YENİ İŞ FİKİRLERİ PROJE YARIŞMASI

A-YARIŞMANIN KURALLARI
A1-Yarışmanın Amaç ve Öncelikleri
‘Yeni İş Fikirleri Proje Yarışması’ ile Doğu Marmara Bölgesi’nde girişimcilik potansiyeli ve değerlerini ortaya çıkaracak en ekonomik, en işlevsel ve yenilikçi çözüm önerilerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.  Yarışma, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı koordinatörlüğünde, faaliyet gösterdiği illerde; Doğu Marmara Bölgesi Bölge Planı öncelikleri kapsamında illerde girişimcilik kültürünün geliştirilmesi ve proje ortağı kurumlar tarafından verilecek olan desteklerle her ildeki en iyi iş fikrini destekleme önceliklerine yönelik Genç Girişimciler Kurulu’nun toplumsal tabanını genişletecek yenilikçi yöntem ve uygulamaların desteklenmesini amaçlamaktadır.
 
 
A2-Yarışma İçin Sağlanacak Mali Kaynak
Yarışmanın toplam bütçesi 125.000TL olup, yarışma çerçevesinde her ilde birinci olan projeye sağlanacak ödül 25.000 TL’dir. Ayrıca yarışma birincisi;
 

KOSGEB’in Uygulamalı Girişimcilik Desteği’nden (27.000 TL hibe ve 70.000 TL sıfır faizli kredi desteği) yararlanabilecek.
Yarışmacı iş fikrini korumak için KOSGEB mevzuatı çerçevesinde KOSGEB’in patent desteğinden yararlanabilecek.
Sanayi Odası’nın, Sanayi ve Ticaret Odaları’nın düzenlemiş olduğu eğitimlere ücretsiz katılım hakkı kazanacak.
Sanayi Odası’nın, Sanayi ve Ticaret Odaları’nın yayınlarında yarışmacının kuracağı firma ilanının ücretsiz yayınlanması hakkı kazanacaktır.
 
 
A3-Başvuru Sahibinin Uygunluğu
Fikir/Proje veya Ürün için Gerekli Olan Koşullar

Katılımcı adaylarının fikir/proje veya ürünleri yenilikçi, özgün, ve fark yaratacak özellikler taşımalı
Fikir/proje veya ürünün başvuru formunda detaylı şekilde anlatılması ve başvuru sonrası etaplarda final de dâhil olmak üzere, özelliklerinin başvuru formundakilerle aynı olması gerekmektedir.
Fikir/Proje veya Ürün tescile uygun dolayısıyla korunabilir nitelikte, sunulacağı pazar tarafından kabul görme olasılığı yüksek, teknolojik kaynaklar kullanılarak oluşturulmuş faydalı model niteliğini aşmış ve geliştirilmeye uygun olması gereklidir.
Fikir/Proje veya ürünün sunulacağı hedef pazarın ciddi bir büyüme oranı ve potansiyeline sahip olması, fikir/proje veya ürünün var olan bir pazarı uyandırıcı, etkiye sahip olması, yeni bir pazar yaratabiliyor olması aranmaktadır.
Ayrıca, bu fikir/proje ve ürüne ilişkin gerçekleştirilecek yatırımın ilk 5 ila 10 yıl içerisinde girişimin en az 10 katı gelir yaratabilme kapasitesine sahip olması, yatırımın kolayca nakde çevrilebilme olasılığının yüksek olması gerekmektedir.
Katılımcı adayı; yüksek başarı güdüsü, güçlü özgüven sahibi, sürekli olarak yeni fikir ve metot arayışında olan, piyasalar, ilgili pazar ve teknolojik değişikliklere kolayca adapte olabilme yeteneğine sahip, rekabetçi ruh, yüksek motivasyon ve enerji sahibi, eleştiriye açık, riskler analiz edip gerekli önlemleri alma, fırsatları değerlendirme yeteneğine sahip olmalıdır.
Ayrıca Katılımcı adayında, fikir/proje veya ürününün sunulacağı pazara aşinalık ve geçmiş deneyim, fikir/proje veya ürününün ortaya çıkması ve pazarlanmasına ilişkin her türlü detaya hakim ve bu detayları rahatça ifade edebilme ve gerektiğinde pazarlayabilme yeteneğine sahip olması özellikleri aranmaktadır.
Fikir/proje’nin konusunun yahut çıktılarının, Anayasa ve yasalarla korunan menfaatlere, hukuka, genel ahlaka, kamu düzenine, genel sağlığa aykırı olmaması; kullanılması yahut üretilmesi yasaklanmış bulunan ürünleri içermemesi gerekmektedir.
 

Teknik Başvuru Koşulları

Adayların, T.C. vatandaşı, ergin ve vesayet altında bulunmayan 40 yaşını doldurmamış ve kanuni ikametgahları Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce ve Bolu illerinden biri olan gerçek kişiler olması gerekmektedir. Yarışmaya tüzel kişilerin katılabileceği yönünde karar alınması halinde, şirketin merkezinin sayılan illerden birinde bulunması koşulu aranacaktır. Katılımcılar, belirtilen şartların taşınıp taşınmadığına dair destekleyici evrakları, istendiğinde ibraz etmek zorundadır.
Katılım; bireysel olarak veya en fazla 4 kişiden oluşan takım ile gerçekleştirilebilir. Takım olarak katılım halinde her bir takım üyesinin yukarıdaki koşullara uygunluğu garanti altına alınmalıdır.
Fikir/proje veya ürünün sahibi hem fikrin hem de varsa ürüne ilişkin her türlü hakka sahip olmalıdır. Proje veya ürüne ilişkin katılımın takım halinde gerçekleştirilmesi durumunda, takımdaki her bir kişinin proje ve ürün üzerinde tam ve eksiksiz hak/haklara sahip olması gerekmektedir.
Katılımcı, talep edilmesi halinde, fikir/proje ve varsa ürünün kendisine ait olduğunu belge ile ispatlamakla yükümlüdür. Katılımcı fikir/proje/ürüne ilişkin lisans sahibi olsa dahi, fikir sahibinin bir başkası olması halinde, fikir sahibinin de yarışmaya katılımı (bu halde takımın bir parçası olarak) gerekmektedir. Aksi halde başvuru geçersiz sayılacaktır.
Fikir/proje ve ürünlerin yarışma başvurusu öncesi veya başvuru sırasında katılımcı dışında başka bir kişi/tüzel kişilik/kurum veya kuruluşla sözlü veya yazılı, sözleşmesel yahut başka surette bir bağlantısı olmamalıdır.
  Her aday, başvuru formunda veya daha sonrasında kendisinden istenilen bilgileri eksiksiz olarak sağlamakla yükümlüdür. Söz konusu bilgiler arasında, bunlarla sınırlı olmamak üzere, adli sicil kayıtları ve iş geçmişlerine ait bilgiler de yer almaktadır.
Faaliyetlerin uygunluğu

Süre: Projenin azami süresi 6 aydır. Bu süre sözleşmenin tüm taraflarca imzalandığı tarihten bir sonraki gün başlar.
Yer: Projeler Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nın faaliyet gösterdiği illerde gerçekleştirilmelidir.
Proje kapsamında finanse edilemeyecek faaliyetler: Arazi ve bina alımları, İnşaat giderleri, Araç alımları, İkinci el makine ve ekipman alımlarıdır. Ayrıca dikkate alınması gereken bir unsur da; İnsan kaynakları kalemi toplam proje bütçesinin %30’unu geçemez(hizmet sektörü için %50’yi geçemez).
 
 
A4-Başvuru Sonrası Komite Çalışması
Başvuruyu Değerlendirecek Yarışma Komitesi ve Organları: 

Başvuru Komitesi: Katılımcı adayları tarafından yapılacak başvuruları ve bu başvuruların yarışma kriterlerine ve başvuru koşullarına uygunluğunu denetler.
Başvuru Komitesi Danışma Kurulu: Başvuru komitesi tarafından uygun görülen başvuruları eleyerek yarışma için belirlenecek olan “KATILIMCI SAYISI”na erişilmesini sağlar. Danışma Kurulu ilgili elemeyi yaparken salt çoğunluk ilkesi ile hareket edecektir. Salt çoğunluk sağlanamaması halinde katılımcı adaya ait fikir/proje veya ürün nihai kararın verilmesi için Yönetim Komitesi dikkatine sunulur.
Yönetim Komitesi: Yarışmanın organizasyonu, finanse edilmesi, gerekli yasal izinlerin alınması ve gerekli halde Başvuru Komitesi Danışma Kurulu tarafından karara bağlanamamış başvurular hakkında nihai karar verilmesi işlemlerini yürütür. Gerekli görmesi halinde yönetim komitesi alt komite ve kurullar oluşturarak sahip olduğu görev ve yetkileri delege etmek hakkına sahiptir.
Jüri Üyeleri: Jüri Başkanı İl GGK Başkanıdır ve jüride kararlar oybirliği ile alınır. Jüri üyeleri yönetim komitesinde de görev alabilir.
 

-4 GGK temsilcisi
-1 Ticaret Sanayi Odası Temsilcisi
-2 MARKA Temsilcisi

Jüri üyelerinden herhangi biri ile katılımcı/katılımcılar arasında kan hısımlığı ve/veya sıhrî hısımlık ve/veya geçmiş veya mevcut iş ortaklığı, münasebeti bulunması halinde ilgili jüri üyesi görevinden ayrılacaktır.

Komite ve Organlarının Başvuru Sonrası Çalışma Şartları:

Katılımcı adayların başvuruları, sebep gösterme yükümlülüğü olmaksızın seçici kurul tarafından reddedilebilir. Katılımcı, işbu halde herhangi bir hak, zarar, ziyan, masraf talebinde bulunmayacaklarını taahhüt eder. Başvurusu kabul edilen katılımcı adayı mücbir sebepler haricinde fikir, proje veya ürününü yarışmadan çekmeyeceğini ve yarışmaya ilişkin taahhüt etmiş olduğu şartları yerine getireceğini kabul eder.
Katılımcıların fikri mülkiyet haklarını korumak amacıyla, jüri üyeleri ve yönetim komitesi üyeleri ile katılımcı arasında bir gizlilik anlaşması imzalanacaktır. Ancak, yarışmaya katılım neticesinde gizlilik anlaşması imzalanan taraflar dışında bir kişi/tüzel kişi/kurum veya kuruluş tarafından katılımcının fikri mülkiyet hakkının zarara uğraması sebebiyle katılımcı, jüri üyeleri ve/veya yönetim komitesi üyelerinden hiçbir koşul altında herhangi bir hak, zarar, ziyan, masraf talebinde bulunmayacağını kabul eder. Bahsi geçen fikri mülkiyet hakkına gelebilecek zararlardan, yarışma yönetim komitesi ve/veya jüri üyelerinin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Fikri mülkiyet haklarını koruma altına almak amacıyla, katılımcı yarışma başvurusu öncesinde fikir/proje veya ürününe ilişkin patent veya tasdik işlemi gerçekleştirmekte serbesttir.
Yarışma şartnamesinde yarışma kurulu değişiklik yapma hakkına sahiptir.
 
B-Başvuru
1 )Başvurular çıktıları Başvuru Rehberi’nde belirtilen koşullara uygun olarak www.marka.org.tr adresinden ve Genç Girişimciler Kurulu’nun belirteceği internet adreslerinden yapılacaktır. Başvuru sonrası internetten aldıkları başvuru belgeleri en geç 29.07.2011 Saat 17.00’ ye kadar A4 ebatlarında KAPALI ZARF içinde,  ELDEN aşağıda belirtilen adrese yapılmalıdır:
 
 
2 ) Zarfın üzerine başvuru sonrası aldığınız çıktının ilk sayfasını yapıştırmanız gerekmektedir.
 
Yarışma Etapları:

Başvuru komitesinin ilk elemeyi tamamlamasının ardından Başvuru Komitesi Danışma Kurulu, belirlenmiş her bir Katılımcı Adayını fikir/proje veya ürününü tanıtmak üzere 10 dakikalık anlatım için  1. mülakata tabi tutacaktır. Bu mülakatı geçen adaylar finale kalacaklar ve finalde yine mülakat yöntemi ile en iyi iş fikrine sahip 1 kişi seçilecektir.

 Yarışma Süresi:

Etap: Yazılı başvuru formatlarının üzerinden 2. Etaba kalacakların belirlenmesi (25 kişi seçilecek)
Tarih: 1 Eylül- 15 Eylül 2011

Etap: 1. Etaptan seçilenlerin iş fikirlerini açıklayacakları mülakat yarışması (5 kişi seçilecek)
Tarih: 15 Eylül – 30 Eylül 2011

Etap: Final  etabı. Kazanan yarışmacı mülakat usulü ile seçilecek
Tarih: 1 Ekim – 15 Ekim 2011

Sonuçların Açıklanması: 15 Ekim 2011
 

Ödüller ve Derecelendirilmeleri:

Yarışmada sadece 1. olan yarışmacı ödül alacaktır.

Yarışma Sonunda Dereceye Giren Katılımcıların Projenin Hayata Geçirilmesine İlişkin Yükümlülükleri:
           
Yarışma birincisine ödülün 10.000 TL’lik bölümü yarışma sonunda hemen verilecektir. Kazanan yarışmacı iş fikrini hayata geçirmesi halinde kalan 15.000 TL verilecektir. Ödeme usulleri konusunda işbu ilanda her hangi bir taahhüt bulunmamaktadır. Usul ödül kazanan yarışmacıyla imzalanacak sözleşmeyle belirlenecektir.

Yarışmanın Tanıtımı:
Yarışmanın tanıtımından MARKA, İl Genç Girişimci Kurulları, İl Sanayi Odaları ve İl Ticaret ve Sanayi Odaları sorumludur.