Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliğinde Yenilikçi ve Kolay Çözümler Proje Yarışması

Başkanlığımız tarafından Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliği içerisinde “Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Artırılması” Projesi yürütülmektedir.

Bu projenin alt faaliyetlerinden biri olan “Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Alanında Kolay Çözüm Projeleri” başlıklı proje yarışması GAP Bölgesi’nde yer alan Lise ve Meslek Yüksek Okullarına yönelik olarak düzenlenecektir.

Ön değerlendirme sonucunda sergilenmesi uygun görülen projeler Şanlıurfa’da yapılacak sergiye davet edilecektir. Sergiye davet edilen projeler arasından birinci seçilen ekip/ekipler yurtdışı, ikinci seçilen ekip/ekipler yurtiçi saha ziyareti ile ödüllendirilecektir.

Önemli Tarihler:

Online Başvuru: 08 Şubat 2016 – 14 Nisan 2016
Kurul Değerlendirmeleri: 20 Nisan 2016 – 27 Nisan 2016
Proje Sergisi: 12 Mayıs 2016

GAP Bölgesi’nde Yenilenebilir Enerji ve Enerji
Verimliliği Alanlarında Yenilikçi ve Kolay Çözüm
Önerileri Proje Yarışması*
2016

Proje Hazırlama Rehberi

* GAP Bölgesi’nde Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Alanlarında Yenilikçi ve Kolay Çözüm
Önerileri Proje Yarışması, T.C. Kalkınma Bakanlığı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma
İdaresi Başkanlığı tarafından, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı işbirliği ile yürütülen GAP
Bölgesi’nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması
Projesi kapsamında yürütülmektedir.


Yarışmanın Adı

GAP Bölgesi’nde Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Alanlarında
Yenilikçi ve Kolay Çözüm Önerileri Proje Yarışması


Başvuru Yeri

www.gapgreen.org
Başvuru Formu için Tıklayınız

Başvuru Tarihleri
08 Şubat 2016 – 14 Nisan 2016

Öngörülen Zaman Çizelgesi
Başvuru: 08 Şubat 2016 – 14 Nisan 2016
Kurul Değerlendirmeleri: 20 Nisan 2016 – 27 Nisan 2016
Proje Sergisi: 12 Mayıs 2016

Yarışmanın Amacı
Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği sektörleri günümüzde bölgesel
kalkınmada önemli fırsatlar sunmaktadır. Bu yarışmanın amaçlarından
biri bu sektörlerin bütünleşik kalkınmaya hizmet edebilmesi için
yüksek yatırım gerektiren ileri teknolojik çözümler kadar basit ve
uygun fiyatlı yenilikçi ve kolay çözümlerin de hayata geçirilmesine
katkı sağlamaktır. Bu doğrultuda, yenilenebilir enerji ve enerji
verimliliği alanlarında Bölge önceliklerini ve potansiyelini göz önünde
bulunduran, yenilikçi ve kolay çözüm geliştirilmesine yönelik bir
platform oluşabilecektir. Bu sayede düşük gelir grubundaki hane
halkının ve/veya küçük ölçekli işletmelerin ihtiyaçları için basit ve
uygun fiyatlı çözümlerin ortaya çıkarılması ve hayata geçirilmesine
yönelik etkin bir mekanizmanın oluşturulması da amaçlanmaktadır.


Hedef Kitle

GAP Bölge’sinde Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Alanlarında
Yenilikçi ve Kolay Çözüm Önerileri Proje Yarışması aşağıda belirtilen
hedef kitleye yönelik iki ayrı kategoride düzenlenecektir:
· Orta Öğretim Kurumları (Genel, Mesleki ve Teknik Liseler)
· Meslek Yüksek Okulları


Örnek Proje Konuları

Kavramsal çalışmalar:
– Göbeklitepe eko-turizm bölgesi,
– Kentsel dönüşüm sürecinde enerji verimli GAP kentleri vb.
Uygulamalı çalışmalar:
– Spiral plastik hortumlu güneşli kurutucu,
– Pet şişe kullanan güneşli su ısıtıcıları, atık pamuk sapı katkılı ısı
yalıtım şilteleri,
– Fotovoltaik panel ile şarj edilen engelli aracı vb.


Uygun Başvuru Sahipleri

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde (Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis,
Adıyaman, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak) öğrenim gören
tüm ortaöğretim (Genel, Mesleki ve Teknik Liseler) ve ön lisans
(Meslek Yüksek Okulu/MYO) öğrencileri


1. Giriş

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, yenilenebilir enerji kaynakları açısından önemli bir potansiyele
sahiptir. Bu potansiyelin büyük bir kısmı elektrik üretimi amaçlı olarak kullanılabileceği gibi ısı
enerjisi olarak da bu kaynaklardan yararlanmak mümkündür. Su kaynakları açısından zengin olan
Bölge’de bulunan büyük nehirler üzerinde mevcut, inşa ve proje aşamasında olan pek çok hidrolik
santral bulunmaktadır. Su kanalları üzerinde suyun gücü ile küçük enerji ihtiyacını değirmendinamo
mantığı ile karşılayabilecek enerji üretimleri yapılabilir.

Bölge güneş enerjisinin kullanım potansiyeli açısından, başta küçük ve büyük ölçekli elektrik
üretimi olmak üzere, sıcak su üretimi, ısıtma, soğutma ve ürün kurutma, pişirme, su pompalama vb.
alanlarda oldukça elverişli bir konumdadır. Örneğin, kolektörler vasıtasıyla güneş enerjisinden
yararlanarak elde edilen sıcak su evlerde ve turistik tesislerde kullanılmaktadır. Sanayi sektöründe
tüketilen ısı enerjisinin önemli bir bölümü düşük ve orta sıcaklık aralığında yer almaktadır. 250oC’ye
kadar olan sıcaklıklar için güneş kolektörlerinden yüksek verimle faydalanmak mümkündür. Bu
teknoloji bölgede bulunan temel sektörler olan gıda (içecek dâhil), tekstil, metal ve plastik işleme
sektörlerine uygulanabilir. Uygulama yapılabilecek başlıca işlem çeşitleri; temizleme/arındırma,
kurutma, buharlaştırma, damıtma, kabuk soyma, pastörize etme, sterilizasyon, pişirme, eritme,
boyama ve yüzey düzgünleştirme ve benzeridir. Güneş kolektörlerinden elde edilen ısı enerjisinin
sanayi tesislerine kısmen entegre edilmesi, hem bu tesislerin enerji maliyetlerini düşürecek, hem de
Bölge’deki şirketlerin çevre-dostu olarak markalaşmalarına hizmet edecektir. Satın alma güçlükleri
nedeniyle ticari enerjiye ulaşamayan hane halkının veya köy gibi küçük yerleşim birimlerinde
yaşayanların küçük çapta pişirme, kurutma, kilim-kumaş ipliği boyama, konserve yapma gibi
ihtiyaçlarını güneş enerjisi ile karşılaması refah artışı sağlayabilecektir.

Temel biyokütle kaynakları olan tarımsal ve hayvansal atıklar açısından da bölge oldukça zengindir.
Tarımsal ve hayvansal atıklardan gaz ve elektrik üretimi imkânlarının değerlendirilmesi bölgenin
enerji portföyüne ilave edilebilecek önemli bir potansiyeli oluşturmaktadır. Örneğin, bu katı
atıkların toplanıp peletlenerek toplama merkezlerine düşük bir maliyetle ulaştırılması veya küçük
biyogaz tesisleri ile gaz ihtiyacının yerel olarak sağlanması gibi alternatifler bu potansiyelin
değerlendirilmesi için önemli bir adımdır ve kolay çözüm için örnek bir iş alanı olabilir.

Ayrıca, Ege ve Marmara Bölgeleri’ndeki kadar olmasa da, GAP Bölgesi’nde ihmal edilemeyecek bir
rüzgâr potansiyeli de mevcuttur. Elektrik üretecek ilk rüzgâr santralinin kurulması ile ilgili
çalışmalar sürmektedir. Adıyaman’ın Şincik ilçesinde yer alan 27.5 MW kurulu güçteki proje ile
rüzgâr enerjisi teknolojisi ve alt yapısı bu bölgeye de taşınmış olacaktır. Büyük uygulamalardan
esinlenerek küçük yerleşim bölgelerinin veya birkaç hanenin enerji ihtiyacını karşılayacak
çözümler üretilebilir.

Diğer yandan, başta Gaziantep olmak üzere, tekstil, gıda, kimya-plastik, otomotiv yan sanayi, inşaat
yan sanayi, orman-ağaç-kâğıt ürünleri sanayi en yaygın sanayi kollarındandır. Türkiye’nin
genelinde olduğu gibi Bölge’de de enerjiyi verimli kullanma bilinci düşüktür. Sanayideki geleneksel
üretim eğilimleri ve sıcak iklim nedeniyle ısı yalıtımın kullanılmadığı binalar verimsiz enerji
tüketimine yol açmaktadır. Enerji yoğunluğunu düşürmek için enerji tüketiminin olduğu her
alanda, ama özellikle sanayi tesisleri, binalar ve tarımda enerji verimliliğinin artırılması,
yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması, ürün ve sistemlerin geliştirilmesi,
bilinçlendirme faaliyetleri yürütülmesi, teşvik edici ve yol gösterici uygulamaların tanıtılması
büyük önem taşımaktadır. Evaporatif klima, yerel malzemelerden uygulanabilir ısı yalıtım
malzemeleri gibi enerji verimliliğine katkı sağlayabilecek kolay ve ucuz çözümler ortaya çıkabilir.

GAP Bölgesi’nde, yenilenebilir enerjinin farklı kullanım alanlarında nispeten düşük maliyetli ve
basit teknoloji gerektiren imalat teknikleriyle üretilebilecek cihaz ve bileşenlerin
yaygınlaştırılabilmesi için uygun ortam bulunmaktadır. Gerek yenilenebilir enerji gerekse enerji
verimliliği alanlarında ihtiyaç duyulan eğitim, araştırma-geliştirme, danışmanlık ve girişimci
destekleme/yönlendirme hususlarına yönelik kapasite artırım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve
orta ve uzun vadede sosyo-ekonomik kalkınmaya destek verilmesi son derece önemlidir.

Gerek ihtiyaç duyulan enerjinin yenilenebilir kaynaklardan karşılanabilmesi gerekse üretilen
enerjinin verimli kullanılması Bölge’de yer alan üniversite, sanayi, kamu ve özel tüm ilgili kurum
ve kuruluşların teknik kapasiteleriyle doğru orantılıdır. Sanayi, bina, hizmet ve tarımsal sulama gibi
sektörlerde çeşitli yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanmak mümkündür. Yine bu
sektörlerde enerji tasarrufu açısından önemli bir potansiyel bulunduğu birçok çalışmayla
ispatlanmıştır. GAP Bölgesi’nde Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Alanlarında Yenilikçi ve
Kolay Çözüm Proje Önerileri Yarışması ile halkın ihtiyaçları için basit ve uygun fiyatlı çözümler
üretme konusunda bölgesel yenilikçiliğin ve yeteneklerin artırılmasının yanı sıra eğitim ve
araştırma fırsatlarının güçlendirilmesi de amaçlanmaktadır.


2. Önemli Tanımlar

Yaratıcılık: “Yaratıcılık, kişinin kendini anlatmasının değişik yollarından biridir. Yaratıcılığı
arttırmak için çeşitli yöntemler önerilmiştir ve yaratıcılığın müzikte, tiyatroda, yazarlıkta farklı
görünümleri bulunmaktadır.” 1 Yaratıcılık, olmayan bir şeyi hayal edebilme, bir şeyi herkesten farklı
yollarla yapabilme ve yeni fikirler geliştirebilme yeteneğidir. Başka bir deyişle, yaratıcılık herkesin
gördüğü şeyi aynı görüp onunla ilgili farklı şeyler düşünebilmektir. Yaratıcılık en basit şekliyle
orijinal, sosyal faydaları olan ürünler veya fikirler yaratabilme yeteneği olarak tanımlanabilir.

Yenilikçilik (İnovasyon): “Yeni veya önemli ölçüde değiştirilmiş ürün (mal ya da hizmet), veya
sürecin; yeni bir pazarlama yönteminin; ya da iş uygulamalarında, işyeri organizasyonunda veya dış
ilişkilerde yeni bir organizasyonel yönetimin uygulanmasıdır”
İnovasyonda önemli olan yaratıcı
fikri, ürüne ya da hizmete dönüştürerek, kullanıma geçirebilmek ve nihayetinde “ticari bir katma
değer artışı” sağlayabilmektir.


3. Yarışmanın Arka Planı ve Amacı

T.C. Kalkınma Bakanlığı GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (GAP BKİ) tarafından, Birleşmiş
Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile işbirliği içinde, GAP Bölgesi’nde Yenilenebilir Enerji
Kaynaklarının Kullanımı ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi (II. Faz) yürütülmektedir.
1 Vikipedi
2 TÜBİTAK, 2005; “Oslo Kılavuzu, Yenilik Verilerinin Toplanması ve Yorumlanması İçin İlkeler”

Proje; Güneydoğu Anadolu Bölgesi için 2007 yılında hazırlanmış olan Rekabet Gündemi’nin ana
vizyonu ile uyumlu olarak, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin sürdürülebilir ve sosyal olarak
eşitlikçi bir şeklide kalkınmasına enerji verimliliği uygulamaları ve yenilenebilir enerjinin daha
yaygın kullanımı yoluyla katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Bu genel amaç çerçevesinde, hem yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik ve ısı üretimindeki
kullanımının yaygınlaştırılmasında, hem de enerji verimliliğinin iyileştirilmesine yönelik
faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde, Bölge için öngörülen sürdürülebilir büyüme yaklaşımı temel ilke
olarak benimsenmiştir. Bölge’nin sosyoekonomik gelişmesine hizmet etmeyi amaçlayan proje
kapsamında, Bölge’de yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarında ilerleme sağlanabilecek
alanların tespitine yönelik çalışmalar projenin birinci fazında bir strateji ve eylem planı ile
belirlenmiştir. Bu eylem öngörüleri doğrultusunda projenin ikinci fazında;

– Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde sanayi sektörlerinde ve hizmet binalarında enerji
verimliliği ve yenilenebilir enerji imkânlarının belirlenmesi ve örnek uygulamaların
yapılması,
– Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin yenilenebilir enerji kullanım potansiyelinin arttırılması ve
– Bölge’de sanayi, hizmet, bina ve tarım sektörlerinde enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji
konularında teknik, kurumsal ve işgücü kapasitesinin geliştirilmesi

hedeflenmektedir. Proje kapsamında, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanlarında kolay
özüm ve yenilikçiliğe yönelik öneri ve fikirlerin olgunlaştırılması ve hayata geçirilmesine imkân
sağlayan mekanizmaların geliştirilmesi öngörülmektedir. Bu bağlamda, GAP Bölgesi’nde
Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Alanlarında Yenilikçi ve Kolay Çözüm Proje Önerileri
Yarışması ile, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji konuları özelinde, lise ve meslek yüksekokulu
öğrencileri arasında bilinç düzeyinin arttırılması ve öğrencilerin enerji verimliliği ve yenilenebilir
alanlarında yenilikçi fikir geliştirmeye sevk edilmesi hedeflenmektedir.

4. Yarışmanın Proje Konuları
Proje yarışması kapsamında yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarındaki yenilikçilik
eksenli kolay çözüm önerileri (i) kavramsal çalışmalar ile (ii) uygulamaya yönelik çalışmalar olmak
üzere iki ana başlıkta sunulabilecektir:
– Kavramsal çalışmalar: GAP Bölgesi’nin öncelikleri ve potansiyelleri ile paralel olarak
yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarında yenilikçi fikir ve çözümlerin sistematik
bir biçimde kavramsallaştırılmasını, tasarımını ve sunumunu kapsamaktadır (örnek;
Göbeklitepe Eko-Turizm Bölgesi Kentsel Dönüşüm Sürecinde Enerji Verimli GAP Kentleri
vb.).
– Uygulamaya yönelik çalışmalar: Kolay çözüm odaklı, günlük ve pratik kullanıma imkân
tanıyan, atölye ortamında örnek uygulama geliştirilebilecek proje fikirlerini kapsamaktadır
(örnek; spiral plastik hortumlu güneşli kurutucu, pet şişe kullanan güneşli su ısıtıcıları, atık
pamuk sapı katkılı ısı yalıtım şilteleri, fotovoltaik güneş paneli ile şarj edilen engelli aracı
vb.).
Proje başvuruları, GAP Bölge’sinin öncelikleri ve yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği
alanlarındaki potansiyeli göz önünde bulundurularak, aşağıdaki tematik konu başlıkları
çerçevesinde hazırlanacaktır. Bununla birlikte yarışma, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği
uygulamalarının yaygınlaştırılması ve GAP Bölgesi’nin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı
sağlayabilecek her türlü proje önerisine açıktır:

1. Enerji verimliliği:
– Tarımsal sulama ve kurutmada enerji verimliği
– İnşaat/konut/ticari bina sektörlerinde enerji verimliliği
– Eko-turizm
– Ulaşımda yenilikçi taşıma ve enerji verimliliği
– Sanayide temiz üretim ve enerji verimliliği

2. Yenilenebilir enerji:
– Güneş enerjisi
– Biyokütle enerjisi
– Rüzgâr enerjisi
– Jeotermal enerji
– Hidroelektrik enerji

5. Başvuru Şekli ve Koşulları
A. Başvuru sahipleri, 14 Nisan 2016 tarih, saat 17:00’ye kadar www.gapgreen.org internet
adresinde yer alan online başvuru formunu dolduracak ve (varsa) destekleyici
dokümanlarını sisteme yükleyeceklerdir.
B. Online başvuru tamamlandıktan sonra başvuru formu ve (varsa) destekleyici dokümanların
çıktısı sistem üzerinden alınacak ve ilgili proje danışmanı ve okul müdürü tarafından
onaylanacaktır.
C. Doldurulan ve imzalanan başvuru formu ve (varsa) destekleyici dokümanlar, aynı zarf
içinde hem imzalanmış çıktılar hem de CD veya USB belleğe kaydedilmiş olarak, 19 Nisan
2016 tarihi saat 17:00’ye kadar,

– Ortaöğretim okulları için:“Mehmet Nuri Öğüt, TÜBİTAK Proje Koordinatörü, Şanlıurfa
İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Yenişehir Mahallesi, Prof. Abdulkadir Karahan Caddesi,
Harran Üniversitesi Yanı, Şanlıurfa”
– Meslek yüksekokulları için: “Yılmaz Dağtekin, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı,
Doğukent Mahallesi, 104. Cadde, No: 1155/2, Karaköprü, Şanlıurfa” adresine posta/kargo yoluyla gönderilecek veya elden teslim edilecektir. Başvuru koşullarına
uymayan, eksik ve/veya geç başvurular işleme konulmayacaktır. Başvuru koşulları aşağıda
belirtilmiştir:

– Yarışmaya, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde (Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Adıyaman,
Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak) öğrenim gören tüm ortaöğretim (genel,
mesleki ve teknik liseler) ve ön lisans (meslek yüksekokulu/MYO) öğrencileri katılabilir.
– Yarışmaya her öğrenci yalnızca bir proje ile katılabilir ve her proje en çok iki öğrenci
tarafından hazırlanır.
– Bir projede sadece bir danışman görev alabilir ve danışman istediği sayıda projeye
danışmanlık yapabilir. Projede danışman olması zorunludur.
– Yarışmaya gönderilecek projelerin 2016 yılı GAP Bölgesi’nde Yenilenebilir Enerji ve
Enerji Verimliliği Alanlarında Yenilikçi ve Kolay Çözüm Önerileri Proje Yarışması
Rehberine göre hazırlanması gerekir.
– Aynı ya da başka isimlerle ve/veya aynı ya da benzer içerikle (konuyla) herhangi bir proje
yarışmasına, bu yarışmanın son başvuru tarihinden önce katılmış veya başvurmuş olan
projeler, bu yarışmaya katılamaz. Son başvuru tarihinden önce aynı projeyle bu veya
başka bir yarışmaya katıldığı ya da başvurduğu belirlenen projeler, hangi aşamada olursa
olsun yarışmadan eleneceklerdir.

Uyarı: Başvuru koşullarını sağlamayan projeler ön değerlendirmede elenecektir. Faks gibi diğer
yollarla gönderilen ya da başka adreslere teslim edilen proje teklifleri reddedilecektir.

6. Değerlendirme ve Ödüller
Değerlendirme süreci temel olarak (i) ön inceleme, (ii) bilimsel değerlendirme ve (iii)
poster/mülakat değerlendirmesi olmak üzere üç aşamadan oluşmaktadır. Ön incelemede proje
rehberine uygun olarak hazırlanmış olduğu belirlenen projeler akademik kurul tarafından başvuru
formu ve destekleyici dokümanlar üzerinden değerlendirilecektir. İnceleme ve değerlendirmeler
aşağıda açıklanan aşama ve kriterlere göre yapılacaktır:

– Ortaöğretim kurumları ve meslek yüksekokullarından yapılacak başvurular ayrı ayrı
değerlendirilecektir.
– Projelerin değerlendirilmesinde; özgünlük ve yaratıcılık, kapsamlı sorun analizi, kolay
çözüm önerisinin sorun analizi ile uyumu, proje fikir ve önerilerinin uygulanabilir,
ölçeklendirilebilir ve sürdürülebilirliği, projenin ticarileşme ve pazarlanabilme potansiyeli,
GAP Bölgesi’ne sosyal ve ekonomik değer katabilme boyutu, proje içeriğinin kapsamı ve
kalitesi ile öngörülen zaman planının uygulanabilirliği göz önüne alınacaktır.
– Gerekli görülmesi halinde proje başvuru alanı jüri tarafından değiştirilebilecektir.
– Ön değerlendirme sonucunda sergilenmesi uygun görülen projeler Şanlıurfa’da yapılacak
sergiye davet edilecektir.
– Öğrenciler, projelerini 70×100 cm ölçülerinde poster sunumları ve (varsa) maket, slayt, film
vb. yardımcı araçlar ile tanıtacaklardır.
– Sergiye davet edilen projeleri hazırlayan öğrenciler sergi esnasında nihai değerlendirme
jürisi üyeleri tarafından mülakata alınacaktır.
– Mülakatta bilgisayar ve projeksiyon cihazı organizasyon kapsamında sağlanacaktır. Sergide
kullanılması öngörülen diğer teknik donanım yarışmacılar tarafından temin edilecektir.
– Yapılacak yarışma sonunda finalistler belirlenecek ve dereceye giren proje sahiplerine ve
danışmanlarına aşağıda belirtilen ödüller verilecektir:

* Birincilik Ödülü: Yurtdışı Saha İnceleme Ziyareti
* İkincilik Ödülü: Yurtiçi Saha İnceleme Ziyareti

– Yarışma çerçevesinde aşağıda belirtilen destek mekanizmaları da katılımcılara sunulacaktır:
· Harran Üniversitesi GAP YENEV Merkezi ve GAP Bölgesi üniversitelerinin
yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarında uzman personeli tarafından
teknik yönlendirme desteği,
· Başarılı bulunan projeler ve ekiplerin yazılı/görsel medya aracılığıyla tanıtımı
(bölgesel, ulusal medya ile GAP GREEN dergisi),
· Proje sahibi öğrenciler ile faaliyet özelinde işbirliği yapılan kurumlar (Harran
Üniversitesi
· GAP YENEV Merkezi ve sanayi işletmeleri arasında etkileşim ve iletişim imkânları,
· Fikri mülkiyet hakkının proje sahiplerinde kalması koşulu ile ve proje fikirlerinin
ticarileştirilmesine yönelik fırsatlar.

– Takım halinde yarışmaya katılan öğrencilerin sergiye davet edilmeleri durumunda, sergide
ve sunumda bütün takımın bulunması zorunludur, aksi halde proje yarışmadan elenecektir.
– Düzenlenecek serginin yeri daha sonra duyurulacaktır. Serginin yapılacağı ilin dışından
gelecek öğrenciler ile proje danışmanının konaklama giderleri organizasyon tarafından
karşılanacaktır.

Uyarı: Projelerin, tamamıyla öğrencilerin kendi bilgi, beceri ve özgün düşüncelerinden
kaynaklanmış, geliştirilmiş ve danışman desteği ile tamamlanmış olması beklenmektedir.
Kendisine/lerine ait olmayan bir çalışmanın (devam etmekte ya da sonuçlandırılmış) proje olarak
sunulduğu ve/veya projede sahipleri dışındaki kişilerin düşünce, ifade veya buluşlarını kaynak
göstermeksizin kullanıldığı tespit edilen projeler hangi aşamada olursa olsun yarışmadan
elenecektir.

Uyarı: Yarışma ile ilgili yazılı belgeler öğrenci, danışman ve okul müdürlüklerine e-posta olarak
gönderilebilir. Yarışma süresince sisteme gireceğiniz e-posta adresinizi takip etmeniz
gerekmektedir.