                                        .                    Tarih :                                         .      

 

____________________

1 Asgari koşullara ek olarak, Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu’nca 10.07.2008tarih ve 2008/ 09 sayılı toplantısında kabul edilen asgari koşullar, “YTÜ Akademik Yükseltilme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esaslar Yönergesi”nde ve eklerinde belirtilmiştir.
2 Adayın başvurusunda belirtilen eserlerin numaraları yazılacaktır.
3  İnceleme raporunu lütfen bu forma ilave ediniz. Bilimsel etiğe aykırı durum varsa belirtiniz
© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi

 

 

YARDIMCI DOÇENTLİK ESER İNCELEME RAPORU

GÜZEL SANATLAR TEMEL ALANI

(MÜZİK-MÜZİKOLOJİ)

 

Değerlendirme Yapan Profesör/Doçent

Aday

Adı Soyadı :                                                           . Adı Soyadı :                                                           .
Üniversite :                                                            . Üniversite :                                                            .
Fakülte/Y.O. :                                                        . Fakülte/Y.O. :                                                        .
   

 

ASGARİ KOŞULLARA1UYGUNLUĞUN İNCELENMESİ

Başvuru Koşulları

Eser No2

Bir kitap, kitapta bölüm ya da en az bir makale yayımlamak.

 

 

 

 

Aday, asgari başvuru koşullarını:

 

 

SAĞLAMIŞTIR

 

SAĞLAMAMIŞTIR

(Bu durumda bilimsel inceleme yapılmayacaktır.)

 

 

BİLİMSEL İNCELEME

Asgari koşulların sağlanması, adayın eser inceleme aşamasından başarılı olduğu anlamına gelmektedir. Bu nedenle, adayın tüm eserleri nicelik, nitelik ve başvurulan yardımcı doçentlik alanına uygunluğu açısından ayrıntılı olarak incelenerek3 aşağıdaki sonuca varılmıştır.

 

  Aday, eser inceleme aşamasından BAŞARILI olmuştur.
   
  Aday, eser inceleme aşamasından BAŞARISIZ olmuştur

 

 

İmza :                                        .                    Tarih :                                         .      

 

 

____________________

1 Asgari koşullara ek olarak, Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu’nca 10.07.2008tarih ve 2008/ 09 sayılı toplantısında kabul edilen asgari koşullar, “YTÜ Akademik Yükseltilme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esaslar Yönergesi”nde ve eklerinde belirtilmiştir.
2 Adayın başvurusunda belirtilen eserlerin numaraları yazılacaktır.
3  İnceleme raporunu lütfen bu forma ilave ediniz. Bilimsel etiğe aykırı durum varsa belirtiniz
© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi

 

 

 

 

 

 

YARDIMCI DOÇENTLİK ESER İNCELEME RAPORU

GÜZEL SANATLAR TEMEL ALANI

(MÜZİK-MÜZİK TEORİLERİ)

 

Değerlendirme Yapan Profesör/Doçent

Aday

Adı Soyadı :                                                           . Adı Soyadı :                                                           .
Üniversite :                                                            . Üniversite :                                                            .
Fakülte/Y.O. :                                                        . Fakülte/Y.O. :                                                        .
   

 

ASGARİ KOŞULLARA1UYGUNLUĞUN İNCELENMESİ

Başvuru Koşulları

Eser No2

Müzik teorisi ve analizi ile ilgili (solfej, armoni, form bilgisi, kontrpuan, vb gibi) alanlarda yayınevlerince basılmış bir kitap, kitap bölümü ya da en az bir makale yayımlamak.

 

 

 

Aday, asgari başvuru koşullarını:

 

 

SAĞLAMIŞTIR

 

SAĞLAMAMIŞTIR

(Bu durumda bilimsel inceleme yapılmayacaktır.)

 

 

BİLİMSEL İNCELEME

Asgari koşulların sağlanması, adayın eser inceleme aşamasından başarılı olduğu anlamına gelmektedir. Bu nedenle, adayın tüm eserleri nicelik, nitelik ve başvurulan yardımcı doçentlik alanına uygunluğu açısından ayrıntılı olarak incelenerek3 aşağıdaki sonuca varılmıştır.

 

  Aday, eser inceleme aşamasından BAŞARILI olmuştur.
   
  Aday, eser inceleme aşamasından BAŞARISIZ olmuştur

 

 

İmza :                                        .                    Tarih :                                         .      

 

 

 

 

____________________

1 Asgari koşullara ek olarak, Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu’nca 10.07.2008tarih ve 2008/ 09 sayılı toplantısında kabul edilen asgari koşullar, “YTÜ Akademik Yükseltilme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esaslar Yönergesi”nde ve eklerinde belirtilmiştir.
2 Adayın başvurusunda belirtilen eserlerin numaraları yazılacaktır.
3  İnceleme raporunu lütfen bu forma ilave ediniz. Bilimsel etiğe aykırı durum varsa belirtiniz
© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YARDIMCI DOÇENTLİK ESER İNCELEME RAPORU

GÜZEL SANATLAR TEMEL ALANI

(MÜZİK-MÜZİK TEKNOLOJİLERİ)

 

Değerlendirme Yapan Profesör/Doçent

Aday

Adı Soyadı :                                                           . Adı Soyadı :                                                           .
Üniversite :                                                            . Üniversite :                                                            .
Fakülte/Y.O. :                                                        . Fakülte/Y.O. :                                                        .
   

 

ASGARİ KOŞULLARA1UYGUNLUĞUN İNCELENMESİ

Başvuru Koşulları

Eser No2

Alanında özgün yapımlardan bir örnek sunmak ve bu yapımların tarihi gelişimi, özellikleri, getirilen yenilikler hakkında (yapımsal, teknolojik, düşünsel, estetik, vb) sunuşta bulunmak, geleneksel veya yenilikçi katkılar yönünde bilgi sunmak

 

 

 

Aday, asgari başvuru koşullarını:

 

 

SAĞLAMIŞTIR

 

SAĞLAMAMIŞTIR

(Bu durumda bilimsel inceleme yapılmayacaktır.)

 

 

BİLİMSEL İNCELEME

Asgari koşulların sağlanması, adayın eser inceleme aşamasından başarılı olduğu anlamına gelmektedir. Bu nedenle, adayın tüm eserleri nicelik, nitelik ve başvurulan yardımcı doçentlik alanına uygunluğu açısından ayrıntılı olarak incelenerek3 aşağıdaki sonuca varılmıştır.

 

  Aday, eser inceleme aşamasından BAŞARILI olmuştur.
   
  Aday, eser inceleme aşamasından BAŞARISIZ olmuştur

 

 

İmza :                                        .                    Tarih :                                         .      

 

 

 

 

____________________

1 Asgari koşullara ek olarak, Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu’nca 10.07.2008tarih ve 2008/ 09 sayılı toplantısında kabul edilen asgari koşullar, “YTÜ Akademik Yükseltilme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esaslar Yönergesi”nde ve eklerinde belirtilmiştir.
2 Adayın başvurusunda belirtilen eserlerin numaraları yazılacaktır.
3  İnceleme raporunu lütfen bu forma ilave ediniz. Bilimsel etiğe aykırı durum varsa belirtiniz
© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi

 

 

 

YARDIMCI DOÇENTLİK ESER İNCELEME RAPORU

GÜZEL SANATLAR TEMEL ALANI

(MÜZİK-YORUMCULUK)

 

Değerlendirme Yapan Profesör/Doçent

Aday

Adı Soyadı :                                                           . Adı Soyadı :                                                           .
Üniversite :                                                            . Üniversite :                                                            .
Fakülte/Y.O. :                                                        . Fakülte/Y.O. :                                                        .
   

 

ASGARİ KOŞULLARA1UYGUNLUĞUN İNCELENMESİ

Başvuru Koşulları

Eser No2

Başvurduğu sanat dalının (ses, şeflik) değişik dönemlerine ait seçkin eserlerinden oluşan solo ve/veya orkestra eşlikli en az bir saatlik müzik kaydını sunmak; varsa işitsel ve/veya görsel kayıtlarını da vermek; çalışmalarına ilişkin kritikler ve varsa ödüller hakkında bilgi sunmak. [ Seslendirilen eserlerin her biri için yaratı ve yorum içerikleri (tarihsel, düşünsel, estetik, teknik v.b.) hakkındaki sunuş raporu da jüri üyelerine sunulacaktır].

 

 

 

 

Aday, asgari başvuru koşullarını:

 

 

SAĞLAMIŞTIR

 

SAĞLAMAMIŞTIR

(Bu durumda bilimsel inceleme yapılmayacaktır.)

 

 

BİLİMSEL İNCELEME

Asgari koşulların sağlanması, adayın eser inceleme aşamasından başarılı olduğu anlamına gelmektedir. Bu nedenle, adayın tüm eserleri nicelik, nitelik ve başvurulan yardımcı doçentlik alanına uygunluğu açısından ayrıntılı olarak incelenerek3 aşağıdaki sonuca varılmıştır.

 

  Aday, eser inceleme aşamasından BAŞARILI olmuştur.
   
  Aday, eser inceleme aşamasından BAŞARISIZ olmuştur

 

 

İmza :                                        .                    Tarih :                                         .      

 

 

 

 

 

 

____________________

1 Asgari koşullara ek olarak, Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu’nca 10.07.2008tarih ve 2008/ 09 sayılı toplantısında kabul edilen asgari koşullar, “YTÜ Akademik Yükseltilme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esaslar Yönergesi”nde ve eklerinde belirtilmiştir.
2 Adayın başvurusunda belirtilen eserlerin numaraları yazılacaktır.
3  İnceleme raporunu lütfen bu forma ilave ediniz. Bilimsel etiğe aykırı durum varsa belirtiniz
© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi

 

 

YARDIMCI DOÇENTLİK ESER İNCELEME RAPORU

GÜZEL SANATLAR TEMEL ALANI

(TÜRK SANAT MÜZİĞİ/ TÜRK HALK MÜZİĞİ)

 

Değerlendirme Yapan Profesör/Doçent

Aday

Adı Soyadı :                                                           . Adı Soyadı :                                                           .
Üniversite :                                                            . Üniversite :                                                            .
Fakülte/Y.O. :                                                        . Fakülte/Y.O. :                                                        .
   

 

ASGARİ KOŞULLARA1UYGUNLUĞUN İNCELENMESİ

Başvuru Koşulları

Eser No2

1)     Geleneksel müzik teorisi ve analizi ile ilgili kitap, kitapta bölüm ya da en az bir makale yayımlamak.

 

 
2)     Yorumculuk alanında geleneksel müzik dalının değişik dönemlerine / yörelerine ait eserlerden oluşan geleneksel icra ve yorum tekniklerini ve/veya yenilikçi tutarlı teknik ve yorumları, en az bir saatlik canlı veya stüdyo solo kayıtlarıyla belgelemek [seslendirilen eserlerin her biri için yaratı ve yorum içerikleri (tarihsel, düşünsel, estetik, teknik, vb) hakkında sunuş raporları jüri üyelerine gönderilecek dosyada yer alacaktır].

 

 

 

Aday, asgari başvuru koşullarını:

 

 

SAĞLAMIŞTIR

 

SAĞLAMAMIŞTIR

(Bu durumda bilimsel inceleme yapılmayacaktır.)

 

 

BİLİMSEL İNCELEME

Asgari koşulların sağlanması, adayın eser inceleme aşamasından başarılı olduğu anlamına gelmektedir. Bu nedenle, adayın tüm eserleri nicelik, nitelik ve başvurulan yardımcı doçentlik alanına uygunluğu açısından ayrıntılı olarak incelenerek3 aşağıdaki sonuca varılmıştır.

 

  Aday, eser inceleme aşamasından BAŞARILI olmuştur.
   
  Aday, eser inceleme aşamasından BAŞARISIZ olmuştur

 

 

İmza :                                        .                    Tarih :                                         .      

 

 

____________________

1 Asgari koşullara ek olarak, Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu’nca 10.07.2008tarih ve 2008/ 09 sayılı toplantısında kabul edilen asgari koşullar, “YTÜ Akademik Yükseltilme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esaslar Yönergesi”nde ve eklerinde belirtilmiştir.
2 Adayın başvurusunda belirtilen eserlerin numaraları yazılacaktır.
3  İnceleme raporunu lütfen bu forma ilave ediniz. Bilimsel etiğe aykırı durum varsa belirtiniz
© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YARDIMCI DOÇENTLİK ESER İNCELEME RAPORU

GÜZEL SANATLAR TEMEL ALANI

(SAHNE SANATLARI-TİYATRO KURAMI)

 

Değerlendirme Yapan Profesör/Doçent

Aday

Adı Soyadı :                                                           . Adı Soyadı :                                                           .
Üniversite :                                                            . Üniversite :                                                            .
Fakülte/Y.O. :                                                        . Fakülte/Y.O. :                                                        .
   

 

ASGARİ KOŞULLARA1UYGUNLUĞUN İNCELENMESİ

Başvuru Koşulları

Eser No2

1)     Bir kitap, kitapta bölüm ya da en az bir makale yayımlamak.

 

 
2)     En az bir oyun-gösteri çalışmasında yorum, tasarım, araştırma, yazım vb alanlarda üretken bir görev almak ve tiyatronun yaygınlaşması için çalışmalar yapmak.

 

 

 

Aday, asgari başvuru koşullarını:

 

 

SAĞLAMIŞTIR

 

SAĞLAMAMIŞTIR

(Bu durumda bilimsel inceleme yapılmayacaktır.)

 

 

BİLİMSEL İNCELEME

Asgari koşulların sağlanması, adayın eser inceleme aşamasından başarılı olduğu anlamına gelmektedir. Bu nedenle, adayın tüm eserleri nicelik, nitelik ve başvurulan yardımcı doçentlik alanına uygunluğu açısından ayrıntılı olarak incelenerek3 aşağıdaki sonuca varılmıştır.

 

  Aday, eser inceleme aşamasından BAŞARILI olmuştur.
   
  Aday, eser inceleme aşamasından BAŞARISIZ olmuştur

 

 

İmza :                                        .                    Tarih :                                         .      

 

 

 

 

____________________

1 Asgari koşullara ek olarak, Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu’nca 10.07.2008tarih ve 2008/ 09 sayılı toplantısında kabul edilen asgari koşullar, “YTÜ Akademik Yükseltilme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esaslar Yönergesi”nde ve eklerinde belirtilmiştir.
2 Adayın başvurusunda belirtilen eserlerin numaraları yazılacaktır.
3  İnceleme raporunu lütfen bu forma ilave ediniz. Bilimsel etiğe aykırı durum varsa belirtiniz
© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi

 

 

YARDIMCI DOÇENTLİK ESER İNCELEME RAPORU

GÜZEL SANATLAR TEMEL ALANI

(SAHNE SANATLARI-OYUNCULUK, REJİ)

 

Değerlendirme Yapan Profesör/Doçent

Aday

Adı Soyadı :                                                           . Adı Soyadı :                                                           .
Üniversite :                                                            . Üniversite :                                                            .
Fakülte/Y.O. :                                                        . Fakülte/Y.O. :                                                        .
   

 

ASGARİ KOŞULLARA1UYGUNLUĞUN İNCELENMESİ

Başvuru Koşulları

Eser No2

1)     Başvurulan yardımcı doçentlik alanı ile ilgili ve lisansüstü çalışma(lar)dan üretilmemiş özgün bir eser hazırlamak.

 

 

 
2)     Oyunculuk dalı için değişik türlerden en az birinde önemli rol oynamak ve görüntü kayıtlarıyla belgelemek, oynadığı rollerden en az birinin kuramsal çalışmalarını yapmak (yazar ve dönemi, rol analizi, rol çalışma yöntemi, oyun ve rol yorumu üzerine)

 

 
3)     Reji dalı için önemli ve saygın tiyatrolarda en az bir oyun sahnelemek, sahnelenen oyunlardan en az birisinin görüntü kayıtlarıyla birlikte reji defterini hazırlamak.

 

 

 

 

Aday, asgari başvuru koşullarını:

 

 

SAĞLAMIŞTIR

 

SAĞLAMAMIŞTIR

(Bu durumda bilimsel inceleme yapılmayacaktır.)

 

 

BİLİMSEL İNCELEME

Asgari koşulların sağlanması, adayın eser inceleme aşamasından başarılı olduğu anlamına gelmektedir. Bu nedenle, adayın tüm eserleri nicelik, nitelik ve başvurulan yardımcı doçentlik alanına uygunluğu açısından ayrıntılı olarak incelenerek3 aşağıdaki sonuca varılmıştır.

 

  Aday, eser inceleme aşamasından BAŞARILI olmuştur.
   
  Aday, eser inceleme aşamasından BAŞARISIZ olmuştur

 

 

İmza :                                        .                    Tarih :                                         .      

 

____________________

1 Asgari koşullara ek olarak, Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu’nca 10.07.2008tarih ve 2008/ 09 sayılı toplantısında kabul edilen asgari koşullar, “YTÜ Akademik Yükseltilme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esaslar Yönergesi”nde ve eklerinde belirtilmiştir.
2 Adayın başvurusunda belirtilen eserlerin numaraları yazılacaktır.
3  İnceleme raporunu lütfen bu forma ilave ediniz. Bilimsel etiğe aykırı durum varsa belirtiniz
© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi

 

 

YARDIMCI DOÇENTLİK ESER İNCELEME RAPORU

GÜZEL SANATLAR TEMEL ALANI

(SAHNE SANATLARI-YORUM- DRAMATİK YAZARLIK)

 

Değerlendirme Yapan Profesör/Doçent

Aday

Adı Soyadı :                                                           . Adı Soyadı :                                                           .
Üniversite :                                                            . Üniversite :                                                            .
Fakülte/Y.O. :                                                        . Fakülte/Y.O. :                                                        .
   

 

ASGARİ KOŞULLARA1UYGUNLUĞUN İNCELENMESİ

Başvuru Koşulları

Eser No2

1)     Başvurulan doçentlik alanı ile ilgili ve lisansüstü çalışma(lar)dan üretilmemiş özgün bir eser hazırlamak.

 

 
2)     Sahne, TV, radyo, sinema gibi dallarda en az bir adet dramatik nitelikli metin yazmak. Bu metni basılı hale getirmek ve gösteriye sunmak

 

 
3)     Bir oyun, film, gösteri ve benzeri çalışmalarda araştırma, yorum, tasarım, vb üretken görev almak.

 

 

 

Aday, asgari başvuru koşullarını:

 

 

SAĞLAMIŞTIR

 

SAĞLAMAMIŞTIR

(Bu durumda bilimsel inceleme yapılmayacaktır.)

 

 

BİLİMSEL İNCELEME

Asgari koşulların sağlanması, adayın eser inceleme aşamasından başarılı olduğu anlamına gelmektedir. Bu nedenle, adayın tüm eserleri nicelik, nitelik ve başvurulan yardımcı doçentlik alanına uygunluğu açısından ayrıntılı olarak incelenerek3 aşağıdaki sonuca varılmıştır.

 

  Aday, eser inceleme aşamasından BAŞARILI olmuştur.
   
  Aday, eser inceleme aşamasından BAŞARISIZ olmuştur

 

 

İmza :                                        .                    Tarih :                                         .      

 

 

 

____________________

1 Asgari koşullara ek olarak, Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu’nca 10.07.2008tarih ve 2008/ 09 sayılı toplantısında kabul edilen asgari koşullar, “YTÜ Akademik Yükseltilme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esaslar Yönergesi”nde ve eklerinde belirtilmiştir.
2 Adayın başvurusunda belirtilen eserlerin numaraları yazılacaktır.
3  İnceleme raporunu lütfen bu forma ilave ediniz. Bilimsel etiğe aykırı durum varsa belirtiniz
© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi

 

 

YARDIMCI DOÇENTLİK ESER İNCELEME RAPORU

GÜZEL SANATLAR TEMEL ALANI

(SAHNE SANATLARI – SAHNE TASARIMI)

 

Değerlendirme Yapan Profesör/Doçent

Aday

Adı Soyadı :                                                           . Adı Soyadı :                                                           .
Üniversite :                                                            . Üniversite :                                                            .
Fakülte/Y.O. :                                                        . Fakülte/Y.O. :                                                        .
   

 

ASGARİ KOŞULLARA1UYGUNLUĞUN İNCELENMESİ

Başvuru Koşulları

Eser No2

1)     Başvurulan doçentlik alanı ile ilgili ve lisansüstü çalışma(lar)dan üretilmemiş özgün bir eser hazırlamak.

 

 
2)     Sahne, TV oyunu, gösteri gibi alanlarda tasarım çalışması yapmak, bu çalışmalardan en az birinin belgelerini hazırlayıp sunmak,

 

 
3)     En az bir oyun, film, gösteri ve benzeri çalışmalarda araştırma, yorum, tasarım, vb. üretken görev almak.

 

 

 

Aday, asgari başvuru koşullarını:

 

 

SAĞLAMIŞTIR

 

SAĞLAMAMIŞTIR

(Bu durumda bilimsel inceleme yapılmayacaktır.)

 

 

BİLİMSEL İNCELEME

Asgari koşulların sağlanması, adayın eser inceleme aşamasından başarılı olduğu anlamına gelmektedir. Bu nedenle, adayın tüm eserleri nicelik, nitelik ve başvurulan yardımcı doçentlik alanına uygunluğu açısından ayrıntılı olarak incelenerek3 aşağıdaki sonuca varılmıştır.

 

  Aday, eser inceleme aşamasından BAŞARILI olmuştur.
   
  Aday, eser inceleme aşamasından BAŞARISIZ olmuştur

 

 

İmza :                                        .                    Tarih :                                         .      

 

 

 

____________________

1 Asgari koşullara ek olarak, Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu’nca 10.07.2008tarih ve 2008/ 09 sayılı toplantısında kabul edilen asgari koşullar, “YTÜ Akademik Yükseltilme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esaslar Yönergesi”nde ve eklerinde belirtilmiştir.
2 Adayın başvurusunda belirtilen eserlerin numaraları yazılacaktır.
3  İnceleme raporunu lütfen bu forma ilave ediniz. Bilimsel etiğe aykırı durum varsa belirtiniz
© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi

 

 

YARDIMCI DOÇENTLİK ESER İNCELEME RAPORU

GÜZEL SANATLAR TEMEL ALANI

(SAHNE SANATLARI – OPERA ŞARKICILIĞI VE REJİSÖRLÜĞÜ)

 

Değerlendirme Yapan Profesör/Doçent

Aday

Adı Soyadı :                                                           . Adı Soyadı :                                                           .
Üniversite :                                                            . Üniversite :                                                            .
Fakülte/Y.O. :                                                        . Fakülte/Y.O. :                                                        .
   

 

ASGARİ KOŞULLARA1UYGUNLUĞUN İNCELENMESİ

Başvuru Koşulları

Eser No2

Dalının değişik dönemlerine ait seçkin eserlerden oluşan en az bir saatlik görsel ve/veya işitsel canlı veya stüdyo kaydını sunmak. (Herhangi bir radyo veya TV’de yayımlanmış resital, gösteri veya seçkin kurumlarda yapılmış en az iki sahne etkinliğiyle ilgili yayımlanmış kritikler, varsa ödülleri ile ilgili kurumlardan alınmış görsel, işitsel veya yazılı belgeler jüri üyelerine sunulacak dosyada yer alacaktır.)

 

 

 

Aday, asgari başvuru koşullarını:

 

 

SAĞLAMIŞTIR

 

SAĞLAMAMIŞTIR

(Bu durumda bilimsel inceleme yapılmayacaktır.)

 

 

BİLİMSEL İNCELEME

Asgari koşulların sağlanması, adayın eser inceleme aşamasından başarılı olduğu anlamına gelmektedir. Bu nedenle, adayın tüm eserleri nicelik, nitelik ve başvurulan yardımcı doçentlik alanına uygunluğu açısından ayrıntılı olarak incelenerek3 aşağıdaki sonuca varılmıştır.

 

  Aday, eser inceleme aşamasından BAŞARILI olmuştur.
   
  Aday, eser inceleme aşamasından BAŞARISIZ olmuştur

 

 

İmza :                                        .                    Tarih :                                         .      

 

 

____________________

1 Asgari koşullara ek olarak, Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu’nca 10.07.2008tarih ve 2008/ 09 sayılı toplantısında kabul edilen asgari koşullar, “YTÜ Akademik Yükseltilme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esaslar Yönergesi”nde ve eklerinde belirtilmiştir.
2 Adayın başvurusunda belirtilen eserlerin numaraları yazılacaktır.
3  İnceleme raporunu lütfen bu forma ilave ediniz. Bilimsel etiğe aykırı durum varsa belirtiniz
© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi

 

 

YARDIMCI DOÇENTLİK ESER İNCELEME RAPORU

GÜZEL SANATLAR TEMEL ALANI

(SAHNE SANATLARI – DANS VE KOREOGRAFİ)

 

Değerlendirme Yapan Profesör/Doçent

Aday

Adı Soyadı :                                                           . Adı Soyadı :                                                           .
Üniversite :                                                            . Üniversite :                                                            .
Fakülte/Y.O. :                                                        . Fakülte/Y.O. :                                                        .
   

 

ASGARİ KOŞULLARA1UYGUNLUĞUN İNCELENMESİ

Başvuru Koşulları

Eser No2

1)     Seçkin kurumlarda solist olarak en az bir eserde önemli rol almış olmak ve bunları ilgili kurumlardan alınmış görsel kayıtlarla belgelendirmek,

 

 
2)     Koreografisini yaptığı en az bir eseri sahnelemek ve bunları canlı veya stüdyo kayıtları ile belgelemek (Eserlerin her biri için yaratı içerikleri hakkında sunuş raporu jüri üyelerine sunulacak dosyada yer alacaktır)

 

 
3)     Türk Halk Oyunları alanında festival vb. etkinliklerde yapımcı, yorumcu, eğitici, koreografi düzenleyici olarak yer almak ve bunlardan en az bir eserin görsel kayıtlarını belgelemek (Eserlerin her biri için yaratı içerikleri hakkında sunuş raporu jüri üyelerine sunulacak dosyada yer alacaktır).

 

 

 

Aday, asgari başvuru koşullarını:

 

 

SAĞLAMIŞTIR

 

SAĞLAMAMIŞTIR

(Bu durumda bilimsel inceleme yapılmayacaktır.)

 

 

BİLİMSEL İNCELEME

Asgari koşulların sağlanması, adayın eser inceleme aşamasından başarılı olduğu anlamına gelmektedir. Bu nedenle, adayın tüm eserleri nicelik, nitelik ve başvurulan yardımcı doçentlik alanına uygunluğu açısından ayrıntılı olarak incelenerek3 aşağıdaki sonuca varılmıştır.

 

  Aday, eser inceleme aşamasından BAŞARILI olmuştur.
   
  Aday, eser inceleme aşamasından BAŞARISIZ olmuştur

 

 

İmza :                                        .                    Tarih :                                         .      

 

____________________

1 Asgari koşullara ek olarak, Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu’nca 10.07.2008tarih ve 2008/ 09 sayılı toplantısında kabul edilen asgari koşullar, “YTÜ Akademik Yükseltilme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esaslar Yönergesi”nde ve eklerinde belirtilmiştir.
2 Adayın başvurusunda belirtilen eserlerin numaraları yazılacaktır.
3  İnceleme raporunu lütfen bu forma ilave ediniz. Bilimsel etiğe aykırı durum varsa belirtiniz
© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi

 

 

DOÇENTLİK ESER İNCELEME RAPORU

GÜZEL SANATLAR TEMEL ALANI

(GÖRÜNTÜ SANATLARI, PLASTİK SANATLAR, GELENEKSEL SANATLAR)

 

Değerlendirme Yapan Profesör/Doçent

Aday

Adı Soyadı :                                                           . Adı Soyadı :                                                           .
Üniversite :                                                            . Üniversite :                                                            .
Fakülte/Y.O. :                                                        . Fakülte/Y.O. :                                                        .
   

 

ASGARİ KOŞULLARA1UYGUNLUĞUN İNCELENMESİ

Başvuru Koşulları

Eser No2

Başvurulan doçentlik alanı ile ilgili ve adayın yaptığı lisansüstü çalışma(lar)dan üretilmemiş olmak koşuluyla aşağıdaki maddelerin yerine getirilmesi zorunludur:  
1) Özgün sanat eserleri, tasarımlar ya da yorum çalışmalarıyla en az iki kişisel etkinlikte (sergi, bienal, gösteri, dinleti, festival, gösterim) bulunmak  
2) Özgün sanat eserleri, tasarımlar ya da yorum çalışmalarıyla karma-ortak etkinliklere (sergi, bienal, gösteri,  dinleti,  festival, gösterim) katılmak,  
3) Sempozyum, festival, workshop, bienal gibi etkinliklere eserleriyle katılmak,  
4)  Bir kitap veya en az iki makale yayımlamak,  
 

5) Sempozyum, kongre ve panel gibi bilimsel/sanatsal bir toplantıya bildiri ile katılmak.

Adayın yardımcı doçentlik sonrası (yardımcı doçent unvanı almamış adaylar için doktora/yeterlik sonrası) çalışmalardan kaynaklanan en az bir yayını olmalıdır.

 

 

Yukarıdaki eserler, adayın yaptığı lisansüstü tez(ler)den:

 

ÜRETİLMEMİŞTİR

 

ÜRETİLMİŞTİR

 

Aday, asgari başvuru koşullarını :

 

SAĞLAMIŞTIR

 

SAĞLAMAMIŞTIR

(Bu durumda bilimsel inceleme yapılmayacaktır.)

 

 

BİLİMSEL İNCELEME

Asgari koşulların sağlanması, adayın eser inceleme aşamasından başarılı olduğu anlamına gelmektedir. Bu nedenle, adayın tüm eserleri nicelik, nitelik ve başvurulan doçentlik alanına uygunluğu açısından ayrıntılı olarak incelenerek3 aşağıdaki sonuca varılmıştır.

 

  Aday, eser inceleme aşamasından BAŞARILI olmuştur.
   
  Aday, eser inceleme aşamasından BAŞARISIZ olmuştur

 

İmza :                                        .                    Tarih :                                         .      

____________________

1 Asgari koşullara ek olarak, Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu’nca 10.07.2008tarih ve 2008/ 09 sayılı toplantısında kabul edilen asgari koşullar, “YTÜ Akademik Yükseltilme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esaslar Yönergesi”nde ve eklerinde belirtilmiştir.
2 Adayın başvurusunda belirtilen eserlerin numaraları yazılacaktır.
3  İnceleme raporunu lütfen bu forma ilave ediniz. Bilimsel etiğe aykırı durum varsa belirtiniz
© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi

 

 

DOÇENTLİK ESER İNCELEME RAPORU

GÜZEL SANATLAR TEMEL ALANI

(MÜZİK-KOMPOZİSYON)

Değerlendirme Yapan Profesör/Doçent

Aday

Adı Soyadı :                                                           . Adı Soyadı :                                                           .
Üniversite :                                                            . Üniversite :                                                            .
Fakülte/Y.O. :                                                        . Fakülte/Y.O. :                                                        .
   

 

ASGARİ KOŞULLARA1UYGUNLUĞUN İNCELENMESİ

Başvuru Koşulları

Eser No2

1)     Senfonik müzik, opera, bale müziği, Türk sanat müziği, müzikli oyun, oda müziği, ses ve enstrüman için çeşitli türlerde (konçerto, sonat, lied, v.b.) solo/eşlikli özgün eser yaratmış olmak; ayrıca, herhangi bir enstrümanı, icra tekniğini geliştirmek üzere metotlaştırmış, yararlılığı beş uzman (prof., devlet sanatçısı, eğitim bilimci, editör v.b.) tarafından onanmış etüt, egzersiz v.b. bir eğitim müziği dizini yaratmış veya derlemiş olmak.  
2)     Eserlerini yukarıda belirtilen yaratı formlarından en az üçünde çeşitlendirerek en az 10 (on) ürün vermiş olmak [Bu eserlere ait yazılı materyal, 3 saatlik canlı veya stüdyo ses kayıtları, varsa opera, bale müzikleri için işitsel, görsel kayıtlar, eserler herhangi bir radyoda, T.V. de yayınlanmış ya da herhangi bir yayınevi tarafından yayımlanmış ise ilgili kurumdan alınmış örnekler ile birlikte uluslararası sanatçı, kurum, kuruluş tarafından icra edilmiş eserler ve bunlarla ilgili bilgi ve belgelerin tümü jüriye sunulacak dosyada verilecektir. Ayrıca, bu eserler hakkında yayımlanmış kritikler, varsa ödüller ile eserlerin her biri hakkında yaratı içerikleri (tarihsel, düşünsel, estetik, teknik, v.b.) ve kişisel yorumlar hakkında sunuş raporları da jüri üyelerine gönderilecek dosyada yer alacaktır].

 

 

 

 

Aday, asgari başvuru koşullarını:

 

 

SAĞLAMIŞTIR

 

SAĞLAMAMIŞTIR

(Bu durumda bilimsel inceleme yapılmayacaktır.)

 

 

BİLİMSEL İNCELEME

Asgari koşulların sağlanması, adayın eser inceleme aşamasından başarılı olduğu anlamına gelmektedir. Bu nedenle, adayın tüm eserleri nicelik, nitelik ve başvurulan doçentlik alanına uygunluğu açısından ayrıntılı olarak incelenerek3 aşağıdaki sonuca varılmıştır.

 

  Aday, eser inceleme aşamasından BAŞARILI olmuştur.
   
  Aday, eser inceleme aşamasından BAŞARISIZ olmuştur

 

İmza :                                        .                    Tarih :                                         .

 

____________________

1 Asgari koşullara ek olarak, Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu’nca 10.07.2008tarih ve 2008/ 09 sayılı toplantısında kabul edilen asgari koşullar, “YTÜ Akademik Yükseltilme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esaslar Yönergesi”nde ve eklerinde belirtilmiştir.
2 Adayın başvurusunda belirtilen eserlerin numaraları yazılacaktır.
3  İnceleme raporunu lütfen bu forma ilave ediniz. Bilimsel etiğe aykırı durum varsa belirtiniz
© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi

 

 

 

 

DOÇENTLİK ESER İNCELEME RAPORU

GÜZEL SANATLAR TEMEL ALANI

(MÜZİK-MÜZİKOLOJİ)

 

Değerlendirme Yapan Profesör/Doçent

Aday

Adı Soyadı :                                                           . Adı Soyadı :                                                           .
Üniversite :                                                            . Üniversite :                                                            .
Fakülte/Y.O. :                                                        . Fakülte/Y.O. :                                                        .
   

 

ASGARİ KOŞULLARA1UYGUNLUĞUN İNCELENMESİ

Başvuru Koşulları

Eser No2

Bir kitap, kitap bölümü ya da hakemli dergilerde en az bir makale yayımlamak.

 

Adayın yardımcı doçentlik sonrası (yardımcı doçent unvanı almamış adaylar için doktora/yeterlik sonrası) çalışmalardan kaynaklanan en az bir yayını olmalıdır.

 

 

 

 

 

Aday, asgari başvuru koşullarını:

 

 

SAĞLAMIŞTIR

 

SAĞLAMAMIŞTIR

(Bu durumda bilimsel inceleme yapılmayacaktır.)

 

 

BİLİMSEL İNCELEME

Asgari koşulların sağlanması, adayın eser inceleme aşamasından başarılı olduğu anlamına gelmektedir. Bu nedenle, adayın tüm eserleri nicelik, nitelik ve başvurulan doçentlik alanına uygunluğu açısından ayrıntılı olarak incelenerek3 aşağıdaki sonuca varılmıştır.

 

  Aday, eser inceleme aşamasından BAŞARILI olmuştur.
   
  Aday, eser inceleme aşamasından BAŞARISIZ olmuştur

 

 

İmza :                                        .                    Tarih :                                         .

 

____________________

1 Asgari koşullara ek olarak, Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu’nca 10.07.2008tarih ve 2008/ 09 sayılı toplantısında kabul edilen asgari koşullar, “YTÜ Akademik Yükseltilme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esaslar Yönergesi”nde ve eklerinde belirtilmiştir.
2 Adayın başvurusunda belirtilen eserlerin numaraları yazılacaktır.
3  İnceleme raporunu lütfen bu forma ilave ediniz. Bilimsel etiğe aykırı durum varsa belirtiniz
© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi

 


 

DOÇENTLİK ESER İNCELEME RAPORU

GÜZEL SANATLAR TEMEL ALANI

(MÜZİK-MÜZİK TEORİLERİ)

 

Değerlendirme Yapan Profesör/Doçent

Aday

Adı Soyadı :                                                           . Adı Soyadı :                                                           .
Üniversite :                                                            . Üniversite :                                                            .
Fakülte/Y.O. :                                                        . Fakülte/Y.O. :                                                        .
   

 

ASGARİ KOŞULLARA1UYGUNLUĞUN İNCELENMESİ

Başvuru Koşulları Eser No2
Müzik teorisi ve analizi ile ilgili (solfej, armoni, form bilgisi,  kontrpuan, v.b. gibi) alanlarda yayınevlerince basılmış bir kitap veya iki makale yazmış olmak, ayrıca uzmanlarca onanmış, basılmış ya da basıma hazır eğitim içerikli en az üç çalışma sunmak

 

Adayın yardımcı doçentlik sonrası (yardımcı doçent unvanı almamış adaylar için doktora/yeterlik sonrası) çalışmalardan kaynaklanan en az bir yayını olmalıdır.

 

 

 

 

Aday, asgari başvuru koşullarını:

 

 

SAĞLAMIŞTIR

 

SAĞLAMAMIŞTIR

(Bu durumda bilimsel inceleme yapılmayacaktır.)

 

 

BİLİMSEL İNCELEME

Asgari koşulların sağlanması, adayın eser inceleme aşamasından başarılı olduğu anlamına gelmektedir. Bu nedenle, adayın tüm eserleri nicelik, nitelik ve başvurulan doçentlik alanına uygunluğu açısından ayrıntılı olarak incelenerek3 aşağıdaki sonuca varılmıştır.

 

  Aday, eser inceleme aşamasından BAŞARILI olmuştur.
   
  Aday, eser inceleme aşamasından BAŞARISIZ olmuştur

 

 

İmza :                                        .                    Tarih :                                         .      

 

 

 

____________________

1 Asgari koşullara ek olarak, Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu’nca 10.07.2008tarih ve 2008/ 09 sayılı toplantısında kabul edilen asgari koşullar, “YTÜ Akademik Yükseltilme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esaslar Yönergesi”nde ve eklerinde belirtilmiştir.
2 Adayın başvurusunda belirtilen eserlerin numaraları yazılacaktır.
3  İnceleme raporunu lütfen bu forma ilave ediniz. Bilimsel etiğe aykırı durum varsa belirtiniz
© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi


 

DOÇENTLİK ESER İNCELEME RAPORU

GÜZEL SANATLAR TEMEL ALANI

(MÜZİK-MÜZİK TEKNOLOJİLERİ)

 

Değerlendirme Yapan Profesör/Doçent

Aday

Adı Soyadı :                                                           . Adı Soyadı :                                                           .
Üniversite :                                                            . Üniversite :                                                            .
Fakülte/Y.O. :                                                        . Fakülte/Y.O. :                                                        .
   

 

ASGARİ KOŞULLARA1UYGUNLUĞUN İNCELENMESİ

Başvuru Koşulları
Eser No2
Alanındaki özgün yapımlarından bir örnek sunmak ve bu yapımların tarihi gelişimi, özellikleri, getirilen yenilikler hakkında (yapımsal, teknolojik, düşünsel, estetik, v.b.) sunuşta bulunmak, geleneksel veya yenilikçi katkılar yönünde bilgi sunmak.

 

 

 

 

 

Aday, asgari başvuru koşullarını:

 

 

SAĞLAMIŞTIR

 

SAĞLAMAMIŞTIR

(Bu durumda bilimsel inceleme yapılmayacaktır.)

 

 

BİLİMSEL İNCELEME

Asgari koşulların sağlanması, adayın eser inceleme aşamasından başarılı olduğu anlamına gelmektedir. Bu nedenle, adayın tüm eserleri nicelik, nitelik ve başvurulan doçentlik alanına uygunluğu açısından ayrıntılı olarak incelenerek3 aşağıdaki sonuca varılmıştır.

 

  Aday, eser inceleme aşamasından BAŞARILI olmuştur.
   
  Aday, eser inceleme aşamasından BAŞARISIZ olmuştur

 

 

İmza :                                        .                    Tarih :                                         .      

 

 

 

____________________

1 Asgari koşullara ek olarak, Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu’nca 10.07.2008tarih ve 2008/ 09 sayılı toplantısında kabul edilen asgari koşullar, “YTÜ Akademik Yükseltilme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esaslar Yönergesi”nde ve eklerinde belirtilmiştir.
2 Adayın başvurusunda belirtilen eserlerin numaraları yazılacaktır.
3  İnceleme raporunu lütfen bu forma ilave ediniz. Bilimsel etiğe aykırı durum varsa belirtiniz
© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi


 

DOÇENTLİK ESER İNCELEME RAPORU

GÜZEL SANATLAR TEMEL ALANI

(MÜZİK-YORUMCULUK)

 

Değerlendirme Yapan Profesör/Doçent

Aday

Adı Soyadı :                                                           . Adı Soyadı :                                                           .
Üniversite :                                                            . Üniversite :                                                            .
Fakülte/Y.O. :                                                        . Fakülte/Y.O. :                                                        .
   

 

ASGARİ KOŞULLARA1UYGUNLUĞUN İNCELENMESİ

Başvuru Koşulları

Eser No2

Başvurduğu sanat dalının (ses, şeflik) değişik dönemlerine ait seçkin eserlerinden oluşan solo ve/veya orkestra eşlikli en az iki saatlik müzik kaydını, Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği alanlarında değişik dönemlere ait klasik üslup ve/veya yenilikçi tutarlı teknik ve yorumları kabul edilebilir düzeyde olan en az iki saatlik canlı müzik kaydını, şeflik sanat dalında ise en az dört saatlik senfonik müzik kaydını sunmak (Dalında bulunabildiği takdirde en az 60 dakikası Türk bestecilere ayrılacaktır) [Herhangi bir radyo veya T.V. de yayınlanmış resital ve/veya konserler ile yurtiçinde ve yurt dışında seçkin kurumlarda vermiş olduğu resital ve/veya konserler ile ilgili yayımlanmış kritikler, varsa ödülleri ile ilgili kurumlardan alınmış, görsel, işitsel veya yazılı  belgeler jüri üyelerine gönderilecek dosyada yer alacaktır. Ayrıca, seslendirilen eserlerin her biri için yaratı ve yorum içerikleri (tarihsel, düşünsel, estetik, teknik v.b.) hakkındaki sunuş raporu da jüri üyelerine sunulacaktır].

 

 

 

 

Aday, asgari başvuru koşullarını:

 

 

SAĞLAMIŞTIR

 

SAĞLAMAMIŞTIR

(Bu durumda bilimsel inceleme yapılmayacaktır.)

 

 

BİLİMSEL İNCELEME

Asgari koşulların sağlanması, adayın eser inceleme aşamasından başarılı olduğu anlamına gelmektedir. Bu nedenle, adayın tüm eserleri nicelik, nitelik ve başvurulan doçentlik alanına uygunluğu açısından ayrıntılı olarak incelenerek3 aşağıdaki sonuca varılmıştır.

 

  Aday, eser inceleme aşamasından BAŞARILI olmuştur.
   
  Aday, eser inceleme aşamasından BAŞARISIZ olmuştur

 

 

İmza :                                        .                    Tarih :                                         .      

 

____________________

1 Asgari koşullara ek olarak, Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu’nca 10.07.2008tarih ve 2008/ 09 sayılı toplantısında kabul edilen asgari koşullar, “YTÜ Akademik Yükseltilme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esaslar Yönergesi”nde ve eklerinde belirtilmiştir.
2 Adayın başvurusunda belirtilen eserlerin numaraları yazılacaktır.
3  İnceleme raporunu lütfen bu forma ilave ediniz. Bilimsel etiğe aykırı durum varsa belirtiniz
© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi


 

DOÇENTLİK ESER İNCELEME RAPORU

GÜZEL SANATLAR TEMEL ALANI

(TÜRK SANAT MÜZİĞİ/ TÜRK HALK MÜZİĞİ)

 

Değerlendirme Yapan Profesör/Doçent

Aday

Adı Soyadı :                                                           . Adı Soyadı :                                                           .
Üniversite :                                                            . Üniversite :                                                            .
Fakülte/Y.O. :                                                        . Fakülte/Y.O. :                                                        .
   

 

ASGARİ KOŞULLARA1UYGUNLUĞUN İNCELENMESİ

Başvuru Koşulları

Eser No2

1)    Geleneksel müzik teorisi ve analizi ile ilgili basılmış kitap ya da en az bir makalesi olmak.  
2)   Yorumculuk alanında geleneksel müzik dalının değişik dönemlerine/yörelerine ait eserlerden oluşan geleneksel icra ve yorum tekniklerini ve/veya yenilikçi tutarlı teknik ve yorumları, en az iki saatlik canlı veya stüdyo solo kayıtlarıyla belgelemek. [Seslendirilen eserlerin her biri için yaratı ve yorum içerikleri (tarihsel, düşünsel, estetik, teknik v.b.) hakkında sunuş raporları jüri üyelerine gönderilecek dosyada yer alacaktır.]

 

 
3)    Her iki alanda herhangi bir enstrümanın  icra tekniğini geliştirmek üzere metotlaştırılmış, yararlılığı beş uzman (prof., devlet sanatçısı, eğitim bilimci, editör v.b.) tarafından onanmış eğitim müziği dizini yaratmış veya derlemiş olmak.

 

 

 

Aday, asgari başvuru koşullarını:

 

 

SAĞLAMIŞTIR

 

SAĞLAMAMIŞTIR

(Bu durumda bilimsel inceleme yapılmayacaktır.)

 

 

BİLİMSEL İNCELEME

Asgari koşulların sağlanması, adayın eser inceleme aşamasından başarılı olduğu anlamına gelmektedir. Bu nedenle, adayın tüm eserleri nicelik, nitelik ve başvurulan doçentlik alanına uygunluğu açısından ayrıntılı olarak incelenerek3 aşağıdaki sonuca varılmıştır.

 

  Aday, eser inceleme aşamasından BAŞARILI olmuştur.
   
  Aday, eser inceleme aşamasından BAŞARISIZ olmuştur

 

 

İmza :                                        .                    Tarih :                                         .      

 

 

____________________

1 Asgari koşullara ek olarak, Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu’nca 10.07.2008tarih ve 2008/ 09 sayılı toplantısında kabul edilen asgari koşullar, “YTÜ Akademik Yükseltilme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esaslar Yönergesi”nde ve eklerinde belirtilmiştir.
2 Adayın başvurusunda belirtilen eserlerin numaraları yazılacaktır.
3  İnceleme raporunu lütfen bu forma ilave ediniz. Bilimsel etiğe aykırı durum varsa belirtiniz
© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi


 

DOÇENTLİK ESER İNCELEME RAPORU

GÜZEL SANATLAR TEMEL ALANI

(SAHNE SANATLARI-TİYATRO KURAMI)

 

Değerlendirme Yapan Profesör/Doçent

Aday

Adı Soyadı :                                                           . Adı Soyadı :                                                           .
Üniversite :                                                            . Üniversite :                                                            .
Fakülte/Y.O. :                                                        . Fakülte/Y.O. :                                                        .
   

 

ASGARİ KOŞULLARA1UYGUNLUĞUN İNCELENMESİ

Başvuru Koşulları

Eser No2

1)    Başvurulan doçentlik alanı ile ilgili ve lisansüstü çalışma(lar)dan üretilmemiş bir kitap ya da en az bir makale yayımlamak,  
2)    En az bir oyun-gösteri çalışmasında yorum, tasarım, araştırma, yazım v.b. alanlarda üretken bir görev almak ve tiyatronun yaygınlaşması için çalışmalar yapmak.

 

 

 

Aday, asgari başvuru koşullarını:

 

 

SAĞLAMIŞTIR

 

SAĞLAMAMIŞTIR

(Bu durumda bilimsel inceleme yapılmayacaktır.)

 

 

BİLİMSEL İNCELEME

Asgari koşulların sağlanması, adayın eser inceleme aşamasından başarılı olduğu anlamına gelmektedir. Bu nedenle, adayın tüm eserleri nicelik, nitelik ve başvurulan doçentlik alanına uygunluğu açısından ayrıntılı olarak incelenerek3 aşağıdaki sonuca varılmıştır.

 

  Aday, eser inceleme aşamasından BAŞARILI olmuştur.
   
  Aday, eser inceleme aşamasından BAŞARISIZ olmuştur

 

 

İmza :                                        .                    Tarih :                                         .      

 

 

____________________

1 Asgari koşullara ek olarak, Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu’nca 10.07.2008tarih ve 2008/ 09 sayılı toplantısında kabul edilen asgari koşullar, “YTÜ Akademik Yükseltilme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esaslar Yönergesi”nde ve eklerinde belirtilmiştir.
2 Adayın başvurusunda belirtilen eserlerin numaraları yazılacaktır.
3  İnceleme raporunu lütfen bu forma ilave ediniz. Bilimsel etiğe aykırı durum varsa belirtiniz
© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi


 

DOÇENTLİK ESER İNCELEME RAPORU

GÜZEL SANATLAR TEMEL ALANI

(SAHNE SANATLARI-OYUNCULUK, REJİ)

 

Değerlendirme Yapan Profesör/Doçent

Aday

Adı Soyadı :                                                           . Adı Soyadı :                                                           .
Üniversite :                                                            . Üniversite :                                                            .
Fakülte/Y.O. :                                                        . Fakülte/Y.O. :                                                        .
   

 

ASGARİ KOŞULLARA1UYGUNLUĞUN İNCELENMESİ

Başvuru Koşulları

Eser No2

1)      Başvurulan doçentlik alanı ile ilgili ve lisansüstü çalışma(lar)dan üretilmemiş özgün bir eser hazırlamak,  
2)      Oyunculuk dalı için değişik türlerde önemli rolleri oynamak ve bunları görüntü kayıtlarıyla belgelemek. Oynadığı rollerden en az dördünün kuramsal çalışmalarını yapmak (yazar ve dönemi, rol analizi, rol çalışma yöntemi, oyun ve rol yorumu üzerine),  
3)  Reji dalı için önemli ve saygın tiyatrolarda oyunlar sahnelemek, sahnelenen oyunlardan en az ikisinin görüntü kayıtlarıyla birlikte reji defterini hazırlamak

 

 

 

 

 

Aday, asgari başvuru koşullarını:

 

 

SAĞLAMIŞTIR

 

SAĞLAMAMIŞTIR

(Bu durumda bilimsel inceleme yapılmayacaktır.)

 

 

BİLİMSEL İNCELEME

Asgari koşulların sağlanması, adayın eser inceleme aşamasından başarılı olduğu anlamına gelmektedir. Bu nedenle, adayın tüm eserleri nicelik, nitelik ve başvurulan doçentlik alanına uygunluğu açısından ayrıntılı olarak incelenerek3 aşağıdaki sonuca varılmıştır.

 

  Aday, eser inceleme aşamasından BAŞARILI olmuştur.
   
  Aday, eser inceleme aşamasından BAŞARISIZ olmuştur

 

 

İmza :                                        .                    Tarih :                                         .      

 

 

____________________

1 Asgari koşullara ek olarak, Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu’nca 10.07.2008tarih ve 2008/ 09 sayılı toplantısında kabul edilen asgari koşullar, “YTÜ Akademik Yükseltilme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esaslar Yönergesi”nde ve eklerinde belirtilmiştir.
2 Adayın başvurusunda belirtilen eserlerin numaraları yazılacaktır.
3  İnceleme raporunu lütfen bu forma ilave ediniz. Bilimsel etiğe aykırı durum varsa belirtiniz
© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi

 


 

DOÇENTLİK ESER İNCELEME RAPORU

GÜZEL SANATLAR TEMEL ALANI

(SAHNE SANATLARI-YORUM- DRAMATİK YAZARLIK)

 

Değerlendirme Yapan Profesör/Doçent

Aday

Adı Soyadı :                                                           . Adı Soyadı :                                                           .
Üniversite :                                                            . Üniversite :                                                            .
Fakülte/Y.O. :                                                        . Fakülte/Y.O. :                                                        .
   

 

ASGARİ KOŞULLARA1UYGUNLUĞUN İNCELENMESİ

Başvuru Koşulları

Eser No2

1)    Başvurulan doçentlik alanı ile ilgili ve lisansüstü çalışma(lar)dan üretilmemiş özgün bir eser hazırlamak  
2)    Sahne, TV, radyo,  sinema gibi dallarda en az iki adet dramatik nitelikli metin yazmak. Bu metinleri basılı hale getirmek ve gösteriye sunmak.  
3)    Bir oyun, film, gösteri ve benzeri çalışmalarda araştırma,  yorum, tasarım v.b. üretken görev almak  
4)Oyun metinleri ve senaryo incelemeleri, eleştiri ve tanıtım yazıları yazmak.

 

 

 

 

Aday, asgari başvuru koşullarını:

 

 

SAĞLAMIŞTIR

 

SAĞLAMAMIŞTIR

(Bu durumda bilimsel inceleme yapılmayacaktır.)

 

 

BİLİMSEL İNCELEME

Asgari koşulların sağlanması, adayın eser inceleme aşamasından başarılı olduğu anlamına gelmektedir. Bu nedenle, adayın tüm eserleri nicelik, nitelik ve başvurulan doçentlik alanına uygunluğu açısından ayrıntılı olarak incelenerek3 aşağıdaki sonuca varılmıştır.

 

  Aday, eser inceleme aşamasından BAŞARILI olmuştur.
   
  Aday, eser inceleme aşamasından BAŞARISIZ olmuştur

 

 

İmza :                                        .                    Tarih :                                         .      

 

 

____________________

1 Asgari koşullara ek olarak, Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu’nca 10.07.2008tarih ve 2008/ 09 sayılı toplantısında kabul edilen asgari koşullar, “YTÜ Akademik Yükseltilme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esaslar Yönergesi”nde ve eklerinde belirtilmiştir.
2 Adayın başvurusunda belirtilen eserlerin numaraları yazılacaktır.
3  İnceleme raporunu lütfen bu forma ilave ediniz. Bilimsel etiğe aykırı durum varsa belirtiniz
© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi


 

DOÇENTLİK ESER İNCELEME RAPORU

GÜZEL SANATLAR TEMEL ALANI

(SAHNE SANATLARI-SAHNE TASARIMI)

 

Değerlendirme Yapan Profesör/Doçent

Aday

Adı Soyadı :                                                           . Adı Soyadı :                                                           .
Üniversite :                                                            . Üniversite :                                                            .
Fakülte/Y.O. :                                                        . Fakülte/Y.O. :                                                        .
   

 

ASGARİ KOŞULLARA1UYGUNLUĞUN İNCELENMESİ

Başvuru Koşulları

Eser No2

1)  Başvurulan doçentlik alanı ile ilgili ve lisansüstü çalışma(lar)dan üretilmemiş, özgün bir eser hazırlamak  
2)  Sahne TV oyunu, gösteri gibi alanlarda tasarım çalışmaları yapmak, bu çalışmalardan en az dördünün belgelerini hazırlayıp sunmak  
3)  Bir oyun, film, gösteri ve benzeri çalışmalarda araştırma, yorum, tasarım v.b. üretken görev almak.

 

 

 

 

 

Aday, asgari başvuru koşullarını:

 

 

SAĞLAMIŞTIR

 

SAĞLAMAMIŞTIR

(Bu durumda bilimsel inceleme yapılmayacaktır.)

 

 

BİLİMSEL İNCELEME

Asgari koşulların sağlanması, adayın eser inceleme aşamasından başarılı olduğu anlamına gelmektedir. Bu nedenle, adayın tüm eserleri nicelik, nitelik ve başvurulan doçentlik alanına uygunluğu açısından ayrıntılı olarak incelenerek3 aşağıdaki sonuca varılmıştır.

 

  Aday, eser inceleme aşamasından BAŞARILI olmuştur.
   
  Aday, eser inceleme aşamasından BAŞARISIZ olmuştur

 

 

İmza :                                        .                    Tarih :                                         .      

 

 

____________________

1 Asgari koşullara ek olarak, Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu’nca 10.07.2008tarih ve 2008/ 09 sayılı toplantısında kabul edilen asgari koşullar, “YTÜ Akademik Yükseltilme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esaslar Yönergesi”nde ve eklerinde belirtilmiştir.
2 Adayın başvurusunda belirtilen eserlerin numaraları yazılacaktır.
3  İnceleme raporunu lütfen bu forma ilave ediniz. Bilimsel etiğe aykırı durum varsa belirtiniz
© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi


 

DOÇENTLİK ESER İNCELEME RAPORU

GÜZEL SANATLAR TEMEL ALANI

(SAHNE SANATLARI- OPERA ŞARKICILIĞI VE REJİSÖRLÜĞÜ)

 

Değerlendirme Yapan Profesör/Doçent

Aday

Adı Soyadı :                                                           . Adı Soyadı :                                                           .
Üniversite :                                                            . Üniversite :                                                            .
Fakülte/Y.O. :                                                        . Fakülte/Y.O. :                                                        .
   

 

ASGARİ KOŞULLARA1UYGUNLUĞUN İNCELENMESİ

Başvuru Koşulları

Eser No2

Başvurulan sanat dalının değişik dönemlerine ait seçkin eserlerinden oluşan en az iki saatlik görsel ve/veya işitsel canlı veya stüdyo kaydını sunmak (Herhangi bir radyo veya T.V. de yayınlanmış resital, gösteri veya seçkin kurumlarda yapılmış en az dört sahne etkinliği ile ilgili yayımlanmış kritikler, varsa ödülleri ile ilgili kurumlardan alınmış görsel, işitsel veya yazılı belgeler jüri üyelerine sunulacak dosyada yer alacaktır)

 

 

 

 

Aday, asgari başvuru koşullarını:

 

 

SAĞLAMIŞTIR

 

SAĞLAMAMIŞTIR

(Bu durumda bilimsel inceleme yapılmayacaktır.)

 

 

BİLİMSEL İNCELEME

Asgari koşulların sağlanması, adayın eser inceleme aşamasından başarılı olduğu anlamına gelmektedir. Bu nedenle, adayın tüm eserleri nicelik, nitelik ve başvurulan doçentlik alanına uygunluğu açısından ayrıntılı olarak incelenerek3 aşağıdaki sonuca varılmıştır.

 

  Aday, eser inceleme aşamasından BAŞARILI olmuştur.
   
  Aday, eser inceleme aşamasından BAŞARISIZ olmuştur

 

 

İmza :                                        .                    Tarih :                                         .      

 

 

____________________

1 Asgari koşullara ek olarak, Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu’nca 10.07.2008tarih ve 2008/ 09 sayılı toplantısında kabul edilen asgari koşullar, “YTÜ Akademik Yükseltilme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esaslar Yönergesi”nde ve eklerinde belirtilmiştir.
2 Adayın başvurusunda belirtilen eserlerin numaraları yazılacaktır.
3  İnceleme raporunu lütfen bu forma ilave ediniz. Bilimsel etiğe aykırı durum varsa belirtiniz
© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi


 

DOÇENTLİK ESER İNCELEME RAPORU

GÜZEL SANATLAR TEMEL ALANI

(SAHNE SANATLARI- DANS VE KOREOGRAFİ)

 

Değerlendirme Yapan Profesör/Doçent

Aday

Adı Soyadı :                                                           . Adı Soyadı :                                                           .
Üniversite :                                                            . Üniversite :                                                            .
Fakülte/Y.O. :                                                        . Fakülte/Y.O. :                                                        .
   

 

ASGARİ KOŞULLARA1UYGUNLUĞUN İNCELENMESİ

Başvuru Koşulları

Eser No2

1)    Seçkin kurumlarda solist olarak en az üç eserde önemli rol almış olmak ve bunları ilgili kurumlardan alınmış görsel kayıtlarla belgelendirmek,  
2)    Koreografi alanında bir eser yayımlamak,  
3)    Koreografisini yaptığı en az üç eseri sahnelemek ve bunları canlı veya stüdyo kayıtları ile belgelemek (Eserlerin her biri için yaratı içerikleri hakkında sunuş raporu jüri üyelerine sunulacak dosyada yer alacaktır),  
4)    Türk Halk Oyunları alanında, festival v.b. etkinliklerde yapımcı, yorumcu, eğitici, koreografi düzenleyici olarak yer almak ve bunlardan en az üç eserin görsel kayıtlarını belgelemek (Eserlerin her biri için yaratı içerikleri hakkında sunuş raporu jüri üyelerine sunulacak dosyada yer alacaktır).

 

 

 

 

Aday, asgari başvuru koşullarını:

 

 

SAĞLAMIŞTIR

 

SAĞLAMAMIŞTIR

(Bu durumda bilimsel inceleme yapılmayacaktır.)

 

 

BİLİMSEL İNCELEME

Asgari koşulların sağlanması, adayın eser inceleme aşamasından başarılı olduğu anlamına gelmektedir. Bu nedenle, adayın tüm eserleri nicelik, nitelik ve başvurulan doçentlik alanına uygunluğu açısından ayrıntılı olarak incelenerek3 aşağıdaki sonuca varılmıştır.

 

  Aday, eser inceleme aşamasından BAŞARILI olmuştur.
   
  Aday, eser inceleme aşamasından BAŞARISIZ olmuştur

 

 

İmza :                                        .                    Tarih :                                         .      

 

____________________

1 Asgari koşullara ek olarak, Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu’nca 10.07.2008tarih ve 2008/ 09 sayılı toplantısında kabul edilen asgari koşullar, “YTÜ Akademik Yükseltilme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esaslar Yönergesi”nde ve eklerinde belirtilmiştir.
2 Adayın başvurusunda belirtilen eserlerin numaraları yazılacaktır.
3  İnceleme raporunu lütfen bu forma ilave ediniz. Bilimsel etiğe aykırı durum varsa belirtiniz
© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi

 

 

PROFESÖRLÜK ESER İNCELEME RAPORU

GÜZEL SANATLAR TEMEL ALANI

(GÖRÜNTÜ SANATLARI, PLASTİK SANATLAR, GELENEKSEL SANATLAR)

 

Değerlendirme Yapan Profesör

Aday

Adı Soyadı :                                                           . Adı Soyadı :                                                           .
Üniversite :                                                            . Üniversite :                                                            .
Fakülte/Y.O. :                                                        . Fakülte/Y.O. :                                                        .
   

 

ASGARİ KOŞULLARA1UYGUNLUĞUN İNCELENMESİ

Başvuru Koşulları

Eser No2

1) Özgün sanat eserleri, tasarımlar ya da yorum çalışmalarıyla en az dört (YTÜDÇ:iki) kişisel etkinlikte (sergi, bienal, gösteri, dinleti, festival, gösterim) bulunmak,  
2) Özgün sanat eserleri, tasarımlar ya da yorum çalışmalarıyla karma-ortak etkinliklere (sergi, bienal, gösteri, dinleti, festival, gösterim) katılmak,  
3) Sempozyum, festival, workshop, bienal gibi etkinliklere eserleriyle katılmak,  
4) Bir kitap ve en az iki makale ya da en az dört (YTÜDÇ:iki) makale yayımlamak,  
5) Sempozyum, kongre ve panel gibi bilimsel/sanatsal bir toplantıya bildiri ile katılmak.

 

 
6) Adayın doçentlik sonrası çalışmalardan kaynaklanan en az bir yayını olmalıdır.

Aday, doçentlik sonrası çalışmalardan kaynaklanan en az bir kişisel etkinlikte (sergi, bienal, gösteri, dinleti, festival, gösterim) bulunmalıdır.

 

 

(*) Halen YTÜ’de doçent kadrosunda görev yapan ve doçent unvanını 2002’den önce almış olanlar için adet koşulları (YTÜDÇ:iki) vb. şeklinde ayrıca belirtilmiştir.

Aday, asgari başvuru koşullarını:

 

 

SAĞLAMIŞTIR

 

SAĞLAMAMIŞTIR

(Bu durumda bilimsel inceleme yapılmayacaktır.)

 

 

BİLİMSEL İNCELEME

Asgari koşulların sağlanması, adayın eser inceleme aşamasından başarılı olduğu anlamına gelmektedir. Bu nedenle, adayın tüm eserleri nicelik, nitelik ve başvurulan profesörlük alanına uygunluğu açısından ayrıntılı olarak incelenerek3 aşağıdaki sonuca varılmıştır.

 

  Aday, eser inceleme aşamasından BAŞARILI olmuştur.
   
  Aday, eser inceleme aşamasından BAŞARISIZ olmuştur

 

İmza :                                        .                    Tarih :                                         .      

 

____________________

1 Asgari koşullara ek olarak, Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu’nca 10.07.2008tarih ve 2008/ 09 sayılı toplantısında kabul edilen asgari koşullar, “YTÜ Akademik Yükseltilme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esaslar Yönergesi”nde ve eklerinde belirtilmiştir.
2 Adayın başvurusunda belirtilen eserlerin numaraları yazılacaktır.
3  İnceleme raporunu lütfen bu forma ilave ediniz. Bilimsel etiğe aykırı durum varsa belirtiniz
© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi

 

 

 

PROFESÖRLÜK ESER İNCELEME RAPORU

GÜZEL SANATLAR TEMEL ALANI

(MÜZİK-KOMPOZİSYON)

 

Değerlendirme Yapan Profesör

Aday

Adı Soyadı :                                                         . Adı Soyadı :                                                          .
Üniversite :                                                            . Üniversite :                                                            .
Fakülte/Y.O. :                                                        . Fakülte/Y.O. :                                                        .
   

 

ASGARİ KOŞULLARA1UYGUNLUĞUN İNCELENMESİ

Başvuru Koşulları

Eser No2

1) Senfonik müzik, opera, bale müziği, Türk sanat müziği, müzikli oyun, oda müziği, ses ve enstrüman için çeşitli türlerde (konçerto, sonat, lied, vb.) solo/eşlikli özgün eser yaratmış olmak,  
2) Eserlerini yukarıda belirtilen yaratı formlarından en az üçünde çeşitlendirerek en az yirmi (YTÜDÇ:on) ürün vermiş olmak [bu eserlere ait yazılı materyal; 5 saatlik canlı veya stüdyo ses kayıtları; varsa opera, bale müzikleri için işitsel, görsel kayıtlar; eserler herhangi bir radyo/TV’de yayımlanmış ya da herhangi bir yayınevi tarafından yayımlanmış ise ilgili kurumdan alınmış örnekler ile birlikte uluslararası sanatçı, kurum, kuruluş tarafından icra edilmiş eserler ve bunlarla ilgili bilgi ve belgelerin tümü jüriye sunulacak dosyada verilecektir. Ayrıca bu eserler hakkında yayımlanmış kritikler, varsa ödüller ile eserlerin her biri hakkında yaratı içerikleri (tarihsel, düşünsel, estetik, teknik, vb.) ve kişisel yorumlar hakkında sonuç raporları da jüri üyelerine gönderilecek dosyada yer alacaktır].  
3) Adayın doçentlik sonrası çalışmalardan kaynaklanan en az bir yayını olmalıdır.

Aday, doçentlik sonrası çalışmalardan kaynaklanan en az bir solo/eşlikli özgün eser yaratmış olmalıdır.

 

(*) Halen YTÜ’de doçent kadrosunda görev yapan ve doçent unvanını 2002’den önce almış olanlar için adet koşulları (YTÜDÇ:iki) vb. şeklinde ayrıca belirtilmiştir.

Aday, asgari başvuru koşullarını:

 

 

SAĞLAMIŞTIR

 

SAĞLAMAMIŞTIR

(Bu durumda bilimsel inceleme yapılmayacaktır.)

BİLİMSEL İNCELEME

Asgari koşulların sağlanması, adayın eser inceleme aşamasından başarılı olduğu anlamına gelmektedir. Bu nedenle, adayın tüm eserleri nicelik, nitelik ve başvurulan profesörlük alanına uygunluğu açısından ayrıntılı olarak incelenerek3 aşağıdaki sonuca varılmıştır.

 

  Aday, eser inceleme aşamasından BAŞARILI olmuştur.
   
  Aday, eser inceleme aşamasından BAŞARISIZ olmuştur

 

 

İmza :                                        .                    Tarih :                                         .      

 

____________________

1 Asgari koşullara ek olarak, Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu’nca 10.07.2008tarih ve 2008/ 09 sayılı toplantısında kabul edilen asgari koşullar, “YTÜ Akademik Yükseltilme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esaslar Yönergesi”nde ve eklerinde belirtilmiştir.
2 Adayın başvurusunda belirtilen eserlerin numaraları yazılacaktır.
3  İnceleme raporunu lütfen bu forma ilave ediniz. Bilimsel etiğe aykırı durum varsa belirtiniz
© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi

 

 

PROFESÖRLÜK ESER İNCELEME RAPORU

GÜZEL SANATLAR TEMEL ALANI

(MÜZİK-MÜZİKOLOJİ)

 

Değerlendirme Yapan Profesör

Aday

Adı Soyadı :                                                          . Adı Soyadı :                                                          .
Üniversite :                                                            . Üniversite :                                                            .
Fakülte/Y.O. :                                                        . Fakülte/Y.O. :                                                        .
   

 

ASGARİ KOŞULLARA1UYGUNLUĞUN İNCELENMESİ

Başvuru Koşulları

Eser No2

 

1) Bir kitap ve hakemli dergilerde en az bir makale ya da hakemli dergilerde en az iki (YTÜDÇ:bir) makale yayımlamak.

 

 
2) Adayın doçentlik sonrası çalışmalardan kaynaklanan en az bir yayını olmalıdır.  

 

(*) Halen YTÜ’de doçent kadrosunda görev yapan ve doçent unvanını 2002’den önce almış olanlar için adet koşulları (YTÜDÇ:iki) vb. şeklinde ayrıca belirtilmiştir.

Aday, asgari başvuru koşullarını:

 

 

SAĞLAMIŞTIR

 

SAĞLAMAMIŞTIR

(Bu durumda bilimsel inceleme yapılmayacaktır.)

 

 

BİLİMSEL İNCELEME

Asgari koşulların sağlanması, adayın eser inceleme aşamasından başarılı olduğu anlamına gelmektedir. Bu nedenle, adayın tüm eserleri nicelik, nitelik ve başvurulan profesörlük alanına uygunluğu açısından ayrıntılı olarak incelenerek3 aşağıdaki sonuca varılmıştır.

 

  Aday, eser inceleme aşamasından BAŞARILI olmuştur.
   
  Aday, eser inceleme aşamasından BAŞARISIZ olmuştur

 

 

 

İmza :                                        .                    Tarih :                                         .      

 

 

____________________

1 Asgari koşullara ek olarak, Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu’nca 10.07.2008tarih ve 2008/ 09 sayılı toplantısında kabul edilen asgari koşullar, “YTÜ Akademik Yükseltilme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esaslar Yönergesi”nde ve eklerinde belirtilmiştir.
2 Adayın başvurusunda belirtilen eserlerin numaraları yazılacaktır.
3  İnceleme raporunu lütfen bu forma ilave ediniz. Bilimsel etiğe aykırı durum varsa belirtiniz
© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi

 

 

 

 

PROFESÖRLÜK ESER İNCELEME RAPORU

GÜZEL SANATLAR TEMEL ALANI

(MÜZİK-MÜZİK TEORİLERİ)

 

Değerlendirme Yapan Profesör

Aday

Adı Soyadı :                                                           . Adı Soyadı :                                                           .
Üniversite :                                                            . Üniversite :                                                             .
Fakülte/Y.O. :                                                        . Fakülte/Y.O. :                                                         .
   

 

ASGARİ KOŞULLARA1UYGUNLUĞUN İNCELENMESİ

Başvuru Koşulları

Eser No2

 

1) Müzik teorisi ve analizi ile ilgili (solfej, armoni, form bilgisi, kontrpuan, vb.) alanlarda yayınevlerince basılmış bir kitap ve en az iki (YTÜDÇ:bir) makale ya da en az dört (YTÜDÇ:iki) makale yayımlamış olmak; ayrıca uzmanlarca onanmış basılmış ya da basıma hazır eğitim içerikli en az beş (YTÜDÇ:üç) çalışma sunmak.

 

 
2) Adayın doçentlik sonrası çalışmalardan kaynaklanan en az bir yayını olmalıdır.  

 

(*) Halen YTÜ’de doçent kadrosunda görev yapan ve doçent unvanını 2002’den önce almış olanlar için adet koşulları (YTÜDÇ:iki) vb. şeklinde ayrıca belirtilmiştir.

Aday, asgari başvuru koşullarını:

 

 

SAĞLAMIŞTIR

 

SAĞLAMAMIŞTIR

(Bu durumda bilimsel inceleme yapılmayacaktır.)

 

 

BİLİMSEL İNCELEME

Asgari koşulların sağlanması, adayın eser inceleme aşamasından başarılı olduğu anlamına gelmektedir. Bu nedenle, adayın tüm eserleri nicelik, nitelik ve başvurulan profesörlük alanına uygunluğu açısından ayrıntılı olarak incelenerek3 aşağıdaki sonuca varılmıştır.

 

  Aday, eser inceleme aşamasından BAŞARILI olmuştur.
   
  Aday, eser inceleme aşamasından BAŞARISIZ olmuştur

 

 

 

İmza :                                        .                    Tarih :                                         .      

 

 

____________________

1 Asgari koşullara ek olarak, Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu’nca 10.07.2008tarih ve 2008/ 09 sayılı toplantısında kabul edilen asgari koşullar, “YTÜ Akademik Yükseltilme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esaslar Yönergesi”nde ve eklerinde belirtilmiştir.
2 Adayın başvurusunda belirtilen eserlerin numaraları yazılacaktır.
3  İnceleme raporunu lütfen bu forma ilave ediniz. Bilimsel etiğe aykırı durum varsa belirtiniz
© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi

 

 

 

 

 

 

PROFESÖRLÜK ESER İNCELEME RAPORU

GÜZEL SANATLAR TEMEL ALANI

(MÜZİK-MÜZİK TEKNOLOJİLERİ)

 

Değerlendirme Yapan Profesör

Aday

Adı Soyadı :                                                           . Adı Soyadı :                                                           .
Üniversite :                                                            . Üniversite :                                                            .
Fakülte/Y.O. :                                                        . Fakülte/Y.O. :                                                         .
   

 

ASGARİ KOŞULLARA1UYGUNLUĞUN İNCELENMESİ

Başvuru Koşulları

Eser No2

 

1) Alanında özgün yapımlardan bir örnek sunmak ve bu yapımların tarihi gelişimi, özellikleri, getirilen yenilikler hakkında (yapımsal, teknolojik, düşünsel, estetik, vb.) sunuşta bulunmak, geleneksel veya yenilikçi katkılar yönünde bilgi sunmak.

 

 
2) Bir kitap ya da en az bir makale yayımlamak (YTÜDÇ:aranmaz).  
Adayın doçentlik sonrası çalışmalardan kaynaklanan en az bir yayını olmalıdır.

Doçentlik sonrası çalışmalardan kaynaklanan alanında özgün yapımlardan en az bir örnek sunmalıdır.

 

 

(*) Halen YTÜ’de doçent kadrosunda görev yapan ve doçent unvanını 2002’den önce almış olanlar için adet koşulları (YTÜDÇ:iki) vb. şeklinde ayrıca belirtilmiştir.

Aday, asgari başvuru koşullarını:

 

 

SAĞLAMIŞTIR

 

SAĞLAMAMIŞTIR

(Bu durumda bilimsel inceleme yapılmayacaktır.)

 

 

BİLİMSEL İNCELEME

Asgari koşulların sağlanması, adayın eser inceleme aşamasından başarılı olduğu anlamına gelmektedir. Bu nedenle, adayın tüm eserleri nicelik, nitelik ve başvurulan profesörlük alanına uygunluğu açısından ayrıntılı olarak incelenerek3 aşağıdaki sonuca varılmıştır.

 

  Aday, eser inceleme aşamasından BAŞARILI olmuştur.
   
  Aday, eser inceleme aşamasından BAŞARISIZ olmuştur

 

 

 

İmza :                                        .                    Tarih :                                         .      

 

____________________

1 Asgari koşullara ek olarak, Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu’nca 10.07.2008tarih ve 2008/ 09 sayılı toplantısında kabul edilen asgari koşullar, “YTÜ Akademik Yükseltilme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esaslar Yönergesi”nde ve eklerinde belirtilmiştir.
2 Adayın başvurusunda belirtilen eserlerin numaraları yazılacaktır.
3  İnceleme raporunu lütfen bu forma ilave ediniz. Bilimsel etiğe aykırı durum varsa belirtiniz
© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi

 

 

          PROFESÖRLÜK ESER İNCELEME RAPORU

GÜZEL SANATLAR TEMEL ALANI

(MÜZİK-YORUMCULUK)

 

Değerlendirme Yapan Profesör

Aday

Adı Soyadı :                                                           . Adı Soyadı :                                                           .
Üniversite :                                                             . Üniversite :                                                            .
Fakülte/Y.O. :                                                         . Fakülte/Y.O. :                                                         .
   

 

ASGARİ KOŞULLARA1UYGUNLUĞUN İNCELENMESİ

Başvuru Koşulları

Eser No2

 

1) Başvurduğu sanat dalının (ses, şeflik) değişik dönemlerine ait seçkin eserlerinden oluşan solo ve/veya orkestra eşlikli en az dört (YTÜDÇ:iki)  etkinliğe katılışını belgeleriyle sunmak; en az dört saatlik müzik kaydını, Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği alanlarında değişik dönemlere ait klasik üslup ve/veya yenilikçi tutarlı teknik ve yorumları kabul edilebilir düzeyde olan en az dört (YTÜDÇ:iki) saatlik canlı müzik kaydını, şeflik sanat dalında ise en az altı (YTÜDÇ:üç) saatlik senfonik müzik kaydını sunmak (dalında bulunabildiği takdirde en az 60 dakikası Türk bestecilere ayrılacaktır). [Herhangi bir radyo veya TV’de yayımlanmış resital ve/veya konserler ile yurtiçinde ve yurtdışında seçkin kurumlarda vermiş olduğu resital ve/veya konserlerle ilgili yayımlanmış kritikler, varsa ödülleriyle ilgili kurumlardan alınmış görsel/işitsel veya yazılı belgeler jüri üyelerine gönderilecek dosyada yer alacaktır. Ayrıca seslendirilen eserlerin her biri için yaratı ve yorum içerikleri (tarihsel, düşünsel, estetik, teknik, vb.) hakkında sunuş raporu da jüri üyelerine sunulacaktır].

 

 
2) Adayın doçentlik sonrası çalışmalardan kaynaklanan en az bir yayını olmalıdır.

Aday, doçentlik sonrası çalışmalardan kaynaklanan en az bir saatlik müzik kaydını sunmalıdır.

 

(*) Halen YTÜ’de doçent kadrosunda görev yapan ve doçent unvanını 2002’den önce almış olanlar için adet koşulları (YTÜDÇ:iki) vb. şeklinde ayrıca belirtilmiştir.

Aday, asgari başvuru koşullarını:

 

 

SAĞLAMIŞTIR

 

SAĞLAMAMIŞTIR

(Bu durumda bilimsel inceleme yapılmayacaktır.)

 

BİLİMSEL İNCELEME

Asgari koşulların sağlanması, adayın eser inceleme aşamasından başarılı olduğu anlamına gelmektedir. Bu nedenle, adayın tüm eserleri nicelik, nitelik ve başvurulan profesörlük alanına uygunluğu açısından ayrıntılı olarak incelenerek3 aşağıdaki sonuca varılmıştır.

 

  Aday, eser inceleme aşamasından BAŞARILI olmuştur.
   
  Aday, eser inceleme aşamasından BAŞARISIZ olmuştur

 

İmza :                                        .                    Tarih :                                         .      

 

____________________

1 Asgari koşullara ek olarak, Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu’nca 10.07.2008tarih ve 2008/ 09 sayılı toplantısında kabul edilen asgari koşullar, “YTÜ Akademik Yükseltilme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esaslar Yönergesi”nde ve eklerinde belirtilmiştir.
2 Adayın başvurusunda belirtilen eserlerin numaraları yazılacaktır.
3  İnceleme raporunu lütfen bu forma ilave ediniz. Bilimsel etiğe aykırı durum varsa belirtiniz
© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi

 

 

  PROFESÖRLÜK ESER İNCELEME RAPORU

GÜZEL SANATLAR TEMEL ALANI

(TÜRK SANAT MÜZİĞİ/ TÜRK HALK MÜZİĞİ

 

Değerlendirme Yapan Profesör

Aday

Adı Soyadı :                                                           . Adı Soyadı :                                                          .
Üniversite :                                                            . Üniversite :                                                            .
Fakülte/Y.O. :                                                         . Fakülte/Y.O. :                                                         .
   

 

ASGARİ KOŞULLARA1UYGUNLUĞUN İNCELENMESİ

Başvuru Koşulları

Eser No2

1) Bir kitap ve en az iki (YTÜDÇ:bir) makale yayımlamak.  
2) Yorumculuk alanında geleneksel müzik dalının değişik dönemlerine/yörelerine ait eserlerden oluşan geleneksel icra ve yorum tekniklerini ve/veya yenilikçi tutarlı teknik ve yorumları, en az dört (YTÜDÇ:iki) saatlik canlı veya stüdyo solo kayıtlarıyla belgelemek [seslendirilen eserlerin her biri için yaratı ve yorum içerikleri (tarihsel, düşünsel, estetik, teknik, vb.) hakkında sunuş raporları jüri üyelerine gönderilecek dosyada yer alacaktır].  
3) Her iki alanda herhangi bir enstrümanın icra tekniğini geliştirmek üzere metotlaştırılmış, yararlılığı beş uzman (Prof., Devlet sanatçısı, eğitim bilimci, editör, vb.) tarafından onanmış eğitim müziği dizini yaratmış veya derlemiş olmak.  
4) Adayın doçentlik sonrası çalışmalardan kaynaklanan en az bir yayını olmalıdır.

Aday, doçentlik sonrası çalışmalardan kaynaklanan en az bir saatlik müzik kaydını sunmalıdır.

 

 

(*) Halen YTÜ’de doçent kadrosunda görev yapan ve doçent unvanını 2002’den önce almış olanlar için adet koşulları (YTÜDÇ:iki) vb. şeklinde ayrıca belirtilmiştir.

Aday, asgari başvuru koşullarını:

 

 

SAĞLAMIŞTIR

 

SAĞLAMAMIŞTIR

(Bu durumda bilimsel inceleme yapılmayacaktır.)

 

 

BİLİMSEL İNCELEME

Asgari koşulların sağlanması, adayın eser inceleme aşamasından başarılı olduğu anlamına gelmektedir. Bu nedenle, adayın tüm eserleri nicelik, nitelik ve başvurulan profesörlük alanına uygunluğu açısından ayrıntılı olarak incelenerek3 aşağıdaki sonuca varılmıştır.

 

  Aday, eser inceleme aşamasından BAŞARILI olmuştur.
   
  Aday, eser inceleme aşamasından BAŞARISIZ olmuştur

 

İmza :                                        .                    Tarih :                                         .      

 

 

____________________

1 Asgari koşullara ek olarak, Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu’nca 10.07.2008tarih ve 2008/ 09 sayılı toplantısında kabul edilen asgari koşullar, “YTÜ Akademik Yükseltilme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esaslar Yönergesi”nde ve eklerinde belirtilmiştir.
2 Adayın başvurusunda belirtilen eserlerin numaraları yazılacaktır.
3  İnceleme raporunu lütfen bu forma ilave ediniz. Bilimsel etiğe aykırı durum varsa belirtiniz
© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi

 

 

 

PROFESÖRLÜK ESER İNCELEME RAPORU

GÜZEL SANATLAR TEMEL ALANI

(SAHNE SANATLARI-TİYATRO KURAMI)

 

Değerlendirme Yapan Profesör

Aday

Adı Soyadı :                                                          . Adı Soyadı :                                                           .
Üniversite :                                                            . Üniversite :                                                            .
Fakülte/Y.O. :                                                         . Fakülte/Y.O. :                                                         .
   

 

ASGARİ KOŞULLARA1UYGUNLUĞUN İNCELENMESİ

Başvuru Koşulları

Eser No2

1) Bir kitap ve en az iki (YTÜDÇ:bir) makale yayımlamak.  
2) En az üç (YTÜDÇ:bir) oyun-gösteri çalışmasında yorum, tasarım, araştırma, yazım vb. alanlarda üretken bir görev almak ve tiyatronun yaygınlaşması için çalışmalar yapmak.  
3) Adayın doçentlik sonrası çalışmalardan kaynaklanan en az bir yayını olmalıdır.

 

 

 

 

(*) Halen YTÜ’de doçent kadrosunda görev yapan ve doçent unvanını 2002’den önce almış olanlar için adet koşulları (YTÜDÇ:iki) vb. şeklinde ayrıca belirtilmiştir.

Aday, asgari başvuru koşullarını:

 

 

SAĞLAMIŞTIR

 

SAĞLAMAMIŞTIR

(Bu durumda bilimsel inceleme yapılmayacaktır.)

 

 

BİLİMSEL İNCELEME

Asgari koşulların sağlanması, adayın eser inceleme aşamasından başarılı olduğu anlamına gelmektedir. Bu nedenle, adayın tüm eserleri nicelik, nitelik ve başvurulan profesörlük alanına uygunluğu açısından ayrıntılı olarak incelenerek3 aşağıdaki sonuca varılmıştır.

 

  Aday, eser inceleme aşamasından BAŞARILI olmuştur.
   
  Aday, eser inceleme aşamasından BAŞARISIZ olmuştur

 

 

 

İmza :                                        .                    Tarih :                                         .      

 

 

 

____________________

1 Asgari koşullara ek olarak, Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu’nca 10.07.2008tarih ve 2008/ 09 sayılı toplantısında kabul edilen asgari koşullar, “YTÜ Akademik Yükseltilme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esaslar Yönergesi”nde ve eklerinde belirtilmiştir.
2 Adayın başvurusunda belirtilen eserlerin numaraları yazılacaktır.
3  İnceleme raporunu lütfen bu forma ilave ediniz. Bilimsel etiğe aykırı durum varsa belirtiniz
© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi

 

 

 

 

 

 

 

PROFESÖRLÜK ESER İNCELEME RAPORU

GÜZEL SANATLAR TEMEL ALANI

(SAHNE SANATLARI-OYUNCULUK, REJİ)

 

Değerlendirme Yapan Profesör

Aday

Adı Soyadı :                                                          . Adı Soyadı :                                                           .
Üniversite :                                                            . Üniversite :                                                            .
Fakülte/Y.O. :                                                        . Fakülte/Y.O. :                                                        .
   

 

ASGARİ KOŞULLARA1UYGUNLUĞUN İNCELENMESİ

Başvuru Koşulları

Eser No2

1) Özgün en az iki (YTÜDÇ:bir) eser hazırlamak.  
2) Oyunculuk dalı için değişik türlerde önemli rolleri oynamak ve bunları görüntü kayıtlarıyla belgelemek, doçentlik sonrasında oynadığı rollerden en az altısının (YTÜDÇ:dört)  kuramsal çalışmalarını yapmak (yazar ve dönemi, rol analizi, rol çalışma yöntemi, oyun ve rol yorumu üzerine),  
3) Reji dalı için önemli ve saygın tiyatrolarda oyunlar sahnelemek, sahnelenen oyunlardan en az üçünün (YTÜDÇ:iki) görüntü kayıtlarıyla birlikte reji defterini hazırlamak.  
4) Adayın doçentlik sonrası çalışmalardan kaynaklanan en az bir yayını olmalıdır.

Aday, doçentlik sonrası çalışmalardan kaynaklanan en az bir eser hazırlamalıdır.

Aday, doçentlik sonrasında oynadığı rollerden en az birinin kuramsal çalışmalarını yapmalıdır.

 

 

(*) Halen YTÜ’de doçent kadrosunda görev yapan ve doçent unvanını 2002’den önce almış olanlar için adet koşulları (YTÜDÇ:iki) vb. şeklinde ayrıca belirtilmiştir.

Aday, asgari başvuru koşullarını:

 

 

SAĞLAMIŞTIR

 

SAĞLAMAMIŞTIR

(Bu durumda bilimsel inceleme yapılmayacaktır.)

 

 

BİLİMSEL İNCELEME

Asgari koşulların sağlanması, adayın eser inceleme aşamasından başarılı olduğu anlamına gelmektedir. Bu nedenle, adayın tüm eserleri nicelik, nitelik ve başvurulan profesörlük alanına uygunluğu açısından ayrıntılı olarak incelenerek3 aşağıdaki sonuca varılmıştır.

 

  Aday, eser inceleme aşamasından BAŞARILI olmuştur.
   
  Aday, eser inceleme aşamasından BAŞARISIZ olmuştur

 

 

İmza :                                        .                    Tarih :                                         .      

 

____________________

1 Asgari koşullara ek olarak, Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu’nca 10.07.2008tarih ve 2008/ 09 sayılı toplantısında kabul edilen asgari koşullar, “YTÜ Akademik Yükseltilme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esaslar Yönergesi”nde ve eklerinde belirtilmiştir.
2 Adayın başvurusunda belirtilen eserlerin numaraları yazılacaktır.
3  İnceleme raporunu lütfen bu forma ilave ediniz. Bilimsel etiğe aykırı durum varsa belirtiniz
© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi

 

 

PROFESÖRLÜK ESER İNCELEME RAPORU

GÜZEL SANATLAR TEMEL ALANI

(SAHNE SANATLARI-YORUM- DRAMATİK YAZARLIK)

 

Değerlendirme Yapan Profesör

Aday

Adı Soyadı :                                                          . Adı Soyadı :                                                           .
Üniversite :                                                            . Üniversite :                                                            .
Fakülte/Y.O. :                                                        . Fakülte/Y.O. :                                                        .
   

 

ASGARİ KOŞULLARA1UYGUNLUĞUN İNCELENMESİ

Başvuru Koşulları

Eser No2

1) Özgün en az iki (YTÜDÇ:bir)  eser hazırlamak,  
2) Sahne, TV, radyo, sinema gibi dallarda en az dört (YTÜDÇ:iki) adet dramatik nitelikli metin yazmak; bu metinleri basılı hale getirmek ve gösteriye sunmak,  
3) En az iki (YTÜDÇ:bir) oyun, film, gösteri ve benzeri çalışmalarda araştırma, yorum, tasarım vb. üretken görev almak,  
4) Oyun metinleri ve senaryo incelemeleri, eleştiri ve tanıtım yazıları yazmak.  
5) Adayın doçentlik sonrası çalışmalardan kaynaklanan en az bir yayını olmalıdır.

Aday, doçentlik sonrası çalışmalardan kaynaklanan en az bir eser hazırlamalıdır.

Aday, doçentlik sonrası çalışmalardan kaynaklanan Sahne, TV, radyo, sinema gibi dallarda en az bir adet dramatik nitelikli metin yazmalı ve bu metinleri basılı hale getirmeli ve gösteriye sunmalıdır.

 

(*) Halen YTÜ’de doçent kadrosunda görev yapan ve doçent unvanını 2002’den önce almış olanlar için adet koşulları (YTÜDÇ:iki) vb. şeklinde ayrıca belirtilmiştir.

Aday, asgari başvuru koşullarını:

 

 

SAĞLAMIŞTIR

 

SAĞLAMAMIŞTIR

(Bu durumda bilimsel inceleme yapılmayacaktır.)

 

 

BİLİMSEL İNCELEME

Asgari koşulların sağlanması, adayın eser inceleme aşamasından başarılı olduğu anlamına gelmektedir. Bu nedenle, adayın tüm eserleri nicelik, nitelik ve başvurulan profesörlük alanına uygunluğu açısından ayrıntılı olarak incelenerek3 aşağıdaki sonuca varılmıştır.

 

  Aday, eser inceleme aşamasından BAŞARILI olmuştur.
   
  Aday, eser inceleme aşamasından BAŞARISIZ olmuştur

 

İmza :                                        .                    Tarih :                                         .

 

 

____________________

1 Asgari koşullara ek olarak, Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu’nca 10.07.2008tarih ve 2008/ 09 sayılı toplantısında kabul edilen asgari koşullar, “YTÜ Akademik Yükseltilme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esaslar Yönergesi”nde ve eklerinde belirtilmiştir.
2 Adayın başvurusunda belirtilen eserlerin numaraları yazılacaktır.
3  İnceleme raporunu lütfen bu forma ilave ediniz. Bilimsel etiğe aykırı durum varsa belirtiniz
© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi

 

 

 

PROFESÖRLÜK ESER İNCELEME RAPORU

GÜZEL SANATLAR TEMEL ALANI

(SAHNE SANATLARI-SAHNE TASARIMI)

 

Değerlendirme Yapan Profesör

Aday

Adı Soyadı :                                                           . Adı Soyadı :                                                           .
Üniversite :                                                             . Üniversite :                                                             .
Fakülte/Y.O. :                                                         . Fakülte/Y.O. :                                                         .
   

 

ASGARİ KOŞULLARA1UYGUNLUĞUN İNCELENMESİ

Başvuru Koşulları

Eser No2

1) Sahne, TV oyunu, gösteri gibi alanlarda tasarım çalışması yapmak, bu çalışmalardan en az altısının (YTÜDÇ:dört) belgelerini hazırlayıp sunmak.  
2) En az üç (YTÜDÇ:bir) oyun, film, gösteri ve benzeri çalışmada araştırma, yorum, tasarım vb. üretken görev almak.  
3) Adayın doçentlik sonrası çalışmalardan kaynaklanan en az bir yayını olmalıdır.

Aday, doçentlik sonrası çalışmalardan kaynaklanan en az bir eser hazırlamalıdır.

Aday, doçentlik sonrası çalışmalardan kaynaklanan Sahne, TV oyunu, gösteri gibi alanlarda tasarım çalışması yapmalı, bu çalışmalardan en az birinin belgelerini hazırlayıp sunmalıdır.

 

 

(*) Halen YTÜ’de doçent kadrosunda görev yapan ve doçent unvanını 2002’den önce almış olanlar için adet koşulları (YTÜDÇ:iki) vb. şeklinde ayrıca belirtilmiştir.

Aday, asgari başvuru koşullarını:

 

 

SAĞLAMIŞTIR

 

SAĞLAMAMIŞTIR

(Bu durumda bilimsel inceleme yapılmayacaktır.)

 

 

BİLİMSEL İNCELEME

Asgari koşulların sağlanması, adayın eser inceleme aşamasından başarılı olduğu anlamına gelmektedir. Bu nedenle, adayın tüm eserleri nicelik, nitelik ve başvurulan profesörlük alanına uygunluğu açısından ayrıntılı olarak incelenerek3 aşağıdaki sonuca varılmıştır.

 

  Aday, eser inceleme aşamasından BAŞARILI olmuştur.
   
  Aday, eser inceleme aşamasından BAŞARISIZ olmuştur

 

 

 

 

İmza :                                        .                    Tarih :                                         .      

 

____________________

1 Asgari koşullara ek olarak, Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu’nca 10.07.2008tarih ve 2008/ 09 sayılı toplantısında kabul edilen asgari koşullar, “YTÜ Akademik Yükseltilme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esaslar Yönergesi”nde ve eklerinde belirtilmiştir.
2 Adayın başvurusunda belirtilen eserlerin numaraları yazılacaktır.
3  İnceleme raporunu lütfen bu forma ilave ediniz. Bilimsel etiğe aykırı durum varsa belirtiniz
© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi

 

 

PROFESÖRLÜK ESER İNCELEME RAPORU

GÜZEL SANATLAR TEMEL ALANI

(SAHNE SANATLARI- OPERA ŞARKICILIĞI VE REJİSÖRLÜĞÜ)

 

Değerlendirme Yapan Profesör

Aday

Adı Soyadı :                                                           . Adı Soyadı :                                                           .
Üniversite :                                                            . Üniversite :                                                            .
Fakülte/Y.O. :                                                        . Fakülte/Y.O. :                                                        .
   

 

ASGARİ KOŞULLARA1UYGUNLUĞUN İNCELENMESİ

Başvuru Koşulları

Eser No2

1) Dalının değişik dönemlerine ait seçkin eserlerden oluşan en az dört (YTÜDÇ:iki) saatlik görsel ve/veya işitsel canlı veya stüdyo kaydını sunmak (Herhangi bir radyo veya TV’de yayımlanmış resital, gösteri veya seçkin kurumlarda yapılmış en az altı (YTÜDÇ:dört) sahne etkinliğiyle ilgili yayımlanmış kritikler, varsa ödülleri ile ilgili kurumlardan alınmış görsel, işitsel veya yazılı belgeler jüri üyelerine sunulacak dosyada yer alacaktır).  
2) Adayın doçentlik sonrası çalışmalardan kaynaklanan en az bir yayını olmalıdır.

Aday, doçentlik sonrası çalışmalardan kaynaklanan dalının değişik dönemlerine ait seçkin eserlerden oluşan en az bir saatlik görsel ve/veya işitsel canlı veya stüdyo kaydını sunmalıdır.

 

 

 

 

(*) Halen YTÜ’de doçent kadrosunda görev yapan ve doçent unvanını 2002’den önce almış olanlar için adet koşulları (YTÜDÇ:iki) vb. şeklinde ayrıca belirtilmiştir.

Aday, asgari başvuru koşullarını:

 

 

SAĞLAMIŞTIR

 

SAĞLAMAMIŞTIR

(Bu durumda bilimsel inceleme yapılmayacaktır.)

 

 

BİLİMSEL İNCELEME

Asgari koşulların sağlanması, adayın eser inceleme aşamasından başarılı olduğu anlamına gelmektedir. Bu nedenle, adayın tüm eserleri nicelik, nitelik ve başvurulan profesörlük alanına uygunluğu açısından ayrıntılı olarak incelenerek3 aşağıdaki sonuca varılmıştır.

 

  Aday, eser inceleme aşamasından BAŞARILI olmuştur.
   
  Aday, eser inceleme aşamasından BAŞARISIZ olmuştur

 

 

 

İmza :                                        .                    Tarih :                                         .

 

____________________

1 Asgari koşullara ek olarak, Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu’nca 10.07.2008tarih ve 2008/ 09 sayılı toplantısında kabul edilen asgari koşullar, “YTÜ Akademik Yükseltilme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esaslar Yönergesi”nde ve eklerinde belirtilmiştir.
2 Adayın başvurusunda belirtilen eserlerin numaraları yazılacaktır.
3  İnceleme raporunu lütfen bu forma ilave ediniz. Bilimsel etiğe aykırı durum varsa belirtiniz
© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi

 

 

 

 

 

 

 

PROFESÖRLÜK ESER İNCELEME RAPORU

GÜZEL SANATLAR TEMEL ALANI

(SAHNE SANATLARI- DANS VE KOREOGRAFİ)

 

Değerlendirme Yapan Profesör

Aday

Adı Soyadı :                                                          . Adı Soyadı :                                                           .
Üniversite :                                                            . Üniversite :                                                             .
Fakülte/Y.O. :                                                        . Fakülte/Y.O. :                                                         .
   

 

ASGARİ KOŞULLARA1UYGUNLUĞUN İNCELENMESİ

Başvuru Koşulları

Eser No2

1) Seçkin kurumlarda solist olarak en az beş (YTÜDÇ:üç) eserde önemli rol almış olmak ve bunları ilgili kurumlardan alınmış görsel kayıtlarla belgelendirmek,,  
2) Koreografi alanında en az iki (YTÜDÇ:bir) eser yayımlamak,  
3) Koreografisini yaptığı en az beş (YTÜDÇ:üç) eseri sahnelemek ve bunları canlı veya stüdyo kayıtları ile belgelemek (Eserlerin her biri için yaratı içerikleri hakkında sunuş raporu jüri üyelerine sunulacak dosyada yer alacaktır).  
4) Türk Halk Oyunları alanında festival vb. etkinliklerde yapımcı, yorumcu, eğitici, koreografi düzenleyici olarak yer almak ve bunlardan en az beş (YTÜDÇ:üç) eserin görsel kayıtlarını belgelemek (Eserlerin her biri için yaratı içerikleri hakkında sunuş raporu jüri üyelerine sunulacak dosyada yer alacaktır).  
5) Adayın doçentlik sonrası çalışmalardan kaynaklanan en az bir yayını olmalıdır.

 

Aday, doçentlik sonrası çalışmalardan kaynaklanan ve koreografi alanında en az bir eser yayınlamalıdır.

 

(*) Halen YTÜ’de doçent kadrosunda görev yapan ve doçent unvanını 2002’den önce almış olanlar için adet koşulları (YTÜDÇ:iki) vb. şeklinde ayrıca belirtilmiştir.

Aday, asgari başvuru koşullarını:

 

 

SAĞLAMIŞTIR

 

SAĞLAMAMIŞTIR

(Bu durumda bilimsel inceleme yapılmayacaktır.)

 

 

BİLİMSEL İNCELEME

Asgari koşulların sağlanması, adayın eser inceleme aşamasından başarılı olduğu anlamına gelmektedir. Bu nedenle, adayın tüm eserleri nicelik, nitelik ve başvurulan profesörlük alanına uygunluğu açısından ayrıntılı olarak incelenerek3 aşağıdaki sonuca varılmıştır.

 

  Aday, eser inceleme aşamasından BAŞARILI olmuştur.
   
  Aday, eser inceleme aşamasından BAŞARISIZ olmuştur

 

İmza :                                        .                   Tarih :                                         .

 

____________________

1 Asgari koşullara ek olarak, Yıldız Teknik Üniversitesi Senatosu’nca 10.07.2008tarih ve 2008/ 09 sayılı toplantısında kabul edilen asgari koşullar, “YTÜ Akademik Yükseltilme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esaslar Yönergesi”nde ve eklerinde belirtilmiştir.
2 Adayın başvurusunda belirtilen eserlerin numaraları yazılacaktır.
3  İnceleme raporunu lütfen bu forma ilave ediniz. Bilimsel etiğe aykırı durum varsa belirtiniz
© 2008 Yıldız Teknik Üniversitesi

 

 

[1] YTÜ de doçent kadrosunda görev yapan ve doçent unvanını 2002 den önce almış olanlar için 30 puan