YETİŞTİRME KURSLARI YÖNERGESİNE DAVA AÇTIK

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, 23/09/2014 tarihli ve 4145909 sayılı kararı ile Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi yayınlanmıştır. Sendikamız, Yönerge’nin amacına ve kapsamına aykırı olmakla birlikte yasalara ve hukuka aykırılık teşkil eden;

“Kurs Açma, Kapatma, Kurs Süreleri ve Öğrenci/Kursiyer Sayıları Kurs merkezi

ve kurs açma yetkisi” başlıklı ikinci bölümde yer alan 5.maddenin 1.fıkrasında ve 6.maddenin 1.fıkrasının (a) bendinde “İlkokul” ibaresinin bulunmamasına ilişkin eksik düzenlemenin,“Komisyon, öğretmenlerin seçimi ve görevlendirilmesi” başlıklı 11.maddesinin 2.fıkrasında yer alan “Başvuru yapan öğretmenler arasından veli ve öğrencilerin tercihleri de dikkate alınarak öncelikle; bilgi ve tecrübesi ile branşında temayüz etmiş, çevresi ile iyi ilişkiler kurabilen öğrenme ve öğretme yöntem ve tekniklerine hâkim, teknolojik araç-gereçleri eğitim ortamında kullanabilenler komisyon tarafından seçilir.” ibaresinin,“Kurs giderleri” başlıklı 20.maddenin 1.fıkrasının,20.maddenin 2.fıkrasında “yardımcı personel hizmet alımı giderleri” ile ilgili hususun bulunmamasına ilişkin eksik düzenlemenin, yürütmelerinin durdurulması ve devamında iptali talebi ile Türk Eğitim-Sen olarak Danıştay’da dava açtık.